Norge dreiv ikke med slavehandelen

19
Maleriet viser barken "Ram" av Arendal for fulle seil (Aust – Agder museum KUBEN) Arendals vekst til å bli Norges største sjøfartsby på 1700- tallet skyldes i hovedsak trelasteksport samt korn- og varehandel, i liten grad slavehandel.

Var Norge en slavenasjon? Hvilket ansvar har Norge for slavehandelen? Øyvind Andresen følger her opp en diskusjon som har gått i flere medier.

Øyvind Andresen

Av Øyvind Andresen.

Historiker Trond Bjerkås kommenterer (Fædrelandsvennen 9/7 og Argument Agder 11/7) min artikkel i der jeg stiller spørsmålet «Var Norge en slavenasjon?». (Argument Agder 4/7). Jeg konkluderer med at Norge var helt politisk umyndiggjort i unionen med Danmark. Selv om noen nordmenn tjente på og deltok slavehandelen, kan Norge som nasjon ikke holdes ansvarlig for den transatlantiske slavehandelen på 1600 og 1700-tallet.

Jeg takker Bjerkås for hans saklige svar, og jeg vil gjerne utdype mine argumenter: 

I håndfestningen til Christian 3 i 1537 avskaffes Norge som egen stat, riksrådet blir nedlagt, og Norge defineres  som en del av Danmark på linje med andre landsdeler som Fyn og Jylland. Samme år blir reformasjonen innført i Norge med våpenmakt, og kirkegodset til den katolske kirka blir omgjort til krongods. En rekke norske bønder blir leilendinger under den danske kongen.

Den eneveldige kongen Fredrik 3 innførte så den mest vidtgående og konsekvente enevoldsforfatning i Europa i årene etter 1660. I denne perioden hadde kongen alene lovgivende, utøvende og dømmende makt. Han alene kunne utnevne og avskjedige alle militære, sivile og geistlige embetsmenn. Bare han kunne erklære krig og slutte fred og skrive ut skatter, avgifter og tjenester av enhver art. Den norske hæren var helt underlagt den danske kongen.

Under unionstida som helhet går mellom halvparten og to tredel av skattene fra Norge til København og Danmark. Skattetrykket øker under eneveldet, noe som utløser en rekke bondeopprør på 1700 – tallet, de mest kjente var Lofthus-opprøret og Strilekrigen.

Det var under enevoldstida at slavehandelen og koloniseringa utvikla seg. Kolonisering og utenrikspolitikk var selvsagt utelukkende styrt fra Danmark. De  tre slave- øyene i Karibien var en dansk koloni og ble derfor kalt «Dansk Vest- India». Denne kolonien bestod helt til 1917, altså over hundre år etter at Danmark «mista» Norge. Det var for øvrig bare to norske skip som gikk inn i slavetransporten over Atlanterhavet.

Jeg mener det er utvetydig at Danmark styrte over Norge under eneveldet, men Bjerkås mener at det skjer en mer formell likestilling mellom rikene etter at det danske riksrådet ble nedlagt under eneveldet. Bjerkås skriver også : «Den norske adelen besto både juridisk og reelt som en egen stand på 1500-tallet og Norge hadde egne stendermøter» Men den norske adelen var svært fåtallig og svekket etter 1660, og noen stenderforsamling ble ikke avholdt etter 1661.  Mitt poeng er at det ikke fantes noen institusjon som representerte norsk suverenitet i perioden 1537 til 1814. Det eksisterte ingen egne norske statsinstitusjoner, det fantes ingen norsk folkeforsamling og regjering, og i praksis fantes det heller ingen norsk offentlighet. I kongens kanselli og råd var det ingen nordmenn før 1784.

