Beretning om det kommende økonomiske jordskjelvet

11

De økonomiske maktforholda i verden forandrer seg raskt og dramatisk. Det vet vi. Vi vet også at verdens økonomiske tyngdepunkt har flyttet seg til Asia, og at Vesten har hatt sin tid på toppen. Men hvor stor denne omveltninga kan komme til å bli, har vi her i den vestlige utveksten av det eurasiske kontinentet, ikke helt tatt inn over oss. Da kan det være nyttig å lese en ny rapport fra PricewaterhouseCoopers (PwC).

Rapporten forutsetter en fortsatt økonomisk vekst og at det ikke blir virkelig store, katastrofale kriger, og man kan kanskje si at det er to umulige forutsetninger. Men det er likevel interessant å se på prognosen, fordi den forteller noe viktig om verden av i dag og den nærmeste tida framover.

Noen av konklusjonene:
– I 2050 vil både Kinas og Indias økonomi (BNP PPP) være større enn USAs.
– I 2050 vil bare ett av dagens G7-land, USA, være blant de sju største økonomiene.
– Europas største økonomi, Tyskland, vil i 2050 være forbigått av Indonesia, Brasil, Russland og Mexico, slik at Russland vil være den største økonomien i Europa.
– Vietnam vil rykke mest opp, hele 12 plasser på rankingen, fulgt av Filippinene (9 plasser) og Nigeria (8 plasser).
– De sju største utviklingsøkonomiene (E7) er i dag (2015) omtrent så store til sammen som G7 til sammen. I 2050 vil de kunne være dobbelt så store som G7.
– EU(27) faller fra 15% av verdensøkonomien til 9%, under halvparten av Kina.

Det som beskrives her er et historisk jordskjelv. Det er en massiv forskyvning av den økonomiske maktforholda i verden – og det er naturligvis helt usannsynlig at det skal kunne foregå uten sterke konflikter og krig.

 

 

KampanjeStøtt oss

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.


11 KOMMENTARER

 1. En verden med lik kunnskap. Fundere på om jordens knappe resurser og nye monetære systemer med i ekvasjonen. Men krig er nok på menyen da hierarkier endres nasjonalt også.

 2. Jeg vil si at det er litt for deterministisk å si at det er helt urealistisk at endringene i de økonomiske maktforholdene ikke vil utløse storkrig. Konflikter ja, åpenbart, men krig, det innebærer jo faktisk verdens undergang. Det må stoppes og det kan stoppes, og det er derfor ingen grunn til å gi opp på forhånd.

  Det er grunn til å mene at den massive antikrigsmobiliseringa før Irakkrigen i 2003, som ikke klarte å stanse den krigen, spilte en avgjørende rolle for å forhindre at Vesten har klart å gå til et åpent folkerettsstridig frontalangrep på Syria. Det lå helt konkrete planer for dette i 2013, men planene måtte kastes om på da det britiske parlamentet rett og slett stemte krigsfullmakten nord og ned. Og det var Storbritannia som endte med å torpedere krigsplanene er på ingen måte tilfeldig, for Storbritannia er det ene landet hvor organiseringa og mobiliseringsevnen i antikrigsbevegelsen fra 2003 var inntakt, og den politiske erfaringa med ikke å ta propagandaen fra myndighetene som udiskutabel sannhet derfor også hadde talerør rett inn i parlamentet, som bidro til å skape den nødvendige tvilen. Det var også posisjonen som leder for Stop the War Coalition som brakte Jeremy Corbyn til topps i Labour i 2015.

  Men det er klart at dersom vi skal klare å stanse storkrig, noe som KAN være realistisk, må krigsmotstand opp helt på toppen av den politiske agendaen for alle reelle venstrepartier og bevegelser i alle land, inkludert i Norge. UTEN en slik politisk prioritering blir det riktig å konkludere med at det er urealistisk å se for seg noe annet enn verdens undergang i relativt nær framtid.

