Et vaksinepass ville være et ekstremt brudd med Nürnbergkoden og menneskerettighetene

0

Høring om koronasertifikat – endringer i smittevernloven

Dette innlegget ble innlevert 12. mai 2021 som høringssvar til regjeringa Solbergs forslag om innføring av koronasertifikat. Dr. med. Torkel Snellingens bekymringsvarsler om alvorlige skadevirkninger knyttet til vaksinene er bare blitt forsterket siden da, og artikkelen er vel så aktuell nå, siden også regjeringa Støre ønsker å innføre koronasertifikat.

Av dr. med. Torkel Snellingen

Jeg anser denne høringen som ugyldig utifra at forslaget er opplagt et grovt brudd på følgende traktater og konvensjoner:

(i) Nürnbergkoden knyttet til God Klinisk Praksis, (ii) artikkel 6 til UNESCO sin Universell Deklarasjon om Bioetikk og Menneskerettigheter og (iii) artikkel 13 og 27 i FN sin Menneskerettighets-konvensjon.

Utifra den (Hippokratiske) ed jeg tok som lege i 1983 mener jeg imidlertid at det er maktpåliggende at jeg svarer på denne høringen.

Når vi har passert ett års markering av de mest omfattende inngrep i samfunnet fra statlige og lokale myndigheter i Norge siden annen verdenskrig er det tid med en nøktern og kritisk analyse av kunnskap som var tilgjengelig da og om kunnskap som er høstet i etterkant. Dette er nå spesielt viktig når vi ser den uopprettelige skade de tiltakene som er gjennomført har påført enkelte individer knyttet både til fysisk og psykisk helse og den langsiktig innvirkning knyttet til levevilkår for den enkelte og for samfunnet som helhet.

De varierende tiltak som ble innført fra den 12 mars, 2020 videreføres nå uten mål og mening og har ført til tilstander som man ikke har opplevd siden andre verdenskrig. Norske sykehus opplever nå at pasienter innlegges med hjertemuskelruptur som oppstår på grunn av ubehandlet hjerteinfarkt. Man forventer nå en betydelig økning av dødelighet hos kreftpasienter i Norge.

Den 17 mars, 2020 publiserte John P.A. Ioannidis – Professor i Medisin og Epidemiologi og Befolkningshelse ved Stanford Universitet`s «School of Medicine» – et innlegg hvor hans skriver:

“A fiasco in the making? As the coronavirus pandemic takes hold, we are making decisions without reliable data”

“Draconian countermeasures have been adopted in many countries. If the pandemic dissipates — either on its own or because of these measures — short-term extreme social distancing and lockdowns may be bearable. How long, though, should measures like these be continued if the pandemic churns across the globe unabated ? How can policymakers tell if they are doing more good than harm? Conversely, with lockdowns of months, if not years, life largely stops, short-term and long-term consequences are entirely unknown, and billions, not just millions, of lives may be eventually at stake. If we decide to jump off the cliff, we need some data to inform us about the rationale of such an action and the chances of landing somewhere safe»

Med igangsetting av massetesting med såkalt «test and trace» i den friske befolkningen er det skapt en overdreven; og nå uholdbar frykt i store deler av samfunnet. Dette drives nå frem med en økende og nærmest eksplosiv bruk av PCR tester (SARS-CoV-2 RT-PCR) . Denne anvendes nå som «surrogate markører» i den friske befolkning. Når SARS-CoV-2 RT-PCR brukes med en høy såkalt Cycle Treshold (CT) (over 30) er dette knyttet til stor usikkerhet i forhold til begrepet «tilfeller». Man kan ikke vise til noen gullstandard med bruk av cellekulturer for bekreftelse av det som kalles smitte og hvor smittebegrepet er løsrevet fra den kliniske virkelighet-

Det som man nå observeres, etter massetestingen ble igangsatt, er en klar sammenheng hvor økning av antall tester som gjennomføres er direkte proporsjonelt med økning av antall positive PCR tester. Disse som kalles «smitte tilfeller» (test positive) viser overhode ingen sammenheng med antall Covid19 innlagte eller rapporterte dødsfall. Andel positive har ligget konstant mellom 2 og 5% fra man begynte å teste i den friske befolkningen.

