– Nå er det alvor, sa Høie 3. november, men stemmer det?

24
Bent Høie irettesetter Fredrik Solvang. Skjermdump fra NRK.
Erik Plahte

Av Erik Plahte.

– Nå er det alvor. Det siste døgnet er det registrert 700 nye smittetilfeller i Norge. Hver morgen våkner vi til nye smitterekorder. Det er utbrudd i alle fylker, viruset sprer seg raskt og det krever sporing, sa helseminister Bent Høie (H) på pressekonferansen 3. november, der han varsla nye innstrammingstiltak.

– Fortsetter denne utviklingen går helsetjenesten ned i knestående, sånn vi ser i land etter land i Europa, sa han videre. Men stemmer dette? Har denne utviklinga virkelig fortsatt? Og hvor langt fra knestående er egentlig helsetjenesten i Norge?

Antall som tester positivt er ikke et godt mål for hvor alvorlig smittesituasjonen og sjukdomssituasjonen er. Det kommer an på hvem det som tester positivt. Det er velkjent at dødeligheten er størst blant eldre og blant folk med visse kroniske sjukdommer fra før – hjerte- og karsjukdommer, lungesjukdommer, demens, diabetes og kreft. Hittil har bare 6 personer under 50 år dødd av Covid-19. Av de kvinnene som har dødd, var 79 % 70 år eller eldre. For menn er andelen 94 %. Men bare hhv 8 % og 6 % av de meldte tilfellene har vært i denne eldste aldersgruppa.

La oss se på noen diagrammer. Alle figurene unntatt Figur 6 bygger på data fra nettsidene til Folkehelseinstituttet (FHI) og NRK. Dataene for de siste dagene er ufullstendige. Diagrammene viser dels antall innleggelser pr dag, dels antall som er innlagt hver enkelt dag.

Antall tester pr dag

Figur 1. Antall tusen negative (blå) og positive (rød) tester pr dag fra 2. mars til og med 12. november. Kurvene viser sju dagers løpende gjennomsnitt: For hver dag viser de gjennomsnittet for sju dager, de tre foregående dagene, selve dagen og de tre påfølgende.

Antall tester pr dag er nå langt høyere enn i starten av epidemien, med en topp i dagene 2. til 6. november der over 24 000 ble testa hver dag. Men hvor mange av dem var positive? På det meste omkring 600 pr dag. Den røde kurva i Figur 1 viser et lavere antall. Det skyldes at kurvene i figuren er jevna ut.

Så liten andel av testpersonene har testa positivt

Figur 2. Prosentandelen av de daglige testene med positivt resultat fra og med 2. mars til og med 12. november (7 dagers løpende gjennomsnitt).

Hvor stor andel av testene som gav positivt resultat ser vi i Figur 2. I sommer langt under 1 %, i den siste tida omkring 2 %.

Men det er velkjent at en positiv test ikke er ensbetydende med at personen er smittebærer. PCR-testen kan gi positivt utslag uten at personen har levende virus i kroppen. Hvor stor andel av de positive testene som er falske positiver (positiv test på en person som ikke er smitta) avhenger bl.a. av hvor stor del av befolkninga som faktisk er smitta. Jo mindre denne andelen er, desto flere falske positiver vil det være. For eksempel kan en test som gir 98 % negativt resultat på friske personer, vise opptil 96 % falske positiver, hevder USAs Food and Drug Administration. Dette indikerer at antall positive tester, som myndighetene og mediene hele tida legger hovedvekta på, er en dårlig indikator på hvor alvorlig epidemien er.

Hvor mange det er som faktisk blir sjuke?

Det er heller ikke så viktig å vite hvor mange som er smitta dersom det bare er et lite antall blant dem som faktisk blir sjuke. Det har jeg ikke funnet tall for. Det spørs jo også om hva som er kriteriene for å karakteriseres som sjuk. Derimot fins det tall for hvor mange som har blitt lagt innlagt på sjukehus for hver dag og hvor mange av dem som ble innlagt på intensivavdeling, og bare noen av dem dør.

Figur 3. Antall innleggelser pr dag, totalt og på intensivavdeling fra og med 2. mars til og med 12. november.

