Høyrepopulismens frammarsj og dagens kapitalisme

18
I år er det 100 år siden oktoberrevolusjonen i Russland
Johan Petter Andresen

Av Johan Petter Andresen
Kapitalismens systemkrise arter seg på mange måter. Nedgang i BNP-vekst tiår for tiår. Økende arbeidsløshet/undersysselsetting tiår for tiår. Overkapasitet i industri- og tjenesteproduksjonen. Overflødig pengekapital som ikke finner tilstrekkelige investeringsmuligheter, periodiske finanskriser og såkalte «bobler» (raske prisfall etter vedvarende prisstigning) mm.

Sentralisering av kapitalen og utvidelse av markedet

Fram til for noen få år siden har den absolutt dominerende retningen innafor borgerskapet vært å løse problemene ved å sentralisere kapitalen i stadig større og stadig mer internasjonaliserte enheter, privatisering av offentlig virksomhet for å utvide det kapitalistiske markedet og å fortsette proletariseringa av småprodusentene (bønder, fiskere, håndverkere) i hele verden. Med omvandlinga av Comecon-landa og Kina til kapitalistiske økonomier som ble integrert i den vestlig-dominerte kapitalismen fikk kapitalen nye områder å akkumulere i og nye avsetningsmarkeder. Men i og med at overklassen i disse landa forvandla seg til en monopolkapitalistisk klasse kunne ikke de vestlige kapitalistene ta over disse landa som nykolonier, men ble tvunget inn i samarbeid og kamp om utviklinga av disse landas økonomier. Etter den såkalte finanskrisa i 2008 preges også disse tidligere sosialistiske/statskapitalistiske landa av stagnerende vekst og motsetningene mellom stormaktene skjerpes.


Denne artikkelen av Johan Petter Andresen er trykt i nr. 2, 2017 av tidsskriftet Gnist


Multilaterale investoravtaler

For å sikre de internasjonaliserte bedriftenes interesser har statsmaktene fram til nå framforhandla stadig flere avtaler som gir utenlandsbaserte og egne monopolkapitalister mer like rettigheter på bekostning av arbeiderklassen, sjølstendig næringsdrivende, små-kapitalister og demokratiet. Men problemene tårner seg likevel opp for monopolkapitalen. Såkalt frihandel og økt generell investormakt gir ikke økt vekst. Tvert i mot. Motsetningen mellom produksjonsevne og forbruksevne vokser.

Mellomstatlige avtaler

Et alternativ til løsningene som ligger i de internasjonale investoravtaler (som feilaktig blir kalt frihandelsavtaler) TPP, TTIP, EU osv er å gå over til mellomstatlige avtaler som er mer begrensa og mer knytta til forholdet mellom to land. Det er ikke rart at små imperialiststater som vil tjene sine egne monopolborgerskap føler en viss usikkerhet. Lille Norge mot store USA er ett eksempel. Derfor kan oppbruddet som begynte med Brexit og fortsetter med Trump sees på først og fremst som et uttrykk for at stormaktene prøver å finne andre måter å fremme interessene til sine egne internasjonaliserte monopoler. Monopolselskaper med base i Norge opererer i den monopoliserte internasjonale økonomien og deres lydige norske stat føler seg nok som en spurv i tranedans.

EØS

Fortsatt er hoveddelen av monopolborgerskapet i Norge opptatt av å sikre EØS-avtalen, ettersom de ikke greier å tvinge inn Norge som fullt EU-medlem. Dette fordi de regner med at de får bedre løsninger når flere mindre stater er med i forhandlingene. Problemet for det norske folk er at monopolenes interesser er motsatt av folkets. Så lenge Høyre og Arbeiderpartiledelsen med sine halehengs-partier rår grunnen, vil de løsningene som staten går inn for være løsninger basert på å sikre eierinteressene til det «norske» monopolborgerskapet. For arbeiderklassen i Norge vil det være bedre at Norge ikke er med i EU/EØS fordi dette vil svekke deres motstander; monopolborgerskapet og styrke mulighetene for å flytte fram arbeiderklassens posisjoner.

