Om automatisering og økonomi

5
Kina gjør store vitenskapelige framskritt, også innen robotteknologi
Terje Valen

Av Terje Valen.

I Frankrike har de nå lagt en strategi for utviklingen av økonomien fremover som går ut på å utvikle industrien igjen gjennom mer vitenskapelig drift for å bli mer konkurransekraftig. Samtidig finner vi en artikkel i Strategic Tech Investor som forteller om utviklingen i kunstig intelligens og utvikling av roboter og automatisering. Der argumenterer de mot at denne utviklingen vil føre til tap av jobber. Tvert imot vil vi få en boom i ansettelser. Dette baserer de på noen uttalelser.

Asian Development Bank sa at automatisering har skapt 34 millioner jobber i regionen.

Deloitte sa i en studie at automatisering har fjernet 800.000 jobber i Storbritannia, men skapt 3 millioner nye jobber.

Centre for European Economic Research sier i en prognose at industrisysselsettinga i Tyskland vil øke med 1,8 prosent fram til 2021 på grunn av automatisering.

En studie sponset av Salesforce.com sier at den økonomiske virkninga av AI vil bli på 1.100 milliarder dollar innen 2021.

Det vi ser her er at det er blitt flere jobber i Asia fordi utvikling av teknologi har ført til bedre kvalitet på varene og lavere priser. I England har en fått flere jobber enn en har tapt og jobbene er bedre betalt på grunn av automatisering. Og så har en beregnet at det vil bli flere ansatte i tysk industri fremover fordi fabrikkene blir mer konkurransekraftige ved automatisering. Salesforce mener også at dette vil generere store nye inntekter på grunn av databruk når det gjelder bruk av lagring i «skyer» når i driften av forholdet til kunder.

Hva er det som halter i disse opplysningene? Det står ingen ting om hvilke jobber som forsvinner og hvilke som opprettes. Det står ingenting om følgen når alle foretak automatiseres og blir mer konkurransekraftige.

En marxistisk analyse av kunstig intelligens og robotiseringen

Det er bare en marxistisk analyse som kan avdekke dette. Viktig i en slik analyse er at opprinnelsen til all profitt ligger i utvekslingen mellom menneske og natur i produksjonen av varer. Andre kapitalister kan og erverve seg profitt, men det er kun fordi den profitten som blir skapt i den direkte vareproduksjonen blir fordelt ut i hele økonomien. Så er det slik at profitten bare er et annet ord for den merverdien som arbeiderne i vareproduksjonen skaper. Det er altså bare det levende arbeidet, eller bruken av arbeidskraft i materiell vareproduksjon som skaper ny verdi også kalt merverdi eller profitt når det gjelder hele kapitalen. Det er denne merverdien pluss lønnene til arbeiderne som utgjør den samlete nye kjøpekraften i samfunnet. Noe av verdien går med til kapitalistklassens eget forbruk, noe til kjøp av nye produksjonsredskaper og arbeidskraft, og noe til forbruksmidler for arbeiderklassen. Det kan oppstå ubalanser og avgrensete kriser i økonomien ut fra forholdene her, men vi finner ikke grunnen til kapitalens systemkrise her.

Når den materielle produksjonen automatiseres brukes mindre arbeidskraft, det Marx kalte variabel kapital, i forhold til fast kapital og råstoffer og hjelpestoffer, som til sammen utgjør det som Marx kalte konstant kapital for å produsere samme mengde varer på samme tid. I den virkelige utviklingen av kapitalen minsker da størrelsen på verdien av merverdien i forhold til verdien av hele kapitalen, dvs. både den variable pluss den konstante. Det betyr at profitten på hele kapitalen minker. Dette er den kjente loven om profittratens fallende tendens. En tendens som har mange motvirkende årsaker og som ikke er rettlinjet, men bølger opp og ned, likevel slik at en etter hvert ikke slipper unna den synkende tendensen.

