Det var nok en overdødelighet i Sverige i 2020, men hvor stor?

0
Illustrasjon: Shutterstock

Ifølge statistikken døde det 98 124 personer i Sverige i 2020. Etter 2000 har antall dødsfall variert med et par prosent, men 2020 skiller seg ut. Ikke siden 1993 har det skjedd så mange dødsfall på et år. Det året døde det 97 008 personer.

Av Erik Plahte.

Kilde: Döda i Sverige, SCB (Statistiska Centralbyrån).

Folkhälsomyndigheten oppgir 9 817 døde på grunn av Covid-19 fram til og med 31. desember 2020, basert på registrerte dødsfall der Covid-19 ble angitt som dødsårsak. Dersom det stemmer, ville antall dødsfall i 2020 uten Covid-19-epidemien ha vært 98 124 – 9 817 = 88 307, lavere enn i noen av de foregående 20 årene. Ut fra figuren ser det ikke særlig rimelig ut. Særlig ettersom antall døde i 2019 var svært lavt, noe som mange kommentatorer brukte som en mulig forklaring på at det var ekstra mange dødsfall i 2020. Den virkelige overdødeligheten var høyst sannsynlig lavere enn Folkhälsomyndighetens tall. Svært mange av dem som døde av Covid-19, var gamle og skrøpelige og ville trolig ha dødd i løpet av året uansett. Det ser likevel ut til å ha vært en overdødelighet i 2020, men hvor stor, og kan vi finne ut hvor stor den var?

Den allment aksepterte måten å gå fram på for å finne ut av komplekse sammenhenger er å lage en matematisk modell som sier hvordan den størrelsen en vil modellere (i dette tilfellet overdødeligheten) avhenger av de variablene man regner med er avgjørende eller de viktigste og som det finnes data for. Så bruker man disse dataene til å tilpasse modellen best mulig. Dette kan sjølsagt gjøres på tallrike måter, og man må vurdere resultatet kritisk og sammenlikne med reelle data så langt det lar seg gjøre. Ulike modeller vil gi ulike svar. Kanskje blir det klarere etter hvert som årene går hvilke modeller som holder vann og hvilke som kommer til kort. Alle vil uansett være «feilaktige» i den forstand at de bare tar hensyn til noen av de forholdene som virker inn.

Dagens Medicin anslo for eksempel overdødeligheten i 2020 på grunn av Covid-19 ved å sammenlikne dødstallet for 2020 med gjennomsnittet for de fem årene 2015–2019. Det gir en overdødelighet på 7 162 personer.

– Lite slarvigt kan man säga att det är de som hade levt nu om covid inte hade funnits, kommenterte Linus Garp, befolkningsstatistiker på SCB.

Den svenske historikeren Fredrik Charpentier Ljungqvist har henta inn tall på overdødelighet fra europeiske land i 2020, deriblant Sverige (referert i NRK 20. februar).

Overdødeligheten i 2020 er her i stedet anslått ut ved å se på hvor mange som døde sammenligna med de fire foregående årene. For Sverige er etter dette overdødeligheten 7,6 % eller 6 930 personer.Altså en litt annen modell og en litt lavere overdødelighet.

Et lengre tidsperspektiv

Begge disse modellene har et kort tidsperspektiv og tar ikke hensyn til at antall innbyggere i Sverige har økt temmelig jevnt fra ca 8,9 mill i 2000 til 10,4 mill i 2020. Flere innbyggere gir flere døde. På den andre sida lever folk lengre nå enn før. Om vi tar utgangspunkt i dødsratene – antall døde pr 100 000 innbyggere – over lengre tid, blir bildet annerledes. Siden nesten alle som dør av Covid-19 er over 65 år gamle, skiller jeg mellom aldersgruppene 0–64 år og eldre enn 64 år. De to neste figurene viser dødsratene i hver av disse aldergruppene for perioden 2000–2020.

De blå kurvene viser de faktiske årlige dødsstallene. De røde og grønne linjene viser hhv beste lineære tilnærming og grensa for 95 % prediksjonsintervall, basert på årene 2000–2019. Det vil si at dersom utviklinga i disse årene hadde fortsatt på samme måte i 2020, ville dødsraten med 95 % sannsynlighet ligget mellom de grønne linjene og mest sannsynlig nær den røde linja.

Dødsraten vil nok etter hvert flate ut, på grunn av flere epidemier, klimaproblemer, økonomiske kriser og en haug andre mulige årsaker. Kanskje begynte den å flate ut i fjor. I så fall er det vanskelig å peke på noen annen mulig årsak enn Covid-19, slik at uten den ville den lineære utviklinga trolig ha fortsatt i 2020.

For gruppa 0–64 år var 2020 åpenbart ikke spesielt med knapt noen overdødelighet. Men i gruppa over 64 år ville normale forhold med 95 % sannsynlighet ført til mellom ca 74 100 og 81 570 døde i 2020 med en middelverdi på 77 835. Det faktiske antall døde i denne gruppa i 2020 var 87 669. Dette gir en estimert overdødelighet mellom 6 100 og 13 570 med en middelverdi på 9 835, påfallende nær Folkhälsomyndighetens tall på 9 817 Covid-19-døde. Men jeg understreker igjen at overdødelighet og antall Covid-19-dødsfall ikke er det samme.

Begge de to estimatene 6 930 og 7 162 basert på gjennomsnittlig antall døde de siste fire eller fem årene ligger innafor 95 %-intervallet, men svært nær den nedre grensa. Sannsynligvis er begge disse estimatene for små og 9 835 for stort. Men noe fasitsvar finnes ikke, det får vi aldri, ikke engang om den lineære utviklinga viser seg å fortsette. For de virkelige dødsratene ligger slett ikke pent og pyntelig på de røde linjene, hverken i åra som gikk eller åra som kommer.


Data for folketall og dødsfall for årene 2000-2020 er henta fra statistikkdatabasen til SCB.

KampanjeStøtt oss
Forrige artikkelRussland, Kina advarer Biden om å holde seg unna Ukraina og Taiwan
Neste artikkelVindkraft – kamp mellom miljø og miljø?