500 år med vestlig dominans: Går det mot slutten og hva kommer etterpå?

0
https://netivist.org/
Kilde: Netivist

Grundig samtale med en geopolitisk analytiker og en ledende forsker av den fremvoksende eurasiske verdensorden. Publisert av Eastern Angle.

Eastern Angle 22. mars 2024 av Intervju Editor.

Et bilde som inneholder flagg, Verden, Amerikansk flagg, Flaggdag (USA)

Automatisk generert beskrivelse
Professor Glenn Diesen.

Glenn Diesen er professor ved Universitetet i Sørøst-Norge. Hans forskningsfelt inkluderer russisk utenrikspolitikk og geoøkonomi i europeisk og eurasisk integrasjon. Han er forfatter av den nye boken The Ukraine War & the Eurasian World Order.

Intervjuet ble utført av Felix Abt.

Det tok tretti år med skrekk og galskap før europeerne endelig kom til fornuft: Fødselen av en ny verdensorden

Felix Abt: En stor europeisk religionskrig og den første paneuropeiske konflikten om supermaktstatus tok slutt i 1648. Etter 30 år med ødeleggende kriger og kaos, spesielt på tysk jord, med millioner av dødsfall og ødelagte økonomier, brakte freden i Westfalen en ny, regelbasert orden til Europa, som den vestlige politiske klassen ville kalle det i dag.

Et bilde som inneholder tekst, kart

Automatisk generert beskrivelse

Avtalen inkluderte grensenes ukrenkelighet og ikke-innblanding i suverene og likeverdige staters indre anliggender. Den regnes som en milepæl i utviklingen mot toleranse og sekularisering.

Hvordan påvirket dette de nye maktene som dukket opp etterpå og deres søken etter hegemoni?

Prof. Glenn Diesen:

Lærdommen fra trettiårskrigen (1618-1648) var at ingen makt kunne gjenopprette orden basert på hegemoni og universelle verdier, da de andre statene i Europa ville bevare sin egen suverenitet og særpreg ved kollektivt å balansere den mektigste staten. Dette var tydelig da det katolske Frankrike støttet det protestantiske Sverige for å hindre dominansen til de katolske habsburgerne. Freden i Westfalen i 1648 fødte den moderne verdensorden, der fred og orden er avhengig av maktbalanse mellom suverene stater.

Det westfalske systemet forhindrer hegemoni ettersom andre stater kollektivt balanserer innsatsen til en aspirerende hegemon for å etablere økonomisk og militær dominans, og universelle verdier avvises i den grad de brukes til å redusere suvereniteten til andre stater.

Fra ikke-intervensjonisme til intervensjonisme av «siviliserte gartnere» i den ikke-vestlige «jungelen»

Felix Abt: Prinsippet, kjent som det westfalske suverenitetsprinsippet, forbyr innblanding i en annen stats indre anliggender, og hver stat er lik for folkeretten, uavhengig av størrelse. Dermed har hver stat suverenitet over sitt territorium og sine indre anliggender, til utelukkelse av alle eksterne krefter.

Et bilde som inneholder tekst, Menneskeansikt, mann, klær

Automatisk generert beskrivelse
EUs utenrikspolitiske sjef, Josep Borrel, ser det globale sør, eller mer presist, det globale flertallet, som jungelen som Europa må beskyttes fra.

Men da de europeiske kolonimaktene brukte vold for å påtvinge sin vilje på andre kontinenter, brøt de dette idealet. Var dette begynnelsen på dette prinsippets død?

Prof. Glenn Diesen:

Westfalen bør i prinsippet være basert på suveren likhet for alle stater. Det oppsto imidlertid som en europeisk sikkerhetsorden som senere la grunnlaget for en verdensorden. Under det opprinnelige Westfalen hevdet europeerne spesielle privilegier, og prinsippet om lik suverenitet for stater gjaldt ikke for alle. Suverenitet ble ansett for å være en rettighet og et ansvar tildelt «siviliserte folk», en referanse til europeerne som hvite kristne. Det internasjonale systemet var delt mellom de siviliserte og barbarene. Det var ett sett med regler for europeerne i den siviliserte «hagen», og et annet sett med regler da europeerne engasjerte seg med de såkalte despotiske barbarene i «jungelen». Innblandingen i andre folks indre anliggender og utviklingen av enorme imperier ble rammet inn som siviliserte staters rett og ansvar for å lede de barbariske folkene i retningen mot universelle sivilisasjonsverdier. Dette ansvaret for å styre andre folk ble kalt «den hvite manns byrde» og «siviliserende oppdrag».

