Grønn privatbilisme

14
Frederic Hauge og Bellona har betydd mye for statusen til elbilen i Norge. Her Hauge med en Tesla sport.
Hans Ebbing

Av Hans Ebbing

Klimapolitikk har stor moralsk appell. Politisk avmakt overfor klimatrusselen øker den moralske verdien av riktig miljøretorikk. Særlig har retorikken omkring el-bilen appell til forbedring av den enkelte bilistens dårlige samvittighet. Alle partier, også Frp, går derfor inn for å favorisere el-biler med avgiftslette, kjøring i kollektivfelt, gratis parkering, fritak fra bompenger, lavere fergesatser osv. Bedre moralsk selvfølelse går hånd i hånd med privatøkonomiske insitament og vi får en økende, statssubsidiert privatbilisme. Stadig flere får råd til å kjøpe bil nr. 2 eller 3.

Frederic Hauge og Bellona har betydd mye for statusen til elbilen i Norge. Her Hauge med en Tesla sport.

Men erstatning av fossile biler med el-biler gir klimagevinst bare når vi har et overskudd av grønn elektrisitet. I så måte er Norge et absolutt annerledesland med sitt overskudd av vannkraft, men bare så lenge dettet ikke blir eksportert gjennom flere el-kabler til utlandet, der grønn elektrisitet blander seg med «svart» for deretter å bli importert tilbake gjennom de samme kablene for å drive den økende el-bilismen innenlands.

I en kapitalistisk økonomi vil tvangen til økonomisk vekst føre til økende bruk av energi. Dynamikken er slik: Teknologiske framskritt gir i utgangspunktet mer effektiv bruk av energi per produktenhet. For å hevde seg i konkurransen i markedet må produsentene investere i den nye, mer produktive teknologien. Konkurransen tvinger dem til det, jakten på profitt stimulerer til det. Dermed øker energibruken i økonomien som helhet. Når bruken av ressurser til produksjon av el-biler går ned, blir hver enkelt el-bil billigere. Det øker etterspørselen etter el-biler og produksjon og bruk av disse øker. Dermed øker den samlete energibruken i produksjon og forbruk av el-biler. Det er kapitalismens ressursparadoks: Økende produktivitet gir økende ressursbruk i økonomien som helhet.

El-biler har bare bidradd til å øke privatbilismen. Fra 2019 skal alle biler fra det nå kinesisk eide Volvo produseres med el-motor eller som hybrid. Fossilbiler fases ut innen 2035 slik at alle kinesere kan kjøre ”klimavennlig” innen 2040, helst Volvo. Tilsvarende i India med andre, konkurrerende bilmerker. Takket være el-bilen står vi endelig ved begynnelsen av en virkelig global privatbilisme. I land hvor grønn energi er i framvekst, vil denne i større grad gå til å drive denne nye, ”miljøvennlige” bilismen. Teknologifikserte miljøaktivister med gode forbindelser til kapitalinteressene som ZERO og Bellona kan juble.

El-bilentusiaster peker riktig på at raffinering av råolje til drivstoff krever mye energi. For å raffinere 1 liter bensin trengs ca 2 kWh energi med elektrisitet som energibærer. En Tesla kan kjøre ca 10 km på denne energien, mens en bensinbil som bruker f.eks. 1 liter på milen, har ved kjørestart allerede «brukt» 2 kWh energi til raffinering av drivstoffet. Overgang til el-biler gir altså innsparing av energi per kilometer kjøring når raffinering faller bort. Denne energien kan da ”i teorien” – det vil si når vi ser bort fra ressursparadokset – frigjøres for samfunnsmessig nødvendig infrastruktur, oppvarming, kollektivtransport osv. uten å øke energibruken samlet.

For at den energimengden som «frigjøres» når raffineringsleddet faller bort, skal brukes på en samfunns- og miljømessig forsvarlig måte, må også elbilismen reduseres kraftig. Omdisponering av frigjort energi kan da bli et bidrag til først å redusere veksten i fossil energibruk, deretter til å redusere denne samlet sett. Kapitalismens nedbrytende ressursparadoks må da settes ut av kraft gjennom et annet energiregime – kombinert med en ny økonomisk dynamikk.

