Fagfellevurdert studie: faren for å dø av covid-19 har vært forsvinnende liten

0

Dommen over de ansvarlige for å påføre økonomi og samfunnsliv enorme skader bør bli streng.

Den studien vi meldte om i går som er gjennomført av John Ioannidis og ei gruppe andre forskere er nå fagfellevurdert og publisert.

Les: Studie fra Yale: Faren for å dø av covid er forsvinnende liten

Og den publiserte studien viser at sjansen for å overleve covidsmitte har vært ekstremt stor:

Age         Infection Survival Rate

0-19        99.9997%

20-29     99.997%

30-39     99.989%

40-49     99.965%

50-59     99.871%

60-69     99.499% 

Den fagfellevurderte og publiserte studien ligger her:

Age-stratified infection fatality rate of COVID-19 in the non-elderly population

Studien bygger på 40 studier fra 38 land og konklusjonen er at for de som ikke er gamle har dødsrisikoen etter covidsmitte vært ekstremt lav.

Forskerne skriver:

The median IFR was 0.0003% at 0–19 years, 0.002% at 20–29 years, 0.011% at 30–39 years, 0.035% at 40–49 years, 0.123% at 50–59 years, and 0.506% at 60–69 years.

These IFR estimates in non-elderly populations are lower than previous calculations had suggested.

Dette er fasiten!

Etter snart tre år med koronadiktatur, lockdown, skolestengninger, maskepåbud, stengning av arbeidsliv og kulturliv og en media- og regjeringsstyrt fryktkampanje uten sidestykke vet vi at det ikke har vært noe grunnlag for den!

Og da bør vi gå tilbake til Statsminister Erna Solbergs tale om koronatiltakene fra 12. mars 2020.

Hun sa helt korrekt at:

I dag kommer regjeringen med de sterkeste og mest inngripende tiltakene vi har hatt i Norge i fredstid.

Solberg sa videre:

Tiltakene kommer til å ha stor innvirkning på vår personlige frihet.

Det er tiltak som griper direkte inn i våre hverdagsliv og hvordan vårt samfunnsliv fungerer.

Nå er dette helt nødvendig.

Jeg hadde i går møte med de parlamentariske lederne, og vil takke partiene for gode innspill og tilbakemeldinger.

Det politiske Norge står samlet om å bruke kraftfulle tiltak.

Det viktigste nå er å sikre liv og helse til landets innbyggerne.

Dette gjør vi med en rekke nye tiltak:

* Alle landets barnehager, skoler, videregående skoler, høyskoler og universiteter stenges.

Som vi vet sluttet det ikke der. I virkeligheten ble den norske rettsstaten erstattet med en smittevernstat der ikkevalgte byråkrater i Helsedirektoratet til enhver tid bestemte hav vi kunne gjøre og ikke kunne gjøre.

Jusprofessor Hans Petter Graver skrev:

Samfunnet styres ikke lenger demokratisk, men autokratisk av smitteverneksperter og -politikere. En sektor er dominerende, alle andre hensyn er underordnet denne. Stortinget har abdisert og politikken er fraværende.

Regjeringas brudd på Grunnloven og andre lover – ufullstendig liste

Ved hjelp av Smittevernloven er en serie paragrafer i Grunnloven helt eller delvis satt til side. Her er en ufullstendig kataglog:

Grunnloven § 113 slår fast legalitetsprinsippet om at «[m]yndighetenes inngrep overfor den enkelte må ha grunnlag i lov». En serie av regjeringas vedtak og bestemmelser bryter med dette.

Grunnloven § 96 som slår fast at «[i]ngen kan dømmes uten etter lov eller straffes uten etter dom». I realiteten framstår systemet med tvanginternering av reisende fra utlandet som en straff som ikke er hjemlet i lov og dom.

Grunnloven § 106 første ledd beskytter bevegelsesfriheten innenfor rikets grenser og retten til fritt å velge sitt bosted. Denne bestemmelsen er helt opplagt satt til side. Bevegelsesfriheten i Norge er det så som så med etter 12. mars 2020.

Grunnloven § 94 fastsetter et forbud mot vilkårlig frihetsberøvelse. Den er satt til side i forbindelse med den høyst vilkårlige «hotellkarantenen». Den er også et brudd på Den europeiske menneskerettskommisjonen (EMK) artikkel 5.