I vår nåværende tid har vi forlatt det sivilisert-barbariske skillet, men vi har erstattet det med et liberalt demokrati-autoritært skille for å legitimere suveren ulikhet. Vesten kan blande seg inn i andre staters indre anliggender for å fremme demokrati, invadere land for å forsvare menneskerettighetene, eller til og med endre landegrensene til støtte for selvbestemmelse. Dette er Vestens enerett og ansvar som forkjempere for det liberale demokratiets universelle verdier. Som EUs utenrikspolitiske sjef Joseph Borrell forklarte: «Gartnerne må dra til jungelen. Europeerne må være mye mer engasjert med resten av verden. Ellers vil resten av verden invadere oss»

Folkeretten i samsvar med FN-pakten forsvarer prinsippet om suveren likhet for alle stater. Den såkalte «regelbaserte internasjonale orden» er basert på suveren ulikhet, som introduserer spesielle privilegier under dekke av universelle liberaldemokratiske verdier. For eksempel var Vestens anerkjennelse av uavhengighet for Kosovo et brudd på folkeretten da den krenket Serbias territoriale integritet, selv om den ble legitimert av det liberale prinsippet om å respektere kosovoalbanernes selvbestemmelse. På Krim bestemte Vesten at selvbestemmelse ikke skulle være det ledende prinsippet, men territoriell integritet. USA viser til liberale demokratiske verdier for å utøve sin eksklusive rett til å invadere og okkupere land som Irak, Syria og Libya, selv om denne retten ikke utvides til land i «jungelen».

Den angelsaksiske måten å sikre hegemonismen på: havets herredømme og kontrollen over landkorridorene

Felix Abt: La oss nå nærme oss nåtiden: Den innflytelsesrike britiske geopolitikeren og strategen Sir Halford Mackinder (1871-1947) forklarte følgende: Storbritannia var den største og sterkeste sjømakten i verden.

Et bilde som inneholder kart, tekst, Verden, atlas

Automatisk generert beskrivelse
Siden internasjonal handel hovedsakelig ble utført til sjøs, kunne Storbritannia, som han sa, «bringe praktisk talt ethvert land i verden i kne ved å isolere det med en marineblokade.» Han forkynte: «Den som hersker over Øst-Europa (inkludert Ukraina) hersker over kjernelandet.»

Fulgte det britiske imperiet denne strategien og hvordan?

Prof. Glenn Diesen:

Kontroll over havene har vært nøkkelkilden for dominans av maritime makter. Britene og deres amerikanske etterfølgere førte begge en politikk for å kontrollere det enorme eurasiske kontinentet fra den maritime periferien. «Navigasjonsfriheten» er dobbelttale for å dominere de viktigste transportkorridorene og flaskehalsene som kreves for pålitelig handel og transport av tropper. Hovedstrategien for å begrense Russland siden tidlig i det 18. århundre, har vært å nekte det tilgang til internasjonale maritime korridorer. I Europa har Russland tilgang til tre hav: Svartehavet, Østersjøen og Arktis. NATOs utvidelse til Ukraina og utvisning av russerne fra deres Svartehavsflåte på Krim ville ha gjort Svartehavet til et NATO-hav, den tidligere generalsekretæren i NATO hevder at med Finlands og Sveriges tiltredelse kan NATO blokkere Russland i Østersjøen, og USA bygger for tiden militærbaser over hele Norge og resten av Skandinavia for å motvirke russerne i Arktis. På den andre siden av det eurasiske kontinentet har USA på samme måte utviklet to «øykjeder» for å begrense Russlands og Kinas pålitelige tilgang til havet.

Men utfordringen er ikke bare å dominere havet, men også å hindre landkorridorer som et alternativ. Russlands ekspansjon inn i Sentral-Asia i det 19. århundre og bygging av transkontinentale jernbaner truet med å forbinde det eurasiske kontinentet over land, da Russland beveget seg mot India og Stillehavet. Mackinder fryktet at Russlands landbaserte forbindelse på det eurasiske kontinentet kunne avslutte den strategiske fordelen ved å kontrollere havene. Mens land som Russland, Kina, India og Iran forbinder det enorme eurasiske kontinentet med landkorridorer, utfordres USAs dominans igjen av fysisk tilkobling som kilden til hegemoni.

