Dystopi på høring

0
Illustrasjon: Shutterstock

Av Eirik Værnes.

Myndighetene har ennå ikke lagt fra seg koronasertifikatet. Krigen i Ukraina, strømprisene og muligheten for en matkrise er noe av det som preger nyhetsbildet nå. Samtidig foreslår regjeringen å forlenge bruken av koronasertifikatet til 30. juni 2023. Saken fremmes for Stortinget.

Om sertifikatet skulle bli tatt i bruk kan det føre til at mange blir utestengt fra aktiviteter og arrangementer. Til og med fra jobb, skole og barnehage. Trusselen om ekskludering fra samfunnet skaper press og fører til at mange føler seg tvunget til å ta nye vaksinedoser. Det er uforsvarlig å presse noen til å ta en medisinsk behandling. Spesielt når det innebærer en risiko for alvorlig sykdom og død.

11. februar i år la Helse- og omsorgsdepartementet et forslag ut på høring. Det gikk ut på å forlenge bruken av koronasertifikatet. I høringsnotatet kom det frem at innføringen av koronasertfikatet vil gjøre det mulig å stenge uvaksinerte ute fra cafeer og restauranter, kollektivtransport, skoler, barnehager og jobb. Uvaksinerte kan bli henvist til «bestemte områder». Og det kan bli aktuelt å starte tvangsvaksinering av befolkningen.

Les mer om høringsnotatet her: https://binders.info/2022/02/14/bruken-av-koronasertifikatet-skal-forlenges/

Det er viktig å huske på at man mange steder i verden regnes som uvaksinert hvis man ikke har tatt tredje dose, og at noen fagfolk lengter etter årlig vaksinering. Andre fagfolk igjen, advarer mot massevaksinering. Noe som ikke kan skyves under et teppe, er at vaksinene kan forårsake bivirkninger. Og så lenge et produkt innebærer en risiko er det nødt til å være et frivillig valg å ta det. Forslaget som fremmes i proposisjonen kan leses her:

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/prop.-92-l-20212022/id2907899/

Frist for å komme med innspill er 29. april, kl 16.00.

https://www.stortinget.no/no/Hva-skjer-pa-Stortinget/Horing/horing/?h=10004594

Bivirkninger

I den siste bivirkningsrapporten fra Statens legemiddelverk er tallet på antallet meldinger om mistenkte bivirkninger etter koronavaksinasjon 58 702. Av dem er 5883 klassifisert som alvorlige. De hendelsene som er hyppigst meldt i Norge, og som er klassifisert som alvorlige er: underlivsblødninger etter overgangsalderen, besvimelse, hjerteposebetennelse, blodpropp i lungene, hjertemuskelbetennelse, dyp venetrombose, anafylaktisk reaksjon, blodpropp, hjerterytmeforstyrrelse, blodpropp eller blødning i hjernen.

Det er mottatt 4682 bivirkningsmeldinger om menstruasjonsforstyrrelser. Til sammen har det kommet inn 253 meldinger om dødsfall etter vaksinering med Comirnaty og Spikevax.

Et stort antall bivirkninger ikke blir meldt inn. Det er forståelig at det er liten vilje til å melde inn bivirkninger blant leger. Det må de bruke sin egen fritid på, ulønnet.

Det er en del som mener at bivirkningene etter gjennomgått Covid-19 er verre enn dem man kan få etter vaksinene. Med det er sjeldent man får hjertebetennelse eller menstruasjonsproblemer etter Covid-19. De aller fleste har milde symptomer og kommer seg gjennom sykdommen uten problemer. Den rammer også skjevt aldersmessig, og visse aldersgrupper og grupper av befolkningen er mer utsatt enn andre. Gir det da mening at man skal ta en vaksine som innebærer en risiko for alvorlig sykdom og død, hvis man ikke er i risikogruppen?

Så må man se på vaksinens effekt. For det blir sagt at vaksinen skal beskytte mot alvorlig sykdom, men det finnes også tilfeller hvor folk har blitt alvorlig syke med korona, selv etter vaksinering. Ville de klart seg dårligere, bedre eller like bra uten vaksine?

Det har kommet frem at Pfizer har pyntet på tallene i sine studier. Canadian Covid Care Alliance er en gruppe som består av over 500 leger, forskere og helsepleiere. De har gått grundig gjennom studien av vaksinen og funnet ut at effekten av vaksinen er mye lavere enn det Pfizer fremstiller den som. Pfizer hevder at deres vaksine har en effekt på 95 %. Men dette er den relative risikoreduksjonen, forholdet mellom hvor mange som ble smittet i vaksine-gruppen versus kontrollgruppen. 0,88 % av de uvaksinerte i studien, ble smittet av Covid-19, men 0,4 % av de vaksinerte ble det. Dette gir en absolutt risikoreduksjon på 0,84 %, i følge CCCA. Det er også verdt å merke seg at – selv om flere av de vaksinerte i studien testet negativt på Covid-19-viruset – så var det flere som fikk bivirkninger, både vanlige og alvorlige, i gruppen som fikk vaksinen, enn i kontrollgruppen. I gruppen som fikk vaksinen døde 15 av deltagerne, mot 14 av deltagerne i kontrollgruppen. Før deltagerne fikk vite hvilken gruppe de tilhørte, og alle fikk tilbud om å ta vaksinen, bare 2 måneder inn i studien. Opprinnelig skulle deltagerne være med i studien, uten å vite om de fikk placebo eller ekte vare, i 3 år.

