Majoritet i Sverige mot värdlandsavtalet med NATO!

3
Anders Romelsjö
Anders Romelsjö

En opinionsundersökning av SIFO, beställd av Aktionsgruppen Nej till NATO som genomfördes mellan den 15-19 februari visar en bred majoritet av de tillfrågade avvisar värdlandsavtalet efter information om vad det innebär i form av närvaro av NATO trupper på svenskt territorium, eventuellt med kärnvapen, och hot mot vår alliansfrihet. Av de tillfrågade var 56 procent negativa till konsekvenserna av värdlandsavtalet, 26 procent accepterade det och 16 procent var osäkra. Efter uppvägning anges att 1000 personer besvarat intervjun.
http://www.nejtillnato.se/sifo-undersokning/

sverige og nato

* Det finnas klara könsskillnader, då avtalet accepterades av 39 % av männen och endast 13 % av kvinnorna.
* Bland männen var andelen positiva högst i åldern 15-29 år (46 %), medan den bland kvinnor var lägst (3 %) i denna ålder. Antalet individer i olika åldersgrupper bland könen är ganska litet.
* Bland de röd-gröna väljarna säger 70 procent nej till värdlandsavtalet medan 14 procent är positiva.
* Av de borgerliga väljarna säger 45 procent nej till värdlandsavtal medan 39 procent är positiva.

Fråga 1 Känner du till Sveriges Värdlandsavtal med Nato, ett Samförståndsavtal med Nato om värdlandsstöd, som skall tas upp i Sveriges riksdag för omröstning och beslut, under våren 2016 eller känner du inte till avtalet? . Svar: Endast 45 % känner till ”Värdlandsavtalet” som odemokratiskt nog skrevs på i slutet av valrörelsen, i september 2014.
Fråga 2 Tycker du att Riksdagen skall godkänna Sveriges värdlandsavtal med Nato som bland annat betyder, att om Sverige beslutar sig att bjuda in Nato, kan det resultera i att Nato baser och trupper stationeras i Sverige och att Nato kan göra anfall mot tredje land med vapen som inte utesluter kärnvapen? Svaren finns i första stycket.
Fråga 3 Tycker du att Riksdagen skall godkänna Sveriges Värdlandsavtalet med Nato om kraftigt utökat militärt samarbete med Nato, ifall det resulterar i förlust av Sveriges alliansfrihets och neutralitet? Svar: Här svarade 27 % Ja, och mer än dubbelt så många, 56 %, svarade Nej medan 16 % var tveksamma.

Aktionsgruppen Nej till NATO: Bragevägen 10, 114 24 Stockholm. e-post:info@nejtillnato.se, Tel 070-722 76 22.
Hemsida: www.nejtillnato.se

nato sverige2

Bakgrund
Innebörden av Värdlandsavtalet har nyligen diskuterats på denna blogg vid flera tillfällen.http://jinge.se/mediekritik/vardlandsavtalet-ger-faktiskt-nato-mojlighet-att-placera-karnvapen-i-sverige.htm

Jag återger åter det frivilligt insända remissvaret från föreningen FIB/Kulturfront om Avtal med Nato om värdlandsstöd.
Försvarsdepartementets PM ”Samförståndsavtal med Nato om värdlandsstöd”, Ds 2015:39 har skickats på remiss till berörda myndigheter och organisationer. Styrelsen för föreningen som ger ut tidskriften Folket i Bild/Kulturfront tar tillfället i akt att skicka in sitt remissvar även om organisationen inte ingår bland dem som skall avge svar.

Remissvaret.
Försvarsdepartementets PM är föranlett av två avtal med Nato som den tidigare regeringen fattade preliminärt beslut om alldeles innan valet 2014. Det gäller samförståndsavtalet med Nato om s.k. värdlandsstöd enligt beslut den 4 september 2014 och tilläggsprotokollet till det s.k. statusavtalet PFF SOFA enligt beslut den 1 augusti 2014. Den tidigare regeringen avstod från att för allmänheten belysa vad dessa framförhandlade avtal innebär för svensk säkerhetspolitik. Tidpunkterna för regeringens beslut rörande dessa avtal, alldeles i slutskedet av den då pågående valrörelsen, medförde också att dessa avtals stora betydelse för svensk säkerhetspolitik aldrig blev föremål för offentlig debatt.

