Borgerkrig eller krig, Lars Gule? (3)

0
April 2015: Eva Thomassen under grensepassering mellom Libanon og Syria.

Av Eva Thomassen.

«ASSAD MUST GO»

Dette er Eva Thomassens tredje artikkel om Lars Gules syn på terroristene i Syria. Den første artikkelen kan leses her og den andre her.

Borgerkrig?

Ser man på plansjen nedenfor, får den syriske regjeringen støtte fra Iran, Russland og Hezbollah. Alle de andre aktørene angriper den syriske hæren. Hvordan klarer den syriske hæren å stå imot alle disse statene og terrorgruppene? Det er det bare ett svar på. President Bashar al-Assad har overveldende stor støtte i befolkningen og derfor i den syriske hæren, samt fra allierte. Hvordan kan dette være en borgerkrig når «Assad-regimet» blir angrepet av NATO og en rekke Al-Qaida-affilierte grupper som står på USA og FNs terrorlister?

Noter at terrorgruppa Free Syrian Army får støtte fra USA, Saudi Arabia, Tyrkia, Al-Nusra og vise versa. Interessant også at Saudi Arabia ikke har noen fiender de føler de må bekjempe, bare venner de støtter. Det er absolutt ingen forskjell på disse terrorgruppene bortsett fra  navnet. Alle har samme ideologi, samme mål.

Borgerkrig med Clinton i førersetet

2011 Clinton var på plass.
Den første på banen allerede i 2011 var den samme Clinton som fornøyd lo hele vegen fra Tripoli til Damaskus. I denne pressebriefingen fra august 2011 var alt på plass, nesten. Her legger Hillary Clinton fram planene for den syriske borgerkrigen. «ASSAD MUST GO”

Det syriske folket og den syriske hæren

Det som ikke var på plass var at den syriske hæren ikke ville legge ned våpnene. At det syriske folket ikke ønsket et Libya. At det syriske folket ikke trodde på løgnene som pumpet ut av al-Jazeera. At det syriske folket kjenner markørene til amerikansk imperialisme. At det syriske folket fulgte med på hva fru Clinton sa og foretok seg i Libya kort tid før «den arabiske våren» nådde Syria.

Det som heller ikke var på plass var tidsskjema for når «ASSAD HAS GONE». Det ble kalkulert med ca. like lenge det tok å drepe Gadaffi- noen måneder.

Lars Gule: «Syria er et diktatur»

Straffelovens § 136 a sier:

-Deltakelse i terrororganisasjon som gjør det straffbart å danne, delta i, rekruttere til osv. «en terrororganisasjon, når organisasjonen har tatt skritt for å realisere formålet med ulovlige midler» 

Lars Gule skriver i artikkelen Fremmedkrigere og terror:

«Den norske terrorlovgivningen har et klart preaktivt preg, dvs. at forberedelser til (terror)handlinger kan straffes selv der hvor det ikke foreligger konkrete handlingsplaner. Dette kjennetegner også rettssakene som har vært ført mot norske fremmedkrigere. En gjennomført kriminell handling er ikke lenger nødvendig for å straffe noen».

Videre mener Gule at det som er ulovlig i en fredelig og demokratisk rettsstat (anskaffelse av våpen og sprengstoff, drive sabotasje, gjennomføre aksjoner som fører til tap av menneskeliv etc.), behøver ikke være ulovlig i en krigs- eller borgerkrigssituasjon».

«Ikke alt en terrororganisasjon gjør, behøver å være terrorhandlinger. Derfor er det mulig å slutte seg til en organisasjon som har begått terrorhandlinger, men som også gjennomfører 1) «vanlige» krigshandlinger i en borgerkrig eller et opprør, og 2) humanitært eller annet arbeid, og organiserer samfunnsinstitusjoner i betydelig omfang. Man kan altså slutte seg til organisasjonen som også benytter eller har benyttet terror, uten terrorhensikt, men for å delta militært i et opprør eller kanskje for å gjøre en humanitær innsats for andre som kjemper i borgerkrigen, eller for å bygge en ny stat eller et nytt samfunn. Spørsmålet blir da hva som er ulovlige midler i en borgerkrig»?