I år er det 100 år siden oktoberrevolusjonen i Russland

EU overstatlig?

Er EU og dets redskap EØS et mellomstatlig eller et overstatlig fenomen? Begge deler. Rådet, som er det høyeste organet, kan vedta regler som gjelder hele EU/EØS-området. Noen saker trenger enstemmighet, og noen saker krever to-tredjedels flertall osv. De sterkeste landa i EU har den avgjørende innflytelsen i hvordan EU utvikles. Men de sterkeste landa vil ikke gi fra seg sin suverenitet til EU. Det vil ei heller de minste, dersom det går på tvers av interessene til de dominerende monopolkapitalistiske interessene i vedkommende land. Når det gjelder de største landa har Storbritannia, som nå er på vei ut, vært mest tilbakeholden med å inngå et for tett samarbeid. Men det gjelder også Tyskland, Frankrike, Italia, Spania osv. Altså: stadig tettere union, men ikke så langt at monopolkapitalistene mister kontrollen over «sin» nasjonalstat.
Derimot fungerer EU overstatlig overfor arbeiderklassen og demokratiet der EU kan påtvinge landa retningslinjer som svekker folkelig makt og arbeiderklassens stilling i det enkelte land. Det samme gjelder overnasjonalitet for å fremme monopolkapitalens interesser med hensyn til å øke sitt marked gjennom privatisering og å gi fordeler til monopolkapital foran småprodusenter.

Monopolenes nasjonalstat

Det som nå skjer er at en stadig større del av monopolborgerskapet vil legge større vekt på nasjonalstaten som utgangspunkt for sine affærer. Grunnen til dette er at problemene hoper seg opp, og monopolbedriftene blir stadig mer avhengige av nasjonalstaten for å løse sine problemer. Midt i praten om avregulering og privatisering øker monopolkapitalens avhengighet av det offentlige.

Det legges nå mer opp til mer målretta tiltak for å sikre egne interesser til egne bedrifter. Monopolborgerskapet har aldri egentlig ment å gi fra seg kontrollen over produksjonen, markedet, statsfinansene osv i sitt hjemme-domene. Det har vært innstilt på å gi fra seg litt makt, men bare mot å få tilsvarende hos andre. Men nå hoper problemene seg opp. Gjelda øker, den kapitalistiske veksten uteblir, og nå gjelder det å sikre at man har mest mulig kontroll over eget bo foran å begi seg ut på internasjonale kompromisser som kan vise seg å svekke denne hjemlige kontrollen.
Når jeg omtaler monopolkapitalistene som klasse, innebærer ikke dette at det ikke er motstridende interesser mellom dem også på den hjemlige arenaen. Ikke alle monopolkapitalister er like avhengige av å selge til hjemmemarkedet og av å produsere i hjemmemarkedet. Derfor er det stadige kamper rundt innholdet i det internasjonale samarbeidet. Men de forenes i kampen for at staten skal være et redskap for monopolenes interesser mot det arbeidende folket.

Norges monopoler

For å være litt mer konkret: Statoil, Telenor, Statkraft, Hydro og DNB er typiske norske monopolkapitalister som er eid både av det offentlige og private. Hva skjer hvis et av disse selskapa får problemer som det ikke greier å løse? Jo, da henvender den seg til den norske staten for å løse problemene (Denne linken illustrerer en av måtene staten sikrer finanskapitalen: http://andresensblogg.no/beretningen-om-et-varslet-ran/). Hvis det er et problem i utlandet, vil selskapet be den norske staten gripe inn ved å delta i forhandlinger med vedkommende stat. Også hvis det oppstår uenighet om tolkningen av en internasjonal avtale, vil det til syvende og sist være den norske staten som vil kjempe denne kampen i internasjonale fora. De såkalt overnasjonale avtalene er altså i bunn og grunn mellomstatlige, og den enkelte staten kan trekke seg fra dem.