Amerika i fotsporene til sin hegemoniske britiske forgjenger: presser Russland tilbake igjen til et nå mektig Asia

Felix Abt: Zbigniew Brzezinski, som var rådgiver for fem amerikanske presidenter mellom 1963 og 2017, var Mackinders viktigste etterfølger. Hans bok «The Grand Chessboard: American Primacy and Its Geostrategic Imperatives« ble utgitt i 1997, og i den la han ærlig og tydelig ut målene for amerikanske geostrategiske anliggender. Han sier i hovedsak akkurat det Halford Mackinder opprinnelig sa.

Brzezinski delte Mackinders syn om at et eurasisk samfunn som effektivt ville forbinde Russland og Vest-Europa ville utgjøre en trussel mot amerikansk dominans.

Dette ble også uttalt av den senere mest innflytelsesrike amerikanske geopolitiske strategen George Friedman, grunnlegger, administrerende direktør og styreleder for STRATFOR (1996-2015), før Chicago Council on Foreign Affairs: «USAs primære interesse gjennom forrige århundre – det vil si den første krigen, den andre krigen og den kalde krigen – har vært forholdet mellom Tyskland og Russland, fordi forent ville disse to være den eneste makten som kunne true oss – og så må vi sørge for at det ikke skjer».– For USA er den opprinnelige frykten kombinasjonen av tysk kapital, tysk teknologi, russiske naturressurser og den russiske arbeidsstyrken. Han konkluderte med at «det å forhindre Russland og Tyskland fra å komme sammen» er essensielt.

NATO er klar til å håndheve USAs strategi med missiler og andre militære midler. Og NATOs ballistiske missilforsvarssystem (BMD) kan også brukes offensivt.

I lys av dette er den ukrainske konflikten i hovedsak en forlengelse av amerikansk geopolitikk, som tar sikte på å gjennomføre Mackinders nevnte strofe: «Den som styrer Øst-Europa styrer verden.» Hva er dine tanker om det?

Prof. Glenn Diesen:

Å hindre Tyskland og Russland å kontrollere Øst-Europa betyr at mye av det eurasiske kontinentet blir landlåst. USAs kontroll over Øst-Europa innebærer at Russland ikke kan bygge bro mellom Europa og Asia, men heller blir en isolert, landlåst region i den doble periferien av Europa og Asia.

Brzezinski skisserte strategien for å utvikle og bevare USAs globale forrang, som er avhengig av den eldgamle visdommen om splitt og hersk. Brzezinski skrev at USA må «forhindre samarbeid og opprettholde sikkerhetsavhengighet blant vasallene, for å holde tributt-land føyelige og beskyttet, og forhindre barbarene fra å komme sammen». Historisk har britene og amerikanerne arbeidet for å hindre at Tyskland og Russland kommer sammen, siden det ville danne en uavhengig maktpol. Hegemoni krever konflikt mellom Tyskland og Russland, ettersom Tyskland blir en avhengig alliert og Russland svekkes. Denne logikken brukes også på hvorfor det er gunstig å opprettholde spenninger mellom araberne og Iran, eller mellom Kina og dets naboer. USA har vært veldig bekymret for den økonomiske integrasjonen mellom tyskerne og russerne, og derfor var USA så fiendtlig innstilt til Nord Stream-rørledningene og sannsynligvis sto bak angrepet på disse rørledningene.

Problemet er at verden ikke lenger er vestlig-sentrisk, og ved å skyve Russland vekk fra Tyskland, har USA presset Russland mot Kina – en teknologisk og industriell makt som er mye større enn Tyskland. I midten av det 19. århundre, kjempet britene mot Russland i Krimkrigen med det eksplisitte formål å presse Russland tilbake til Asia, hvor det ville forbli teknologisk og økonomisk tilbakestående og stillestående. NATOs krig i Ukraina er en gjentakelse av forsøkene på å presse Russland tilbake til Asia, selv om Asia denne gangen er mye mer dynamisk enn Vesten. Vestens manglende evne til å tilpasse vår store strategi til denne nye virkeligheten har vært en feil av umåtelige proporsjoner. Vi har ikke underordnet Russland, snarere avsluttet vi Russlands 300 år lange vestlig-sentriske politikk, der Moskva så til Vesten for modernisering.