«Fremmedkrigere», «krigshandlinger» vs. «terror»:

Siden Gule nærmest insisterer på at krigen er en borgerkrig hvor mange grupper kjemper om makt og hvor «Assad-regimet» er opphørt å være legitimt og nærmet  forvandlet til en terrororganisasjon på lik linje med alle de andre terrorgruppene, «Terrorgruppa Assad» som det er helt legitimt å begå «vanlige krigshandlinger» mot? Det er på bakgrunn av dette Lars Gule ikke liker §136a. Det blir nærmest litt:  Begår medlemmene av terrorgrupper «vanlige krigshandlinger» er det ikke terror, da friskmelder Gule medlemskap i terrorgrupper. Kan det  bevises at  det er terror og ikke vanlige krigsforbrytelser medlemmene begår skal det mer til å bli friskmeldt fra §136a.

Borgerkrig?

Med det som bakteppe kan Gule også argumentere for at det er legitimt å være medlem i aL-Nusra eller IS.

Om Jabhat al-Nusra sier Gule:

«Jabhat al- Nusra har hele tiden operert i en borgerkrigssituasjon. Det vesentlige i kvantitativ og kvalitativ forstand i denne organisasjonens virksomhet er således ikke terrorisme eller terrorhandlinger, men militære aksjoner mot regimet til Bashar al-Assad (og rivaliserende militsgrupper) i Syria. Organisasjonens virkemidler skiller seg likevel ikke fra andre «lovlige» opposisjonsgruppers virkemidler, ei heller fra regimets omfattende brutalitet og terrorisering av egen befolkning, og terroren synes ikke å ha utgjort et hovedformål eller en vesentlig del av organisasjonens virksomhet. At Jabhat al-Nusra er listeført som terrororganisasjon av FN, USA og andre stater, er derfor ikke et tilstrekkelig grunnlag for å konkludere med at dette er en terrororganisasjon. Domstolene må gjøre en egen vurdering av om terrorhandlinger er en hovedaktivitet for Jabhat al-Nusra i Syria. I lys av svaret må retten også gjøre en vurdering av om norske fremmedkrigere med nødvendighet kan sies å ha hatt terrorhensikt ved en tilslutning til Jabhat al-Nusra.»

Om IS sier Gule:

«Flere av dem som reiste til IS-kontrollert territorium kan ha oppfattet dette som en stat. Dette kan være avgjørende for spørsmålet om (terror)hensikt. For dersom man ønsker å slutte seg til et statsbyggingsprosjekt, er det en annen hensikt enn å slutte seg til en organisasjon for å begå terror.»

Spørsmålet blir da om krigen i Syria er en borgerkrig slik Gule hevder.

Dette må jo bety at hadde Syria vært en rettsstat og regimet i Damaskus legitimt, ville §136a kunne anvendes mot norske terrorister i Syria? Altså at deltakelse eller intensjon om å delta eller støtte IS eller andre terrorgrupper, er tilstrekkelig for å bli dømt etter §136a dersom det hadde vært krig i Syria og ikke borgerkrig?

Alt dette er ikke annet en politiske påstander fremsatt av privatpersonen Lars Gule. Det kan virke som Gule er en vandrende høringsinstans og moralens vokter i alle tilgjengelige kanaler. Det er imidlertid bortkastet å predikere overnevnte uten at han samtidig må hevde at krigen mot Syria er en borgerkrig.

Det hjelper ikke å komme med politiske meninger fordekt som moralske bekymringer for rettssikkerheten til norske terrorister uten samtidig å gi støtte til de samme terroristene. Derfor er det mer passende for Gule å kalle norske terrorister for «fremmedkrigere». Uansett hvor mye Gule radbrekker norske terrorlover vil han ende opp med å gi IS og Al-Nusra politisk støtte.

På samme måte som når den norske regjeringen mener «Assad-regimet» er illegitimt og at det derfor er legitimt å støtte «opposisjonen» økonomisk, politisk og militært -så er heller ikke det annet enn politikk.

Solbergs løgner

Man kan si mye om Solberg, men at hun er god til å lyve overfor eget folk, det skal hun ha. Bruken av de 60 norske spesialsoldatene i kampen mot IS er en slik løgn. Norge kjempet da ikke sammen med USA mot «Assad-regimet» i en regimeskiftekrig med bruk av en stedfortrederhær av terrorister og samtidig hjelpe det samme regimet med å bekjempe den samme stedfortrederhæren.
10 milliarder kroner har Solberg spandert på terrorister i Syria. Hun lyver når hun sier de har gått til det syriske folket.

