Vindkraft i Norge – ingen fordeler

0
Foto: Motvind

Vindkraft raserer ikke bare norsk natur. Vindkraft er ikke bare problematisk for reindrifta. Ettersom reindriftsnæringen og naturvernorganisasjonene begrunner sine interesser så grundig, skal jeg nedenfor summere en del andre spørsmål der vindkrafta også svikter. Her er 11 punkter:

Av Odd Handegård.

1. Vi trenger ikke mer fornybar kraft i Norge i dag. Normalt har vi et årlig kraftoverskudd på inntil 20 TWh, dvs. ca. 15 % av vår produksjon. Dersom det framover skulle bli behov for mer kraft, kan vi oppgradere våre kraftverk med minst 15 TWh, og energieffektivisere norske bygninger med minst like mye. I tillegg kan det bygges litt solkraft, altså til sammen minst 60 TWh uten å rasere Norge.

2. Vindkrafta fungerer mindre enn 35 % av tiden, og krever såkalt «balansekraft» (dvs. vannkraft) for å kunne fungere. Vindkrafta kan i liten grad brukes av kraftkrevende industri. Det meste av den varierende vindkrafta, (minst 10.000 nye turbiner?), er derfor tiltenkt brukt av norske husstander, som risikerer hyppige framtidige, planlagte, periodevise utkoplinger av strøm.

3. Norge, men ikke husstandene i landet, sløser vanvittig med strømmen. Det brukes i dag vel 5 TWh til elektrifisering i Nordsjøen, og det planlegges brukt ytterligere 10 TWh – til ingen nytte. I tillegg har norske myndigheter det siste året eksportert vesentlig mer enn vårt kraftoverskudd fra deler av Sør-Norge.

4. Ytterligere strømsløsing planlegges av regjeringen: Verken hydrogen eller batterier skaper ny energi, ikke en eneste ny kilowattime. Begge deler er en måte å lagre energi på. Og begge bruker vanvittig med kraft for å produsere mindre energi. Man får bare 3-4 kWh hydrogen/ammoniakk når man bruker 10 kWh vannkraft til produksjonen. Ufattelig sløseri.

5. Kraftetaten prøver å innbille oss at industrien har behov for ytterligere inntil 80 TWh med fornybar energi i tillegg til industriens nåværende forbruk (som er ca. 60 TWh energi). Dette «behovet» er reint oppspinn. Norske investorer planlegger ikke å fordoble norsk industri i årene framover. Påstanden er ikke bare et eventyr – men i praksis umulig å kontrollere fordi Statnett har bestemt at «informasjonen» skal være «unntatt offentlighet». Juks.

6. Den viktigste forutsetningen for utbygging av mer vindkraft, er at den vanvittige strømprisen blir opprettholdt, og at bransjen fortsatt skal slippe å betale normal skatt og normale offentlige avgifter (slik regjeringen delvis har foreslått!). Plusser man på normal skatt og avgifter også på vindkraftutbyggingen, vil alle planlagte vindturbiner fordufte.

7. Det blir få norske arbeidsplasser av vindkraftutbygging. Også batteriproduksjon må importere mye av den nødvendige kompetansen fra diverse utland.

8. Den norske energipolitikken bidrar ikke til å redusere CO2-utslippene i verden. Til tross for utbygging av litt fornybar energi, øker produksjonen av fossil energi enda mer. Vi kan ikke berge kloden ved å rasere Norge.

9. Gahr Støres råflotte sløsing med strøm blir oppfattet som et framskritt av norske politikere. Den økonomiske forverringen for folk flest blir pyntet på, og kalt et «grønt framskritt» ala «nytalen» til George Orwell.

10. Norge er trolig det grønneste landet i verden. Energibransjen og norske politikere, forvrenger virkeligheten ved å dikte opp statistikker som påstår at Norge nærmest er en «klimaversting». Bare tull.

11. Verden skal angivelig erstatte nesten 30.000 TWh fossil «elektrisitet» (lagd og kull og gass) med fornybar energi, og planlegger også utbygging av ytterligere 30.000 TWh for å sikre den økonomiske veksten i verden – 80 TWh fra norsk vindkraft betyr ingenting. Gevinsten tilsvarer ikke mer enn hva en person på slankekur oppnår ved å klippe håret. Og det hjelper ikke særlig om også andre klipper seg.

KampanjeStøtt oss
Forrige artikkelAndre kilder om FTX-skandalen
Neste artikkel– Lyset skal skinne, vi skal vinne