Guldvog har ødelagt notatene sine – fikk han føringer fra Kina?

0

Koronakommisjonen har lagt fram enda en rapport, og som ventet er den en hvitvasking av regjeringa, Helsedirektoratet og FHI. Kommisjonen har innrømt at de ansvarlige har brutt Grunnloven og andre norske lover, men slikt godtar man blant venner i Norge.

Bjørn Guldvog, som begikk et ulovlig kupp da han tilranet seg en myndighet som bare regjeringa har ifølge Grunnloven, da han stengte Norge 12. mars 2020, sier at han har ødelagt notatene sine fra den gangen.

En gang til: En erfaren embetsmann, som er opplært i og drillet i betydninga av å dokumentere alle beslutninger og forarbeidene til beslutninger, gjennomfører handlinger som er enestående i den norske rettsstatens historie, og sier at han har ødelagt de løse papirene han gjorde notater på!

– Det hopet seg opp med papirer, og jeg hadde vanskeligheter med å sortere de ulike papirene fra hverandre. På et tidspunkt kastet jeg nok for mye av mine egne papirer. Jeg hadde ikke på det tidspunktet mapper og bøker som jeg brukte, sier Guldvog.

Om ikke annet er dette grov uforstand i tjenesten og burde ha ført til avskjed. Men det er verre enn som så. Dette handler om bevisst ødeleggelse av bevis.

Fikk «hjelp» fra Kina

Heldigvis er det andre som har tatt vare på dokumenter fra de kritiske dagene i 2020.

Eva Alnes Holte skrev i magasinet Utrop 21. april 2020 at kinesisk-norske foreninger sto i aktiv kontakt med helsedirektør Guldvog for å gi ham råd.

Vi sakser fra hennes artikkel:

Alarmen gikk hos kinesisk-norske foreninger etter et møte med helsemyndighetene 25. februar: Norge syntes ikke ta koronatrusselen på alvor. Da startet et intensivt arbeid for å advare og gi råd. Helsedirektør Bjørn Guldvog ble personlig involvert. 12. mars snudde regjeringen. Her avdekkes det interne dramaet i de dagene som endret Norge.

«Hei, Oliver! Tusen takk for vurderingene og tilbudet. Vi tar situasjonen svært alvorlig, og har behov for all god kunnskap for å finne de beste løsningene. Jeg undersøker med våre fagmiljø og melder tilbake til deg i løpet av formiddagen.»

Slik lød helsedirektør Bjørn Guldvogs direktemelding til Oliver Soon, president i Norsk Kinesisk Vennskapsforening (NKV), på morgenen søndag 1. mars. Dette var et svar på Soons SMS til helsedirektøren klokken 08:54 søndag morgen. Soon tilbød seg da å sette sammen et «team» som kunne gi råd mot det truende koronaviruset, siden det hastet:

«Vi er nå i en ekstrem tid, med kun et lite gap. Enten får vi et ustoppelig utbrudd, eller så kan vi stoppe det, før det er for sent.»

Allerede 17 minutter senere, klokken 09:11, kom svaret over, fra Norges helsedirektør.

Nå sist torsdag, 16. april, hadde legene ved intensivavdelingen på Oslo Universitetetssykehus (OUS) et direkte nettmøte med professoren som er leder for Shanghais ekspertgruppe mot korona. Møtet på Zoom hadde tittelen «Covid-19, experience from Shanghai that can be useful for Norwegian practice». Dette nettmøtet kom i stand etter initiativ fra Norsk-kinesisk Handelskammer (Norwegian Chinese Chamber of Commerce) og deres leder, Elise Chen, og dette ble gjort i samarbeid med Helse Sør-Øst og Norges generalkonsulat i Shanghai.