Kriser og kriger

Det finnes grunnleggende sett bare en metode for å få til et radikalt brudd med denne synkende profitt-tendensen og det er å ødelegge store mengder konstant kapital, slik at merverdien/profitten i forhold til hele kapitalen igjen blir høyere. Dette er drivkraften bak de økonomiske krisene og de store krigene som ødelegger svært mye konstant kapital, pluss disiplinerer arbeiderklassen til å godta lave lønner. Og under denne lovmessighet kjemper alle kapitalister for at andre kapitaler skal reduseres og/eller ødelegges, men ikke deres egen. Dette er en av grunnene til at kapitalistklassen i USA er for kriger i andre deler av verden, men ikke hos dem selv. Derfor er USA også et svært farlig land å være i allianse med. En kan bli trukket med i et utall kriger som herskerklassen i USA setter i gang ut fra sine særegne behov og ikke behovene til dem som blir kalle til å utkjempe dem på bakken.

Kunstig intelligens og relativ merverdi

Men i i tiden innimellom de store krigene og krisene prøver hver kapital og kapitalen i hver nasjonalstat å redde seg selv gjennom å øke det Marx kaller den relative merverdi, dvs. nettopp ved å utvikle bedre og billigere teknologi enn konkurrentene. Dette fører til forsert automatisering, når en ikke lenger kan satse på økning i den absolutte merverdien, dvs. på senkning utgiftene til arbeidskraft uten å utvikle videre produktiviteten gjennom metoder som gjør at arbeidere kan skape større verdier på kortere tid. De satser altså på automatisering.

Den enkeltes fordel er alles ulempe

Dette er et klassisk eksempel på at når en enkelte kapital, under presset fra den «usynlige hånd», gjør det som gagner den selv best, så forverrer det forholdene for alle, når alle etter hvert gjør det samme. Bedringen av hver enkelt kapitals mulighet til fortjeneste-økning fører i sin tur til at alle etter hvert får lavere fortjeneste (profitt).

Profittraten presses igjen nedover og ødeleggelse av produktivkrefter (konstant kapital) står igjen på dagsordenen. I dag er dette en av de viktigste drivkreftene bak herskeklassens arbeid for krig. Den skaper selvfølgelig ett stort problem. Med de våpen menneskene i dag rår over, kan bruken av disse føre til at mulighetene for å gjenoppta profittsystemet på nytt grunnlag, med høyere profittrate, ikke oppstår igjen i det hele tatt. Det er ikke den samlete kapitalistklasse tjent med.

Så er det også slik at med fallet i profittraten vil monopolene tilegne seg, ikke bare merverdien fra sine egne arbeidere, men også fra alle mindre kapitaler som er avhengig av monopolene; underleverandører osv. Fattigdommen i samfunnet vil øke. Folk vil bli tvunget til opprør av en eller annen type. Kapitalen vil gjerne at disse opprørene retter seg mot andre enn dem selv, som jo er roten til elendigheten, derfor rasisme, sexisme, religionshat, diskriminering osv. Så lenge det skjer sitter de som representerer kapitalen, og særlig den største, ganske trygt ved statsmakten rundt omkring og kan overleve de verste kriser og fortsette som herskerklasser slik at de arbeidende massenes elendighet blir stadig med utbredt og stadig verre.

En rekke kamper som forenes i forståelsen for at hele det kapitalistiske systemet må oppheves, må til for å komme ut av den nedadgående spiralen.


 

 

Denne artikkelen ble først publisert på bloggen til Terje Valen.

KampanjeStøtt oss

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.