Retten til respekt for privatliv, familieliv og hjem er beskyttet av Grunnloven § 102 og EMK artikkel 8. Dette er delvis satt til side av koronaregimet.

Retten til forsamlingsfrihet er vernet av Grunnloven § 101 og EMK artikkel 11. Denne retten er i stor grad fratatt oss, seinest av alle dager på 17. mai i Oslo 2021.

Etter Grunnloven § 104 annet ledd og BK artikkel 3 nr. 1 skal hensynet til barnets beste være et grunnleggende hensyn ved alle handlinger som berører barn. Skolestengningene og andre tiltak mot barn kan ikke sies å ha lagt barnets beste til grunn. Barneloven og Barnekonvensjonen brytes også av koronaregimet.

Grunnloven §92: Statens myndigheter skal respektere og sikre menneskerettighetene slik de er nedfelt i denne grunnlov og i for Norge bindende traktater om menneskerettigheter. Det kan man ikke si at koronaregimet gjør.

Grunnloven §100Enhver har rett til innsyn i statens og kommunenes dokumenter og til å følge forhandlingene i rettsmøter og folkevalgte organer. Dette er brutt mange ganger under koronaregimet, og helt opplagt uten saklig grunn.

Grunnloven §101Alle kan møtes i fredelige forsamlinger og demonstrasjoner. Nei, det kan man ikke under koronaregimet.

Grunnloven §109Barn har rett til å motta grunnleggende opplæring. Her må loven mene fullverdig opplæring, og det kan reises sterke spørsmål om hvorvidt det skoletilbudet norske elever har fått i koronaåret er i henhold til loven.

Koronaregimet bryter også andre lover

Professor ved det juridiske fakultet ved UiT, Johan Aulstad, mener at bruken av meldingstjenesten Signal kan være en omgåelse av Offentleglova.

Pressens offentlighetsutvalg mener rapporten avslører en urovekkende holdning til offentlighetsloven og arkivloven i deler av embetsverket. Toppene i Helse- og omsorgsdepartementet, Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet har utvist en skremmende nonsjalant holdning til kravet om at beslutninger skal dokumenteres og journalføres. Det har ført til at kommisjonen ikke har kommet til bunns i flere sentrale problemstillinger. 

Utvalget mener at regjeringa ikke etterlever offentlighetsloven, arkivloven og forvaltningsloven.

Etter at regjeringa, eller egentlig helsedirektøren, gjennomførte sitt koronakupp 12. mars i fjor er det altså begått og begås fortsatt så mange brudd både på Grunnloven og andre lover at vi kan ikke annet enn å fastholde vår tidligere påstand om at denne regjeringa må avsettes og stilles for riksrett. Det norske folket kan ikke leve med å ha ei regjering som har så liten respekt for og en så uansvarlig holdning til landets forfatning og landets lover.

De begrunnet alle lovbruddene med et virus de hevdet var ualminnelig farlig

Påstanden fra helsebyråkratene, regjeringa og WHO var at samfunnet måtte tåle alle disse skadene og alle disse lovbruddene fordi dette viruset var så ualminnelig farlig.

Men nå har vi fasiten, og den viser at covid-19 for de aller aller fleste ikke var farligere enn et litt aggressivt influensavirus.

Dette kunne vært løst med de vanlige smittevernprotokollene som gjaldt både i Norge og i verden ellers opp til 12. mars 2020 uten de enorme skadene som vi har blitt påført.

Overgrepene har vært uten sidestykke – de ansvarlige bør stilles for retten


Vedlegg: Tallene var klare allerede i 2020

Fra Helen Bringeland har vi fått tilsendt en analyse hun gjorde i mai 2020. Hun var da innesperret i Spania i 2 måneder fra mars til mai 2022 og tok for seg statistikk publisert på FHIs sider over influensa flere tidligere sesonger.

Her er det hun kom fran til:

Forrige artikkelOpposisjonen i Venezuela sparket Juan Guaidó som leder – hele den USA-styrte farsen gjort til latter
Neste artikkelThe Economist: Russlands økonomi har lykkes overraskende godt