Til slutt er det viktig å forstå at SARS-CoV-2 RT-PCR testen har kommet under sterk kritikk i forhold til testens opprinnelse hvor det ikke kan utelukkes sannsynlig falsk positive tester knyttet til at testen slår ut positiv for andre korona virus.

Det som nå praktiseres må nå forstås i forhold til at instrumentet som brukes – og som vi vet ikke kan sies å representere smitte tilfeller slik vi som leger bruker begrepet – men styrer de økende restriksjonene i samfunnet. Dette skjer til tross for at dødelighetstallene i Norge fortsatt er de laveste på flere tiår med en overdødelighet i 2020 og fem måneder inn i 2021 som er mindre enn det man så i årene 2017-2019 (www.euromomo.eu).

Uten grunnlag i et reelt trusselbilde står vi nå midt inne i en massevaksineringskampanje hvor man har som mål, for første gang i historien, å påføre hele befolkningen en rekke eksperimentelle «vaksiner» basert på genteknologi med bruk av mRNA (Moderna og Pfizer-BionTech) og Virus Vektor (Oxford-AstraZeneca og Jansenn-Johnson&Johnson) som koder i våre celler et protein som ligner spike protein til det såkalte «master copy» som hevdes har opprinnelse fra SARS Cov-2.

Det foreligger ingen relevant data for å vurdere kost nytte for disse vaksinene og man er fullstendig uten noen reel kunnskap om effekt eller sikkerhet spesielt på lengre sikt. Vaksinene har ikke fått godkjennelse etter de krav som stilles til utprøving av vaksiner men brukes nå med henvisning til midlertidig nødbruk – en såkalt «Emergency Use Authorization» (EUA).

Vi kan ikke se at det foreligger en slik nødsituasjon hverken i Norge eller noen andre land. Dødeligheten for COVID-19 ligger mellom en relativ mild sesong influensa (0,01% til 0,001%) i de fleste land inkludert Norge til en relativ kraftig sesong influensa i andre land (0,1% til 0,2%).

Da det ikke er dette som er forstått i befolkningen men en annen fortelling om en smittesituasjon nærmest ut av kontroll basert på PCR tester – er befolkningen ikke i stand til å lage en rasjonell nyttevurdering for vaksinering.

Det opplyses ikke til befolkningen at det ikke kan dokumenteres at «vaksinene» hverken kan redusere alvorlig sykdom, sykehusinnleggelser, kvestelser eller død; eller at de kan redusere smitte. Men det viktigste er – at man ikke blir opplyser at de kan ha potensielle farlige men ukjente bivirkninger på både kort og lang sikt slikt vist i dyreforsøk. Dette er et grovt brudd på Nürnbergkodeksen.

Effektivitetsbegrepene som brukes er ikke knyttet til noen kliniske betydningsfull effektmål men kun til PCR testene med sine begrensninger i et veldig lite utvalg av de som ble innrullert i fase III studiene og som har en observasjonstid i uker og ikke måneder eller år.

Det er spesielt bekymringsfullt når det nå gjennomføres massevaksinering i store deler av denne globale befolking hvor dyremodeller med SARS1 vaksiner har vist særdeles kraftige immunmedierte inflammasjoner i diverse organer med døden til følge.

Nå -etter snart 5 måneder etter den påbegynt vaksineringskampanjen – har det aldri blitt rapportert så mange bivirkninger med assosiert dødsfall knyttet til vaksinering til legemiddelverket over en tilsvarende tidsperiode (LMV: 14.05.2021).