Staten er monopolenes sikring

Hvis et norsk monopol går konkurs, eller er i ferd med å gå konk, kan det henvende seg til den norske staten og be om finansiell og annen støtte. Det kan ikke henvende seg til IMF, den Europeiske sentralbanken eller liknende. Det er avhengig av «sin» stat. Altså er det slik at hvis bedriften er stor nok, vil den norske staten gripe inn og redde denne, fordi konsekvensene av ikke å redde bedriften vil være ikke å spille sin rolle som øverste ansvarlige for å sikre monopolborgerskapets interesser. Det er bare hvis det er politisk helt umulig at staten vil la et større monopol gå konk. Island er vel et eksempel der staten ikke hadde muligheter til å redde alle de store bankene som var konk i 2008. Men dette er unntaket. Det normale i 2008 var at den enkelte nasjonalstat, uavhengig av om den var EU-medlem eller ei, redda «sine» finansinstitusjoner, og dermed finansieringen av de store monopolene.

Hjemmesfæren

Framover vil altså internasjonale avtaler i større grad preges av økt behov for å sikre kontrollen over hjemmesfæren. I et slikt scenario kan ulike politiske løsninger bli fremma som har det felles at de er et resultat av kampen internt mellom de ulike monopolene i det enkelte land ut fra hvordan de er internasjonalisert og ut fra hvordan det enkelte land tenker seg det kan være lurt å alliere seg. Ikke for å lage noe overnasjonalt, men ut fra å lage mellomstatlige avtaler som sikrer hjemmesfæren og samtidig gir muligheter for utenlandsoperasjoner.

EU i krise

I et slikt scenario er dagens EU som unionsprosjekt og euroen ikke mulige. Euroen undergraver muligheten for nasjonal kontroll. EU blir nå i stadig større grad en hindring for monopolene ved at det gir for lite fleksibilitet for den enkelte stat til å manøvrere med tanke på mer tilpassa bilaterale løsninger. Det er derfor bare et spørsmål om tid før begge deler må reformeres slik at euroen omfatter færre (eller forkastes) og at EU blir mindre inngripende og mer mellomstatlig. Hvis ikke disse reformeres, vil monopolborgerskapet sjøl måtte ødelegge institusjonene. De politiske redskapene for dette er allerede i ferd med å snekres i form av de høyre-nasjonale organisasjonene.

Skattepolitikken

Det ser ut til at de høyre-nasjonale miljøene i USA og Europa har en del lik økonomisk politikk. Skattelette for kapitalen. Mindre regulering av bedriftenes virksomheter. Svekking av velferdsstaten. Forsøk på å mobilisere arbeiderklassen i eget land mot «de andre» – altså nasjonalsjåvinisme. Billige øst-europeere, meksikanere osv og flyktninger blir utbytta ekstra hardt. Samtidig får de skylda for de harde tidene.

Theresa May var Remain (for å forbli i EU), men leder nå Brexit. Hun vil fremme monopolenes interesser på en annen måte enn gjennom avtaler av typen TTIP, TISA, EU. Det vil altså bli en overgang vekk fra multilaterale avtaler til bilaterale avtaler. De vil bli forsøkt gjort like eller enda mer inngripende mot arbeiderklassens rettigheter og demokratiet i det enkelte land enn det som nå er tilfelle. Finanskapitalen vil sikkert prøve å få inn ISDS-klausuler (Investor State Dispute Settlement) – altså at en bedrift kan gå til sak mot en stat fordi staten har gjort noe som svekker den utenlandsbaserte investorens framtidige profittmuligheter) i de bilaterale avtalene, og vil sikkert prøve å få inn bestemmelser om mer privatisering. Det vil bli klassekamp i det enkelte land om innholdet i disse bilaterale avtalene.

Slutten på nyliberalismen?

