«Havana-mysteriet»: Ekspertene til USAs hemmelige tjenester endte opp med el-overfølsomhet

0
ANOMALOUS HEALTH INCIDENTS, Analysis of Potential Causal Mechanisms, September 2022

Av Einar Flydal, pensjonist, fhv. forsker og strategirådgiver i Telenor og univ.lektor NTNU

En hemmeligstemplet ekspertutredning laget for USAs hemmelige tjenester er nå blitt offentlig – riktignok med mye av teksten sladdet. Utredningen konkluderer med at de mer enn 1000 diplomatene fra USA som var stasjonert i årene 2016-2018 i Havana (Cuba), i Guanzhou (Kina) og i India og fikk mystiske «Unormale HelseHendelser» (UHH), fikk dem av mikrobølget stråling – uten at grenseverdiene var overskredet. Mange ble syke for resten av livet.

Dermed følger det – nok en gang – at grenseverdiene som ligger til grunn, ikke gir det vernet som strålevernmyndighetene hevder: Det skorter på forståelsen og metodene som brukes for å lage grenseverdiene holder ikke mål.

Strid mellom etater – og norske avleggere

Saken med de helseskadde diplomatene ble kjent som «Havana-mysteriet» og gikk verden rundt.

Diplomatene ble altså rammet av noe som rapporten kaller «Unormale HelseHendelser», som vi kan forkorte til «UHH» på norsk (i rapporten kalles de «Anomalous Health Incidents», forkortet til «AHI»). Typisk var svimmelhet, hodepine, kvalme, utmattethet, tanketåke, tinnitus, hørselstap, leddsmerter og ulike nevrologiske symptomer – altså kort sagt det symptomknippet som blant fagfolk går under navnet mikrobølgesyndromet (se mer om dette f.eks. i bloggpost 08.01.2019). For noen blir symptomene forbigående, mens for mange blir de permanente. Etter en grundig utredning kom et ekspertpanel utvalgt av USAs nasjonale forskningsråd til at mest sannsynlig var årsaken mikrobølget stråling (nrk.nobloggpost 07.12.2020, bloggpost 11.12.2020).

Etter en tid rykket USAs militære ut med en rapport som ganske åpenbart skulle bortforklare det hele (bloggpost 10.03.2023). Den konkluderte med at de diffuse symptomene ikke beviste at det var mikrobølger som var årsaken, at noen klar årsak ikke var funnet, og at symptomene nok snarere skyldtes andre faktorer og psykiske forhold (les: engstelse).

Nå har USAs sterke lovgivning om utstrakt innsynsrett i forvaltningens gjøren og laden gjort det mulig å få utlevert den utredningen som landets hemmelige tjenester fikk laget om saken. Utredningen var klar i september 2022 og heter Unormale helsehendelser: Analyse av mulige årsaksmekanismer (Anomalous Health Incidents: Analysis of Potential Causal Mechanisms). Den var hemmeligstemplet men ble sluppet fri – «avklassifisert» – og du kan laste den ned her: https://t.co/FyoQo4kiuj. Forfatterne er hemmelige, men det opplyses at de er eksperter på feltet og at alle har høyeste sikkerhetsklarering. Konklusjonen er på ny at kildene som gjorde folkene syke, mest sannsynlig er mikrobølgesendere.

Den første utredningen, altså den fra USAs nasjonale forskningsråd, inngikk i det omfattende bevismaterialet i  den såkalte «Halden-saken» som nylig fikk avslag på anken til Høyesterett (bloggpost 30.03.2023): Vi viste at det var sammenfall mellom det amerikanske ekspertpanelet anså som typiske symptomer på mikrobølget stråling blant diplomatene, og symptomene til saksøkerne i Halden-saken og ellers generelt blant el-overfølsomme. Vår omtale finner du i (Flydal og Nordhagen 2021, kapittel 7, fra s. 261).

En annen avlegger i Norge dukket opp med alle soldatene som blødde neseblod og fikk mange av de samme symptomene (bloggpost 19.02.2023) – like «uforklarlige» til tross for at de altså har vært påvist som følge av mikrobølger i mange tiår. Man spekulerte i stedet om muggsopp og stress.

