Fritt skolevalg – uforenlig med nærskoleprinsippet

0
Illustrasjon: wavebreakmedia, Shutterstock

Av Frode Bygdnes.

Regjeringa presser fylkene til å innføre fritt skolevalg. Det er overstyring av lokalpolitikerne som har ansvar og kjennskap til den videregående skole i fylket.

Fritt skolevalg er bare fritt for de elevene som har gode karakterer i teorifagene, dvs de skoleflinke. For opptaket vil basere seg på karakterer. Fritt skolevalg kan bare fungere dersom en fjerner karakterene fra skolen.

Nå vil vi få A og B skoler. De skolene som får godt renommé, vil få flere søkere med gode karakterer. De andre skolene vil få de elevene som har dårligere karakterer. Denne sorteringa av elever er samfunnsmessig betenkelig. Det beste for elevene er å møte medelever fra alle samfunnslag og møte medelever med forskjellige evner. I det lange løp er vår sivilisasjon tjent med integrering, ikke segregering.

For mange elever vil dette få katastrofale konsekvenser. Er nærskolen en populær skole, vil en skoletrøtt elev med dårlige karakterer måtte reise bort for å få et tilbud. Vedkommende vil miste den støtten som foreldre kan gi hvis hybel eller internat blir løsninga. Kan eleven dagpendle, blir han/hun påtvunget ekstra reisetid og skoledagen blir urimelig lang. I begge tilfellene vil faren for frafall øke. Opphoping av karaktersvake elever skaper problemer og svekker læremiljøet. Dette opptakssystemet straffer elever som sliter på skolen.

Dessuten står distriktsskolene i fare. De skal bare miste noen få elever før linjene er truet. Med færre linjer blir skolen kostbar å opprettholde. Distriktsskolene trues med nedleggelse når de mister elever. Med færre skoler tvinger vi ungdommen til å flytte inn til de største byene. Så er det nok dette som er Høyreregjeringas mål. Tvinge ungdommen til byene for å gå på skole. For vi veit at ungdommen slår seg gjerne til der de går på skole.

Å bygge ned distriktsskolene fører også fort til nedbygging av yrkesfagene. Det er billigere å undervise i teorifag enn i yrkesfag. De første linjene som fjernes blir yrkesfag. Å redusere mangfoldet i yrkesfagene, betyr også at vi får en ubalanse mellom elever som søker lærlingeplass med næringslivets mangfold. Populærfagene får for mange lærlinger og de fleste fag blir stående uten lærlinger.

Vår oppgave som politikere er å sikre nærskolene. Vi har alt å vinne med at vgs-elevene kan få bo heime lengst mulig. Vi må sikre elevene en rett til å gå på sin nærskole. Vi må gjøre alle skolene så gode at det ikke er noe å velge mellom. Vi må utnytte det mangfoldet som er i dette storfylke med et varierende skoletilbud.

Frode Bygdnes


Forrige artikkelHvem er den uansvarlige, Bent Høie? En presis analyse fra Nordlys.
Neste artikkelSyria: Den strategiske hovedveien fra Aleppo mot øst er frigjort