Kommentarer

 1. Se på den lille kommentaren fra Sigve Indregard vedlagt (1). De fire linjene jeg understreket viser kjernen i forskningsprosjektet vårt. Det er ikke teknologien som mangler fordelingsmekanismer, slik han hevder, det er økonomien, men det er ikke poenget: Hvis vi kan organisere et representativt inngruppedemokrati kan vi godt gjøre ny teknologi effektiv, bærekraftig og dermed fjerne arbeid uten at folk mister inntekt. Om det er nok å jobbe to dager i uka, hvorfor jobbe fem?: Vi kan i et slikt system prissette varer ut fra ressurforbruk og bestemme demokratisk samfunnslønn, ut fra en vurdering av arbeidsoppgavene. På fritt grunnlag kan vi, på bakgrunn av best tilgjengelig kunnskap, vurdere vare- og matproduksjonen opp mot hvor mye vi taper av helse, biomangfold og framtid, ene og alene fordi kapital ikke lenger er målet. Foretrekker vi kanskje å produsere færre flatskjermer et par år, hvis det kanskje gir færre krefttilfeller? Forestill deg et samfunn hvor slike avgjørelser er en del av demokratiet. - Terje Bongard

  Kjære “deplorables” og kvitt arbeiderklassesøppel fra industribyen Gjøvik og andre steder, vi må gjøre opprør, men med et klart mål for øye: Å TVINGE NORGES FORSKNINGSRÅD TIL Å GJENNOMFØRE MEDOSS!

  Man kan synse så mye man vil, men troen på det nye mennesket var en direkte årsak til til Pol Pots og andres terrorregimer. Som Trond Andresen skriver:

  Hessen er en “positiv ønsketenker”. Men det er slikt vi trenger minst av i dag. Vi trenger i stedet realisme angående menneskets n e g a t i v e evolusjonært utvikla psykologiske bagasje. Bare ved å studere denne og spre erkjennelse om den sida av menneskenaturen ut blant folk, kan vi skape et bedre samfunn. Bør inn i pensum på videregående.

  Ønsketenking om “det gode mennsket” – uansett om våre gode sider også er innebygget og evolusjonært utvikla slik Hessen beskriver – glir inn den romatiske tradisjonen om “den edle vilmann”, og Friedrich Engels og andre kommunisters skjønnmaling av det nye sosialistiske mennesket, som endelig kan bli “godt” fordi de endelig er frigjort fra kapitalismens negative sosialisering.

  Det er kun gjennom RID-modellen vi kan få kontroll på oss selv og demokratisk avgjøre at teknologirevolusjonen skal komme oss alle til gode, gjerne med 2 dagers arbeidsuke!

  Poenget med inngruppedemokratiet er at det vil slippe til empati, samarbeid og sosial kontroll. I utgruppa blir slik atferd bare en romantisert moralisme ala FIVH som gir oss dårlig samvittighet. Det er jo slik vi helst vil være. Beskriver dette i boka mi. - Terje Bongard

 2. Avatar for Svein Svein says:

  Synes ikke at Marx’s modeller bidrar til noe klargjøring her.

  At merverdi kun skapes gjennom den menneskelige arbeidskraft høres gammeldags ut. Sett fra styrerommet er arbeidskraft og maskiner det samme, det er kun spørsmål om investering og avskrivning; hva koster innkjøp av en maskin som erstatter to hender i produksjonen? hva er låne- og driftskostnad? hvor raskt slites maskinen ut? etc etc. Er det lønnsomhet i det så erstattes mennesker med maskiner. På samme måte som en gammel nedbetalt maskin kan erstattes med en ny og kostbar maskin, og likevel gi økt lønnsomhet.

  Jeg har også vanskelig for å se at krigene mot fattige land som Vietnam, Libya, Syria m.fl. handler om å ødelegge produksjonsmidlene hos en konkurrerende kapitalist. Her finnes bedre forklaringsmodeller.

 3. Avatar for SHO SHO says:

  Det kan se ut som det i visse kretser finnes en forestilling om at industriroboter er noe som nærmest dukker opp gratis ut av intet og noe som også er gratis å ha i produksjon. Slik er det jo ikke. Roboter representerer en videre automatisering av produksjonen slik vi har sett det fram til nå.