Dessutom uttalade den tidigare regeringen att den avsåg att lämna proposition till riksdagen om bl.a. definitivt godkännande av avtalet skyndsamt, dvs. redan i slutet av 2014. Den efter valet tillträdande regeringen försköt emellertid frågan om propositionen nästan 1,5 år, till våren 2016. Mot denna bakgrund var mångas förhoppning att regeringen och försvarsdepartementet skulle utnyttja denna förlängda tidsperiod till att ordentligt belysa de säkerhetspolitiska aspekterna av de två avtalet. Den nu aktuella promemorian redovisar ingenting av detta utan är endast en avtals- och lagteknisk genomgång av konsekvenserna av de två avtalen.

Bristen på bredare analys

Denna brist på bredare konsekvensanalys är enligt föreningen mycket allvarlig och ett rent demokratiskt problem. Riksdagen och väljarkåren, dvs. ytterst allmänheten får därmed av regeringen inte ens en antydan om den stora säkerhetspolitiska förändring som avtalen möjliggör. Det innebär att frågor som rör den säkerhetspolitiska tryggheten för Sverige och dess medborgare omvandlas till en teknikalitet till skillnad från t.ex. frågor om medborgarnas trygghet vid ålderdom, sjukdom och ohälsa. De senare frågorna skulle i den politiska beredningen omöjligt kunna reduceras på det sätt som nu skett med Sveriges säkerhet. Det är mot denna bakgrund föreningen avger ett remissvar i frågan och vill peka ut några viktiga säkerhetspolitiska frågor för Sverige som promemorian går förbi.
NATO - militärer
Frågan om Nato-trupp, Nato-material och Natohögkvarter på svensk mark

Oavsett vad olika politiker idag uttalar som otänkbart eller osannolikt vad gäller konsekvenser av avtalen är det nödvändigt att klargöra vilka möjligheter de av regeringen fattade avtalen kan innebära. Det framgår således tydligt att de föreslagna avtalen och därtill hörande lagändringar medför att svenska regeringen snabbare och enklare kan bjuda in Nato-trupp, placera Nato-materiel och även förlägga ett särskilt Natohögkvarter på svensk mark, när regeringen så beslutar. Det är uppenbart att stormakter såsom Ryssland noterar detta och förbereder olika motåtgärder, dvs. detta förändrar det säkerhetspolitiska läget för Sverige.
Det innebär också att det som promemorian flera gånger nämner, underlättandet av övningsverksamhet i samverkan med Nato, av stormakter såsom Ryssland endast kan uppfattas som en bekräftelse på denna säkerhetspolitiska förändring. Avtalens inriktning i dessa frågor stämmer inte heller med regeringens uttalade mål för det svenska försvaret i andra sammanhang: ”Försvaret går från ett insatsförsvar till ett försvar med tydligare inriktning mot ett nationellt försvar” heter det som en sammanfattning av den försvarspolitiska inriktningen 2016-2020 på regeringskansliets hemsida. Vi kan således konstatera att – beroende på sammanhang – talar regeringen med kluven tunga.
Kärnvapen 150328
Frågan om kärnvapen på svensk mark.