Gjennomgangen er verdt å se i sin helhet: https://www.canadiancovidcarealliance.org/

Både bivirkningene og vaksinens lave effekt taler for at den må være frivillig å ta. Folk må få velge selv om de vil få en sykdom som har en lav grad av dødelighet (FHI beregnet i desember 2020 Covid-19 til å ha en dødelighet på 0,12% for den generelle befolkningen, og helt nede på 0,0022% for dem under 39 år) eller om de skal ta en vaksine som skal beskytte mot denne sykdommen, men som ikke alltid virker og i noen tilfeller fører til alvorlige bivirkninger.

Barn og unge

Dette argumentet blir spesielt viktig når det kommer til barn og unge. De har lav risiko for å bli syke og for å smitte videre. Det viser seg at friske, normalt fungerende, unge mennesker også blir alvorlig syke etter vaksinering. I aldersgruppen 12-29 år er det nå meldt inn tilsammen 131 tilfeller av hjertebetennelse.

Er det forsvarlig å fortsette vaksineringen av denne gruppen? Også vanlige unge blir syke av middelet som skal beskytte dem mot en sykdom de nesten ikke rammes av. Og for å la være å rette seg etter kravet fra samfunnet skal de risikere å bli utestengt fra skole og barnehage?

Her fra høringsnotatet av 11. februar 2022:

«Dersom et alvorlig utbrudd av en allmennfarlig smittsom sykdom har oppstått, kan depar-

tementet i forskrift bestemme at personer som ikke er vaksinert må oppholde seg innenfor bestemte områder, skal nektes deltakelse i organisert samvær med andre, for eksempel i barnehage, skole, møter eller kommunikasjonsmidler, eller at de må ta nødvendige forholdsregler. Dersom det i slike situasjoner er nødvendig å vaksinere befolkningen eller deler av den med en gang for at folkehelsen ikke skal bli vesentlig skadelidende, kan Helsedirektoratet påby vaksinering eller de nevnte tiltakene.»

Myndighetene sier de vil ha muligheten til å bruke koronasertifikatet i fremtidige pandemier og utbrudd, men det var ikke vaksinene som fikk slutt på denne pandemien. Det var muteringen til den milde omikron-varianten, som gjorde det meningsløst å holde samfunnet nedstengt. Vaksinerte smitter og å innføre et bevegelsespass vil bare begrense folks mulighet til å leve fritt. I EU sier man at koronasertifikatet gir deg «muligheten til å reise». Det er ikke sertfikatet som gir deg mulighet til å reise. Det innskrenker muligheten til å reise for noen, mens andre må gjennom byråkratiske kontrollsystem for å slippe inn der de vil. Myndighetene må gi slipp på sin trang til å kontrollere befolkningen.

«Når det er en risiko, må det være et valg»

Den britiske læreren og sykepleieren dr. John Campbell ble høyt verdsatt under pandemien for sine systematiske analyser av tall og rapporter fra hele verden. Han hadde høye forventninger til vaksinene. Etter at vaksineringen begynte lot han også noen slippe til på sin YouTube-kanal med sine historier etter at de var blitt skadet av vaksinen.

Brendan, 34 år gammel, fra Australia, beskriver høy puls som gjorde det umulig å sove etter vaksinering. Han hadde store ubehag og var bekymret for å dø mens han ventet på å få time hos kardiolog for å bli diagnostisert og behandlet. Til slutt fikk han diagnosen myokarditt.

YouTube player

Adam, 22 år, England, ble dårlig etter Pfizer-vaksinen han tok i juli 2021. Han er matematikk-student og hadde en aktiv hverdag før vaksinen. 2 uker etter vaksinen holdt han på å besvime, hjertet banket hardt, og han måtte legge seg ned. Armene og beina ble numne. Han hadde smerter i brystet som flyttet seg ut i venstre arm. Legene han oppsøkte fortalte ham at han bare hadde angstanfall, selv om han ikke kunne kontrollere kroppen eller gå ordentlig. Han oppsøkte en nevrolog som ga ham diagnosen ‘funksjonell nevrologisk lidelse’, men som heller ikke kunne finne noe galt annet enn de åpenbare symptomene. Adam har ikke klart å komme tilbake til studiene etter vaksinering. Han har hatt en puls på mellom 140 og 160, og er til utredning hos en kardiolog.

YouTube player

Nikk fra Kent, England, hadde smerter, følte seg dehydrert og besvimte etter vaksinering. Hun fikk en nevrologisk lidelse.