  Det er ikke gratis å ha roboter i produksjon, et større land som på sikt skaffer seg flere millioner med industri-roboter vil oppdage at det trengs økt strømproduksjon for å få til dette, noe som også vil kunne presse strømprisen oppover. Hvem tjener på bruk av roboter? Den bedriften som anvender roboter vil tjene på det (og kanskje også de ansatte i denne bedriften). Bruk av roboter i produksjon kan presse ned prisene slik at også kundene vil kunne tjene på dette. Og de som produserer roboter vil også tjene på dette. I dag er det vel først og fremst Tyskland og Japan som produserer roboter, og på sikt også Kina. Skal et land skaffe seg roboter er det en fordel for dette landet også å skaffe seg en industri som produserer roboter (ellers kan landet risikere å oppleve underskudd på handelsbalansen).

  Her snakkes det om profittratens fallende tendens. Dette sees ofte i sammenheng med såkalt organisk sammensetning av kapitalen, dvs økt bruk av maskineri. Økt bruk av maskineri betyr økt energiforbruk. I en moderne utgave av marxismen bør man kanskje heller snakke om slikt som feks PeakOil. Man kan isteden snakke om energikostnadens (energiprisens) økende tendens. Blir energiprisen for høy er det veldig mye av investeringer og aktivitet som vil stoppe opp i en kapitalistisk økonomi pga for lav lønnsomhet eller ulønnsomhet (tenk hvis feks strømprisen skulle bli kr 1.000 pr kWh da vil vel alt stoppe opp).

  Energiprisen bestemmes ofte utifra såkalt marginalkostnad for energiproduksjon (dvs dyreste energikilde avgjør prisen). I et sosialistisk samfunn vil energiprisen i mye større grad kunne fastsettes utifra gjennomsnittskostnaden for energiproduksjon. Det vil bli en helt annen pris hvor billige energikilder i praksis subsidierer dyre energikilder (og det ser vi allerede eksempler på når det gjelder subsidiering av vindkraft).

  I en verden hvor jordbruksareal kan brukes til produksjon av biodrivstoff og energi, kan det oppstå en menneske-maskin konflikt hvor mennesker og maskiner konkurrerer om hva jordbruket skal produsere (mat eller energi). Da spørs det hvem som vinner, om det er de biologiske industri-robotene (menneskene/arbeiderne) som vinner eller om det isteden er de fysiske industri-robotene (maskinene/bedriftene/kapitalen) som vinner denne kampen.

 4. Avatar for AnneBrit AnneBrit says:

  Enig. Marx gjør det unødig innvikla, og ganske upresist. Kjernen i kapitalismen er penger, og uten en god forståelse av hvordan de egentlig fungerer, er det i grunnen bortkastet.

 5. Avatar for ABC ABC says:

  Hard core… Men poeng absolutt. Koblingen mellom arbeidere og elite forsvinner og det blir helvete. Absolutt noe å lese utover artikkelen av Terje Valen.

  Already happens: Capitalism destroys human labor force and goes to the next phase
  Yanis Varoufakis in his article “What if the capital of future doesn’t need us?”

  “In the middle of the pyramid, a restructured class will serve and secure the domination of the top. Corporate executives, big journalists, scientific elites, suppression forces. It is characteristic that academic research is directed on the basis of the profits of big corporations. Funding is directed increasingly to practical applications in areas that can bring huge profits, like for example, the higher automatization of production and therefore, the profit increase through the restriction of jobs.”

  “The base of the pyramid will be consisted by the majority of workers in global level, with restricted wages, zero labor rights, and nearly zero opportunities for activities other than consumption.”

  […]

  “However, the most horrific thing of all will be the expansion of the lower social level, consisted by millions of people all over the planet, which will be left without any kind of help, dying in extreme poverty, since the global economic elite will secure its domination through the oversupply of labor force and consumers.

  Unfortunately, already, the human life increasingly lose value…”

  Bloggen er fra Hellas forresten. Et land som har erfaring av alt av dagens ponzi svindel system +++.

Fortsett diskusjonen på forum.steigan.no

Deltakere