  • Jeg sa bevisst ikke «storkrig». Jeg sa: «helt usannsynlig at det skal kunne foregå uten sterke konflikter og krig». Det mener jeg er en no-brainer.

 3. Dette er den like syke penge-creasjonen som EZB bedriver. Har dette vært USA’s overordnede strategi de siste 20 årene: Ruinere så mange lands valuta som overhodet mulig, for på den måten å dumpe sine egne verdiløse dollar tilbake til de land som innførte sin egen pengeenhet og ble uavhengig av US Dollar? Nå kan USA Exportere sin største vare igjen: Sine Dollar i alle land med Hyper-Inflasjon. Er det noen her som kan mer om Norges avhengighet av US Dollar, Norge som er totalt exportorientert?

  Jeg så en reportasje på ARTE i går, oversatt til tysk om Hele Etterkrigstidens Mafiavirksomhet bedrevet av menn fra Korsika med tette til Afrikas Palasser, og hvordan dette utviklet et tett og effektivt nettverk opp til 2015 – pågående mellom alle Franske Presidenter og Den Franske Administrasjonen – og tilknytning til Amerikansk Mafia. Er det kun i Frankrike at dette skjer? Reportasjen kan hentes på ARTES Mediatek. Produsert i 2015 «Die Mafia in Frankreich. Dokureihe 1-3. «Eine Unsichtbare Macht entsteht 1929- 1945/ Im Dienst Fankreichs1975 / Eine Republik mit Wundbrand 2015. De største Staats-selskapene spesielt ELF avsløres også. Meget lærerikt – og meget skremmende – for det er intet nytt at Mafiaen tjente seg søkkrike, og kjøpte seg Politisk makt. Slik hadde de taket på menn og kvinner og kunne bli enda rikere. Til felles glede for Eliten og Mafiaen.

  ALT i våre medier er LØGN. Sannheten vil ingen høre noe om, selv om våre land i Vesten er overfalt av Afrikansk Mafia som samarbeider med VÅRE Politikere. Asylmottak og Mindeårige gir mest GEVINST for de som driver Mottakene – derfor sendes Mindreårige i en stri strøm til våre byer, da disse har KRAV på all mulig omsorg og utdanning. Hvor dumme kan vi bli? Vi ser bare toppen av denne virksomheten – i tett samarbeid med Den selvutnevnte eliten i våre egne land og dets organisasjoner på Globalt nivå, med psykopater og mordere som VI angivelig har VALGT. Det er INTET å VELGE IMELLOM LENGER – Hele systemet er iferd med å implodere – og vi skal fra nærmeste fremtid få like mange GATEBARN og KRIMINELLE å forsørge, som egen befolkning, som ikke har noe mer å si.

  Kan det bli enda verre?

  https://www.youtube.com/watch?v=Yyb09o35Ks4

 4. Uten at jeg skal si at det forandrer spådommene for framtida mener jeg at det er problemer knyttet til tabellene Steigan bruker her. Hvis man bruker tradisjonelle BNP-tabeller er de vestlige økonomiene fremdeles vesentlig større enn landa fra sør/øst (https://knoema.com/nwnfkne/world-gdp-ranking-2016-data-and-charts-forecast). Tabellene som Steigan bruker (GDP – PPP), ser ut til enten å overvurdere landa fra sør/øst eller undervurdere de vestlige landa.

  Hvis vi ta Norge som eksempel vil vi se at den norske økonomien etter den tradisjonelle modellen er over dobbelt så stor som økonomien i Peru, etter den andre er Perus økonomi større enn den norske. Det tror jeg ikke stemmer.

  Nå er det jo slik at BNP veksten i vesten er lav, og at tyngdepunktene for økonomien endrer seg er nok riktig. Men om det skjer like fort som spådommene her sier er jeg usikker på. Er ikke sikker på om jeg kjøper styrkeforholdet statene imellom slik det blir presentert her.