Underkjenner norsk strålvern

Konklusjonen til utredningen fra USAs hemmelige tjenester viser at grenseverdiene ikke er brukbare som grenseverdier når poenget er å verne befolkningen og folk i arbeidslivet:

I likhet med ekspertrapporten for USAs nasjonale forskningsråd konkluderer også ekspertrapporten til USAs hemmelige tjenester med at symptombildet til diplomatene samsvarer med det vi i Norge kaller «el-overfølsomhet», «el-allergi», «reaksjoner på ikke-ioniserende stråling», «mikrobølgesyke», m.m. og som tidligere har hatt navn som f.eks. «radiooperatørsyke» (radio man’s disease).  Begge rapportene erkjenner at slike helseplager oppstår ved eksponeringsnivåer som er svakere enn de grenseverdiene som myndighetene i USA – og Norge – anbefaler befolkningen å holde seg til.

Ikke noe venstrehåndsarbeid

Det er ingen lettvint utredning de hemmelige tjenestene har fått utført. Den er på nær 150 sider og alt som fins av hemmelige tjenester i landet ble instruert om å legge til rette for utvalgets innsamling av informasjon (rapportens side D-3):

 • Director, Central Intelligence Agency
 • Director, Defense Intelligence Agency
 • Director, National Geo.spatial-InteUigence Agency
 • Director National Reconnaissance Office
 • Director National Security Agency
 • Under Secretary for Intelligence and Security, Department of Defense
 • Under Secretary for Intelligence and Analysis, Department of Homeland Security
 • Executive Assistant Director for Intelligence, Federal Bureau of lnvestigation
 • Assistant Secretary for Intelligence and Research, Department of State
 • Assistant 1st Secretary for Intelligence and Analysis, Department of the Treasury
 • Chief of Intelligence, Drug Enforcement Administration
 • Director, Office of lntelligence and Counterintelligence, Department of Energy
 • Depufy Chief of Staff for Intelligence, United States Army
 • Director of Intelligence United States Marine Corps
 • Director of Naval Intelligence, United States Navy
 • Deputy Chief of Staff for Intelligence. Surveillance and Reconnaissance, United States Air Force
 • Director of Intelligence, Surveillance, and Reconnaissance, United States Space Force
 • Assistant Commandant for Intelligence and Criminal Investigations, United States Coast Guard
 • Director for Intelligence Joint Chiefs of Staf

Men til tross for at utredningen er tatt så alvorlig, kan det likevel se ut som om man ønsker å kaste et røykteppe over det hele. For hvilke kilder som ligger bak stråleskadene og hva man vil gjøre med dem, framgår ikke helt klart.

Skadet av eget utstyr?

Hvor kom mikrobølgene fra? Kunne det være at cubanerne og kineserne brukte strålevåpen? Ble slikt utstyr brukt for å gjøre diplomatene syke? Eller var det avlyttingsutstyr? Det antydes, men det konkluderes ikke.

Siden «Havana-mysteriet» dukket opp har jeg tenkt at årsaken kanskje var eget utstyr – mobiltelefoner, WiFi-rutere og annet med siste nytt av trådløst (bloggpost 29.09.2021). Slikt utstyr bruker jo kraftigere pulsede signaler enn tidligere utstyrsgenerasjoner, og nå vet vi utmerket godt at det er de lavfrekvente pulsene som inngår i mikrobølget kommunikasjon som er en helt vesentlig kilde til helseproblemene som oppstår (Panagopoulos m.fl. 2021).  Slikt utstyr vil dermed ha økt risikoen for at en del av diplomatene ville bli varig el-overfølsomme eller syke på andre måter, raskt eller over tid.