Den norsk-kinesiske vennskapsforeningen har sikret Norge tusenvis av kirurgiske masker (Op-Air 10), laget i Frankrike, som er donert bort til Rikshospitalet og Voss sykehus. Og Soon har selv overlevert nyutviklede COVID-19 IgG/IgM «rapid test kits», som brukes i Kina, til Rikshospitalet. I løpet av 15 minutter skal disse nyutviklede testapparatene finne ut hvem som er mulige smittebærere av koronaviruset, skriver avisen The Guardian. Hurtigtestene er ment å fungere som en ekstra sikring for de tradisjonelle PCR-testene, som Norge bruker.

Chinese Professionals in Norway (CPN) sendte to eposter til Helsedirektoratet – den første om munnbind og isolering.

– Vi påpekte at man burde bruke munnbind for å unngå å smitte familiemedlemmer. Det er viktig at den sosiale avstanden blir gjennomført riktig, fordi også en del mennesker uten symptomer kan smitte andre, sier CPN-leder Xiuhua Zhang.

Her er de ti rådene Guldvog fikk fra Kina. Vi antar at leserne vil kjenne igjen en del her:

RÅD SENDT TIL HELSEDIREKTØR BJØRN GULDVOG 1. MARS 2020:

10 Suggestions from Norwegian Chinese Friendship Association suggest team

  1. Medical recourses is very limited, that’s why very tough/ aggressive measures should be taken at the very beginning!
  2. One negative test result is not 100% sure. There are positive cases after 3 or 4 times negative. Those have travelled to impacted areas should quarantine/self-quarantine, as well as those have close contact.

Reasons: Latent patients might not show positive. The test strip itself might be inaccurate. The test procedures are demanding and sometimes there might be errors in the work. Sometimes the test strip result is negative but the CT shows positive. So a combination of CT and test strips is necessary.

3. Those who come back from the epidemic areas should be quarantined, as well as those suspected patients and close contacted people.

4. Information should be published, not necessarily the name of confirmed patients, but the places where they have been, so that to ensure the public know if they have been to the same places at the same time, and quarantine themselves.

  1. Quarantine must be thorough. Food must be supplied by others in a secure way, e.g. door-delivery by special staff, volunteers, or online-shopping, etc.
  2. Consider delaying or cancelling major events;
  3. Recommend to close schools, universities for one week first, and wait and see the situation for further action. It is to stop the outbreak as early as possible in an effective way.
  4. Encourage working at home if possible.
  5. Further educate the public on epidemic prevention. This is not ordinary flu! Outside is still many Norwegian take it as influenza! Take it very seriously! Better to be safe than sorry.
  6. Masks are necessary. Staff in key positions must wear masks, such as doctors and supermarket cashiers, etc.

Kommentar:

Har Koronakommisjonen satt seg inn i denne møtevirksomheten? Har Bjørn Guldvog blitt konfrontert med at han tilsynelatende har kopiert instrukser som ble sendt fra Kina? Når Utrop sitter med referater fra disse møtene, hvorfor gjør ikke Helsedirektoratet, Bjørn Guldvog og Koronakommisjonen det?

Norske fagfolk visste den gangen at en rekke av disse tiltakene som kom som råd fra Kina ikke ville kunne stanse noe luftbåret virus. Men de ble ikke lyttet til. I stedet gjennomførte regjeringa Solberg og helsebyråkratene svært mye av det de fikk som råd fra Kina.

Og i ettertid er det ingen som vet hvor rådene kom fra eller hvorfor tiltakene ble satt i verk.

For vår del tror vi at Bjørn Guldvog & co har vært med på dette i mye lengre tid før han fikk føringer fra Kina. I 2010 gjennomførte The Rockefeller Foundation, en av de mektigste stiftelsene i verden, en såkalt scenarioøvelse om en «framtidig pandemi». Dokumentet som oppsummerer øvelsen har tittelen Scenarios for the Future of Technologyand International Development, og det kan lastes ned i sin helhet her.

Et av scenarioene, Lock step, («gåsegang») drøftet en pandemi i det som i 2010 var nær framtid, nemlig 2012, og leserne vil kjenne igjen både beskrivelsene, tankegangen og metodene. (Fra side 18 til side 25.)

