Gruvedrift til havs er skitten business

0
Photo: Deep Green – Deep-sea harvesters, specially designed to minimize impact, gather selected metal-rich nodules about 4 km below the surface.

LO i Østre Agder havarerer på «havsens bunn» og går inn for en gruvedrift til havs som vil være ødeleggende for livet i havet.

Steinar Rasmussen, som er leder for styret LO i Østre Agder skriver i en artikkel i Fædrelandsvennen:

Alle land i verden vil fremover utvikle seg mot et grønt skifte, og de land som er i førersetet, vil kunne utvikle viktig kompetanse som vil berike hver nasjons inntektsmuligheter.

Og derfor vil LO i Østre Agder ha gruvedrift til havs:

I fremtiden vil vi også kunne dra inn store inntekter på produksjon av mineraler. Ikke kun av produksjon på land, men også gjennom produksjon til havs.

Styret for LO i Østre Agder ser derfor positivt på å utvikle gruvedrift i Norge, både til lands og til havs.

Han skriver også:

«Om ikke Norge utvikler tanken om gruvedrift til havs, så vil andre land fort ta stafettpinnen og dra fordelen av en industri som vil være nødvendig for å skaffe de ressurser som trengs for det grønne skiftet. Land som ikke tar hensyn til miljø og klima på samme måte som Norge».

Nå skal det sies at LO i Østre Agder og Steinar Rasmussen har markert seg kritisk og bra i mange aktuelle politiske saker, så når vi tar opp denne artikkelen dreier det seg om å advare om at LO må ta seg i vare for å bli misbrukt av krefter som står svært fjernt fra fagbevegelsens mål.

Ødeleggende for livet i sårbare områder

Øyvind Andresen kommenterer dette på sin blogg.

Det finnes i dag ingen kommersiell gruvedrift til havs noe sted på kloden. I motsetning til hva Østre Agder LO skriver, vil Norge åpne for et globalt industrielt kappløp på havbunnen. Det er ingen grunn til å stole på Regjeringens forsikringer om at slik virksomhet skal ta hensyn til miljøet. For over 99% av det utpekte utvinningsområdet, er det ingen kunnskap om miljøet. En stor del av området er innafor fiskevernesonen rundt Svalbard. Store mengder sild, makrell, kolmule, lodde og andre fiskeslag gyter, beiter og vandrer i dette havet. Tolv sjøpattedyr, de fleste forskjellige typer truede hvaler, er observert i området.

Store internasjonale protester

Andresen skriver videre:

Norges åpningsprosess har møtt nasjonale og internasjonal fordømming fra miljøorganisasjoner over hele verden. Frankrike ønsker et forbud mot industrien. Hele 24 land, deriblant Storbritannia, Tyskland og Sverige vil ha en føre-var-pause fram til vi vet mer om hva vi risikerer å ødelegge ved å åpne for industrien. Også store selskaper som Samsung, Volvo, BMW, Tesla og Google har sagt at de ikke ønsker å kjøpe mineraler utvunnet fra havbunnen, ifølge Greenpeace. Equinor har trukket seg fra Norsk forum for Marine Mineraler og vil ikke delta i denne type virksomhet.

EU-parlamentet vedtok 7/2-24 at de er bekymret over Norges beslutning om gruvedrift på arktisk havbunn. Parlamentet oppfordrer Europakommisjonen og EU-medlemslandene til å samarbeide om å etablere et internasjonalt moratorium for dypvannsgruvedrift. De understreker behovet for grundige miljøvirkningsstudier før slike aktiviteter tillates, og krever respekt for føre-var-prinsippet fra ikke-EU-land. Resolusjonen tar sikte på å forhindre skade på marine økosystemer og sikre den skjøre balansen i det arktiske miljøet. Parlamentet minner Norge om forpliktelsene under ulike avtaler som styrer forvaltningen av fiskebestander og beskyttelsen av arktiske farvann mot uheldige menneskelige aktiviteter. Resolusjonen ble vedtatt med 523 stemmer for, 34 mot og 59 avholdende.

Se: Meld. St. 25 (2022–2023) Mineralverksemd på norsk kontinentalsokkel – opning av areal og strategi for forvaltning av ressursane

Les hele artikkelen til Øyvind Andresen her.

Gruvedrift til havs lanseres under dekke av «det grønne skiftet», som alltid når miljøet skal ødelegges.

Deep-sea mining for rare metals will destroy ecosystems, say scientists

Fra USAs side er det helt klart at det handler om militærindustri og konkurransen med Kina om sjeldne mineraler.

Marsjordre fra USA

I oktober i fjor ble det undertegnet en avtale mellom USA og Norge som er svært interessant og avslørende. Det omtales både av offisielle norske og amerikanske kilder. Avtalens overskrift er: “Joint Statement from the United States and Norway on the High-Level Energy and Climate Forum”.

Typisk nok finnes det ingen norsk versjon av avtalen. Dette er et bestillingsverk fra USA og de tamme kaninene i regjeringa og på Stortinget hopper når Onkel Sam blåser i fløyta.

“USA og Norge møttes den 30. oktober 2023, på det høynivå U.S.-Norway Energy and Climate Forum for å fremme viktige bilaterale prioriteringer og felles interesser, inkludert energihjelp til Ukraina, europeisk energisikkerhet, overgangen til ren energi, og kommersielt samarbeid, inkludert kritiske mineraler og diversifisering av forsyningskjeder.»

«Norge og USA er forpliktet til ytterligere investeringer i fornybare energikilder og til å styrke samarbeidet for å nå våre respektive mål for den grønne overgangen.»

«USA og Norge produserer og bearbeider kritiske mineraler og er medlemmer av den amerikansk-lanserte Minerals Security Partnership (MSP), som katalyserer offentlige og private investeringer i ansvarlige forsyningskjeder for kritiske mineraler globalt. Norge har ambisjoner om å være verdensledende innen lønnsom, klok («prudent») og bærekraftig utnyttelse av sine havbunnsmineralkilder. Norge er den største eksportøren av kobolt til USA og er en integrert del av den europeiske forsyningskjeden. USA og Norge har som mål å diversifisere og samarbeide om å bygge sikre og robuste forsyningskjeder for den grønne energiovergangen».

Forrige artikkelBorgerkrigstilstander i Brussel
Neste artikkelHezbollah lover «kreativ» respons på Israels angrep på Sør-Libanon
Skribent er en betegnelse vi bruker i databasen på alle som ikke er registrert der som forfattere. I de aller fleste tilfelle vil du finne forfatterens navn i artikkelen.