Misforstår media corona/covid19-dødstallene, eller uttaler de seg mot bedre vitende?

0

Iallfall to nettaviser, «Document» og «VG», viste overskriftsdramaturgisk virkningsfulle ‘click bait’-egenskaper da de i hver sine nærmest helt likelydende NTB-plagierte artikler 29.11.2022 fortalte at det for tiden var kø hos begravelsesbyråene på grunn av økning i antallet dødsfall.

Av Terje Sørensen, pensjonert advokat.

Og begge kommer til den mulige og kanskje plausible forklaringen at økningen skyldes Folkehelseinstituttet (FHI) sine angivelige opplysninger om at oppgangen beror på økte koronarelaterte dødsfall. Det henvises (som vanlig) til en ‘ekspert’, denne gang en demograf  hos Statistisk sentralbyrå.

Men jeg tror de som uttaler seg, enten kan ha misforstått eller uttaler seg mot bedre vitende.

FHI kan kanskje ha glemt – eller etaten tildekker – fakta den selv i sin tid opplyste om. Jeg viser her til «Covid-19 Ukerapport – uke 10» (2022) (https://www.fhi.no/contentassets/8a971e7b0a3c4a06bdbf381ab52e6157/vedlegg/2022/ukerapport-uke-10-07.03—13.03.22.pdf). Fra overskriften «Covid-19-assosierte dødsfall» på side 15 hitsetter jeg med min arrangering av store fonter:

Frem til uke 10 2022 har overvåkingen av covid-19 assosierte dødsfall kun inkludert dødsfall med en bekreftet sars-cov-2 prøve i MSIS. Overvåkingen endres nå til å også inkludere dødsfall uten en bekreftet sars-cov-2 prøve i MSIS. De nye kriteriene gjør at det nå totalt er registrert 2 169 dødsfall (40,0 per 100 000) til og med 13. mars 2022. Økningen skyldes først og fremst dødsfall i 2022, særlig de siste seks ukene (Figur 8).

Meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS).

Og Figur 8 ser ut som medfølgende illustrasjon merket «A».

Her i den gråmarkerte delen ytterst til høyre ser man forskjellen mellom «Ny definisjon» (blågrå graf – fargen litt vanskelig å se) og «»Gammel definisjon» (rød graf – fargen òg litt vanskelig å se), og at den nye definisjonen gir markant høyere corona-dødsfall enn den gamle.

Og sammenligner man tallene fra «Gammel definisjon» for perioden uke 1 til uke 10 i 2022 med tallene fra «Gammel definisjon» for perioden uke 1 til uke 10 i 2021 – det eneste sammenlignbare hele år før 2022), ser man at 2022 viser noe høyere tall enn året før. Det kan, slik den gjengitte NTB-artikkelen hos «VG» og «Document» sier, bero på de store fødselstallene etter siste verdenskrig nå kan ha slått ut i flere dødsfall, samt at det døde noen færre under pandemien, og at dette nå tas igjen.

Nå faller det seg også slik at FHI utrolig nok har snudd nærmest 180 grader og gått bort fra sin beslutning kunngjort 15.11.2022 om å stanse publiseringen av opplysninger om corona/covid19 (cc19)-relaterte sykehusinnlagte personer, intensivsykehusinnlagte personer og døde personer og fra 25.11.2022 gjeninnført de samme opplysningene.

I en skjermdump fra en graf FHI har publisert denne dato i sin «Ukerapporter om covid-19, influensa og andre luftveisinfeksjoner» (https://www.fhi.no/contentassets/8a971e7b0a3c4a06bdbf381ab52e6157/vedlegg/2022/ukerapport-uke-46-14.11—20.11.22.pdf), se medfølgende illustrasjon merket «B», under grafoverskriften «Status for pandemien nasjonalt» ser man cc19-relaterte dødsfall for hele perioden siden pandemiens begynnelse i uke 13/2020 til og med uke 46/2022.

Sammenligner man grafen med den foran gjengitte «Figur 8» (illustrasjon merket «A») ser man likheten.

Jeg har ellers tenkt litt på noen tall.

Se illustrasjon merket «B». Fra uke 1 til og med uke 46 i 2022 har det etter den «Nye definisjonen» cc19-dødd 2844 personer. I perioden uke 4 til og med uke 20 i 2022 cc19-døde 1632 personer. Differansen er 1212 personer. Gjennomsnittlig cc19-dødsfall per uke for 2022 frem til og med uke 46 MED UNNTAK AV FRA UKE 4 TIL UKE 20, er 37 personer. Regner man 37 personer cc19-døde i perioden uke 4 til og med uke 20, får man (37×16) 592 personer, hvilket gir et samlet «beregnet normaltall» for cc19-døde i hele 2022 til og med uke 46 på 1804 personer. Jo da, sant nok et høyere tall for 2022 enn for 2021 som totalt hadde 965 cc19-døde, men kan altså, som allerede påpekt av flere, skyldes dødsfall blant økt antall fødte i «baby-boom»-perioder og/eller nedgang i cc19-dødsfall og innhenting av slike i 2022.

Det er også grunn til å ta en titt på Regjeringens offisielle «Tidslinje: myndighetenes håndtering av koronasituasjonen» (https://www.regjeringen.no/no/tema/Koronasituasjonen/tidslinje-koronaviruset/id2692402/). For ukene 4 til og med 20 for 2022 finnes INGEN kommentarer fra norske myndigheter om at cc19-dødstallene har vært påfallende og unormalt høye og/eller at ekstraordinære tiltak ble iverksatt. Dét kan man trygt regne med hadde blitt grundig omtalt om så hadde vært tilfelle!!!

Terje Sørensen

Pensjonert advokat

Forrige artikkelAmerikanske embetsrepresentanter presser på for militærintervensjon i Haiti
Neste artikkelAlgerie mer enn dobler militærutgiftene for 2023 – Marokko reagerer