Borgerkrig?

Ikke alt Gule sier er støtte til IS, men det Gule slår fast er at krigen mot Syria er en borgerkrig. At IS og Al-Nusra kjemper i denne borgerkrigen. At deres «vanlige krigshandlinger» i denne borgerkrigen er legitime. At den syriske hæren er et legitimt mål. At den syriske hærens støtte i det syriske folket er uvesentlig. Det blir kun et spørsmål om kvantitet eller statistikk om du vil.  Det samme gjelder antallet utenlandske terrorister og antall land de kommer fra. At 100.000 terrorister fra 100 land er kun tall.

Gules oppskrift på at det finner sted en borgerkrig i Syria er en oppskrift han deler med mange i Vesten. Vi finner den i alle faktabokser, blant den syriske opposisjonen utenfor Syria, medier, som sovepute slik at folk slipper å sitte oppe om natta og gruble. Gule gjør jobben for oss. Slik at terrorgrupper og invasjonsstyrker kan gjøre jobben med å styrte president Assad med et smil eller en latter som Hillary Clinton serverte oss etter Gadaffi ble drept i 2011.

Borgerkrig?

USA deltar i en borgerkrig (…) hvor de blant mye andre krigsforbrytelser teppebomber Raqqa- hva slags borgerkrig er det? Vi leser artikkelen ‘This Is Not Liberation’: Life In The Rubble Of Raqqa, Syria:

The coalition maintains that it fought one of the most “precise” wars in modern history, causing minimal civilian casualties. But in a report in June, Amnesty International said the coalition actually killed “hundreds of civilians” in its four-month operation to capture Raqqa. It said the coalition may have committed war crimesthrough its “indiscriminate” use of heavy weaponry.

ISIS used civilians as “human shields,” often preventing residents from fleeing the city. But the anti-ISIS coalition knew that tactic before the Raqqa campaign, and Amnesty says coalition forces “did not take adequate account of civilians present in the city and failed to take the precautions necessary to minimize harm to civilians and civilian objects.”

Raqqa 2011

Dersom deler av innbyggerne i Raqqa støttet IS, slik Gule hevder og kun et fåtall av medlemmene i IS begikk terror, ville vel ikke innbyggerne vist sin støtte til sittende regjering men heller til IS? Argumentet om at de ikke «tore» annet blir jo bare et argument. Nå hadde de jo mulighet til virkelig å bli kvitt «Assad-regimet» med all den støtten de har fått fra 70 land og ditto terrorgrupper som oppholdt seg i Raqqa? De ville også fått bistands for milliarder av kroner fra blant annet Norge.

Hvorfor da drepe hundretusener av innbyggerne som nå ligger døde under ruinene etter USA teppebombet Raqqa? Andre ligger begravet i en av de mange massegravene som avdekkes rundt byen. Mange har flyktet og bor i telt i den brennende varme ørkenen rundt Raqqa. De har ingenting å vende tilbake til.

Raqqa var en vakker by, rik, stor middelklasse, med store oldtidsminnesmerker.

Dette er fra Raqqa 2011 – enorme demonstrasjoner til støtte for «Assad-regimet»:
«Valpene til Kalifatet» blir de kalt, barnesoldatene til IS. Anslagsvis 2000 barn har fått militær trening og «opplæring i sharia» av IS. «Valpene til Kalifatet»

Raqqa 2018

Raqqa ble teppebombet av USA- koalisjonen som Norge er en del av, med god hjelp fra den USA-bevæpnede kurdiske militsen SDF, som vi ser av plansjen lenger oppe i artikkelen. SDF får støtte av USA i sin kamp mot den syriske hæren.

Raqqa var en vakker og livlig by før den USA-ledede koalisjonen teppebombet den.

Deir Ezoor 2017

Dersom det er sant det Gule hevder, at de  fleste medlemmene i IS var «husmødre» og sivilister uten militære ferdigheter, hvorfor i alle verden  klarte ikke den USA-ledede koalisjonen som består av 70 land, inkludert Norge, å nedkjempe IS i løpet av fire år ? Dersom IS er så militært sterke, og NATOs militære styrker så svake, har vi all grunn til å bekymre oss når NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg ser så nervøs ut, og på stotrende engelsk selger fiender for å få mer penger til NATO. NATOs fiende i Syria er ikke IS. IS er NATOs proxyhær. Når Stoltenberg er på tiggerferd er det for å få mer penger til terror.