Her i Norge med den relativ lave dødelighet assosiert med Covid-19 , spesielt i de yngre aldersgrupper, (under fem i aldergruppen 0-40: FHI 14.05.2021) så opplever vi nå at dødeligheten etter vaksinering i aldersgruppen under 40 raskt forbigår tilsvarende aldersjusterte dødelighet knyttet til Covid-19 sykdom (LMV 14.05.2021). Justert til forventet levealder vil hele vaksineringsprosjektet kunne ta liv av flere av våre landsmenn enn det som er registrert av dødelighet assosiert med Covid-19 siden man begynte å registrere disse for vel over ett år siden.

Med den komplette manglende trussel mot befolkningen utover hva som har lignet en mild sesong influensa er det umulig å forstå logikken bak en slik vaksineringskampanje.

Derfor må vi, i denne sammenheng, se på hver eneste alvorlig bivirkning som er assosiert med kvestelse eller død som følge av vaksinering mot Covid-19 som svært alvorlig hendelser.

Nevrologiske komplikasjoner som Guillain-Barré Syndromet (GBS) og Tranverse Myelitt (TM) er kjent fra tidligere massevajsineringer som de mest alvorligste bivirkninger til vaksinering. GBS er en med akutt inflammatorisk demyeliniserende polyneuropati med destruksjon av Schwann-celler. Transvers myelitt (TM) er en lignende prosess med segmentale forandringer i medulla. I 1976 i USA etter 45 millioner vaksine doser var gitt under svineinfluensa (H1N1) utbruddet, økte forekomsten av GBS med en faktor på 8.8 . TM var rapportert som den alvorligste bivirkning i AstraZeneca fase III studien.

GBS og TM vil nå kunne utgjøre igjen alvorlige bivirkninger som kan oppstå fra samtlige vaksiner. Fordi disse vaksinene ikke bruker kjent teknologi har man ikke mulighet å sammenligne med tidligere data rundt forekomst av slike hendelser fra hverken massevaksinering i 1976 eller fra den som ble gjennomført i 2009 begge for H1N1.

I Norge er det per 04.05.21 nå meldt til sammen 12.331 bivirkninger til Legemiddelverket (LMV). Antall behandlede meldinger om mistenkte bivirkninger er nå 8455 (69%) og av disse er det nå meldt om 156 dødsfall i etterkant av vaksinasjon. Seks dødsfall er hos personer under 60 år, men de fleste er hos eldre pleietrengende sykehjemsbeboere. Det skrives følgende i denne rapporten: «For enkelte av de mest skrøpelige pasientene kan det ikke utelukkes at relativt milde vaksinebivirkninger har bidratt til et alvorlig forløp av deres grunnsykdom».

På hvilket grunnlag er det i det hele tatt mulig at denne gruppen som benevnes «gamle og skrøpelige» skulle tilbys disse «vaksinene» ?? Ingen av disse vaksinene har inkluderte denne gruppen i sine kliniske studier.

I Storbritannia har man også etterlyst forklaring på den urovekkende økning av dødsfall ved sykehjem som ble observert etter vaksineringsprogrammet var påbegynt.

Men – det er enda mer urovekkende at man ser nå at det rapporteres immun-medierte koagulasjonsforstyrrelser med døden til følge i den yngre befolkning som ligner de som er beskrevet hos alvorlige syke Covid-19 pasienter. Disse bivirkninger inkluderer både cerebrale blødninger etter immunmediert trombocytopeni og tromboseringer som manifesteres som en sjelden form for Dissiminert Intravaskulær Koagulasjon (DIK). Etter å ha mottatt en første vaksinering med ChAdOx1 nCoV-19, fikk fem helsepersonell i alderen 32 til 54 år trombose på uvanlige steder med medfølgende alvorlig trombocytopeni. Av de fem pasienter, alle innlagt på Oslo universitetssykehus, hadde fire pasienter alvorlig hjerneblødning.