Hans Ebbing

 


 

Andre artikler om elbil på steigan.no

KampanjeStøtt oss

14 KOMMENTARER

 1. Tvilar på om Ebbing vil kunne avgrensa bruken av elbil utan at bruken andre bilar aukar. Korleis vil han klare det? I kvardagen treng mange bil for å koma seg på jobb og til henting i barnehagar mm. Er Ebbing med i SV? I røynda har ikkje SV og Raudt nokon økologisk berekraftig politikk for Noreg. Då dei vil ha folkeauke gjenom innvandring.

 2. Symbolet på USA er bensin-bilen, symbolet for Kina kommer til å bli el-bilen (eller evt hydrogen bilen).
  Dette blir det nok nesten helt umulig å stoppe.

  Det er ikke mulig å industrialisere verden med bruk av fossil energi (pga for lite billig fossil energi og pga forurensning), men med fornybar energi og bruk av el-biler kan det kanskje stille seg annerledes.

  I USA bruker man omtrent tre ganger så mye olje pr innbygger som i Europa.
  USAs modell er ikke bærekraftig og kan ikke være et forbilde for andre land.
  Bensin-avgiften i Europa har bestandig vært høyere enn i USA (USA har nesten bestandig vært selvforsynt med olje, men ikke slik i Europa).
  Billig bensin i USA har ført til mye bilkjøring og veldig spredd bosetting og til lite kollektivtrafikk. Høye bensinpriser har derimot gjort at Europa har ungått disse virkningene og har fått et mye mer effektivt energisystem. Dette er et fremtidsrettet trekk, mens USA risikerer å gå til grunne.

  USA er igjen selvforsynt med billig olje, og incitamentene til omstilling forsvinner. Og blir det mangel på olje i USA så sørger US Army for at billig olje importeres fra utlandet. (Og at USA er selvforsynt med olje og det meste annet, åpner dette for en mer dristig imperialistisk politikk enn om USA hadde vært avhengig av bla oljeimport)

  Man skal være klar over at investeringene i olje og gass faller kraftig for tiden i hele verden (utenom fracking i USA). Dette betyr at det vil oppstå oljemangel om noen få år (muligens i 2019 eller 2020). Med en oljepris på over 120 dollar fatet om noen få år vil det bli veldig dyrt å kjøre bensin/diesel bil, også i Norge. Det er kanskje på tide å bytte til el-bil?

 3. Det verkar som om Ebbing trur at sosialistisk økonomi nærast automatisk er meir miljøvenleg. Det er tvilsamt. DDR hadde eit høgt forbruk av brunkol. Og Sovjet auka vistnok sitt oljeforbruk til utpå 1980 talet. Industrialisera samfunn vil sannsynlegvis måtte ha eit høgt forbruk av ei mengde varer. Då industrien heile tida må produsera varer som ein treng i moderne samfunn. Dette gjeld mest i kalde område av verda. Og særleg om landa har folkeauke.

  • «ALL ØKONOMI, OGSÅ DEN SOSIALISTISKE, BYGGER PÅ DEN MEDFØDTE “Pengefølelsen”, som er drivkraften bak kapitalismen. VIS POSTER. HVA ER VERDIER!!!» – Terje Bongard

   Statssosialisme er i likhet med kapitalisme den reineste djevelskap, dette har Steigan innsett, og han har tatt et kraftig oppgjør med sin statssosialistiske fortid. En del av dette oppgjøret er utviklingen av kommunisme 5.0, som i praksis innebærer et statsdrap, hvor staten oppløses i allmenningheten.

   • Finnes det i dag et parti som ikke har en økonomi som bygger på pengefølelsen? Svaret er et rungende nei! Hverken Rodt, KrF eller MdG har en økonomisk politikk hvor ikke den medfødte pengefølelsen ligger til grunn. Derfor er de alle svikere av sivilisasjonen. Det er kun vi lommedemokrater som representerer en reell alternativ økonomisk virkelighet. Derfor, bli lommedemokrat du også! Som Bongard avslutter denne samtalen: Vi må bli flere: https://radio.nrk.no/serie/mellom-himmel-og-jord/DMTL04000417/22-01-2017#t=17m56s

    Steigans kommunisme 5.0 har ikke tatt et klart standpunkt til fordel for lommedemokratiet, jeg vil derfor ikke kalle Steigan en lommedemokrat. Men han har helt klart grepet allmenningene, og jeg vil kalle ham en allmenninger, en av allmenninghetens ledestjerner. Personlig plasserer jeg Steigan i samme liga som Michel Bauwens, David Bollier, Silke Helfrich og Elinor Ostrom.