Promemorian nämner inte frågan om placering av kärnvapen på svensk mark, vilket är anmärkningsvärt med tanke på Sveriges långa tradition av att motverka kärnvapen och deras spridning i världen. Det avviker t.o.m. negativt i förhållande till Nato-landet Norge som har begärt och fått ett undantag i sitt avtal med Nato just för utplacering av kärnvapen i fredstid. Betydelsen av detta undantag är emellertid begränsat eftersom bergrum och materiel i Norge är iordningställda för att ta emot kärnvapen vid allvarliga kriser och krigssituationer. Detta är väl känt av berörda stormakter såsom Ryssland. Det innebär således att Norge inte är undantaget från Natos s.k. kärnvapenparaply och de risker för användning av kärnvapen mot bl.a. Norge som det innebär. Vad värdlandsavtalet betyder för ökad risk för användning av kärnvapen mot Sverige i händelse av krig i Europa är en ytterst angelägen fråga att belysa. Frågan om kärnvapen i Sverige, som varit en stor politisk trygghets- och diskussionsfråga under hela efterkrigstiden, förbigås med tystnad i promemorian. Det är inte en seriös förberedelse inför riksdagsbehandlingen av värdlandsavtalet.

Den sammantagna bedömningen av den uteblivna analysen.

Den dåvarande försvarsministern Thage G. Peterson gav 1995 klartecken för avtalet för Sveriges deltagande i Natos partnerskap för fred. Han har dock därefter tydligt markerat att detta klartecken gavs i ett helt annat utrikespolitiskt läge som bl.a. innebar att många förväntade sig att Rysslands observatörsstatus i Nato skulle omvandlas till ett medlemskap i Nato. Så blev det inte, vilket han själv beklagar idag. I stället har avtalet om partnerskap om fred använts för att underlätta Sveriges deltagande i Natos krigsinsatser i Afghanistan, Libyen m.m.

Det finns därför anledning att befara att det grundläggande syftet med detta s.k. värdlandsavtal – bakom promemorians genomgång av det avtals- och lagtekniska – handlar om att underlätta svenskt deltagande i eventuella kommande krigsinsatser i Europa från Natos sida. Det finns några, kanske förtäckta, signaler i promemorian om detta. En sådan är att ordet alliansfrihet inte finns omnämnt.

Mot denna bakgrund vill föreningen starkt avråda från att fortsätta arbetet med att förbereda riksdagen för att anta värdlandsavtalet utan i stället seriöst utveckla den historiskt framgångsrika alliansfriheten för att stärka säkerheten för Sverige och dess medborgare.

För Folket i Bild/Kulturfront

Torbjörn Wikland

Ordförande i föreningen Folket i Bild/Kulturfront

intressant.se Värdlandsavtal, , , , , , , ,

SIFO-undersökningen Remissvaret Nato-debatt på Kulturhuset Blekinge läns Tidning 29/9 Aktionsgruppen Nej till NATO Nyhetsbanken DN 19/4 SvD 18/9 SvD 19/9 Blogginlägg 15/9 DN 13/9 Globalresearch V Kozin 18/6 Pål Steigan 28/6 Pål Steigan 27/6 IBS Ukraina Deutsche Welle Sven Hirdman DN Debatt Aftonbladet 21/6 Nyhetsbanken DN 21/6 Wolodarski Washington blog Steigan 14/5 Steigan 17/5 DN 13/5 New York Times 16/5 Nuland i Kiev Post Pepe Escobar i Globalresearch Pål Steigan 27/4 Pål Steigan 21/4 Grardian 16/4 Expressen 21/4 DN 14/4 DN 17/4 Pål Steigan 14/4 Pål Steigan II 14/4 DN Kolumnen 7/4 Pål Steigan 6/4 Information från Ukrainas försvarsdepartement Namnuppropet Krypskyttarnas massaker på Majdan Peter Wolodarskis ledare 8/2 DN 8/2

KampanjeStøtt oss

3 KOMMENTARER

 1. En ting er å ha vært med i det fordømte NATO siden starten, og så i årenes løp blitt seende mer og mer ut som en fjernstyrt puddel, alltid to skritt bak sin herre og mester – eller, som ved spesielle anledninger der det anses trygt nok for den lille drittbikkja, å bli sendt inn som fortropp for å bjeffe opp byttet, jfr. Libya. Det ser ikke bra ut i det hele tatt. Hadde ikke folk dødd så jævlig av det, hadde det vært direkte latterlig.
  Med maksimal godvilje kan vi kanskje dekke vårt medlemskap og vår nesegruse, uforbeholdne lojalitet bak den utbredte frykt og naivitet som preget epoken generelt i NATOs tidlige år, og de fem årene med okkupasjon av en fremmed makt Norge nettopp hadde gjennomlevd da NATO ble dannet. Men dette må nå snart revurderes av fler enn bare den samme gjengen med raddiser som alltid har vært mot medlemskapet. Vi ser jo komplett ubrukelige og ikke så lite provoserende ut her vi henger i stroppen. Det var ikke sånn det skulle være.