Man har nå, etter en nøye gjennomgang ved Nasjonal Behandlingstjeneste for Avansert Trombocyttimmunologi (Laboratorium for Trombocyttimmunologi) ved Universitetssykehuset i Nord Norge, kommet med en utvetydig konklusjon at disse koagulasjonsforstyrrelsene – som nå tar liv av unge friske mennesker – er antistoff mediert og direkte knyttet til virus vektor vaksinen AstraZeneca ChAdOx1 nCoV-19.

Legemiddelverket uttaler at «de fem tilfellene dreier seg om et sjeldent sykdomsbilde. De har en svært uvanlig kombinasjon av lavt antall blodplate og samtidig trombosering i små og store kar samt blødninger.»

Det er også meldt om to dødsfall etter hjerneblødning uten blodpropp og ett dødsfall i forbindelse med forverring av tidligere sykdom også etter vaksinering med AstraZeneca ChAdOx1 nCoV.

Lignende rapporter har kommet fra Tyskland og Østerrike.

Det er nå kommet en rekke viktige og fundamentale spørsmål til European Medicine Agency (EMA) fra ledende forskere og leger rundt disse hendelser.

Det er viktig å understreke at disse bivirkningene er også rapportert for den andre Vektor vaksinen Janssen og mRNA «vaksinene» (https://vaers.hhs.gov).som er nå nylig bekreftet fra en stor retrospektiv studie fra Oxford Universitetet som viser lignende forekomst av disse bivirkninger med Pfizer BionTech og Moderna vaksinene. Dette er meget urovekkende!.

Det er også urovekkende at det rapporteres om økende bivirkninger knyttet til «nevrologiske symptomer» i forbindelse med vaksineringskampanjen i Norge (LMV 04.05.2021) som nå teller 1 779. De første rapporter om sykehusinnleggelser med GBS hos vaksinerte er nå blitt kjent fra norske sykehus.

Hele 946 har alvorlige bivirkninger assosiert med vaksinering. Ulikt rapportering om innleggelser for covid-19 foreligger det ikke noen offentlig tilgjengelig data om innlagte p.g.a alvorlige bivirkninger etter vaksinering.

I lys av dette – istedenfor å foreta en revurdering av hele vaksineprogrammet – er det nå ekstremt urovekkende at vaksineprogrammet foreslås knyttet til et vaksinepass el. sertifikat. Disse – hvis de skulle bli iverksatt – vil lage en to-delingen av befolkningen av vaksinerte og ikke vaksinerte hvor bevegelsesfrihet og ferdsel kan bli innskrenket for store deler av befolkningen. Skjer det blir dette i historisk sammenheng i den nyere tid et av de mest alvorligste brudd på: (i) Nurenbergkoden knyttet til God Klinisk Praksis, (ii) artikkel 6 til UNESCO sin Universell Deklarasjon om Bioetikk og Menneskerettigheter og (iii) artikkel 13 og 27 i FN sin Menneskerettighets-konvensjon.

Norske leger står nå ovenfor ett betydelig dilemma knyttet til vår Hippokratiske Ed og begrepet Informert Samtykke. Dette ser vi konsekvensen av når det nå er helsepersonell som blir de første i de yngre aldersgrupper som blir utsatt for Covid-19 «Vaksinene» og hvor det nå observeres flere vaksinerte som dør og blir kvestet kort etter vaksinering. Med den økende vaksinering av de yngre aldersgrupper vil man forvente at det vil tilkomme flere dødsfall hos unge og friske som har under 0,0001% risiko å dø av Covid-19 og som vil da kunne gi en situsajon hvor det er flere som dør av «vaksinene» en covid-19 i de yngre aldersgrupper.

Signert

Torkel Snellingen dr med (MD, PhD, MPH, DCEH (London)

Forrige artikkelVi er muligens Europas siste håp
Neste artikkelDet voldelige kuppforsøket i Kasakhstan er slått ned – Russland har styrket sin rolle
skribent
Skribent er en betegnelse vi bruker i databasen på alle som ikke er registrert der som forfattere. I de aller fleste tilfelle vil du finne forfatterens navn i artikkelen.