    «Takk Øyvind, men fremdeles har ikke disse viktige kritikerne knekt koden med pengefølelsen, eller sett at det eneste Ellinor Ostrom mangler, er forståelse for inngruppestørrelsens betydning for politisk styring….» – Terje Bongard

    Steigan har nok knekt koden med pengefølelsen, men har dessverre ikke tatt et aktivt standpunkt for lommedemokratiet.

    «Men noe så enkelt og avansert som et lommedemokrati tror jeg egentlig få av dem er i stand til overhodet å forestille seg.» – Axel Ford

    Ford er en underlig skrue. Han viser med denne lille kommentaren at han er gnistrende intelligent, da lommedemokratiet er den enkleste formen for demokrati som finnes, samtidig som det er det mest avanserte, da det bygger på en samlet humanetologisk kunnskap. Samtidig vil heller ikke han ta steget fullt ut som lommedemokrat av anarkistisk-ideologiske årsaker, da lommedemokratiet har en organisk hierarkistisk struktur, slik man finner det i økosystemene. Dette hierarkiet er imidlertid motsatt av tradisjonelt maktdemokrati, da makten kommer nedenfra og siver oppover, omlag som sevjen i trærne om våren.

    • Kunne denne allmenninghetens ledestjerne funnet et bedre sted for utøvelsen av sin misjon enn Tolfa: https://blog.p2pfoundation.net/tolfa-in-italy-a-future-hub-for-the-commons-in-europe/2014/06/25

     Selv har jeg svært lyst til å flytte til Tolfa for å hjelpe Steigan med å gjøre Tolfa til et fyrlys for allmenningene i Europa. Ideelt ønsker jeg også å etablere «The Permaculture Research Institute of Europe» i Tolfa, da Hurdal ikke ser ut til å ville hjelpe meg med å etablere «The Permaculture Research Institute of Norway» i «bærekraftsdalen» (som er i ferd med å bli et modernistisk grønnvaskingsprosjekt). Men først må jeg få PermaLiv AS opp å gå, slik at jeg kanskje kan klare å generere litt inntekter? Ble dessverre skviset ut av mitt forrige firma av et hybrismonster, etter 38 års tjeneste, men som S.K. Sætreng sier det: «Vegen er målet!».

 4. De siste artiklene fra Steigan og Ebbing stiller spørsmålet om de er for at all eletrisitetsproduksjon i verden må bli basert på fornybar energi. Hvis svaret er ja – og det går jeg ut fra, så er både Steigans og Ebbings motstand mot elbilen meningsløs – og peker dermed også politisk i feil retning.

  For hvis strømmen er grønn – i Tyskland som i Norge – så vil biler bli produsert med grønn strøm = null utslipp i forbindelse med produksjonen.

  Siden bare elbilen kan kjøre på grønn strøm vil enhver motstand mot elbil bare ha som resultat at utslippene fra privatbilismen fortsetter, men ikke minst at alle bilister vil være interessert i lav bensinpris. Høy bensinpris (f. eks. 50 kr. literen) vil føre til overgang til elbil for dem som trenger bil.

  Innvendingene om «hvor skal all strømmen komme fra» eller «bare i anderledeslandet Norge» osv. er meningsløse hvis vi støtter kampen for null bruk av fossilt brensel i alle land. At det vil bli «kamp» om den grønne strømmen fordi den trengs overalt er klart. Men i Norge er det ikke noe problem i dag.

  En elbil kan lades fra solcelller på taket, vindmøller osv. Ja – et veldig viktig argument for elbilen er at den nettopp kan slå to fluer i et smekk, være lager for fornybar energi slik at den kan gi «grunnlast», dvs. jamn forsyning hele døgnet, uka osv. – og den kan fjerne utslippene fra privatbilismen.

  Steigan, Ebbing og jeg (og de fleste andre) er for en reduksjon i bilismen, men det må ikke komme i veien for kampen for at den bilismen vi til envher tid har er grønn – og blir grønnnere og grønnere etterhvert som fornybar energi vinner fram.