Tonnevis av våpen.

Her er beviset på at Solberg har løyet til det norske folk. Solberg påsto at de 60 norske spesialsoldatene skulle trene syriske terrorister i kamp mot IS i Deir Ezoor. Det Solberg ikke sa var at de norske soldatene skulle trene dem i bruk av våpnene på bildene under til kamp mot den syriske hæren.

Det ble funnet enorme mengder våpen i Deir Ezoor 2017 etter at den syriske hæren befridde området fra IS.

Foto: Illir Morina og Janice Kortkamp

Hva har 100 000 «fremmedkrigere» i Syria å gjøre?

Hvorfor har krigen mot Syria pågått i over åtte år dersom «fremmedkrigerne» fra over 100 land bare reiste fordi de ønsket å bygge en stat sammen med «den fredelige opposisjonen» til «Assad-regimet», «bygge et demokrati», om de nærmest var en frihetsbrigade fra hele verden?
Sitter «husmødrene» fra 60 land i limbo i den meget omtalte al-Hol leiren bare fordi ble med for å lære syriske husmødre å lage ribbe og skinkestek, kort sagt tilby kokkekurs i retter fra hele verden?

Hvorfor vil ikke Norge ta tilbake terroristene de sier de har kjempet mot siden 2014?

Hadde Norge vært i Syria for å bekjempe IS burde de sørget for at norske terrorister i Al-Hol leiren ble hentet hjem til Norge for å straffeforfølges her eller Norge burde ha samarbeidet med Damaskus om straffeforfølgelse.

Norsk myndigheter kunne også ha samarbeidet med den kurdiske bevæpnede militsen Syrian Democratic Forces (SDF), som Norge påstår har vært en alliert i krigen mot IS. SDF holder nå titusenvis av de farligste terroristene i historien i interneringsleire. SDF ber tynt om at land må hente hjem egne borgere. De må straffeforfølges i hjemlandet fordi de selvoppnevnte kurdiske selvstyremyndighetene ikke har juridiksjon til å straffeforfølge utenlandske terrorister. SDF vil heller ikke samarbeide med Damaskus. SDF gjør det USA vil, og USA vil ikke at SDF skal samarbeide med Damaskus. Det USA vil er å dele opp Syria og bruker SDF/YPG som bakkemannskap. SDF/YPG  ønsker en kurdisk føderasjon. USA og SDF er gjensidig avhengig av hverandre. En vinn-vinn allianse.

IS okkuperte nærmere 80% av Syria. Nå okkuperer USA og SDF 27% av de samme områdene. Hadde Norge og de andre landene som er allierte med USA og SDF, virkelig brydd seg om terroristene «sine» og de syriske ofrene for IS, ville det uten problemer vært en smal sak å fly dem hjem med amerikanske militærfly som er stasjonert på de 12 militærflyplassene USA ulovlig har bygd i disse områdene.

Den totale mangelen på bekymring Solberg-regimet utviser når det gjelder de tilfangetatte IS terroristene i interneringsleiren al-Hol, er uttrykk for at noe ikke stemmer med de offisielle utsagnene. Solberg sa først at de kunne komme hjem, men at de måtte ordne dette på egenhånd. Betyr det at hun ikke er hun så bekymret for IS allikevel?
Det er nok heller slik at disse var designet for å delta i regimeskiftekrigen mot Syria, ikke for saksbehandlere i norsk barnevern. Hadde Solberg vært bekymret for sitt eget folk og den terrorfaren terroristene i IS representerer, hadde Norge hatt en beredskapsplan klar. At de norske IS- «husmødrene» nå dukker opp og vil hjem ser ut til å være en stor overraskelse for norske myndigheter, nærmest som «Julekvelden på kjerringa».

Solberg har brukt 10 milliarder skattekroner på dem. De milliardene var ikke ment brukt til returbillett. De var kun ment til «livsopphold».