Diplomatene satt vel dessuten med slikt utstyr inne på kontorer som er skjermet mot stråling for ikke å kunne avlyttes fra utsiden. Dermed fikk de forsterket opp «stråletåka» internt i bygget fra yttervegger og vinduer, for skjermingen virker som et speil. Jeg har meldt fra om dette flere ganger til journalister og forskere som har skrevet om saken. Nesten ingen reaksjon. Tanken virker visst for fremmed, kanskje fordi så få journalister kjenner til forskningen og ikke ønsker å tro at myndighetene kan være «på bærtur» med sine grenseverdier. Da er det nok mer spennede å lansere tanken om at ambassadepersonellet har vært utsatt for en eller annen type strålevåpen. Det passer dessuten bedre inn i fiendebildet. Tid til å undersøke og mot til å gå på tvers av allmenne oppfatninger er vel dessuten mangelvare i de fleste redaksjoner, nå som økonomien er presset og de bygger om sin forretningsmodell til et liv på nettet.

Jeg har lett litt i utredningen etter spor på hva slags utstyr som kan ha vært kilden. Ganske mye av teksten er sensurert bort, og det er ikke noe å finne om hva slags utstyr som har fått mistanken rettet mot seg. Kanskje har utrederne heller ikke konkludert om dette.

Neppe siste ord

Utredningen fra USAs hemmelige tjenester er neppe siste ord i saken. Det vil sikkert komme nye utspill for å nøytralisere den. Også «Moskva-signalet» på 1970-tallet, som skapte syke ambassadeansatte og barn, samt etter hvert tre kreftrammede ambassadører, var gjennom endeløse rekker med undersøkelser mens hele saken rant ut i sanden på grunn av byråkratisk rot, manglende innsikt og evne blant politikere, og særinteresser i forsvar og næringsliv. Håndteringen av «Moskva-signalet» er beskrevet nesten så spennende som en påskekrim i Steneck og Butlers bok Debatten om mikrobølgene – fra jakten på svar til bransjeforsvar, 2022 (til salgs hos bokhandlere). En ny gjennomgang av forskningsresultatene fra den gang finner du i (Martinez 2019, norsk oversettelse).

En av dem som selv hadde førstehånds kjennskap til detaljene om Moskva-signalet fra russisk side var forskeren Karl Hecht. Han var blant de fremste i DDR på forskning om biologiske reaksjoner på elektromagnetiske felt og var aktiv i forskningen også i Moskva. Han døde i fjor, nær 100 år gammel. Hans omtale av saken finner du her: bloggpost 09.12.2020.

Karl Hecht bekreftet i eposter han sendte meg med sitt eget foredragsmateriale at russerne i en årrekke sendte et pulset signal, svakere enn USAs grenseverdier, rettet mot USAs ambassade. Nettopp derfor var bekymringen stor hos USAs militære og sivile myndigheter. Men samtidig var det så vanskelig å begripe, akseptere og innrømme at folk ble syke, for det skulle de jo ikke kunne bli ved «så svak stråling», og hva ville vel bli konsekvensene om man skulle innrømme problemet og så sette grenseverdiene strengere?

Historien gjentar seg.

Konklusjonene

Blant de konklusjonene i de hemmelige tjenestenes nye rapport som ikke er strøket av sensuren i utredningen fra USAs hemmelige tjenester, er de følgende. De utgjør en klar argumentkjede som bygger opp under konklusjonen at det er mikrobølget stråling svakere enn grenseverdiene som var årsaken til «Havana-mysteriet»:

 • «Tegnene og symptomene på UHH [altså «Unormale HelseHendelser»] er virkelige og overbevisende.»
 • «En undergruppe av UHHene danner en unik kombinasjon av kjerneegenskaper som ikke kan forklares av velkjente miljømessige eller medisinske tilstander og de kan forårsakes av ytre stimuli.»
 • «Elektromagnetisk energi, spesielt pulserende signaler i radiofrekvensområdet, gir plausible forklaringer på disse kjerneegenskapene, selv om det fins huller i [den tilgjengelige] informasjonen.»
 • «Ultralyd forklarer også kjerneegenskapene på plausibelt vis, men bare i scenarier der det er muligheter for nærmere kontakt og også denne forklaringen har informasjonshull.»
 • «Psykososiale faktorer alene kan ikke forklare kjerneegenskapene, selv om de kan forklare noen andre rapporterte hendelser eller bidra over tid til [utvikling av] slike tegn og symptomer.»
 • «Ioniserende stråling, kjemiske og biologiske midler, infralyd, hørbar lyd, ultralyd som forplantes over store avstander og generell oppvarming fra elektromagnetisk energi er alle, usannsynlige forklaringer på kjerneegenskapene, uten at det også foreligger andre samvirkende stimuli.»