  Det er i grunnen ingen, gjentar INGEN, som liker USA lenger. Med unntak av norske politikere og midtstrømsmedier er det nesten ingen som tror på løgnene lenger. USas egne toppfolk fra finans, politikk, forsvaret og det militær-industrielle kompleks har nesten sluttet å tale i tunger selv, da få tror på det uansett, og tiden har gjort verden nummen nok til at de ikke gidder å pynte så mye på sin agenda lenger. De ser jo nå at de kommer unna med alt de gjør uansett hvordan de omtaler det. Og frykten og forakten for dette juggernautet som nå skjelver i langvarige dødskramper brer om seg, i hvert fall på kort sikt. Med all mulig grunn. Dyret er av fatalistisk natur og vil ha alt eller intet, og om det ikke kan få verden for sine føtter, skal her ikke være noen verden i det hele tatt.

  Det er selvfølgelig hverken noen gud eller dødelige som forventer at hverken Norge eller noen andre blindt skal følge the Usual Suspects ravende rundt i blodrus og krampetrekninger. Det eneste det hadde stått litt respekt av ville selvfølgelig være å tygge av stroppen og kaste av seg åket. Kun slik kan vi også bli fri til å leve opp til en brøkdel av vårt eget selvbilde som en humanitær stormakt (et latterlig begrep, forøvrig!). Men vi klarer ikke, vi tør ikke, vi har ikke potens til det. Vi er stuck med driten. Og selv det kunne kanskje en sober verden tilgitt oss, da alle kan se det åpenbare; hvor små og hjelpeløse vi er, selv i vår umåtelige materielle rikdom. Hadde vi toet våre hender og ikke lagt stein til vår egen byrde gjennom å hardnakket late som om alt er ok, ville det muligens også hjulpet en del på imaget. Og uten å skjele så meget til noe image som sådan, ville det etisk sett være «the right thing to do» å komme seg ut av dette rottereiret først som sist. Ikke hold pusten, er De snill. Det kan bli lenge til middag.

  Men nok om oss. Det er ille nok. Men som (noen av) svenskene, å i det hele tatt vurdere å søke å knytte seg enda nærmere USA nå, i 2016, er så betegnende og regelrett avslørende som overhodet mulig. De har ingen historiske formelle bindinger å skylde på, og ser derfor, mot alle odds, faktisk enda verre ut i det som må være ren krigslyst enn Norge, da svenskene kjenner historien (i hvert fall nesten) like godt som nordmenn, og allikevel ønsker å nærme seg fremfor å tviholde på sin noe halvhjertede nøytralitet. De har ingen unnskyldning for sånt noe. Å nå ville klenge seg på drittsekken ingen liker, og som forlengst har vist verden sine kort, når man ikke allerede har snart 70 års fartstid som puddel og faen ikke kommer ut av grepet, det er direkte smakløst. Hör Ni gökarna?

  • Romelsjö trenger vel ingen til å forsvare seg mot skivebom fra folk uten injurierende kraft. Jeg benyttet bare anledningen til kort å lufte min egen hjertens prinsippielle mening om både norsk og evt. svensk NATO-medlemskap.

   Du rir kjepphestene og legger for mange feilaktige premisser i bunnen av dine spørsmål til at det går an å besvare dem på grunnlag av disse. Ikke be meg ta det punktvis, jeg tror uansett ikke du vil forstå.

   Det lange svaret med alle de utsøkte motfornærmelsene du nettopp bestilte kunne sikkert ført til mye moro for oss begge, men jeg lar det av kommentarfelthygieniske grunner forbli i skuffen.

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.