En pandemitraktat for alle?

0
Av Kari Elisabet Svare.

Våre politikere har allerede sluppet løs kyniske markedsgiganter på flere samfunnsfelt. Ved å gjøre dette forråder de demokratiet. Spørsmålet om habilitet har dominert norsk politikk ei tid. Hva om aktører i overnasjonale organisasjoner benytter stand og stilling til å høste fortjeneste? En skal ikke kunne tjene seg styrtrik i ly av edle intensjoner, som å ivareta den globale helsa.

Hvor mye myndighet vil norske politikere avgi til WHO? Spørsmålet er særdeles viktig. For tida forhandles det om en verdensomspennende pandemiavtale samt endringer i internasjonale helsereguleringer. 

Intensjon og realitet

Verdens Helseorganisasjon WHO, ble grunnlagt i 1948 som et delvis selvstyrt organ under FN. «WHOs prioriteringer har gått bort fra samfunnssentrert omsorg», skriver David Bell, folkehelselege, tidligere WHO-ansatt og spesialist på epidemipolitikk. Formålet var å fremme «gleden av den høyest oppnåelige helsestandarden» over hele kloden. Helse ble forstått som «en tilstand av fullstendig fysisk, mentalt og sosialt velvære og ikke bare fravær av sykdom eller skrøpelighet»Nå derimot har «interessene og egeninteressene» til ledende USA-baserte, farmasøytiske selskap tatt overhånd. Mandatet endres på finurlig vis fra å være rådgivende til bestemmende, og vaksiner er ikke lenger en del av løsningen, men den eneste løsningen.

Inhabilitet på høyt nivå

I WHO er ikke lederen demokratisk valgt. Vi bør derfor granske med lupe hvordan denne personen oppnår sin posisjon. Jeg er 100% sikker på at man må være korrupt og yte sponsorene gode tjenester. WHO er 80% privat finansiert av blant annet en temmelig skruppelløs legemiddelindustri, og frivillige bidrag øremerkes. 

En av vår tids gullgruver

Blant de største bidragsyterne finner vi  Bill & Melinda Gates Foundation, med sterk tilknytning til vaksineindustri og distribuering. Gates Foundation er dessuten medforfatter av «Global Vaccine Plan», og over halvparten av WHOs totale budsjett går nå til vaksiner. Under koronapandemien tjente bransjen rått på hastegodkjente produkter, og kjøperne måtte skrive under på at selgeren  skulle være frikjent i tilfelle skadeeffekter. Som jeg tidligere har bemerket, blir det dermed snakk om et pågående eksperiment med ukjent utkomme. For fortsatt er langtidsvirkingene uvisse. 

Utro leverandører

Til tross for den amerikanske opioidskandalen, kobler ikke alle at Pfizer, som fikk sine covidvaksiner godkjent, er samme firma som i 2009 ble dømt til å betale 2,3 milliarder dollar. Dette for å ha tilbakeholdt info om bivirkninger på fire forskjellige medikamenter. I alt har de 40 rettskjennelser mot seg etter mange år med uhederlig praksis.

I november 2021 hadde Dagbladet følgende overskrift: «Avslører rystende Pfizer-skandale». Saken omhandlet forfalskede data som fikk mRNA-vaksinen til feilaktig å fremstå som trygg. 

Dette er en kynisk bransje som benytter kyniske konsulentfirma til markedsføring. Salgssummen er så svimlende at de godt kan tåle å betale noen milliarder dollar i bøter.

På «Debatten» 19. oktober

På Debatten spurte Tvedt, professor i rettsvitenskap ved Høgskolen: «Hva er det WHO og dere som myndigheter er så redde for at folk skal se?»? Han har lang fartstid og hevder at disse helseforhandlinger skiller seg ut når det gjelder hemmelighold. Takket være Joakim Hetland, en bekymret borger, ble nevnte globale traktat belyst offentlig. Ellers ville saken passert langt under flertallets radar. 

Statssekretær Ole Henrik Krat Bjørkholt «garanterte» at Norge aldri vil støtte et forslag som tar fra oss suvereniteten over helsesektoren, men en slik garanti har han ingen forutsetning for å gi. Den 28.juli 2020 skrev han for øvrig følgende: «Hvis eller når man har en effektiv vaksine» bør smittevernloven 3-8 iverksettes og hele befolkningen påbys vaksinering. De som nekter, må straffes med bøter eller fengsel.» 

Politikerløfter er lite verdt

Deltagerne fra statsapparatet avviste blankt enhver frykt for at vårt norske helsevesen skal kunne overstyres. I tur og orden hevdet de med stødig røst at ingen råderett skal gis bort, og fikk de «bekymrede» til å fremstå som litt hysteriske. Men suverenitet har de jo avgitt i flere runder. Støre skulle aldri gi fra seg råderett over norsk kraftproduksjon sa han få dager før partiet hans stemte oss inn i ACER. Utenlandskabler skulle ikke gjøre strømmen dyrere. Og selv når det motsatte er bevist påstår de at kraftmarkedet tjener oss vel. 