Bare et fåtall av dem som tester positivt blir sjuke (ca 1 %), og bare et fåtall av dem igjen blir lagt inn på sjukehus, og bare et fåtall av dem igjen (ca 10 %) havner på intensivavdeling.

Figur 4. Prosentandelen av dem som legges inn som blir lagt inn på intensivavdeling, fra og med 2. mars til og med 12. november.

Andelen av dem som blir innlagt som blir lagt inn på intensivavdeling har vært generelt synkende siden starten av epidemien, med unntak av en topp i juni, og er nå nede i 10–15 %. På grunnlag av Figur 4 kan vi derfor regne med at det bare er 10–15 pasienter på intensivavdeling. Det stemmer ganske bra med hvor stor andel av dem som ligger på sjukehus som er innlagt i respirator. Den 14. november var 117 pasienter innlagt, 13 av dem i respirator, ifølge Helsedirektoratets tall.

Hvor mange intensivplasser finnes det?

– Den siste kartleggingen av intensivkapasitet i Norge viser at vi har cirka 250 intensivsenger i drift. I tillegg har vi cirka 550 intermediærplasser, sa helsedirektør Bjørn Guldvog (Helsedirektoratet 13.3.2020).

Intermediærplasser er i utgangspunktet tiltenkt pasienter som ikke trenger intensivplass, men som heller ikke er friske nok til å ligge på ordinær sengepost.

– Særlig ved de store sykehusene er noen av intermediærplassene så avanserte at de kan brukes som ordinær intensivplass, sa Guldvog videre.

Helsedirektoratet anslo derfor at vi har 400–450 intensivplasser tilgjengelig. Dersom intermediærplassene blir oppgradert, vil vi ha ca 800 intensivplasser. Det ser ikke ut til at manglende intensivplasser kan rettferdiggjøre omfattende innstramminger.

Hvor stor andel av dem som tester positivt blir alvorlig sjuke?

Figur 5. Sammenhengen mellom antall positive tester pr dag og antall innleggelser pr dag på intensivavdeling (7 dagers løpende gjennomsnitt på begge). Hvert datapunkt svarer til én dag. Den røde kurva viser antall innleggelser fra 14. mars til og med 30. juni, den blå kurva resten av perioden fram til 12 november.

Forholdet mellom det daglige antallet positive tester og antall innleggelser på intensivavdeling har gjennomgått tre kvalitativt forskjellige faser, som Figur 5 viser. Den første fasen fram slutten av mars (toppen på den røde kurva) skiller seg kvalitativt fram neste fase fram til sommeren. I høst fram til for ca 1 uke siden har utviklinga vært kvalitativt annerledes igjen. Selv om antall positive tester har variert kraftig, fra under 100 til over 600, har antall innleggelser pr dag holdt seg omtrent konstant omkring 1 eller mindre. Nå øker både smittetall og antall innlagte igjen. Det er åpenbart at antall positive tester er et generelt dårlig mål på antall innleggelser pr dag, som uttrykker bedre hvor stor belastninga på helsevesenet er.

Ser vi derimot på forholdet mellom antall positive tester og antall innlagte (totalt og med respirator), blir bildet klarere. Her har jeg bare funnet data for tida etter 1. september.

Figur 6. Totalt antall innlagte (blå) og antall innlagte med respirator (rød) plotta mot antall positive tester (7 dagers løpende gjennomsnitt) 10 dager tidligere, fra 1. september (venstre endepunkt) til 12. november (høyre endepunkt). Hvert datapunkt svarer til én dag. Data fra Helsedirektoratet.

På grunnlag av Figur 6 kan antall innlagte om 10 dager kan forutsies omtrentlig ut fra antall positive tester i dag – forutsatt at sammenhengen holder seg. Dette er sjølsagt bare en temmelig amatørmessig modell. FHI bruker en avansert matematisk modell til å forutsi hvordan epidemien kommer til å utvikle seg (beskrevet her).

FHI regner at reproduksjonstallet nå er 1,41, dvs at hver smittebærer vil i snitt smitte 1,41 andre. Da er det ikke rart at smitten brer seg, slik at det er nødvendig med tiltak for å hindre at sjukehuskapasiteten blir sprengt.