Norge deltok på møtet med Rockefeller Foundation og vi vil anta at Bjørn Guldvog var norsk deltaker. Han var da assisterende direktør og fast stedfortreder for helsedirektøren. Vi kan ikke dokumentere dette fordi Rockefeller Foundation siden har slettet deltakerlista og mye annet fra det møtet. Vi lar det stå som en påstand for eventuelt å lokke fram noen i byråkratiet som har med informasjon om Norges rolle på det møtet.

Blant hovedstrømsmediene later det til at Aftenposten er den avisa som til en viss grad har skjønt at det er på tide å bedrive litt journalistikk. Avisa skriver:

FHI-direktør om skolestenging: Vi ble ikke lyttet til

«Hva slags avveininger ble egentlig gjort da skolene ble stengt? FHI-direktøren og barneombudet vet fortsatt ikke.»

Nei, vi aner ikke. Man begikk et totalt unødvendig og ytterst skadelig overgrep mot hundretusener av norske barn, og fagetaten aner fortsatt ikke hvorfor!

Men det sto på tiltakslista fra Kina.

Selv Koronakommisjonen må innrømme at barn og unge «ble hardt rammet av de inngripende tiltakene» og «fikk tapt livskvalitet». Og at det var unødvendig fordi «Barn og unge hadde lav risiko for sykdom og død som følge av covid-smitte, mens deres livsutfoldelse ble vesentlig begrenset gjennom redusert tilstedeværelse på skolen og tidvis nedstengte fritidsaktiviteter.»

Joacim Lund skriver i Aftenposten:

Da koronautvalget la frem sin rapport på fredag, understreket det at barn og unge i Norge måtte bære en uforholdsmessig stor byrde.

Ordet uforholdsmessig er verdt å stoppe opp ved. Det er mer enn et adjektiv.

Helsedirektoratet overkjørte alle

Det kalles proporsjonalitetsprinsippet. Det gjelder i både forvaltningsretten og strafferetten og handler om at det må være forholdsmessighet mellom målet og middelet. Er målet for eksempel å sikre fri ferdsel i strandsonen, kan ikke myndighetene innføre dødsstraff for å plante en hekk (selv om enkelte nok synes at det er forholdsmessig).

Det mange lurer på nå, er om det var et forholdsmessig tiltak å stenge skolene under pandemien. Folkehelseinstituttets (FHI) direktør, Camilla Stoltenberg, mente det var galt å stenge skolene. Det mente også barneombud Inga Bejer Engh. Og ekspertutvalget som skulle se nettopp på konsekvensene for barn og unge.

Men regjeringen stengte skolene likevel – i samråd med Helsedirektoratet.

Helsedirektoratets assisterende direktør Espen Rostrup Nakstad, hevder at det ble gjort «svært grundige forholdsmessighetsvurderinger».

Når jeg sier hevder, er det fordi ingen andre får se dem.

Og Lund konkluderer:

Nok hemmelighetskremmeri, Helsedirektoratet!

Aftenposten var ikke særlig ivrige etter å stille kritiske spørsmål da denne galskapen pågikk, men vi slakter gjerne gjøkalven for en fortapt sønn. Hvis avisa kan fortsette å drive kritisk journalistikk etter disse linjene, kan den kanskje gjenopprette noe av sin hardt skamferte journalistiske ære.

Vi lagde i mai 2021 en ufullstendig oversikt over regjeringas brudd på Grunnloven og andre lover.

Regjeringas brudd på Grunnloven og andre lover – ufullstendig liste

Det er ikke kommet fram noe som tilsier at vi tok feil.

Ved hjelp av Smittevernloven er en serie paragrafer i Grunnloven helt eller delvis satt til side. Her er en ufullstendig kataglog:

Grunnloven § 113 slår fast legalitetsprinsippet om at «[m]yndighetenes inngrep overfor den enkelte må ha grunnlag i lov». En serie av regjeringas vedtak og bestemmelser bryter med dette.

Grunnloven § 96 som slår fast at «[i]ngen kan dømmes uten etter lov eller straffes uten etter dom». I realiteten framstår systemet med tvanginternering av reisende fra utlandet som en straff som ikke er hjemlet i lov og dom.