Farlig presedens

Nå har Høyesterett slått fast at ACER ble vedtatt på riktig måte, ved alminnelig flertall. Det medfører ingen suverenitetsavgivelse ifølge rettsavgjørelsen, selv om EØS-loven klart og tydelig sier at EUs lover har forrang foran norske avtaler og lovverk. Dermed har vår høyeste rettsinstans sementert et grunnlag for å avgi råderett uten om, men, anger eller omkamp. 

Tankekors

Under Debatten gikk seerne glipp av flere viktige poeng. For eksempel det at myndighetene kan innføre strenge og diktatoriske tiltak uavhengig av hvorvidt Norge formelt avgir suverenitetsavståelse til WHO eller ei. Det skjedde under nedstengingen. Erna bestemte at hennes pandemi-håndtering og avgjørelser skal hemmeligholdes i 60 år. Hva kommer til syne hvis vi krever innsyn? 

Skandaløs massevaksinering

I 2009/2010 var 2,2 millioner nordmenn lydige og tok Pandemrix mot svineinfluensa slik myndighetene befalte. Sykdommen og smitten ble ikke så omfattende som antatt, men mange fikk plager og alvorlige helseskader av selve vaksinen. «Dette er den mest alvorlige vaksine katastrofen i moderne tid», sa smittevernekspert Preben Aavitsland, norsk lege og professor, overlege i Folkehelseinstituttets ledelse og stab for smittevern, miljø og helse.

I denne runden har Legemiddelverket registrert nesten 8.000 alvorlige bivirkninger etter covid vaksiner og 274 dødsfall, uten at noen reagerer.

En oppskrift til gjentagelse

Erfaringene med koronadiktaturet var særdeles vellykket, for noen. Myndigheter og mennesker fulgte instruksene slavisk. Det ble overført millioner av dollar og milliarder av kroner fra samfunn til de ultrarike. Vanlige mennesker ble utnytta til fordel for maktmennesker, som er uhyre få og avhengige av å kontrollere fortellinger folk vil tro på. Å slå hull på disse er derfor viktig. 

Nedstengningene har hatt store konsekvenser. Verdens økonomier ble påført store skader, og prisene på livsnødvendige varer, som mat, har gått i været. Ettervirkningene gir dermed større fattigdom, sult og nød. Mens fåtallet beriket seg så inn i helvete at varsellampene burde lyst og blinket. 

Kritiske røster

«Jeg har lest de forskjellige utkastene til endringene og pandemitraktaten som er fremmet,» sier Dr. Meryl Nass, en kompetent og klar kritiker under covidregimet, som av den grunn mistet sin lisens. «Den eneste grunnen til at disse dokumentene og planen – og de internasjonale helseforskriftene – har kommet så langt som de har, er fordi folk ikke har lest dem. De forstår ikke hva planen er, og forstår kanskje ikke bakgrunnshistorien.»

Dr. Astrid Stuckelberger har arbeidet flere tiår hos FN og Verdens helseorganisasjon (WHO). I  30 år har hun forsket på folkehelse og forebyggende medisin. I tre år har spesialfeltet vært  å håndtere pandemiberedskap samt implementere globale helseforskrifter som trådte i kraft mellom 2008 og 2013. Nå er hun en varsler.

Hun vet nemlig hvor korrupte disse globale organene har blitt og advarer mot et verdensregjerende WHO. «Regjeringer bør utarbeide et brev som sier at folket ikke aksepterer at underskriften til helseministeren kan avgjøre skjebnen til millioner av mennesker uten en folkeavstemning», sier hun. Men når de skeptiske blir latterliggjort, hvem kan da fronte slike brev?  

Lemfeldig forhold til Norges Grunnlov

I ettertid er det blitt stilt spørsmål ved hvorvidt nedstengingen var hensiktsmessig. Grunnloven ble eksempelvis satt til side av og norske helsemyndigheter. Hver for seg virker avvikene kan hende små, men samlet sett ble svært mange paragrafer berørt. Diverse jurister lister opp en hel rekke:

Paragraf 49: «Folket utøver den lovgivende makt ved Stortinget.»

Paragraf 92: «Statens myndigheter skal respektere og sikre menneskerettighetene slik de er nedfelt i denne grunnlov og i for Norge bindende traktater om menneskerettigheter.»

Paragraf 94: Forbud mot vilkårlig frihetsberøvelse gjennom «hotelkarantene» er i tillegg et brudd på Den europeiske menneskerettskommisjonen (EMK) artikkel 5.