Slutten på nyliberalismen? Eller ny vri på nyliberalismen? Poenget er staten. Fram til nå har man argumentert med at markedet må styre økonomien – ikke staten. Man har sagt at uten markedet og den «frie» konkurransen vil ikke produktiviteten øke og folks skattepenger vil kastes i et bunnløst byråkratisk hull. For at det skal være reell konkurranse må staten være «hands off», ikke drive med subsidier eller ha statsdrevne selskaper. Men dette har alltid vært hult. Monopolene har alltid trengt staten. Etter den andre verdenskrigen og fram til 70-tallet var det en offentlig hovedoppgave å stimulere etterspørselen og utvikle infrastruktur for å underlette bedriftenes behov. Men da dette ikke virka godt nok, gikk statens oppgave over til å deregulere velferdsstaten, fjerne begrensninger på bedriftseiernes makt og øke investeringsmulighetene for kapitalen gjennom privatisering. Kort sagt; fra keynesianisme til nyliberalisme. Men nå sliter monopolborgerskapet med fortsatt stagnasjon og staten må nå koples mer direkte inn i arbeidet for å sikre monopolenes virke på en mer direkte måte.

Skattekutt og skreddersydde avtaler

Staten skal ordne med mer skattekutt, avgiftslettelser og subsidier for monopolbedrifter i de enkelte landa. Monopolene vil ha mer skreddersydde avtaler som i realiteten skjermer dem sjøl i deres hjemmedomene, men som likevel kan gi muligheter for andre lands finanskapitalister i områder som ikke betyr så mye for dem sjøl. (Dette blir såkalte trade-offs som passer bra for pragmatiske politikere som Trump og May som ser på seg sjøl som næringslivets representanter). Staten må også fortsette arbeidet med å svekke arbeiderklassens og ikke-statskontrollerte fagforeningers innflytelse.

Nasjonalsjåvinisme

For å selge dette inn til folk flest i egne land, vil man snakke om «våre» bedrifter og «vårt næringsliv» og snakke varmt om konkurranseevne osv., slik vi har hørt det før, men nå mer spesifikt på de framtidige bilaterale handelsavtalene. Og dette nasjonale «vi» vil bli satt opp mot de som står utafor dette «vi». Og disse andre vil være de som skal få skylda for at det går galt for folk flest.

Nasjonalsjåvisme kontra nasjonal sjølråderett

Arbeiderklassens kamp er, i likhet med kapitalismen, både nasjonal og internasjonal. Nasjonalstatene som har vokst fram sammen med utviklinga av kapitalismen har et tvetydig innhold. På den ene sida har staten alltid vært redskapet til kapitalistene og etter hvert til monopolkapitalistene. På den andre sida har arbeiderklassens internasjonale kamp for egne interesser arta seg som en kamp i den enkelte nasjonalstat. Et godt eksempel er innføringen av åttetimersdagen etter den russiske revolusjonen i 1917. Åttetimersdagen ble innført i så å si alle industrialiserte land på grunn av arbeiderklassens styrka stilling internasjonalt, men dette skjedde ulikt, avhengig av de særegne forholda i det enkelte land. Og slik var det også med 40-timersuka etter den andre verdenskrigen. I og med at alle framskrittene for arbeiderklassen er knytta til den nasjonale lovgivningen og normer i de enkelte land, er det avgjørende å forsvare seg mot alle forsøk på å undergrave sjølråderetten. Også med tanke på en overgang til en sosialistisk verdensorden er sjølråderetten et avgjørende fundament. Det er med grunnlag i å ta kontroll i den enkelte nasjonalstaten, at arbeiderklassen kan ta kontrollen over produksjonen, valutaen, nasjonale finanser og monopolene i det enkelte land og utvikle det framtidige sosialistiske samfunnet.

Enda mer av det samme

Legger nå statene om politikken når det gjelder lønn, arbeidstid, deregulering og velferdsstat? Nei, den negative trenden vil bare forsterkes. Når det gjelder velferdsstaten tas det tiltak for å senke bidraget til denne fra monopolene gjennom skattekutt og subsidier. Skole, helse, alderspensjon og annet som folket trenger får det finansiere sjøl, uten støtte fra monopolene. Tvert i mot. Monopolene skal tjene på at disse tjenestene blir del- eller helprivatisert. Krisa fører til økt arbeidsløshet og utstøting fra arbeidsmarkedet. Og da får disse ofrene, sammen med superbillig utenlandsk arbeidskraft skylda for de økende problemene med å finansiere velferden. Du snakker om å snu verden på hue!