Hjernene bak de folkevalgte

Felix Abt: I intervjuet med Tucker Carlson forklarte Russlands president Putin at amerikanske presidenter ikke nødvendigvis bestemmer og siterte eksemplet med Bill Clinton, som støttet Russlands forslag om å bli med i NATO, men avviste det etter å ha konsultert sin stab. I boken din «The Ukraine War and the Eurasian World Order» nevner du et annet eksempel, nemlig president Barack Obamas: I 2014 hadde han alvorlig tvil og bekymring for det hensiktsmessige med av å levere våpen til Ukraina. Han utstedte et presidentdirektiv som forbød dette, men hele administrasjonen var uenig i dette direktivet, som deretter ble omgått, og våpen ble levert til Ukraina under Obamas presidentskap, i strid med hans direktiv. Obama fant sannsynligvis ut om det og så en annen vei, noe som ikke var atypisk for ham. Noe lignende kan ha skjedd med den tyske kansleren Olaf Scholz, som sier han tok en beslutning, eller i det minste hevder at han tok en beslutning, om at ingen Taurus-missiler skulle leveres til Ukraina, mens generaler i Bundeswehr ganske enkelt ignorerte ham og utarbeidet krigsplaner mot Russland. Da disse diskusjonene ble lekket, ble de militære offiserene støttet av forsvarsministeren, som uttalte at «de bare gjorde jobben sin».

Et bilde som inneholder tekst, plakat, skjermbilde, person

Automatisk generert beskrivelse
Bokomslag «Ukraina-krigen og den eurasiske verdensorden»

Hvordan var det mulig at byråkrati og skikkelser i skyggene, i vestlige demokratier, oppnådde en posisjon til å (mis)lede demokratisk valgte ledere?

Prof. Glenn Diesen: 

New York Times rapporterte om hvordan tenketankene finansiert av våpenindustrien reverserte Obamas politikk om å trekke seg ut av Irak. Og i Ukraina ignorerte det politiske og militære etablissementet hans politikk om ikke å eskalere spenningene med Russland i Ukraina. Amerikanske tenketanker knyttet til etterretningssamfunnet, som RAND, utviklet åpent strategier for å bruke Ukraina til å blø russerne.

Amerikanske presidenters manglende evne til å endre noe, ble referert til av Milton Friedman som «status quos tyranni», eller hva amerikanerne refererer til som «dyp stat». Hver amerikansk president siden Bill Clinton kjørte på en plattform for fred, men endte opp med å gjøre det motsatte. George Bush kjørte sin presidentplattform for å avslutte Clintons nasjonsbygging, men engasjerte seg deretter i et mye større nasjonsbyggingsinitiativ i Afghanistan og Irak. Obama vant på løftet om «forandring» og slutt på krigene, men snudde og tok dronekriger til et helt nytt nivå. Trump ønsket å «komme overens» med Russland og uttrykte kritikk av politikken mot Russland etter Den kalde krigen, og etterretningstjenestene og mediene gjorde ham til en russisk agent i Russiagate-bløffen. Den eneste gangen Trump ble støttet av den politiske klassen, tenketanker og media, var da han bombet Syria. Det politiske systemet er rigget for krig, og de demokratiske institusjonene svekkes. Hvis du kan endre den politiske ledelsen, men ikke politikken, er det fortsatt demokrati? Det er liten debatt om hvor makten faktisk ligger.

Vestmaktene var for «frihandel» så lenge de kunne kontrollere den

Felix Abt: Liberalisme og frie markeder har bidratt betydelig til vestlig hegemoni under ledelse av USA. Den akselererte konsentrasjonen av rikdom i Vesten de siste tiårene og økende proteksjonisme, har betydd at markedene har hatt en tendens til å bli dysfunksjonelle og mangfoldet av medier og meninger har i stor grad forsvunnet.

Et bilde som inneholder tekst, skjermbilde, Nettside, Nettsted

Automatisk generert beskrivelse
Den amerikanske presidentens budskap over og CNBCs overskrift: Konkurranse er bra, men hvis Kina er konkurrenten, må den undertrykkes.

Paradoksalt nok redder det kinesiske kommunistpartiet kapitalismen ved å hindre karteller og monopoler, for å sikre sunn konkurranse i forbrukernes interesse, og ved å kreve at de rike betaler sin rettferdige andel av skatter, slik at regjeringen kan investere i infrastruktur, utdanning, sosial velferd og fattigdomsreduksjon – alt i sterk kontrast til USA.