YouTube player

Kyle fra Idaho, en profesjonell syklist, ble dårlig etter 2. dose med Pfizer-vaksinen. Han fikk en metallisk smak i munnen rett etter vaksinering. Etter noen uker begynte pulsen å øke, til han ble nødt til å gå til sykehus. Der fikk han beskjed om at det ikke kunne være vaksine-relatert, men at han hadde et angst-anfall. Han ble til slutt sendt til en kardiolog som diagnostiserte ham med perikarditt. Dr. Campbell er enig med Kyle når han sier: «Where there is a risk, there needs to be a choice.»

YouTube player

Mange som opplever å få bivirkninger rapporterer at de har fått en metallisk smak i munnen rett etter vaksinering.

Også i Norge har det kommet frem personlige historier fra dem som har opplevd alvorlige bivirkninger etter vaksinering.

Facebook-gruppen «Erfaringer med Covid 19 vaksinering» har 27.500 medlemmer. Der kan man dele sine personlige historier etter vaksinering og mange forteller at de ikke blir hørt av legen når de forteller at de har bivirkninger.

Hemali har publisert filmen «Beretninger etter vaksinering» hvor de har intervjuet mange av de som er skadet etter vaksinen: https://hemali.no/siste/film-fra-hemali-beretninger-etter-vaksinering/

Over 200 av kvinnene som fikk menstruasjonsproblemer etter vaksinering har TV2 vært i kontakt med. Dette har de laget en reportasje om: https://www.tv2.no/a/14331467/

Her er en amerikansk side med ekte mennesker som forteller sine historier om hva de har opplevd etter vaksinering: https://www.c19vaxreactions.com/

Kjerkols redegjørelse for videre håndtering av pandemien

5. april kom helseminister Ingvild Kjerkol med en redegjørelse for regjeringens videre håndtering av koronapandemien. De fleste smitteverntiltak ble avviklet den 12. februar. Og selv om smitten har vært høy, har få blitt syke. Kjerkol tilskriver dette vaksinenes effekt, og at omikron gir mindre alvorlig sykdom.

Pandemien er ennå ikke over, i følge helseminister Kjerkol. Og blant verktøyene hun vil bruke for å bekjempe pandemien i fremtiden er vaksinene.

«Å sikre høy grad av immunitet ved vaksinasjon er et sentralt tiltak i regjeringen sin strategi. Det aller viktigste virkemidlet vi har er en offensiv vaksinestrategi. Høy vaksinasjonsgrad reduserer sykdomsbyrden, og vi kan unngå belastende smitteverntiltak. I befolkningen fra 18 år og oppover er nå 90,6% vaksinert med to doser og vi ønsker at andelen skal øke ytterligere.»

Et vaksinepass har blitt planlagt lenge

Verdens helseorganisasjon (WHO) har siden 2015, og kanskje enda tidligere, jobbet med et digitalt pass som viser din vaksinestatus.

Nå er de i ferd med å nå sitt mål med koronasertifikatet. EU har allerede innført det for sine medlemsland, og i Norge jobber myndighetene hardt for at det kan brukes også her.

I regjeringens høringer argumenteres det for at sertifikatet må være klart til å taes i bruk i en eventuell krisesituasjon. Men det er allerede åpenbart hvor lite nyttig sertifikatet er til å begrense smitte og hindre sykdom. Funksjonen vil være at det begrenser hvor vi kan gå og hva vi kan gjøre. Uten å hindre sykdom.

Det skumle med å innføre et slikt pass – i tillegg til at det legger et press på folk til å ta vaksinen – er at flere funksjoner kan legges til etterhvert. I Australia jobber man med et digitalt økonomisk sertifikat. Bank of England og G7 jobber med å utvikle sin egen kryptovaluta. Pengene kan være «programmerbare»; det vil si at det blir forhåndsbestemt hva de kan brukes til.

Andre helseopplysninger kan også legges til passet. Og kanskje det etterhvert ikke bare blir statusen på koronavaksiner som vil bestemme om du kommer inn på de arrangementene og aktivitetene du ønsker.

Vi er nødt til å se for oss hva et digitalt pass vil gjøre med vår hverdag, når det kan være både et betalingsmiddel og inneholde alle våre helseopplysninger. Det er ikke sagt at dette er måten passet kommer til å fungere på, men mulighetene vil ligge der hvis det blir innført. Og det er dette myndighetene i Norge legger til rette for nå, med sine høringer om forlengelse.

De fleste mennesker er oppegående nok til å ta sunne og smarte valg for sine egne liv. De trenger ikke et kontrollsystem som begrenser deres valgmuligheter. Sertifikatet vil bare skape splittelse og unødvendige restriksjoner.

Hvordan vil du at verden skal se ut i morgen?


Les om koronapass på steigan.no.

Forrige artikkelJørn Magdahl leter etter sosialister i Ukraina
Neste artikkelEU splittet når det gjelder betaling for russisk gass
Eirik Værnes
Eirik Værnes (f. 1988) skriver for Steigan.no og Binders.info. Til daglig jobber han på skole og har erfaring med barn som har spesielle behov. Tidligere har han vært medieovervåker for selskapet Yomando AB. Han er også musiker og har opptrådt med den kamerunske artisten Grace Eboué og det chilenske bandet Lecquian.