Her kan jeg føye til at disse konklusjonene samsvarer med etablert kunnskap på feltet gjennom mer enn 150 år (for en populærvitenskapelig oppsummering: Firstenberg 2018). Men dette benektes altså fortsatt av myndigheter og miljøer som velger å se verden gjennom forutsetninger og beviskrav som forkaster alle slike funn som «ikke tilstrekkelig påvist».

Det er slike forutsetninger og beviskrav også norske myndigheter legger til grunn, og som også ligger til grunn for FHIs pågående utredning på oppdrag for Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet og Helsedirektoratet. Derfor sendte jeg og tre andre forskere i november 2022 en bekymringsmelding til FHI, med purring og utvidet begrunnelse i januar (Flydal m fl 08.11.2022, 19.01.2023). Vi ba om at bekymringsmeldingen ble underkastet en grundig faglig vurdering, og om tilbakemelding om hvordan den blir behandlet, men så langt uten å få noe svar.

Klare konklusjoner – mens rettssystemet vergrer seg

Selv vårt norske rettssystem har vist seg ute av stand til å skjære gjennom og ta et standpunkt til om det muligens kan være noe i det som nå er slått fast av de to ekspertutvalgene fra USAs fremste fagmiljøer: at man kan få – og at en del folk får –betydelige, varige helseskader ved eksponering for pulset mikrobølget stråling, også ved eksponeringsnivåer som er vesentlig svakere enn dagens grenseverdier.

Mangelen på slik evne fikk vi demonstrert i Halden-saken, som nylig fikk avslått sin anke til Høyesterett (bloggpost 30.03.2023). Den har handlet om AMS-målere, altså de nye strømmålerne, som bruker mikrobølger med hyppige og skarpe pulser og – i likhet med all annen elektronikk – lager «skitten strøm» (ledningsbundet spenningsstøy) som enkelte ikke tåler – og forøvrig er en uønsket biologisk belastning for alle. Verken tingretten eller lagmannsretten har gjort noen vurdering av fakta i saken, og det ville tydeligvis heller ikke Høyesterett, som avslo anken.

Man skulle jo tro at det ville holdt for retten å kunne lese aldri så lite for å avgjøre om saksøkernes helseargumentasjon var åpenbart grunnløs. Utredningene fra USAs fremste organer og den omfattende forskningen de bygger på, gir jo svaret, men ikke et svar norske domstoler turde å gi. Heller ikke har noen oppnådd å få USAs domstoler til å stadfeste det som er opplagt for alle og enhver. Det ender med diverse omgåelser.

Det er ikke bra for vår tillit til rettsstaten og myndigheter at rettsvesenet opptrer slik: Nå sender folk meg meldinger om at domstolene ikke er til å stole på fordi de instrueres av mørkere, bakenforliggende krefter. Domstolenes unnaluring sporer dermed til politiske holdninger og teorier som vårt samfunn burde slippe. Dessuten skaper unnaluringen personlige tragedier og bygger opp under en politikk som er farlig for mennesker og miljø.

Flott åpenhet – men skal temaet begraves igjen?

«Vi som elsket Amerika» har fortsatt ett og annet å rose USA for, f.eks. den sterke retten folk har til å få innsyn i statsforvaltningens indre liv. Det var advokaten Mark S. Zaid som fikk utlevert utredningen fra de hemmelige tjenester. Han har opprettet The James Madison Project, en organisasjon som sloss for å redusere hemmelighold i USAs forvaltning. Åpenheten kommer altså ikke av seg selv. Saksbehandlingstida var nesten ¾ år.