Er illiberalisme og proteksjonisme, og militarisme også, Vestens fremtid, hvis det er en?

Prof. Glenn Diesen:

Britene opphevet kornlovene* og presset på for frihandel når de hadde blitt teknologisk dominerende på grunn av kraftig industripolitikk, den kontrollerte havene og de finansielle maktinstrumentene. USA erstattet på samme måte «rettferdig handel» med «frihandel» når det ble den dominerende økonomien med de ledende teknologiene, kontroll over havene, og kontrollerte hovedbankene og reservevalutaen. Et liberalt internasjonalt økonomisk system er gunstig når det innebærer at verden veves inn under din økonomiske administrasjon. Men når en multipolar fordeling av økonomisk makt dukker opp, er det insentiver til å gå tilbake til merkantilistisk politikk. For å forhindre fremveksten av andre maktsentre vil USA misbruke sin nøkkelrolle i den internasjonale økonomien ved å kutte tilgangen til sine nøkkelteknologier, industrier, maritime korridorer, bankers valuta osv. USA har gjort økonomisk avhengighet til et våpen, ved for eksempel å kapre iranske oljetankere, kutte av den kinesiske teknologisektoren og stjele pengene fra den russiske sentralbanken. Resten av verden skaper dermed en alternativ økonomisk infrastruktur. Omtrent som i det 19. århundre, er perioden etter globaliseringen definert av en konflikt mellom liberalisme og demokrati, som er i ferd med å plassere oss på en farlig vei. Mediene har imidlertid blitt et ekkokammer for å bevare enheten, og den nødvendige intellektuelle pluralismen er ikke lenger imøtekommet. *(The Corn Laws, 1815-1846, toll og handelsrestriksjoner på importert mat og korn. Merkantilisme. O.a.)

Hva driver besettelsen om «trusselen fra Kina»?

Felix Abt: Det ser ut til at USAs neokonservative, som har dyrket Ukraina-prosjektet og promotert stedfortrederkrigen mot Russland på ukrainsk jord siden 2014, har tapt for antiKina-fraksjonen som ønsker å flytte ressurser til Asia for å stoppe eller reversere Kinas gjenoppblomstring. Noen amerikanske politikere og høytstående militære tjenestemenn snakker allerede om en krig mot Kina om omtrent tre år. De ser ikke ut til å være papirtigre, ettersom de allerede har støvler på bakken i Taiwan, intensiverer den militære omringingen av Kina, og har for eksempel nettopp rekruttert tre stillehavsstater, over hvis luft-, sjø- og landtilgang Washington har kontroll.

Newsweek rapporterer at US Army Special Forces trener tropper fra Taiwan, rett ved den kinesiske grensa på Kinmen Island

Så mens situasjonen i Ukraina ser ut til å avta, vil situasjonen i Kinahavet garantert bli mer eksplosiv.

Et bilde som inneholder tekst, skjermbilde, Font, nummer

Automatisk generert beskrivelse

Reuters rapporterer at «Central Intelligence Agency lanserte en hemmelig kampanje på kinesiske sosiale medier, med sikte på å snu opinionen i Kina mot sin regjering, ifølge tidligere amerikanske tjenestemenn med direkte kjennskap til den høyt klassifiserte operasjonen.» Dette er den samme amerikanske regjeringen som ønsker å forby Tiktok, en sosial medieplattform med en kinesisk minoritetsandel, for angivelig å utgjøre en kinesisk «sikkerhetsrisiko» uten å fremlegge noe bevis eller gyldig begrunnelse. (Skjermdump fra Reuters’ overskrift).

Hva driver denne slående anti-kinesiske besettelsen i USA, mot et land som opprettholder prinsippet om ikke-innblanding i andre land, som brukte sin mektige marine bare for handel og ikke for kanonbåtpolitikk da det var en supermakt i fortiden, og som følger det årtusener gamle konseptet «Tianxia» (天下), som bokstavelig talt betyr «(alt) under himmelen», det vil si en inkluderende verden full av harmoni for alle?