Men hvilke tiltak er effektive og nødvendige? Er det noen av tiltakene som betyr lite og som skaper større problemer enn de løser? Hvilken strategi for å bekjempe epidemien følger regjeringa? Finnes det alternative strategier? Kunne dette ha blitt takla bedre? Disse spørsmåla vil jeg ta opp i en kommende artikkel.

Les også Erik Plahte: Hvor farlig er koronaviruset og Covid-19 – hva er den beste strategien?

KampanjeStøtt oss

Kommentarer

 1. Avatar for pcwh pcwh says:

  Strategien er å skremme og kue befolkningen nok til at alle godtar vaksinen. Noen får betalt, og andre får nye jobber som takk.

 2. Avatar for Jan123 Jan123 says:

  Bra artikkel. Nei, det stemmer ikke at det er alvor, fordi så og si ingen er lagt inn på intensiv og så og si ingen dør. Hvor mange som får positiv SARS COV2 prøve er fullstendig irrelevant, flesteparten er vel ikke spesiellt syke en gang (vanlig forkjølelse).

  Vi bruker 32/800 = 4% av intensivplassene vi har til rådighet. Siden denne influensasesongen startet har kanskje 20 stk dødd med COVID19 (vi mister ca 900 i snitt hver sesong til influensa). Aldersfordelingen over døde (se lenger ned) viser at hele 14 personer under 60 år har dødd av den forferdelige pandemien COV SARS2, rimelig å anta at de alle hadde underliggende sykdommer som kreft, diabetes osv.

  Det er også en tragedie når ellers friske folk mellom 60 og 69 år dør. Her har vi hatt 27 dødsfall. Med tanke på at vi har vært gjennom en pandemi er det oppsiktsvekkende få.

  Når folk som er 70+ dør er det heller ikke noe koselig. Men, på dette stadiet av livet har de fleste levd et langt og innholdsrikt liv. Når du bikker 80 nærmer du deg forventet levealder som er ca. 82 år i dette landet. Alle skal dø av noe. Kan man egentlig si at det er en tragedie når folk som er nær eller OVER forventet levealder dør? det er selvsagt ikke noe hyggelig, og for de pårørende er det fælt, men alle forstår at gamle mennesker dør. Influensa og lungebetennelse tar ofte livet av veldig gamle folk. Immunforsvaret svikter. Brutalt, men sånn er det.

  Faktum er at dette er ikke et spesiellt farlig virus for den delen av befolkningen som ikke er over eller nær ved forventet levealder. Det er på tide å annerkjenne dette nå og gå tilbake til normalen, og heller sette inn rettede tiltak for de som er i faresonen. Dette sier seg egentlig selv.

  image

  image

 3. Avatar for K11 K11 says:

  Enn så lenge står det fortsatt på FHIs hjemmeside at 14 av 15 “positive” prøvesvar egentlig er falske positive. De aller fleste som testes får fortsatt negativt resultat, men er man uheldig nok til å teste positivt, er det altså over nitti prosent sjanse for at man egentlig ikke har sykdommen.

  Elon Musk ble testet fire ganger på samme dag (med samme maskin og av samme sykepleier), og to av resultatene var negative, mens de andre to var positive. Fotballspillere som først tester positivt, får tilbud om ny test, og pleier å teste negativt på andre forsøk.

  Kary Mullis, som fikk nobelpris for å ha utviklet PCR (metoden som brukes for å teste for korona), sa selv at metoden ikke kan brukes til å stille diagnoser eller oppdage virus. Beleilig nok så døde han tilfeldigvis (av lungebetennelse (covid-symptomer)) et par måneder før “pandemien” brøt ut.

  Folk flest får ikke tilbud om mer enn 1 test, så er man symptomfri og likevel dum nok til å la seg teste, risikerer man å bli falskt positiv, hvorpå man isoleres, og alle ens nærkontakter (og nærkontaktenes nærkontakter) settes i karantene, slik at media kan bruke krigstyper om at “2000 i karantene i Gjøvik” o.l.