Den norske staten kunne derfor ikke si verken ja eller nei til slavehandelen og kolonisering, fordi en slik uavhengig stat fantes ikke. Jeg er for øvrig enig i den oppsummeringa som står på Stortingets egen side:

«Fra 1380 var Norge i union med Danmark. Med eneveldets innføring i 1660 ble all makt samlet hos den danske kongen. Kongeloven fra 1665 var grunnlov for Danmark-Norge frem til 1814 og befolkningen hadde begrenset mulighet til å påvirke den politikken som ble ført.»

Etter over 400 år blir så «Kongeriget Norge er et frit, uafhængigt og udeleligt Rige.» som det står i § 1 i Grunnloven av 1814. Med Grunnloven fikk den norske embetsmannstanden gjennombrudd for sitt politiske prosjekt, i allianse med andre stender i Norge. Stortinget ble nå den institusjonen som gjenoppretta og ivaretok norsk suverenitet; noe begrensa i i unionstida med Sverige.

Jeg er enig med Bjerkås i at Norge ikke var noen koloni, i alle fall ikke i tradisjonell forstand. Forestillingen om et eget norsk rike levde videre i unionstida, og noen særnorske institusjoner levde videre innenfor lovverk og rettsvesen. Det var likevel kraftig vekst i fiske, bergverk, trelasthandel og skipsfart som la det økonomiske fundamentet for at Norge kunne stå på egne bein i årene etter 1814. Men bare en mindre del av denne veksten hadde rot i slavehandelen.

Jeg synes det er merkelig at Bjerkås i det hele tatt setter spørsmålstegn ved om Norge var et lydrike, altså underordna Danmark i unionstida. Her mangler Bjerkås en maktanalyse av forholdet mellom de to landene. Tendensen blant nyere historikere til å prøve å likestille de to landene i unionen, må være en feilslutning. Det er et tankekors at Bjerkås ikke kan avgrense seg mot den meningløse påstanden til Stian Bromark og Dag Herbjørnsrud i boka «Norge – et lite stykke verdenshistorie» der de kaller Norge en slavenasjon.

Som konklusjon vil jeg si at Norge som nasjon ikke kan klandres for at en rekke nordmenn var aktive med i slavehandelen og på koloniene. Til Bjerkås` spørsmål, om Norge var koloni eller kolonist, vil jeg svare at Norge var ingen av delene.

Viktigste kilder: Aschehougs norgeshistorie bind 5, 6 og 7.

Denne teksten har også vært publisert som kronikk i Fædrelandsvennen 16/7


Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.

KampanjeStøtt oss

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.


Kommentarer

 1. Avatar for FMD FMD says:

  Nei, og det kan ikke noen andre nasjoner heller.
  Grunnen til det er fryktelig enkel, det var skjedde for 300-400 jævla år siden!
  Forskere har funnet ut av frontallappen i hjernen vår har vokst med 20-30 prosent i samme tidsperiode.
  Det har gått så lang tid at evolusjonen har spilt en rolle selv i en så kompleks organisme som mennesket.
  Denne tenkemåten må ta slutt, det er en form for selvpisking som ikke gagner noen.
  Denne tenkemåten blir også brukt som et våpen mot nasjoner og befolkningen i disse nasjonene, noe som svekker nasjonenes integritet og effektivitet.

 2. Avatar for Mari Mari says:

  Nettopp! Aksepter fortiden and move on

 3. Avatar for Valgeir Valgeir says:

  Ta vare på dette innlegget for de vil ikke gi seg med maset. Når man ser litt på idiotboksens såkalte historie programmer så ser det ut som det er en kampanje gående for å få folk til å tro at folk flest støttet slaveri tidligere. Nei, slaveri har vært en viktig del av imperiets krigsøkonomi. Romerne tapte krigen mot jødene, ikke kampene, men de ble infiltrert, og etter Ceasars tid kunne jødene ta slaver hvor den romerske hær rykket frem.
  Vikingene blir også hele tiden beskyldt for å være slavehandlere, men følg koblingen til Bysants (miklagard), for det er der de får beskjed om å gjøre det slik. Og det er da de som vinner fram. Eldgammel foræderisk imperiekultur.