 5. At det økonomiske tyngdepunktet flytter seg til Asia burde ikke være noen overraskelse, at dette ville skje har jo vært et rettferdiggjørende argument for vår kyniske bruk av lavkostland. At det derimot nå faktisk skjer var sikkert ikke helt med mening. Vil resultatet bli mer handel på gjensidig økonomisk grunnlag, mellom tidligere høykost og lavkost -land, eller vil det føre til et dobbelt så stort press på det siste som er igjen av lavkostland? En tredje mulighet er også at vi begynner å produsere våre egne varer fra egne råvarer igjen.

  https://reaction.life/true-capitalists-davos-swamp-drained/

 6. Det svarar seg ofte å lytte til «bissniss» sine versjonar av verklegheita, desse er jamnt over meir realistiske enn det som kjem frå politisk hald.
  Men «bissniss» er sjølvsagt blinde for sine eigne svakheiter, – dei som alle andre.
  Den framskrivinga av globale trendar som blir gjengitt her er eit godt eksempel i så måte.

  Eg har forøvrig merka meg at Steigan i fleire innlegg, med ein litt triumferande undertone har skrive om framveksten til dei asiatiske- og spesielt den kinesiske økonomien, på bekostning av den vestlege, og spesielt den amerikanske, eller rettare: den USAnske ( USA = CNN, Country with No Name ) økonomien.

  Som eksempel på den ujamne utviklinga i kapitalismen er dette sjølvsagt interessant.

  Og javisst: Eg deler skadefryden over at CNN ( altså USA ) blir offer for den økonomiske modellen dei har påtvunge resten av verda!

  Men: Analysen ovanfor er ei framskriving av nye 30 år med vekst i det kapitalistiske systemet, om enn med ei kraftig rokkering av rang mellom aktørane i høve til det vi er vane med å tru.

  Denne veksten vil ikkje kome til å finne stad!

  Litt forenkla ( men ikkje veldig .. ) kan ein seie at kapitalismen som system tek ressursar ( geologiske og biologiske ) og omdannar desse til søppel. Det er heilt uvesentleg for systemet om du tek den nye flatskjermen, bilen, eller kva det er du har kjøpt, og kastar det direkte på søpla same dag, eller 15 år seinare.
  Størstedelen av ressursane som var i desse produkta vil gå tapt, spesielt gjeld dette dei relativt små mengdene med metall frå siste delen av det periodiske systemet, og som er grunnleggande for all moderne elektronikk.

  Meirverdien frå arbeidet med å lage produkta, for så å lure oss til å kjøpe dei, avleirar seg på den såkalla «bunnlinja» til selskapa som profitt eller tap.

  Den tiltakande robotiseringa vil difor framskunde kollapsen til dette systemet, robotar har som kjent svært lågt personleg forbruk, det er det som er heile poenget med dei…

  Utan kombinasjonen av arbeidar og forbrukar som del av systemet er det slutt.

  Men om det no skulle la seg gjere å etablere eit kretsløp ved å resirkulere vinninga frå den robotiserte industrien gjennom skattar og avgifter, vil vekst likevel vere grunnleggande for at systemet skal fungere.

  Og vekst = auka uttak av ressursar.
  Skal vi ha såkalla full sysselsetting med tiltakande robotisering, vil sjøvsagt produksjonen måtte auke enda meir.
  Nok eit eksempel på at kapitalismen sin respons på den tiltakande krisa berre gjer situasjonen verre.

  Denne artikkelen frå The OilDrum viser kor lenge det vil ta før tilgangen på ulike metall og mineralar tek slutt ved ein vekst på 2% i året

  Den er ei oppmoding om å skjøne alvoret i situasjonen:

  We call for a transition from growth in tangible possessions and instant, short-lived luxuries towards growth in consciousness, meaning and sense of purpose, connection with nature and reality and good stewardship for the sake of next generations.

  Litt vel sakralt formulert kanskje, men artikkelen er vel verdt eit studium!