  Hele “pandemien” er en global svindel som har til hensikt å tvinge gjennom The Great Reset, slik at de aller rikeste kan grabbe til seg mer makt og mer penger, på bekostning av over nittini prosent av menneskeheten. Og det tragiske er at folk flest, også i Norge, trygler om enda strengere restriksjoner. Skremmende er det også at det har utviklet seg en angivermentalitet, og myndighetene oppfordrer de servile til å angi alle som nekter å underkaste seg de drakoniske restriksjonene.

 4. Avatar for Jan123 Jan123 says:

  Hei Olav,

  Normalt funksjonsnivå på sykehusene? tydelig at du ikke har vært på et sykehus i det siste :slight_smile:

  Det har ikke vært noe som ligner på normal drift på landets største sykehus de siste 6 månedene, på tross av at helsevesent ikke ble overbelastet. Er jo et paradoks der, om at vi stengte ned landet for å ikke overbelaste sykehusene slik at de kunne fortsette å levere helsetjenester - og så skjedde det motsatte - helsevesenet ble aldri overbelastet, men folk kunne se langt etter all sykehusbehandling i 6 måneder, inkludert screening for kreft osv. som beviselig vil lede til flere dødsfall. Folk oppsøkte jo ikke sykehusene pga. slag, hjerteproblemer, anfall osv. Det vil også ha en effekt på dødelighet på sikt som fort kan overstige de faktiske dødstallene fra COVID19.

 5. Avatar for tjatta tjatta says:

  Nå virker du bare tullete. De greide å løse dette før. Det er ikke nødvendig å lamme ordinær helsetjeneste.
  Forøvrig støttet staten Norge Pol Pot fram til 1997. Omtrent 20 år etter at han var fordrevet og folkemordet var kjent. Og derved forlenget lidelsene til menneskene i den vestlige delen av landet med en generasjon.

 6. Avatar for Jan123 Jan123 says:

  Hei Olav,

  Poenget mitt var bare at helsetjenesten for vanlige folk ble nærmest kansellert i 6 måneder, selv om helsevesenet ikke ble overbelastet. Argumentet var jo å beholde en fungerende helsetjeneste ikke sant? Der ligger jo paradokset!

  Husk at det var ikke pasientene som bestemte dette, sykehusene kansellerte alt de hadde i kalenderen, rubbel og bit som ikke var definert som livstruende! man kan jo argumentere om det er en god idé å stoppe kreftscreening osv. Helsekøene har også økt tilsvarende. Ser du virkelig ikke problemet med dette?

  Det beste hadde selvsagt vært å opprette egne smittevernssykehus og ikke sammenrørt dette med vanlig sykehusdrift, men i molbo-landet Norge klarer vi ikke å få til sånne ting på kort varsel.

  Men jeg er helt enig med deg at dette avdekker store mangler ved norsk helsevesen.

  Jeg synes også man må spare seg såne karakteristikker om Pol Pot osv, det går an å ha forskjellige syn på disse sakene uten å bli karakterisert som en massemorder.

 7. Ikke gi dem noen gode ideer. Bare vent og se, dette vil de argumentere for uten ironi om ikke alt for lenge.

 8. Var lenge tvilende til Natural News, men her virker det som om de har sitt på det tørre.

  Problemet er vaksinen.


  • Helsearbeidere vil bli pålagt vaksinering.
  • De gamle på sykehjem får ikke noe valg.
  • De uvitende vil køe opp for å få den frivillig.
  • Etternølerne får ikke adgang til fly, buss, trikk, bank, butikk, skole, kirke eller sykehus.
  • Smittesporing, masker og karantene blir en del av hverdagen.

  Mange jobber kommer aldri tilbake. Småbedrifter går konkurs. Børsene tryner, bankene konker og kontoene tømmes (Bail-ins).

  Deretter kommer den store “RESETTEN” som Eliten fra Davos har lovet oss og deretter FN´s Agenda 2030.

  For å oppsummere - Fremtiden ser ikke spesielt lys ut.

Fortsett diskusjonen på forum.steigan.no

16 flere kommentarer

Deltakere