  I forskningen omkring slavehandel kunne det være en ide å se nærmere på hvem som gjorde slaveri tillatt.

 4. Når man stiller spørsmålet om den eller den nasjonen er en slavenasjon, er ikke spørsmålet om nasjonen, i betydninga folket i landet, skal holdes strafferettslig, juridisk, ansvarlig for slavehandel. Det er åpenbart at enhver nålevende danske er akkurat like uskyldig i den slavehandelen som den dansk-norske staten organiserte, som at enhver nålevende nordmann er det. Det som er spørsmålet, er om Norge som nasjon tjente økonomisk på slavehandelen, om vår velstand altså i stor eller liten grad er bygd på ryggene til de afrikanske slavene i Karibia. Og svaret på dette spørsmålet er ja, utvilsomt. Norges økonomiske utvikling ble i betydelig grad drevet fram av slavehandelen. Den direkte dansk-norske slavehandelen spilte også i seg selv en viss rolle i dannelsen av dansk-norsk storkapital, og ut fra dette bør Danmark, og Norge, defineres som slavenasjoner, på lik linje med andre slavenasjoner, som England/Storbritannia, Frankrike og Portugal. Men større betydning hadde de indirekte positive ringvirkningene for hele Europa av den mer storskala slavehandelen som ble bedrevet av de større og mektigere slavenasjonene. Det er dette oppsvinget som leder fram mot den industrielle revolusjonen, og dermed Europas framvekst som en velstående verdensdel, og Norges rikdom er først og fremst et produkt av at vi befinner oss i denne verdensdelen, som et av landene med nærest geografiske, og kulturelle og historiske, forbindelser til England. Uten slavehandelsprofittene er det bortimot utenkelig at den industrielle revolusjonen ville starta på det tidspunktet den gjorde, i England, og uten industriell revolusjon i England på 1700-tallet, ingen industriell revolusjon i Norge på 1800-tallet. Det politisk viktige med dette, er ikke juridisk ansvarlighet for nålevende borgere, men det faktum at nålevende borgere i Europa ikke har noe mer moralsk krav på rikdommen som befinner seg her, enn det etterkommerne av slaver, eller slavehandelsødelagte samfunn i Afrika, har.

 5. Avatar for INK INK says:

  Slavenasjon eller ikke slavenasjon i fortiden er én ting. Men det man burde snakke mye mer om er at Norge og nordmenn - og hele vår såkalt utviklede verden - fortsatt profitterer på slaveri og utnytting av mennesker i fattige land som produserer mange av våre våre varer og som lever under slaveriliknende forhold, i blant i rent klassisk slaveri.

  Hele vårt økonomiske system er basert på denne utnyttelsen.

  I tillegg til at slaveriet egentlig aldri forsvant helt fra Europa, men nå er her i form av human trafficking.

 6. Avatar for tjatta tjatta says:

  Veldig få fiskebønder langs kysten holdt slaver. Hverken før eller nå. Jødene påstår at de var slaver i Egypt og bygde pyramidene. Dette er nok løgn. Disse ble nok bygd på dugnad. Og jødene ble kastet ut av Egypt fordi de ikke ønsket å bidra

 7. Avatar for INK INK says:

  Hvordan tror du fiskernes (og våre) klær og elektroniske duppeditter blir produsert i dag? Kaffen de og vi drikker -, sjokolade, sukker, te, tropisk frukt, etc?

 8. Avatar for Erland Erland says:

  Det er ikke de salige introverte, de som føler ubehag ved enhver blåruss som durer fram med spisse albuer og sier at “sånn er det”, og “du og du for ei somling” og “makan til følsomhet”. Det er ikke vi som bestemmer utviklingen, INK.

  Slaveriet ligger som et premiss for utviklingen, som den har vært og slik den desverre er i 2020.

Fortsett diskusjonen på forum.steigan.no

11 flere kommentarer

Deltakere