En human og empatisk folkevalgt leder

0
Susanne Heart / foto: hemali

Empatiens tre ekte ansikter

Av psykologspesialist Tom Green

Tom Green

Når du fremmer en forespørsel som folkevalgt (en interpellasjon), til Rogalands fylkesting, og begrunner det slik som Susanne Heart gjør, også på Antijantepodden AJP 70 (1), er du et eksempel på en politiker og leder med en human bevissthet på et Pluss-nivå. (2)

Når du har en human bevissthet på et Pluss-nivå, viser du empatiens tre ekte ansikter, som er relatert til deg selv som 1) mottaker, 2) behandler, og 3) avsender av informasjon:

 1. «Vi tror vi lytter, men svært sjelden lytter vi med ekte forståelse, ekte empati.» Carl Rogers
 • «Å være empatisk er å se verden gjennom øynene til den andre, ikke å se din egen verden reflektert i deres øyne.» Carl Rogers
 • «Ekte empati er alltid fri for evaluering eller diagnostisk kvalitet.» Carl Rogers
Carl Rogers (grunnleggeren av den humanistiske tilnærming til psykologi, sammen med Abraham Maslow).

Forespørselen til Fylkestinget i Rogaland

Med bakgrunn i det uavklarte bildet vi står i, kan Rogaland Fylkesting sende en anmodning til Stortinget om å starte en åpen debatt rundt covid-19 vaksinesikkerhet, med full gjennomgang av uavhengig evidens-baserte data, for å kunne ta videre ansvarlige beslutninger på vegne av befolkningen?”. (3)

Representanter fra de andre politiske partiene definerte Heart sin forespørsel som konspirasjonsteori, ekstremisme og det var til og med en representant som knyttet det opp mot forsøket på statskupp i Tyskland.

Forslaget ble nedstemt med 46 mot Heart sin ene stemme.

Formålet med denne artikkelen er å belyse det paradoksale spørsmålet; – hvordan kan et forslag om å anmode en regjering om mer kunnskap, oppfattes som konspirasjon?

Artikkelen forsøker å belyse dette paradokset på grunnlag av en redegjørelse av empatiens tre ekte ansikter.

Redegjørelsen illustreres med eksempler fra Susanne Heart sin Interpellasjonen til Fylkestinget i Rogaland 14/12-2022: “Vaksinesikkerhet: Stortinget må ta ansvar”, og fra intervjuet i etterkant med Heart på Antijantepodden AJP 70.

Etter at det øvrige fraværet av empatiens tre ekte ansikter i Rogaland Fylkesting, blir adressert, reises det til slutt spørsmål om Fylkestinget skylder Susanne Heart en unnskyldning.

Empatiens første ekte ansikt

«Vi tror vi lytter, men svært sjelden lytter vi med ekte forståelse, ekte empati.» Carl Rogers

Som tidligere redegjort for så er det dine personlige erfaringer som hjelper deg med å lytte og prøve å forstå mennesker som er i helt andre situasjoner enn deg selv. (4)

Du kan forstå innenfra deg selv hvordan det er å være i en situasjon som en som er i en vanskelig situasjon. Derfor kan du ha medfølelse både med de som lider av covid-sykdom eller fra covid-vaksinering.

 • I sin interpellasjon gir Susanne Heart medfølelse til alle de som har blitt skadet eller har mistet noen, enten fra covid-sykdom eller fra covid-vaksinering.
 • Heart har lyttet til de og prøvd å utforske og å forstå hvordan det er å være i deres helsesituasjon.
 • Heart har mottatt flere historier fra folk som har blitt vaksineskadde.
 • De forteller at kroppen ikke fungerer lenger.
 • Mange tør ikke være åpne om historiene sine, fordi de skammer seg.
 • Heart sier i Fylkestinget at det er vondt å lese om disse historiene.
 • Hun forteller om mennesker som var friske i utgangspunktet og som i god tro deltok i en dugnad som skulle være «trygg og effektiv».
 • Mange forteller de ser mørkt på fremtiden, og har lite håp om at ting kommer frem.
 • Heart legger frem tre kasuseksempler, og i tillegg understreker hun at vi i tillegg har de som har fått blodpropper i hjernen, lungene og flere andre steder i kroppen.
 • Hun informerer også fylkestinget om at dette var bare et tilfeldig utvalg av mennesker som har kontaktet henne etter vaksineskader og representerer på ingen måte de alvorligste tilfellene.
 • Heart forteller om hjerteskjærende mange enkeltskjebner.
 • Hun informerer om at det finnes godt over 60 000 mennesker i Norge som har sine historier å fortelle om vaksineskader.