Skjerpa motsetninger

Kort oppsummert: Brexit og Trump er uttrykk for at det internasjonale kapitalistiske systemet får stadig større problemer. Vi opplever nå en overgang til en kapitalisme som vil preges av mer skjerpa kamp mellom arbeiderklassen og monopolene og større internasjonale spenninger, etter hvert som heller ikke de tiltaka som nå ligger på beddingen vil løse kapitalismens stagnasjonstendenser. Kommunistene har nok å henge fingrene i når det gjelder å delta i både den defensive kampen mot forverring og den offensive kampen for et samfunn som kan bruke menneskenes skaperkraft til å bygge en menneskevennlig og miljøvennlig framtid. Merkelig nok, er jeg optimist.

KampanjeStøtt oss

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.


18 KOMMENTARER

 1. En veldig interessant og god redegjørelse. Men hvem er «arbeiderklassen» idag? Leger, syke- og hjelpepleiere, barnehageansatte og sosionomer? Ingeniører, konstruktører, IT-utviklere og programmerere? Advokater, finansmeglere og dommere? Modeller og reklameutviklere? Sveisere, dreiere, rørleggere og snekkere? Løsarbeider…, pensjonister eller NAV-ere? Osv. osv.
  Å drive klassekamp i dagens virkelighet er trolig ingen enkel sak, til det er forutsetning og forhold folk jobber under for fragmentert og ulik. Hvis man f.eks. ser på argumentene i debattfora mot EU/EØS går det på ønske om vern av tilværelsen og eget land (noen kaller det fy-ordet nasjonalisme). Foreløpig er det bare høyrekreftene som tilbyr seg å ivareta disse interessene og da blir det et spørsmål om prioritering når valgseddelen puttes i kassa. Marxismen som politisk argument kommer trolig langt ned på proriteringslista…, om den i hele tatt vurderes.

  • Takk for at du leste artikkelen og fann den interessant nok til å kommentere.
   Jeg tror at arbeiderklassen er større i antall enn tidligere og som andel av befolkningen. Jeg tror også at arbeiderklassen har mer like forhold enn tidligere, særlig gjelder dette for de to store gruppene i arbeiderklassen: kvinner og menn. At kvinner blir «dobbelt» undertrykt gjør dem til en viktig aktør i arbeiderklassens mangfoldige kamp. Jeg skreiv en artikkel om arbeiderklassen i 1999 om arbeiderklassens utvikling. Den er vel ikke så glimrende, men har en del konkrete fakta: http://www.akp.no/rfane/1999/04/johan-petter-andresen.php3.
   Ellers, hvis vi ser på organisasjonen Nei til EU, er det et sentrum-venstre prosjekt med sjølråderett, antirasisme og demokrati (nasjonal og lokal) som rettesnor. Jeg er enig i at høyrepopulistene spiller på folks misnøye med dagens kapitalisme. Men den tendensen jeg ser er ikke bare høyrepopulistenes frammarsj, men en politisk polarisering der også ulike progressive krefter styrker seg.

 2. Hvis folks inntekter og det offentlige inntekter synker, så fører det til lavere konsum og til lavere etterspørsel. Dette skaper en fundamental ubalanse mellom produksjon og forbruk. Dette medfører sviktende etterspørsel, og kapitalismen kan ikke leve med sviktende etterspørsel. Da utsettes investeringene og systemet risikerer kollaps. En midlertidig løsning er å drukne verden i gjeld, men det bare utsetter katastrofen.

  Systemet er avhengig av evig økonomisk vekst. På et eller annet tidspunkt vil det ikke være nok ressurser tilgjengelig i verden (som feks billig energi) til å kunne opprettholde evig økonomisk vekst. Noe av det første som kan svikte kan være tilførselen av fosfor til jordbruket, deretter utpining av matjord og mangel på billig olje. (Oljeprisen skal helst ligge under 90 dollar fatet for å forhindre økonomisk stagnasjon i realøkonomien). Verdens befolkning er på vei mot 11 milliarder mennesker, sviktende og senere synkende matforsyning kan få katastrofale følger.