  Alle forstår at elbilprivilegiene var «riktige» for å hjelpe fram teknologien, men må gradvis erstattes med at fossilbilen skattlegges enda hardere. For å få ned bilismen må en bruke andre virkemidler. Hvis det var mulig å «utrydde» bilismen på kort sikt ville det sjølsagt være meningsløst å produsere flere biler – enten de nå var elbiler eller fossilbiler. Men det er ingen tegn til en radikal reduksjon av bilismen på kort sikt. Undertegnede har i flere tiår foreslått kraftigere tiltak mot bilismen både i RV (1991-2003) og SV (2003 – ), men ingen av disse partiene har en politikk som er effektiv i så måte. Og selv med super utbygging av kollektivtrafikk vil bilen fortsatt i store deler av landet være viktig. Man bør få has på rutinemessig kjøring til jobben med en person i en femseters bil, men det er fortsatt mange situasjoner hvor folk vil velge bilen – og dermed velge politiske partier som lar dem beholde bilen – og da bør bilen være en elbil. QED.

  Ebbing har sjølsagt helt rett i at hvis ikke prisen på fossil energi stadig øker, så vil fornybar energi bare komme i tillegg. Derfor må fossil energi skattelegges. Ebbing er aktivt for KAF (karbonavgift til fordeling) – hvor Steigan står er mindre klart for meg.

  Men når beninprisen øker – vil elbilen komme. Så uansett hvilken vei man snur argumentasjonen så er elbilen en del av svaret – hvis man går inn for grønn strøm og knallhard skattlegging av – eller direkte forbud mot bruk av fossilt brensel.

  • «Innvendingene om “hvor skal all strømmen komme fra” eller “bare i anderledeslandet Norge” osv. er meningsløse hvis vi støtter kampen for null bruk av fossilt brensel i alle land.»

   Det som er meningsløst er å tro at det som skjer i Norge er relevant på noen som helst måte for det store flertallet av land i verden. Det er til og med utrolig naivt.

   «En elbil kan lades fra solcelller på taket, vindmøller osv. Ja – et veldig viktig argument for elbilen er at den nettopp kan slå to fluer i et smekk, være lager for fornybar energi slik at den kan gi “grunnlast”, dvs. jamn forsyning hele døgnet, uka osv. – og den kan fjerne utslippene fra privatbilismen.»

   Dette er hva jeg kaller «grønne drømmerier». Et Tesla batteri har ca. en 7-800 dyputladningssykluser å ta av. Elbilenes batterier er ikke konstruert for å la seg dyputlade ofte slik at de kan sende strøm ut på nettet når det måtte behøves. Selv Teslas leder for batteriutvikling har innrømt dette. Et stort Teslabatteri koster rundt US$ 30000. Batteriet er hovedårsaken til at elbiler er dyrere enn fossilbiler. Som eier vil du ha null interesse av å forkorte levetida på batteriet for å tjene noen kroner ved å sende strøm ut på nettet igjen, det kommer ikke til å skje.

 5. «Når energien brukes til å holde eller helst øke dagens produksjonstempo er det ikke noe som heter miljøvennlig energi. Danmarks 13000 vindmøllevinger av glassfiber som må byttes er et miljøproblem. Uansett energiform er bevegelse av ett tonn bilmetall ikke bærekraftig. Nesten alt av transport og produksjon er oljedrevet, og det finnes ikke noe bærekraftig alternativ. Forbruket må ned, enten vi vil eller ikke. Prosessen må reguleres demokratisk, ellers blir det “ugly”.» – Terje Bongard

  «Det finnes ikke noe bærekraftig alternativ nå: ikke noe som heter miljøvennlig energi i dag, fordi ENERGIEN VIL BLI BRUKT TIL Å TJENE PENGER GJENNOM ØKT PRODUKSJON OG FORBRUK, den erstatter ikke olje/gass: AVSKAFFELSEN AV FATTIGDOMMEN I VERDEN VIL TA LIVET AV OSS ALLE. “VERDISKAPING”. Mennesket ALLTID netto forbruker, VI KAN ALDRI SKAPE FLERE ØKOSYSTEMTJENESTER, VI KAN BARE BRUKE DEM OPP!!! VI MÅ BRUKE SÅ LITE SOM MULIG!!!!! DETTE MÅ ORGANISERES SÅ STORE SAMFUNN KAN BLI BÆREKRAFTIGE!!!!» – Terje Bongard

  Alternativet til privatbilismen er høymiddelalderens funksjonskomplette og -kompakte kjøpstader: https://blog.p2pfoundation.net/sustainable-city-twentyfirst-century/2017/06/20

  Look to Tolfa!

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.