AMS-målerne og helseplager: Anke levert til høyesterett

0
Høyesterett (storkammeret) foto: Rett24.no

Av Einar Flydal.

De ni saksøkerne har nå anket lagmannsrettens dom om AMS-målere og helse inn for høyesterett. Alle de ni har helseplager de knytter til mikrobølget stråling og moderne elektronikk.

De ni gikk i 2020 til sak mot nettselskapet Elvia for å slippe ny måler. Noen har legeattest og har fritak fra senderne, men alle vil dessuten ha fritak fra elektronikken, som jo ikke kan slås av. 

En økonomisk dugnad der nærmere 2000 personer har bidratt, har gjort det mulig å føre saken fram til denne anken, trass i tap både i tingretten og lagmannsretten.

De ni nekter Elvia å installere nye målere – selv uten mikrobølgesendere – på grunn av helseplagene de får – både fra mikrobølget stråling og fra moderne elektronikk.  Elvia har truet dem med å stenge strømmen hvis selskapet ikke får skiftet målerne – selv om NVE ikke har pålagt utskifting i de tilfellene der fritak fra AMS gis.

Forbrukerkjøpsloven krever at innvendingene mot stengning skal være «åpenbart grunnløse» for at stengning skal være lov. Verken i tingretten eller i lagmannsretten har domstolen tatt stilling til om helseplagene de ni påberoper, er knyttet til elektromagnetisk stråling fra mikrobølger og/eller elektronikk, og heller ikke til forskningen på feltet.

Saksøkerne har lagt fram et omfattende forskningsmateriale og blant annet ført flere internasjonalt fremstående forskere som fagvitner. Elvia har vist til myndighetenes syn og lagt fram  de sentrale litteraturgjennomganger som dagens strålevern bygger på.

Lagmannsrettens dom slo fast at man har rett til fritak fra AMS-måler dersom man kan fremvise en legeattest på at man har symptomer som er forenlige med det som i dagligtale omtales som el-overfølsomhet, og at slike attester kan leger skrive ut uten å komme i konflikt med Helsedirektoratet, som har forbudt leger å skrive ut legeattester der det blir hevdet at plagene skyldes strålingen fra AMS-målere. I tillegg må den som vil ha fritak, kunne dokumentere at plagene skyldes slik stråling som slike målere gir. Dette gjelder, sier dommen, hva enten det er tale om mikrobølgene fra senderen, eller også «skitten strøm» (ledningsbundet spenningsstøy) fra elektronikken.

Første gang

Det er første gang at høyesterett bes om å ta stilling i en sak om helseplager fra «svak ikke-ioniserende stråling». Saken har stor betydning, ikke bare for livene til el-overfølsomme, men også for andre som er utsatt for generell helserisiko fra elektromagnetiske felt og for miljøet rundt oss.

Ankegrunnlaget er både bevisbedømmelsen, lovtolkningen, rettsanvendelsen, og sakens viktighet for så vel saksøkerne som andre. Også EØS-rett og den europeiske menneskerettskonvensjonen er trukket inn i saken.

Det er aksjonen Vi tar AMS-målerne for retten!, ledet av Einar Flydal, pensjonert forsker, strategirådgiver og universitetslektor fra Telenor og NTNU, som har organisert det praktiske og hjulpet saken fram. Flydal har de siste 10 år publisert sju bøker og en rekke artikler om emnet, og driver en blogg om stråling og helse.

Det verserer liknende saker i rettssystemet kloden rundt i alle land der AMS-målere innføres, men så langt få dommer. De fleste steder er innføringen frivillig, noe som fører til at saker ikke kommer for retten, og at tvister avgjøres administrativt.

«Skitten strøm»?

Noen har sterke helseplager fra pulsene i ledningsnettet som skapes av moderne elektronikk, og forplanter seg ut i det elektriske feltet rundt ledningene, «oppå sinuskurvene», som vist på bildet. Husets ledninger virker da som en stor antenne.

Pulser fra flere kilder kan samvirke og forsterke hverandre, selv når de enkeltvis er forholdsvis svake. Et bransjeuttrykk er «skitten strøm». Skitten strøm er et stadig økende problem med all elektronikken vi omgir oss med og problemet er velkjent i elektro- og elektronikk-bransjen, men ikke når det gjelder biologiske og medisinske virkninger.

En del folk blir svært dårlige av dette og de som kjenner til problemet, har gjerne el-sanert sine hjem for å unngå slikt. AMS-målere er en slik kilde, og kan ikke slås av uten at man mister strømmen. I Frankrike, der strømmålerne kommuniserer over ledningsnettet, har el-overfølsomme vunnet fram og nettselskap er blitt dømt til å stenge av kommunikasjonen for å redusere støyen i ledningsnettet (bloggpost 15.02.2022bloggpost 07.01.2021).

Vil du vite mer?

For omtaler av saken i lagmannsretten, se referatene fra 3.-9. september 2022. De starter HER.

Praktisk innføring i det meste om stråling og helse finner du på nettsidene til EMF Consult: http://emf-consult.com

Grundige tips fra det svenske Boverket for den som vil bygge sunt eller el-sanere, kan du lese – men ikke laste ned – HER

Vil du lese deg opp om helse og påvirkning fra elektrisitet og strålingen vi omgir oss med, finner du nesten alt som fins på norsk av populærfaglige bøker HER.

Vil du gå i detalj og laste ned faglitteratur og forskning oversatt til eller skrevet på norsk, så trykk HER.

Spesielt om skitten strøm: kjøp eller last ned boka Smartmålerne, skitten strøm, pulser og helsa.

Leser du fransk, finner du to to franske dommer her, der det som gjelder skitten strøm er merket med gult:
https://linky.palace.legal/ressources/TGI-de-Bordeaux.pdf
https://linky.palace.legal/ressources/linky-ca-bordeaux.pdf

Einar Flydal, den 3. desember 2022

Denne teksten ble først publisert på http://einarflydal.com den 03.12.2022

Forrige artikkelNye EU-direktiver vil overkjøre lokale og nasjonale protester mot vind- og solkraftutbygging
Neste artikkelVan der Leyen blir konfrontert med dobbeltmoralen i utenrikspolitikken til EU