  Det spørs om kapitalismen er i stand til å overleve en situasjon med nullvekst. Man mangler også teori for dette. Det er mulig at såkalt helikopter penger sammen med full reserve banking kan løse noe av problemet (ref teoretiske arbeider til slike personer som Martin Wolf og Adair Turner).

  • Jeg er mye enig i det du skriver. Det finnes egentlig ganske mye teori om dette.
   Jeg har lest mye av marxistene Sweezy, Baran, Magdoff og Foster. Jeg mener at de har mye for seg med sin «stagnasjonsteori». Men jeg finner også mye spennende når jeg leser Samir Amin, Istvan Meszaros, Harvey og Roberts. Min hovedtese er at etter hvert som kapitalismen utvikler seg som system og tar over stadig mer av samfunnet, så øker også dens indre motsetninger, Dette er jo ikke spesielt revolusjonerende tanker. Marx uttrykte dette særlig godt i tredje bind av Kapitalen.

 3. Billige øst-europeere, meksikanere osv og flyktninger blir utbytta ekstra hardt. Samtidig får de skylda for de harde tidene.

  Må si jeg har vanskelig for å se at det er disse gruppene som blir hardest utbyttet. Det er det vel feks snarere befolkningen i hjemlandene som blir. Og spesielt gjelder det for flyktninger og den langt større andel av befolkningen i disse landene som ikke kommer i nærheten av å kunne skrape sammen de midler som må til for å betale både selve reisen og organiseringen i regi av menneskesmuglere. Diise som klarer å komme seg helt opp hit tilhører jo den delen av befolkningen som i det minste har midler nok til å unnslippe den ekstreme form for utplyndring av både Afrika og Midt-Østen i regi av stadig hardere og mer voldelig ekspansive imperialister. I praksis ender også solidariteten med disse som klarer å komme seg helt til land som Norge, Sverige og Tyskland i stor grad opp som en middelklassens solidaritet med flyktninger som selv tilhører middelklassen i opphavslandene. De hardest, inntil massedrap utbyttede, de forblir derimot værende i sine hjemland, og blir i beste fall avspist med smuler i flyktningeleire.

  • Takk for din kritikk. Jeg mente vel ikke akkurat det du skriver. Jeg er enig med deg i at utbyttinga godt kan være hardere i landa jeg nevnte. Mitt poeng er at i de rike landa som de kommer til, blir de utbytta hardere enn den gjengse arbeideren i dette landet. Når det gjelder forskjellene i lønn og hvordan dette fungerer internasjonalt, har det kommet en del interessant litteratur i det siste, som jeg dessverre ikke har hatt tid til å lese. Men Samir Amin har skrevet en del om hvor mye hardere arbeiderne i den «tredje verden» er utbytta enn oss i «vesten». I sin utlegning i bind 3 av Kapitalen er Marx innom hvordan merverdi blir overført til høyproduktive land fra lavprodduktive land gjennom varebyttet. Dette er også en side ved kapitalismen som jeg tror få er klar over og tar med i sin forståelse av hvordan kapitalismen fungerer.

 4. Slik jeg ser det er ikke Brexit, Trump, Le Pen og den generelle misnøye med den politiske klassen, en misnøye som fremmes av, eller som støttes av storkapitalen.

  Storkapitalen har vunnet betydelig terreng og har et godt grep på den politiske klassen. At storkapitalen tilpasser seg endringer, er ikke annerledes enn at det gjør også kameleoner. Det betyr ikke på noen måte at storkapitalen vil oppgi, eller svekke sine globale posisjoner. Det betyr heller ikke at storkapitalen vil dempe sin promotering for åpne grenser, og gå over til å promotere restriksjoner og proteksjonisme.

  Tvert imot, storkapitalen vil kjempe med nebb og klør for å beholde, og utvide sitt globale grep på økonomien og politikken. Alle metoder tas i bruk, i siste innstans også krig. Vi ser nå en kampanje for å få på plass sensur, fremmet under paraplyen Fake News, der kritikk mot globaliseringen skal fjernes med tvang.