Fordi Susanne Heart er en ekte empatisk lytter så forsøker hun å se helsesituasjonen til andre gjennom øynene til de det gjelder. Hun ser ikke sin egen verden reflektert i deres øyne. Hun sier eksplisitt at hun ønsker å innhente data for å kunne diskutere saklig, forstå mer, og hjelpe de som lider av vaksiner.

Empatiens andre ekte ansikt

«Å være empatisk er å se verden gjennom øynene til den andre, ikke å se din egen verden reflektert i deres øyne.» Carl Rogers

Først når du er en ekte empatisk lytter, vil du kunne være behjelpelig for andre med å utforske virkeligheten om de selv. (5)

Du kan være behjelpelig for andre med å utforske virkeligheten om de selv, når du er i et foreldre-barn forhold, i et klient-terapeut forhold, eller i en rolle som lærer, eller som folkevalgt.

 • Fordi folk flest ikke har tid til å sette seg inn i faglitteratur, så har Heart som folkevalgt selv utforsket saken interpellasjonen handler om. Hun kom med informasjon som fremstod ukjent for flere av de folkevalgte i Fylkestinget.
 • Heart informerte Fylkestinget om at mRNA- og DNA-vaksiner er en ny teknologi innen medisinen, og at det er knyttet usikkerhet ved den.
 • Heart forklarte for Fylkestinget at mRNA- og DNA-vaksiner er noe annet enn de vanlige vaksinene vi er blitt trygge på. Og hun forklarte hvorfor.
 • Heart viste til en fagfellevurdert studie av Dr Aseem Malhotra, som konkluderte med full stopp for covid-vaksinering for alle. Data er tydelige og robuste på store skader og lite videre fordeler.  På de tre månedene siden studiet ble publisert, har det ikke vært et eneste motbevis i den vitenskapelige litteraturen til Dr Malhotras studie.
 • Dr Aseem Malhotra har presentert sine funn til representanter av det Britiske Parlamentet, noe som har ført til en politisk debatt, og har sagt ja til å gjøre det samme for Stortingets representanter.
 • Tusenvis av leger og forskere verden over har vært bekymret for den eksperimentelle vaksinestrategien, som blant annet har ført til The Great Barrington Declaration. (6).
 • På dette grunnlaget reiste Heart spørsmålet om myndigheter verden over har blitt ført bak lyset i prosessen med å få disse vaksinene til markedet?
 • Heart reiste også spørsmålet om det er ok at det er vaksineprodusentene selv som foretar studiene om effekter av vaksiner? Bør bukken passe havresekken?
 • Heart minnet om en høring i EU-parlamentet der Janine Small fra Pfizer vitnet og innrømmet at de ikke visste om vaksinen hindret smitte da utrullingen av den begynte. Likevel var det dette argumentet som ble brukt av nesten alle verdens myndigheter til å få befolkningen til å ta vaksinen.
 • Forsknings- og utviklingssjefen i Pfizer Kathrin Jansen har nettopp uttalt: «Vi fløy flyet mens vi bygget det».
 • Heart informert om at Pfizer ble dømt i en rettssak i USA til å frigi hemmelige studier, som ikke har vært publisert. Disse viser at Pfizer visste hvor farlige disse vaksinene var, men holdt det hemmelig.
 • Heart minnet også om at det rapporteres om høy og uforklarlige overdødelighet i hele Europa, også i Norge etter at vaksineringen startet.
 • Heart informerte om at listen over bivirkninger fra Pfizer er de samme diagnosene vi ser vokse kraftig i befolkningen globalt.
 • Ingen har en fornuftig forklaring på det, og ingen spør hva vaksinene har å si for dette bildet.
 • Alle andre forklaringer enn vaksine blir pekt på i MSM.
 • Heart reiste spørsmålet om vi har visst hva vi er med på, og foreslo som nevnt å starte en åpen diskusjon, med en full gjennomgang av uavhengige evidensbaserte data.

Først når du klarer å frigjøre deg fra ditt eget narrativ, dine paradigmer og vedtatte sannheter, ved å stille helt nye spørsmål, kan du seriøst være behjelpelig for andre med å utforske deres helsemessige virkeligheter.

Det intellektuelle avansementet det er å frigjøre seg fra ´trygge´ narrativ og paradigmer, er tidligere beskrevet som kjennetegnet ved en utforskende virkelighetsforståelse, i overgangen fra Trygghetsskolen til Sannhetsskolen.

