Koronaregler: Når smittevern blir uforståelig

0

Myndighetene ønsker å legge til rette for utvidet og forlenget bruk av koronapass, som vil splitte befolkningen. De burde heller legge til rette for forsoning og fellesskap. Dette skriver Einar Øverenget , Mette Kalager og Gunnveig Grødeland i DN.

De skriver videre:

Regjeringen la 11. februar ut et høringsnotat der det foreslås forlengelse av de midlertidige koronabestemmelsene i smittevernloven med ett år, frem til 30. juni neste år. Høringsfristen er som vanlig kort, til 4. mars.

Dette forslaget handler imidlertid ikke bare om en forlengelse.

Det nye med forslaget er at koronasertifikat ikke kun kan brukes i forbindelse med lettelser etter nedstenging, men til å differensiere mellom vaksinerte og uvaksinerte for alle tiltak. Smittevernreglene gir allerede rom for denne differensieringen, og sertifikatet er virkemiddelet for å påvise vaksinestatus.

Det juridiske grunnlaget for at inngripende tiltak kan igangsettes er imidlertid at koronaviruset er definert som en allmennfarlig, smittsom sykdom. Gitt dagens kunnskap om sykdomsbyrden er det vanskelig å se at grunnlaget for at dette er til stede.

Regjeringens forslag fortsetter dermed den glidningen vi har opplevd av hva befolkningen skal beskyttes mot. Det handlet opprinnelig om død, deretter om alvorlig sykdom. Så ble det sykehusene og til slutt kommunehelsetjenesten det handlet om – og nå til sist sykefravær.

– Radikale former for forskjellsbehandling

Det er til dels radikale former for forskjellsbehandling av befolkningen det er snakk om. For eksempel:

– «Eventuelt må det vurderes om manglende koronasertifikat skal kunne gi grunnlag for personalmessige forføyninger, i ytterste konsekvens oppsigelse eller avskjed.»

– Videre at «personer som ikke er vaksinert, må oppholde seg innenfor bestemte områder».

– Og barn «kan nektes deltagelse i organisert samvær med andre, for eksempel i barnehage, skole».

Det vi har kunnskap om etter hvert som koronavaksinasjonen har skutt fart, er at de ikke forhindrer smitte. Vaksinerte kan like fullt bli smittet og smitte videre. Det er med andre ord ingen forskjell mellom de som er vaksinerte og de som ikke er vaksinerte med hensyn til videre smitte.

Forfatterne konkluderer med å be myndighetene legge bort koronapasset og i stredet legge til rette for forsoning og fellesskap.

Forrige artikkelNå kommer ei matvarekrise uten sidestykke i moderne tid
Neste artikkelYou can’t always get what you want
skribent
Skribent er en betegnelse vi bruker i databasen på alle som ikke er registrert der som forfattere. I de aller fleste tilfelle vil du finne forfatterens navn i artikkelen.