  Det folkelige opprøret mot globalisering, og demokrati som pulveriseres, blir kanalisert til de såkalte høyrepopulistiske partiene, av ingen annen årsak enn at disse partiene har oppstått som en følge av misnøyen, eller vokst på misnøyen mot den politiske klassen. Det er disse partiene som setter ord på misnøyen i det offentlige ordskiftet, ved å ta opp saker som bekymrer den jevne velger.

  Partiene på venstresiden forstår ikke folks misnøye og velger å tolke den som utslag av fattigdom, rasisme og islamofobi. Denne forklaringen er alt for tynn. Men partiene på venstresiden synes å ha havnet i en omstendighet der de ikke tør orientere seg om hva som faktisk utspiller seg.

  Dermed spiller man ballen over til høyrepopulistene, som selvsagt takker for feilpasningen, og plasserer ballen i mål.

  • Her er vi nok uenige. Etter min mening finnes det mye fakta som underbygger min påstand om at deler av storkapitalen har gitt stor støtte til både Brexit og Trump. Det var storkapitalister som var de viktigste giverne til de to store høyrepopulistiske Brexitkampanjene. Og i USA gjaldt det også for Trump. Det spesielle er at uenighetene om politikken er skarpere nå i «overklassen». Slik synes jeg at det ser ut i alle fall.
   Jeg mener også at det er en del positive tendenser på venstresida, både i Norge og i Europa ellers. I USA kjenner vi til Sanders-fenomenet og «Black lives matter», osv. Det er vel ikke så rart at mye av folks misnøye loses mot høyrepopulistiske partier når man ser på hva sosialdemokratene har stått for og hvordan sosialismen gikk adundas i øst. Men som sagt, jeg ser en del positive tendenser som lover godt «på sikt».

 5. J.P. Andresen skriver om storkapitalen, EU, TeleNor osv, men det er ikke disse som styrer showet; megaselskapene, krigsindustrien, politikerne og deres uhorvelige mengder byråkrater (EU, f.eks) er kun verktøy.

  De som kontrollerer dette er bankeierne, som gjennom lån, renter og pengemengde kan bestemme en hel nasjons skjebne, hele verdens for den saks skyld. De aller fleste sentralbankene i verden er privateide karteller, og de som ikke er det er kontrollerte av privateeide banker, da de har sine folk i styrer og administrasjon.
  SAMTLIGE finanskriser de siste 100 årene (og sikkert mange før det også) er utført av bankene – med overlegg. SAMTLIGE kriger de siste 100 årene (og sikkert mange før det også) har bankene, gjennom lån, finansiert begge sider av konfliktene – på den måten er utfallet av selve den militære konflikten irrelevant, og de deltakende nasjonene sitter i gjeldsklemma. Ingen krig starter uten at bankene er involverte.

  Skal alt det J. P. Andersen ønsker endret MÅ pengeeiernes makt og kontroll fjernes. Makten fjernes ved sletting av all gjeld og forbud mot renter og fraksjonsreservesystemet. Kontrollen fjernes med å nasjonalisere sentralbankene, hvis man i det hele tatt skal ha sentralbank.

  Follow the money…

  • Vel, jeg synes du gjør meg litt urett. Jeg skreiv jo også DNB. Og det er vel Norges største finansforetak? Kreditt er svært viktig for kapitalismen og de som gir kreditt er tunge aktører i økonomien. Men kapitalistisk økonomi handler om å produsere varer og tjenester for maximum profitt. Så det avgjørende, også få utviklinga av finanssektoren er hvordan det går i den «virkelige» økonomien. Synker investeringstakten, forbruksevnen i forhold til produksjonsevnen osv ja da får man jo en finanskrise eller to eller tre tenker jeg.