Det var ingen tegn til en slik utforskende virkelighetsforståelse i Fylkestinget i Rogaland, 14.12.2022:

 • Det var ingen som møtte eller tilbakeviste selve det dokumenterte innholdet i Heart sin interpellasjon.
 • Det var ingen intellektuell argumentasjon om sak.
 • Men, det var en rekke følelsesmessige reaksjoner fra representanter som opplevde at deres narrativ var truet:
 • Heart sin forespørsel ble definert som konspirasjonsteori, ekstremisme, og noe Fylkestinget ikke skulle bruke tid på. Det var til og med en representant som knyttet det opp mot forsøket på statskupp i Tyskland.
 • Heart ble anklaget for bruk av plattformen som Fylkestinget er, til å svekke tilliten til myndighetene og fagfolk både i Norge og resten av verden, og fremme konspirasjonsteorier.
 • Andre mente det var flaut å bruke Fylkestingets tid på dette, og at det er spill med tid og misbruk av talerstolen å fremme et slik forslag.

Som tidligere redegjort for, den utforskende virkelighetsforståelse, markerer overgangen fra en institusjonell virkelighetsforståelse på Trygghetsskolen, til en skapende virkelighetsforståelse på Sannhetsskolen. (5)

Nettopp fordi Susanne Heart forsøker å se andre mennesker sin situasjon gjennom øynene deres, og ikke sin verden reflektert i deres øyne, klarer hun i motsetning til sine kollegaer, å undersøke saken hun legger frem, og å skille sak og person.

Slik tar Heart ansvar for befolkningens sikkerhet med forespørselen til Fylkestinget i Rogaland om at Storting og Regjering gjør vaksinesikkerhet til en sak.

Hun gjør jobben sin som folkevalgt leder.

Empatiens tredje ekte ansikt

«Ekte empati er alltid fri for evaluering eller diagnostisk kvalitet.» Carl Rogers

Først når du kan se verden gjennom øynene til andre, kan du vise ekte respekt og toleranse for medmenneskers vidt forskjellige reaksjoner og meninger.

Du kan inspireres av forskjeller mellom mennesker når du ikke lenger er avhengig av at kartet ditt, med dine paradigmer, narrativ og ´vedtatte sannheter´, passer med terrenget.

 • Susanne Heart: «Jeg har aldri vært sint og sur på mine kollegaer på fylkestinget, fordi jeg har forståelse for at de gjør slik som de gjør.»
 • «Det jeg sier høres ut som påstander fordi de ikke har fått informasjonen – det er helt forståelig – hvis du ikke selv har tid og rom til å settet deg inn idet, så ser det selvfølgelig rart ut.».
 • «Da er det lett i sin frustrasjon å falle for fristelsen å komme med skjellsord, eller merkelapper, om konspirasjons-teoretiker, eller at du kommer med løgn, jeg har full forståelse for det, det har jeg, det skjer.»
 • «Det som er viktig fremover, er å ha omsorg for hverandre, forstå hverandre og bygge broer, mange som har hatt det vondt nå, vi må støtte hverandre.»
 • «Vi må ha en åpenhet, nysgjerrighet og ydmykhet for at det finnes andre meninger og opplevelser enn det vi selv har, for vi skal skape et godt samfunn fremover, og vi må være gode mennesker.»
 • «Så prøv å ikke slå hverandre ned, jeg står ikke her fordi jeg har vonde hensikter, vi trenger å bygge broer av forståelse og omsorg, og jeg representerer i dag veldig mange mennesker som ikke har blitt hørt i denne pandemien. Jeg ber dere om ikke kaste, kaste, dritt på de, unnskyld meg, men sånn oppleves det nok for mange, de blir ikke hørt, vær så snill å ta det på alvor, og la oss ha en åpen debatt fremover.»
 • I intervjuet på Antijantepodden, sier Heart at hun opplevde reaksjonene som – «absurd, veldig rart, her prøver jeg være saklig faktabasert, kommer med mye informasjon, så istedenfor å kaste sånne tomme påstander tilbake til meg, så kunne de lett ta invitasjonen, men det var ingen som møtte meg på innholdet av det jeg sa».
 • «Jeg fortalte tre historier om vaksineskadde, og hva de har opplevde, og jeg opplevde totalt fravær av empati og vilje til å se på at dette faktisk har vært. Veldig, veldig, rart for meg, det må jeg si, jeg kjenner meg ikke igjen, og jeg kjenner meg ikke igjen i det å være konspirasjonsteoretiker, jeg er opptatt av sannhet, frihet, demokrati, som folkevalgt, at folk ikke skal bli ført bak lyset fordi en bransje skal tjene penger – i en sak som handler om individets helse, – jeg er en folkevalgt som er opptatt av å få fem all informasjon, slik at vi kan diskutere det.»