Paragraf 96 «Ingen kan dømmes uten etter lov eller straffes uten etter dom». I realiteten framstår tvangsinternering som en straff som ikke er hjemlet i lov og dom.

Paragraf 100: «Enhver har rett til innsyn i statens og kommunenes dokumenter og til å følge forhandlingene i rettsmøter og folkevalgte organer.» Dette er brutt mange ganger under koronaregimet.

Paragraf 101. Retten til forsamlingsfrihet «vernar om retten til foreiningsfridom og retten til forsamlingsfridom» I tillegg kommer EMK artikkel 11. 

Paragraf 102. «Enhver har rett til respekt for sitt privatliv og familieliv, sitt hjem og sin kommunikasjon. Retten til respekt for privatliv, familieliv og hjem er og beskyttet av  og EMK artikkel 8. hvilket delvis ble satt til side av koronaregimet.

Paragraf 104: Barn har rett til vern om sin personlige integritet. Statens myndigheter skal legge forholdene til rette for barnets utvikling. Barnekonvensjonens artikkel 3 nr. 1 skal hensynet til barnets beste være et grunnleggende hensyn ved alle handlinger som berører barn. Skolestengningene og andre tiltak mot barn kan ikke sies å ha lagt barnets beste til grunn. Barneloven og Barnekonvensjonen ble også brutt under koronaregimet.

Paragraf 106: «Enhver som oppholder seg lovlig i riket, kan fritt bevege seg innenfor rikets grenser og velge sitt bosted der.»

Paragraf 109: «Barn har rett til å motta grunnleggende opplæring.»Det kan reises sterke spørsmål om hvorvidt det skoletilbudet norske elever har fått i koronaåret er i henhold til loven.

Paragraf 113. «Forvaltningsorganene må ha hjemmel i lov for å treffe vedtak som griper inn i det enkelte individs rettsstilling.»

Alle disse grunnlovsparagrafene måtte gi tapt for et rigid smittevernregime. Massevaksinasjon ble introdusert som eneste botemiddel. Det ble fort åpenbart at de koronadøde hadde høy gjennomsnittsalder. Yngre samt barn befant seg ikke i faresonen. Vaksinene hindret hverken smitte eller sykdom. Selv fullvaksinerte ble smittet, var smittespredere og ble syke, enkelte med langvarige følger

Vaksineeksperiment med barn, nå

I Norge kan barn i alderen 5 til og med 11 år, som har hatt COVID-19 infeksjon og hvor foreldrene ønsker at barnet skal vaksineres mot viruset, kunne vurderes for deltagelse i en norsk studie. Hva er hensikten?

Kvinner 

VG 22. september meldte at FHIs nyeste forskning ikke bare finner høy forekomst av blødningsforstyrrelser hos mRNA-vaksinerte unge kvinner, men også blant kvinner etter overgangsalderen som egentlig hadde sluttet å blø. 

Glimt fra verden

Indisk høyesterett har besluttet at ingen innbyggere i landet skal kunne vaksineres med tvang eller nektes tilgang til samfunnet på bakgrunn av manglende vaksinering. 

Canada

Påtalemyndgheten i British Colombia i Canada frafaller 24 coronabøter mot kristne trossamfunn som nektet å stenge ned under pandemien

New York

Høyesterett i delstaten New York bestemte at alle New York City-ansatte, som ble sparket fordi de ikke var vaksinert, skal bli gjeninnsatt og kompenseres med  etterbetaling. Retten slo fast at siden vaksinen ikke stanset spredning av covid 19, falt grunnlaget for dommen bort. 

Sør-Afrika

Denne nasjonen frontet av advokat og aktivist Mohamned, leder an i en kampanje for å få andre land til å trekke seg ut av WHO. Sannsynligvis forstår mennesker som ennå ikke har kommet seg fri fra kolonienes grep faren ved en overstyrt helsesektor. 

Neste år

Forslagene til traktat og reguleringsendringer skal presenteres i januar 2024, og så vidt jeg vet stemmes over i mai 2024. 

Hvordan er det mulig?

Å overse særdeles graverende forhold samt alvorlige brudd på habilitet i WHO. Det nære samarbeide med sterke finansspekulanter burde vært problematisk. 

WHOs generaldirektør bør ikke stå fritt i å definere neste «krise». En slik definisjonsmakt kan gi enorme fordeler.

For å kreve en folkeavstemning, slik Stuckelberger anbefaler, må folk først forstå rekkevidden av traktatens samlede ordlyd. Så spørs det om våre politikere gjør det eller blir forført av edle ord. Tanken på at de kan overgi helsehåndteringa til et korrupt, profittbasert organ, får meg til å grøsse.

Kari Elisabet Svare

Forrige artikkelTyskland på vei mot kaos?
Neste artikkelKjøp av USA-gjeld er utrendy