Det var ingen av de kjente storavisene som slo opp saken om utredningen fra de hemmelige tjenestene. Nyheten ble offentliggjort i et ganske beskjedent «ukeblad på nett» (Salon 29.03.2023). Der refereres det utsagn fra rapporten som nok vil få leseren til å tro at diplomatene har vært utsatt for ondsinnede angrep som det bør forskes videre på, samtidig som teksten som gjengis, også godt kan bety at de skadet seg selv med sitt eget trådløsutstyr:

Det heter nemlig i artikkelen at den avklassifiserte rapporten forteller at de aktuelle symptomene, altså «UHH-er», kan oppstå ved bruk av

«små enheter som består av «kommersiell hylleteknologi, bruker moden teknologi, er lett bærbare og skjulte, og kan drives av standard elektrisitet eller batterier.» …

Dette passer ikke bare til strålevåpen, men også til iPhone 14, satellittelefoner, 5G-telefoner og annet nyere utstyr med ekstra skarp og mye pulsing.

Videre heter det:

«Den avklassifiserte rapporten oppfordrer til ytterligere vedvarende innsats for å finne årsaken til Havana-syndromet, mer og bedre samarbeid mellom etterretningsbyråer og større respekt for dem som har fått lide av de lidelsene som er knyttet til saken. Ekspertpanelet «ble rørt av erfaringene til personer som er rammet av UHH-er,» konkluderte rapporten. «De fortjener best mulig omsorg, så vel som takknemlighet for ofrene de har lidd.»»

Det låter nesten likt med passusen som går igjen i norsk helsevesen om at «selv om årsaken er ukjent, er opplevelsen reell for dem som rammes, og de skal behandles med respekt.»

Dette er jo rent bedrageri og tilsløring – men sikkert med en rekke «nyttige idioter» (dvs. uvitende, ikke dumme) i ulike roller.

Einar Flydal, den 2. april 2023


Denne artikkelen ble først publisert på http://einarflydal.com den 02.04.2023.

Referanser

Anomalous Health Incidents: Analysis of Potential Causal Mechanisms, I C Experts Panel Assessment, September 2022, https://t.co/FyoQo4kiuj

Flydal, Einar og Nordhagen, Else: Smartmålerne, skitten strøm, pulser og helsa, 2021, kjøpes eller lastes ned her: https://einarflydal.com/bestill-bokene-her/  

Flydal, Einar m.fl.: bekymringsmeldinger til FHI 08.11.2022, 19.01.2023, https://einarflydal.com/wp-content/uploads/2023/01/20221108-20230119-Korrespondanse-4-forskere-og-FHI-om-kunnskapsoppdatering.pdf

Firstenberg, Arthur: Den usynlige regnbuen – Historien om elektrisiteten og livet, Z-forlag, 2018 (kan nå bare kjøpes her: https://einarflydal.com/bestill-bokene-her/

Karem, Brian: Declassified report suggests «Havana syndrome» could result from energy weapon, Salon, March 29, 2023, https://www.salon.com/2023/03/29/exclusive-declassified-report-suggests-havana-syndrome-could-result-from-energy-weapon/

Martinez, Jose A.: “Den epidemiologiske studien av «Moskva-signalet» – 40 år etter”, norsk oversettelse ved Paul Arthur Ingebretsen og Einar Flydal, av originalen The “Moscow signal” epidemiological study, 40 years on, Rev Environ Health 2019;34(1):13-24, https://einarflydal.com/?smd_process_download=1&download_id=69173

Panagopoulos D J, Karabarbounis A, Yakymenko I, Chrousos G P (2021) Human‑made electromagnetic fields: Ion forced‑oscillation and voltage‑gated ion channel dysfunc-tion, oxidative stress and DNA damage (Review), fra INTERNATIONAL JOURNAL OF ONCOLOGY 59: 92, 2021. Norsk oversettelse med engelsk original: https://einarflydal.com/?smd_process_download=1&download_id=74741

Pulsed RF: Plausible Cause of Havana Syndrome – Declassified Intelligence Report Renews Concern over RF Weapons, Microwave News, March 30, 2023, https://microwavenews.com/short-takes-archive/pulsed-rf-plausible-cause-havana-syndrome 

Forrige artikkelRegjeringa vil avskaffe innsynsretten i interne saksdokumenter
Neste artikkelSjøl om det er bevist at «covid-vaksiner» er fiasko, vil Big Pharma aldri stoppe!