  Meir og meir krefter ( først og fremst energi ) vil gå med til å grave fram stadig større mengder fjell, der mineralane vi er på jakt etter vil finnast i stadig mindre konsentrasjon.

  Vi må springe fortare og fortare for å stå stille. ( «The Red Queen Effect» )

  Mindre og mindre vil ligge igjen som profitt på bunnlinja.

  Det vekstbaserte økonomiske systemet si tid er over lengde før framskrivinga i artikkelen Steigan referarar har funne stad.
  Limits to Growth, ha ha, var det ikkje så at alt skulle vere over for meir enn 20 år sidan?
  Men grensene for vekst er heilt reelle, og tidfestinga i den 50 år gamle teksten var ikkje så dårleg heller.

  Vi står nok over for ikkje berre eit, men eit samanfall av mange jordksjelv.

  Kapitalismen sin kamp om ressursane vil heilt klart føre til kriser og krigar.

  Utarminga av det biologiske mangfaldet vil kome til å gi oss mange og stygge overraskingar.
  Minkande tilgang på minerala som blir brukte til produksjon av gjødsel til landbruket har Steigan sjølv skrive om.
  Veksten i matvareproduksjonen vil flate ut, og minke om ikkje så altfor lenge.

  Det finansielle systemet ( som stadig meir får karakter av å vere ein snyltar på den produktive økonmien ) er nervesystemet til kapitalismen. Det utstedar pengar, som er forpliktingar på framtidig verdiskaping.
  Den dagen framtida si verdiskaping er mindre enn notida si er det uråd å betale attende den utsteda kreidtten.
  Då er spelet over for det finansielle systemet.
  Vi er kanskje allereie der, verdenshandelen i materielle varer er utflatande og kanskje minkande.
  Sentralbankane si innsprøyting av pengar i økonomien er eit plaster på såret, når dette blir avslørt som eit falskneri vil det bli uro, for å seie det forsiktig.

  Det kom faretruande nære kollaps i det finansielle systemet 2008, det vil kunne gå svært fort når problema melder seg på nytt.

  Men det heilt store jorskjelvet er dette: Den industrielle perioden er snart over.
  Vi vil ikkje lengre finne den energien og dei minerala og metalla vi treng for å oppretthalde ein industriell produksjon på nivå med det vi har i dag.

  Det vil skje medan enno berre 20-30% av menneska i verda har nådd ein materiell levestandard på nivå med det vi har blitt lurt til å tru skal bli den universelle.

  Difor er det uråd for ei såkalla «venstreside» å love noko som helst.

  Utan det utganspunktet vil det nok ein gong bli tomme løfter, og ei deskreditert ventreside.
  ( Sjølv om det var tema i ein anna artikkel på steigan.no, og litt «OT» her .. )

  • Jeg er enig i at denne veksten ikke kommer til å komme. Dette har jeg pekt på i flere artikler, ikke minst denne: https://steigan.no/2012/04/12/om-dommedagsprofeter-og-den-lille-gangetabellen/
   Jeg tror India kan eksplodere før det kommer så langt. Jeg har ikke noe tro på «supermakta» Nigeria. Og om noe av denne veksten kommer, vil den føre til en så knallhard kamp om minkende ressurser, at det i seg sjøl vil slå beina under prognosen.
   Men som jeg sier i kommentaren, så sier prognosen kanskje mest om de endringene som allerede er i gang.

  • «Vi vil ikkje lengre finne den energien og dei minerala og metalla vi treng for å oppretthalde ein industriell produksjon på nivå med det vi har i dag.»

   http://www.aftenposten.no/kultur/Er-dette-losningen-pa-alle-vare-energiproblemer-54915b.html

   Forøvrig har Steve Bannon varslet ny amerikansk-ledet storkrig i Midtøsten veldig snart, og dessuten storkrig mot Kina i løpet av de 10 nærmeste årene. Han sier også at Trumps jobb er å avskaffe den gamle verdensordenen for å bane veien for en ny en. Ja, han bruker faktisk begrepene NWO og OWO.

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.