 6. Måten penger utstedes på er fortsatt dekket i smog. Da Federal reserve bank kom i gang var det fulgt av ideer som at Kongressen må ikke kunne trykke så mye dem har lyst for det vil de sikkert om de har anledning og da kommer inflasjonen og gjerne hyperinflasjonen, derfor skulle det skje som ett samspill mellom utstedelse av statsobligasjoner og bankers kjøp av dette.
  Norges Bank driver på en lignende måte, og det er lite info å finne om dette. Men det å finne ut av bruken av utlån via fraksjonsreserver, hvem har anledning til dette og i hvor stor grad, det ville forklare mye, samt også stille spørsmål om hvorfor enkelte skal få ha lov til å ha tilgang til bruk av statens egen gullgruve. Om systemet skulle fortsett som før, ville det kunne være greit om midlene ble spredt bedre. Å bare forandre dette ville være veldig revolusjonært.

  Mange flere burde lure på hvorfor bankene er så snille å låne ut penger til så lav rente, – når det er slik en prisstigning som i dag, ville det ikke være bedre å bruke disse pengene til investeringer ?
  Men med fraksjonsreservesystemet forklares dette. Pengene som lånes ut fantes ikke før du fikk dem, og da er renter igrunnen ganske frekt å plassere oppå. Men slik er det i sentralbankenes univers, at det finnes ikke nok penger i samme valuta til å betale tilbake alle lån samtidig.

  • «Men slik er det i sentralbankenes univers, at det finnes ikke nok penger i samme valuta til å betale tilbake alle lån samtidig.» Det er korrekt. Mengden penger er alltid mindre enn mengden total gjeld, fordi renten legges opp på, og derfor vil det være umulig å betale ned all gjeld. Det er derfor vi alle er gjeldslaver, og med mindre det monetæret systemet endres vil vi forbli så. Og den som kontrollerer gjelden, kontrollerer også regjeringer og folk. Inntil dette blir forstått, av både kommunister, sosialister, demokrater, anarkister, liberalister osv, vil ingenting endres. Bankene og deres pengesystem er vår felles fiende…

  • Hei, den 24.4 skal Grünerløkka Nei til EU ha et møte om EØS og banksektoren. Hvis du er i Oslo og har anledning vil du sikkert kunne hjelpe oss med å forstå bedre det som skjer. (se nettsida til Grünerløkka Nei til EU). Jeg lurer på om det er en sammenheng mellom profittrate og størrelsen på realrenta. Hvis profittraten synker vil dette måtte også legge press på realrenta tenker jeg. Marx skreiv en del prinsippielt om kreditt i bind tre av Kapitalen. Vel vært å lese.

 7. Det er ikke noe spesielt for vår tid at ei rettvis misnøye blant folk flest mot en økonomisk situasjon som skyldes kapitalens utbytting blir pervertert av høgrepopulister, som på den måten har prøvd å redde kapitalismen ved å sette arbeiderer opp mot arbeiderer. For Hitler lyktes det å bedra deler av arbeiderklassen ved å innbille dem at det var «jøden», og ikke kapitalismen som system, som var årsaka til massearbeidsløyse og fattigdom (- fordi en uforholdsmessig stor del av finanskapitalen var i hendene på jøder). Sviket blei gjennomskua for seint: Da hadde det alt lyktes Hitler å styrte landet ut i en sjølvmorderisk krig og gjennomføre massedrap på jøder. Det er den samme typen rasistiske tankegang som ligger til grunn for Trumps propaganda mot «meksikanerer», som «tar jobbene fra oss», eller UKIP og Marine Le Pen sitt felttog mot muslimer. Det er ingen tvil om at det òg var slike holdninger som låg til grunn for «brexit», der en dessuten lyktes å piske opp stemninga i deler av den britiske arbeiderklassa mot arbeiderer fra andre EU-land, i første rekke Øst-Europa, som jamvel, etter press fra UKIP, blei nekta å ta del i «brexit»-avstemminga! Arbeidsfolk må vokte seg vel for å henge seg på denne høgrepopulistiske bølgja – noe som vil kunne føre til den samme katastrofa som i mellomkrigstidas Tyskland. Sjølv om vi fortsatt har mye å kritisere EU for, er dette en kritikk som må komme i andre rekke i forhold til den kampen som nå må føres mot disse høgrepopulistiske partia, som har gjort EU-motstand til sitt fanemerke.

  • Jeg er mye enig med deg. Jeg viser til mine to artikler om Brexit som ligger på Steigan.no

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.