Skapelse av humane positive behov i oss som behovet for gjensidig forståelse, toleranse og respekt, likeverdighet, nestekjærlighet, selvstendighet og altruisme, er som redegjort for tidligere, sammenfallende med en skapende virkelighetsforståelse, på vishetsnivået og Sannhetsskolen (5).

Fordi Susanne Heart er opptatt av å skape disse bevisste positive humane behov i seg selv, har hun ikke noen annen agenda enn å hjelpe andre, som sammenfaller med en human bevissthet på et Pluss-nivå.

Fylkestingets empatiske ansikter

Undertegnede hadde en gang en nabo som hardnakket motsa seg at det ble satt opp ”kjør-sakte” skilt, i gata der vi bodde.

Alle barnefamilier i området så behovet for dette, men ikke naboen.

Han argumenterte med at det ikke er lov å sette opp skilt, kontaktet kommunen og fikk medhold.

To år etter fikk han selv barn. En av de mest fysisk aktive barna i hele nabolaget.

Da innrømmet far behovet for skilting.

Som i eksemplet med denne barnefaren kan vi i mangel av livserfaring lett risikere å ikke aktivere våre empatiske ekte ansikter.

Da kan dette skje:

 • Vi lytter ikke.
 • Vi ser ikke verden gjennom andres øyne.
 • Vi går til krig.

Når for eksempel ikke omsorgspersonen i oss er tilstrekkelig erfart, kan vi til og med være tilbøyelig til ikke å se verden gjennom barns øyne.

Selv etter å ha tenkt oss om.

Så hva da med alle de andre medmenneskene som ikke er i akkurat samme situasjon som oss selv?

Den primære årsaken til at du som folkevalgt i Fylkestinget i Rogaland, velger å ikke anmode regjeringen om mer kunnskap om vaksineskader, ligger i dine psykologiske utfordringer med å vise empatiens tre ekte ansikter.

Fraværet av en human bevissthet på et pluss-nivå blir da påtagende, sett i forhold til hva din kollega Susanne Heart oppviser, som er illustrert ovenfor på grunnlag av en redegjørelse av nettopp empatiens tre ekte ansikter.

Når du i tillegg misbilliger Heart sin intensjon med interpellasjonen, vitner det om et behov for en ny human bevissthet i Fylkestinget i Rogaland, – om betydningen av ekte empatiske hensikter, for et godt arbeid som folkevalgt.

Heart avsluttet sin interpellasjon nettopp med å adressere behovet for en ny human bevissthet i Fylkestinget om empatiens ekte ansikter:

“Til dere andre som kanskje ikke har sett alt på samme måten, det er aldri for sent å se på ting med nye briller. Iallfall med åpenhet og nysgjerrighet. For å kunne skape et godt samfunn for fremtiden, der vi tar vare på hverandre som gode medmennesker, trenger vi å bygge broer av forståelse og omsorg.”

Susanne Heart

I lys av resonnementet ovenfor, må vi derfor stille følgende spørsmål:

Skylder Fylkestinget i Rogaland Susanne Heart en unnskyldning?

Hør også Antijantepodden: Susanne Heart – Alene mot alle i fylkestinget

Referanser

 1. https://antijanteboka.com/antijantepodden_ajp070.html?fbclid=IwAR2ZERSsXUnqdJDYZC0R2Fh5I0jqdsELCkZZNPjVpMa2n3H8TpuKJIopB7c
 2. https://steigan.no/2022/07/sannhetsskolen-hvordan-kan-vi-bruke-mer-av-var-humane-bevissthet/
 3. https://www.susanneheart.no/post/vaksinesikkerhet-sak-p%C3%A5-fylkestinget-i-rogaland-14-12-22  
 4. https://steigan.no/2022/12/sensur-og-begrensning-av-ytringsfrihet-reduserer-psykisk-sunnhet-i-samfunnet/ 
 5. https://steigan.no/2022/10/vart-selvskadende-samfunn/
 6. https://gbdeclaration.org/

Les også: UTFORDRING til Mímir Kristjánsson: Blir du med å ta de vaksineskadde på alvor?

Forrige artikkelTredobling i antall nordmenn som sliter med regningene hver måned
Neste artikkelBidens fremste covidrådgiver: – Ingen studier i verden viser at maskene fungerer så bra