Borgerkrig? 2019

SDF brenner kornåkrene til bønder i Deir Ezoor og danser rundt de brennende åkrene mens bøndene kjemper en desperat kamp mot flammene. Er dette vanlig å gjøre i en borgerkrig hvor man vil vinne folkets gunst? Hvorfor gjør så SDF/USA dette? De gjør det for å få befolkningen avhengig av bistand fra terrorgruppa SDF/USA for å overleve, altså holde millioner av mennesker som levende skjold mot den syriske hæren, for å verve dem til SDF for at de ikke skal sulte ihjel, for at befolkningen i ren desperasjon vil vende seg mot regjeringen. På samme måte som hindrer SDF det syriske folket i å få tilgang til oljefeltene. På grunn av dette får ikke folk bensin, elektrisitet, og andre petroleumsprodukter. Syria som selv var en oljeeksportør er nå avhengige av import av petroleumsprodukter. Denne importen sørger USA å knekke ved å true med å senke tankskip på veg mot syriske havner.

Idlib

Idlib er den siste bastionen terrorgrupper har kontroll over. Noen kaller dette «frigjort område». I Idlib, der også norske NGOer yter bistand, foregår det kamper mellom terrorgrupper og den syriske hæren. Hvorfor dreper Al-Qaida sivile om det er borgerkrig som pågår?

Henrettelse av sivile anklaget for å være «pro-regimet».
Dette skjedde i Idlib 1. juni 2019.

Deir Ezoor

Skal norske «fremmedkrigere»  ha reist til Syria rett og slett av god vilje, for å hjelpe det syriske folket på kjøkkenet, for å oppdra barn på en måte som norsk skole ikke kan tilby, for å sende barna på yrkesskoler med lite teoretisk pensum, men hvor yrkesrettete fag vektlegges?
Når alle barn må igjennom ekstrem hjernevasking, se og lære å kappe av hoder og mye mer av samme sorten, lærer at fienden skal drepes. Hva skal disse «kunnskapene» brukes til? Hvem er fienden?

Ikke bare støtter mødrene dette, det er de som produserer neste generasjon jihadister. Les: Syrian children the fuel of bombing.

ISIS is using the educational institutions and mosques as centers to teach his ideas and beliefs , gathering the children to keep broadcasting video tapes shown the cut of the head , with that they pushing the child to the extreme violence

 They kidnap these children. They are sent to a mosque for education, so they are brainwashed with an extremist form of Islam. After this, they are sent to army camp to teach them how to fight, how to make and carry bombs. At their graduation, they have orders to execute someone––sometimes a beheading, sometimes they just cut off the head of a sheep.” The main aim of recruiting children is to turn them into a fuel of the suicidal attacks m for so many reasons are the ease of recruit and turn them into cadres can be trusted, in additional to the shortage in the polarization rates since the beginning of the war on terrorism contributed to the search for new categories to take advantage of them, especially the children and women, even the mentally deranged, like it was happening with the bombed car in Iraq that later was revealed that the implementers weren’t have the decision because of their mental illness.

Les: Telling the Truth About ISIS and Raqqa

Mannen nedenfor er medlem av IS. Hva ville Lars Gule si om han kom til Norge? Er han en terrorist? I følge Gule nei. Han er ingen terrorist før han har skåret hodet av meg og ganske mange andre nordmenn.

Denne frihetskjemperen på bildet i dette intervjuet får spørsmål om hva han mente burde gjøres med ateister i Norge. Han forteller at han og andre har drept en rekke syrere. Hvorfor? Fordi de var frafalne. Han sier han ville gjerne til Norge for å halshugge ateister. Nå blir han ikke hentet av Solberg-regimet. Men det blir norske terrorister med samme ideologi som  terroristen på bildet.

Borgerkrig eller krig?

Lars Gule problematiserer ikke at disse terroristene har tatt seg ulovlig inn i Syria gjennom grensepasseringer kontrollert av terrorgrupper, ikke problematiserer han at norske og andre utenlandske terrorister har okkupert hus, landeiendommer, skoler og sykehus, tvunget folk til å begå terror for at de skal få mat, gi fra seg penger, gi fra seg døtrene, tvunget folk til å begå grusomheter mot egen familie som i Douma der folk ble tvunget til å drepe for å få medisiner eller for ikke selv eller familien å bli drept. Ikke problematiser Gule at Norge støtter de dødbringende sanksjonene mot det syriske folket, ikke problematiserer han at bistand kun går til «opprørskontrollerte» områder, ikke problematisere han at Norge ikke vil være med på å gjenoppbygge Syria.