Grunnloven § 106 første ledd beskytter bevegelsesfriheten innenfor rikets grenser og retten til fritt å velge sitt bosted. Denne bestemmelsen er helt opplagt satt til side. Bevegelsesfriheten i Norge er det så som så med etter 12. mars 2020.

Grunnloven § 94 fastsetter et forbud mot vilkårlig frihetsberøvelse. Den er satt til side i forbindelse med den høyst vilkårlige «hotellkarantenen». Den er også et brudd på Den europeiske menneskerettskommisjonen (EMK) artikkel 5.

Retten til respekt for privatliv, familieliv og hjem er beskyttet av Grunnloven § 102 og EMK artikkel 8. Dette er delvis satt til side av koronaregimet.

Retten til forsamlingsfrihet er vernet av Grunnloven § 101 og EMK artikkel 11. Denne retten er i stor grad fratatt oss, seinest av alle dager på 17. mai i Oslo 2021.

Etter Grunnloven § 104 annet ledd og BK artikkel 3 nr. 1 skal hensynet til barnets beste være et grunnleggende hensyn ved alle handlinger som berører barn. Skolestengningene og andre tiltak mot barn kan ikke sies å ha lagt barnets beste til grunn. Barneloven og Barnekonvensjonen brytes også av koronaregimet.

Grunnloven §92:Statens myndigheter skal respektere og sikre menneskerettighetene slik de er nedfelt i denne grunnlov og i for Norge bindende traktater om menneskerettigheter. Det kan man ikke si at koronaregimet gjør.

Grunnloven §100: Enhver har rett til innsyn i statens og kommunenes dokumenter og til å følge forhandlingene i rettsmøter og folkevalgte organer. Dette er brutt mange ganger under koronaregimet, og helt opplagt uten saklig grunn.

Grunnloven §101: Alle kan møtes i fredelige forsamlinger og demonstrasjoner. Nei, det kan man ikke under koronaregimet.

Grunnloven §109: Barn har rett til å motta grunnleggende opplæring. Her må loven mene fullverdig opplæring, og det kan reises sterke spørsmål om hvorvidt det skoletilbudet norske elever har fått i koronaåret er i henhold til loven.

Koronaregimet bryter også andre lover

Professor ved det juridiske fakultet ved UiT, Johan Aulstad, mener at bruken av meldingstjenesten Signal kan være en omgåelse av Offentleglova.

Pressens offentlighetsutvalg mener rapporten avslører en urovekkende holdning til offentlighetsloven og arkivloven i deler av embetsverket. Toppene i Helse- og omsorgsdepartementet, Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet har utvist en skremmende nonsjalant holdning til kravet om at beslutninger skal dokumenteres og journalføres. Det har ført til at kommisjonen ikke har kommet til bunns i flere sentrale problemstillinger. 

Utvalget mener at regjeringa ikke etterlever offentlighetsloven, arkivloven og forvaltningsloven.

KampanjeStøtt oss
Forrige artikkelZelenskyj «har gjort landet til et nytt Afghanistan»
Neste artikkelIndias Modi og Brasils Lula nekter å la seg dirigere av Zelensky
Pål Steigan. f. 1949 har jobbet med journalistikk og medier det meste av sitt liv. I 1967 var han redaktør av Ungsosialisten. I 1968 var han med på å grunnlegge avisa Klassekampen. I 1970 var han med på å grunnlegge forlaget Oktober, der han også en periode var styreleder. Steigan var initiativtaker til og første redaktør av tidsskriftet Røde Fane (nå Gnist). Fra 1985 til 1999 var han leksikonredaktør i Cappelens forlag og utga blant annet Europas første leksikon på CD-rom og internettutgaven av CAPLEX i 1997. Han opprettet bloggen steigan.no og ga den seinere til selskapet Mot Dag AS som gjorde den til nettavis. Steigan var formann i AKP(m-l) 1975–84. Steigan har skrevet flere bøker, blant annet sjølbiografien En folkefiende (2013).