Prof. Glenn Diesen:

Kina truer ikke USA, men truer USAs dominans som grunnlaget for den unipolare verdensorden som ble etablert etter den kalde krigen. USA forsøker for tiden å svekke Kina gjennom økonomisk krigføring, overbevise sine allierte om å koble seg fra den kinesiske økonomien, og slå ut Russland i Ukraina, som en viktig partner for Kina. Hvis USA ikke klarer å nå sine mål, vil det sannsynligvis oppildne konflikter mellom Kina og naboene for å gjøre naboene mer avhengige og lydige, og også skape ustabilitet for kineserne som vil blø landet for ressurser. Idealet ville være større spenninger mellom India og Kina, ettersom India ville måtte gjøre seg mer avhengig av USA, og landet ville være en viktig alliert for å svekke Kina. Hvis alt mislykkes, kan USA også utkjempe en indirekte krig gjennom en stedfortreder, på samme måte som de bruker ukrainere til å bekjempe Russland – ved for eksempel å presse på for Taiwans løsrivelse. I tillegg til å sikre sine forsyningskjeder og bygge et militære for avskrekking, bør Kina prioritere å løse sine tvister med India, da enhver friksjon med Kina kan utnyttes.

Gå tilbake til et større, revidert Westfalen-system som fungerer uten hegemoni

Felix Abt: Til slutt, i din nye bok sier du at en ny westfalsk verdensorden er i ferd med å hevde seg på nytt, om enn med eurasiske særtrekk. Kan du forklare dette nærmere?

Prof. Glenn Diesen:

Vi vender tilbake til et Westfalen-system basert på maktbalanse mellom suverene stater. Det tidligere westfalske systemet var imidlertid basert på suveren likhet mellom vestmaktene, mens «barbarene» eller «despotene» utenfor Vesten ikke ble ansett å være kvalifisert for suverenitetsansvaret. Det var et dobbelt system av kollektivt hegemoni i Vesten, med suveren likhet mellom de vestlige statene. I det nye westfalske systemet er det flere mektige stater som ikke er vestlige, med Kina som den ledende økonomien i verden. De eurasiske maktene som Kina, Russland, India og andre utvikler det økonomiske grunnlaget for dette systemet med ny teknologi, transportkorridorer og finansielle instrumenter. De eurasiske maktene er mer forberedt på å inkludere det globale sør som suverene likeverdige. De eurasiske maktene avviser den såkalte «regelbaserte internasjonale orden,» basert på suveren ulikhet, da vestlig dominans ikke bør legitimeres av et skille mellom sivilisert-barbarisk, eller liberalt demokrati-autoritært.

Vestmaktene har de siste århundrene hatt en tilbøyelighet til dominans og imperium ved å kontrollere begrensede maritime korridorer. Russlands eurasianisme i det 19. århundre var en hegemonisk strategi ved å dominere den eurasiske landmassen gjennom landkorridorer, selv om russerne under den multipolare maktfordelingen ikke har evne eller intensjoner til å forfølge hegemoni. I stedet innebærer eurasisk integrasjon å flytte fra den doble periferien av Europa og Asia, til sentrum av en ny eurasisk konstruksjon. Selv Kina som den ledende makten har ikke evne eller intensjon om å forfølge hegemoni. Land som Russland er fornøyd med at Kina er den ledende makten, selv om de ikke ville støtte Kina hvis landet krevde dominans og hegemoni. Kineserne demonstrerer at de ikke forsøker å begrense Russlands økonomiske forbindelser med andre stater for å gjøre seg selv til det eneste maktsenteret. I Global Civilisational Initiative tar kineserne også til orde for å respektere sivilisatoriske forskjeller og at alle stater har sin egen vei til modernitet, noe som innebærer at Kina ikke hevder å representere universelle verdier som legitimerer innblanding i andre staters indre anliggender. Vesten antok at partnerskapet mellom Russland og Kina var et «bekvemmelighetsekteskap» og at de ville støte sammen om innflytelse i Sentral-Asia, men dette skjedde aldri fordi ingen av sidene krevde hegemoni. I stedet for å sabotere hverandres forhold til regionen, harmoniserte Kina og Russland sine interesser i Sentral-Asia. Kina, Russland, India og andre eurasiske makter har forskjellige visjoner og interesser når det gjelder eurasisk integrasjon, men de trenger alle hverandre for å realisere sine mål og søke velstand. Hegemoni er ikke et alternativ. Dette er et westfalsk system med eurasiske egenskaper.

Vi takker så mye for dette intervjuet, Prof. Diesen.


Denne artikkelen er hentet fra Eastern Angle:

500 Years of Western Dominance: Is it Coming to an End and What Comes Next?

Oversatt for steigan.no av Espen B. Øyulvstad

Forrige artikkelNår mennesker får redusert sin verdi
Neste artikkelKraftutbygging og strømbehov