Hvorfor gjør ikke Gule det dersom det er det syriske folket han er opptatt av? Hva med rettsikkerheten til de syriske ofrene?

Norske «husmødre» og  §136a
Hva sitter husmødrene i al-Hol leiren og venter på? De kan vente seg fengselsstraff når de kommer til Norge. Hvorfor det? Fordi de har deltatt i  ikke-statlig terrorgruppe hvis mål var å styrte en suveren stat. Hvorfor er det straffbart? Fordi dette ikke har foregått en borgerkrig i Syria slik Gules hevder. Syria er en suveren stat med ett folk, klare territorielle grenser, med sete i FN, med en lovlig regjering i Damaskus.

Å straffeforfølge den norske regjeringen etter §136a

Gule har rett når han hevder at det ville bli en paradoksal situasjon om retten skulle komme til at flertallet av grupper i den syriske «borgerkrigen» er terrororganisasjoner, og så domfelle de tiltalte for tilknytning til enkelte slike grupper, mens norske myndigheter støtter andre terrororganisasjoner i den samme konflikten.
Derfor bør også den norske regjeringen straffeforfølges på lik linje som norske terrorister.

Rettsikkerheten til de syriske ofrene

Gule er opptatt av bevis. Gule mener Syria ikke er en rettsstat, at det derfor ikke kan føres rettssaker mot norske «fremmedkrigere» ved syriske domstoler. Det er de syriske ofrene som sitter på bevisene Gule etterspør. Bør ikke den samme Gule kjempe for at de syriske ofrene fikk vitne i saker mot norske terrorister ved norske domstoler? Ofrene trenger jo ikke være fysisk til stede i Norge. Men dette forutsetter naturligvis at Gule er opptatt av ofrene og ikke norske terrorister.

Gule og den logiske bristen

Gule:

«En stats eller et regimes legalitet er heller ikke spesifikt knyttet til anerkjennelse, men derimot til en betydelig grad av kontroll over territorium, væpnede styrker, det vesentligste av statsapparatet, finansieringskilder m.m.56 En slik kontroll har det syriske regimet hatt, men også IS».

Mener Gule med det at Syria hadde legalitet før IS okkuperte deler av det syriske territoriet men, ikke mens IS okkuperte deler av Syria?
Men hva mener Gule nå, når IS er nedkjempet og «regimet» har gjenvunnet størstedelen av territoriet? Da må vel «regimet» ha gjenvunnet legalitet? Dessuten burde ikke Gule underslå at de syriske væpnede styrkene er under statlig kontroll. Det samme er statsapparatet. Alt dette har vært under statlig kontroll under hele krigen.

Det har vært helt uproblematisk å lyve så lenge man hadde monopol på løgnen. Men når sannheten kommer for en dag blir det straks vanskeligere. Vi kan spørre Gule om hvor ble det av borgerkrigen han snakker om. Den forblir kun en politisk mening.

Norge anerkjenner Syria som en suveren stat

Assad-regimet som i folkerettslig forstand representerer staten Syria overfor verdenssamfunnet. Norge anerkjenner Assad som Syrias rettmessige statsoverhode og Norge har aldri folkerettslig anerkjent opposisjonen som representanter for det syriske folk.

Krigsreportere

Har Gule eller vestlige journalister vært på bakken i Syria under krigen? Nei, de har sittet hjemme i godstolen og kommet med sine skrivebordsbetraktninger. Syriske journalister, derimot, har rapportert fra bakken, fra fronten, for å bringe sannheten fram til det syriske folket, og til Gule og alle andre som burde ha vært interessert i fakta om krigen mot Syria som har pågått siden 2011.

Minnetavle utenfor det statlige kringkastingshuset i Damaskus over de mer enn 100 syriske journalister som har blitt drept under krigen.

Blant dem som støtter steigan.no er:

Kajsa Ekis Ekman under en generalstreik i Hellas.

Bli med på å utvikle den kritiske og uavhengige journalistikken. Klikk her.

Forrige artikkelTortur, sult, henrettelser: Sivile fra Øst-Ghouta snakker om livet under terrorregimet
Neste artikkelDet er dette systemet de kaller kapitalisme (del 1)