Den sørgelige sannheten om departementet og Norsk Skogfinsk Museum

0
Norsk Skogfinsk Museum dokumenterer skogfinnenes historie, kultur og arbeidsliv. Fra museets nettsider.

Kulturdepartementet har drevet en konsekvent sabotasje gjennom mange år for å forhindre at skogfinnene fikk bygge nytt museum og beholde det som sjølstendig institusjon.

Det framgår av den redegjørelsen som styrelederen for Norsk Skogfinsk Museum ga Stortingets familie- og kulturkomité da de besøkte Svullrya nylig.

Skogfinnene er en av landets fem nasjonale minoriteter, og deres fanesak har i årtier vært å få reist et ordentlig museumsbygg.

– Mønsteret har vært tydelig i lang tid, sa Larsson, og viste til en rekke manipulerende grep fra departementets museumsavdeling, der formålet åpenbart har vært å svekke museet for å tvinge det inn under fylkesmuseet Anno.

Redegjørelsen er publisert i sin helhet på Skogfinneforeningens nettsider og kan leses her.

Anders Jan Larsson, styreleder i NSM, legger fram en katalog over kulturdepartementets sabotasje som vi siterer etter museets pressemelding:


Sabotasjemønsteret:

Sett over tid føyer dette seg inn i et mønster vi har opplevd over veldig mange år. Jeg nevner noen få, illustrerende eksempler: 
    •    Kulturdepartementet trakk tilbake all driftsstøtte til Gruetunet Museum for 2004 og 2005, der Birger Nesholen var den eneste ansatte. Dette var før NSM ble stiftet (2005). Nesholen fikk ingen lønn disse to årene, selv om han fortsatte arbeidet. Dette opplevde vi som en straff for ikke å gå inn i et annet museum. 
    •    2013: Stortinget bevilget 2 mill. kr. til et skisseprosjekt for et nybygg. NSM ba om et møte med KUD, for å uteske momenter i tildelingsbrevet. Da vi kom til møtet, hadde KUD – uten vårt vitende – invitert to ledere i Hedmark fylkesmuseum (nå Anno). KUDs klare agenda på møtet var å overrumple oss inn i fylkesmuseet. 
    •    Da vi er en nasjonal minoritet, sa KUD at staten skulle fullfinansiere et nytt museumsbygg, men størrelsen var ikke angitt. Et ledd i tildelingsbrevet var å utlyse en arkitektkonkurranse. Vi måtte vente over to år før vi fikk svar fra KUD på størrelsen. Vi mistet to år på dette. 
    •    I 2017 gjennomførte vi Norges fjerde største arkitektkonkurranse i oppslutning; 203 utkast fra 17 land! 
    •    Da Stortinget for 2021 bevilget 5 mill. kr. til prosjektering av nybygget, sto denne klausulen: 
«En forutsetning for tilskuddet vil være at det faglige samarbeidet mellom NSM og Anno museum styrkes for å sikre en mer robust organisasjon for gjennomføring av prosjektet, og et større faglig nettverk som vil bidra til å gi den skogfinske kulturarven bedre vilkår.» 
    •    Vår «lite robuste organisasjonen» har nå gjennomført detaljplan-prosjektet fram til anbudskonkurranse. 
    •    NSM ba i november 2020 om et møte med KUD for å få svar på hva som lå i denne formuleringen. KUD sa de skulle innkalle til et møte med flere aktører. 
    •    NSMs styre behandlet 17.desember 2020 et utkast til avtale med Anno. Det ble oversendt Anno, som valgte ikke å behandle den, i påvente av KUDs bebudede møte. 
    •    I januar 2021 vedtok NSMs styre å nedsette en prosjektorganisasjon for nybygget. 
    •    Først 14.april, 5 måneder etter av vi ba om det, ble et møte avholdt, med deltakere fra KUD, Anno, NSM, Kulturrådet, Innlandet fylkeskommune, ordføreren fra Grue kommune og vi fra NSM. 
    •    KUDs representant, Sægrov, kom med et diktat: Det skal opprettes en overordnet styringsgruppe for byggeprosjektet, bestående av styrelederne og direktørene. Styrelederen i Anno skal være leder. Anno skal være prosjekteier og føre regnskapet. 
    •    Nærmere avsettelse i eget prosjekt kommer en vel ikke? Dette kunne vi selvsagt ikke godta. Men vi fikk da lov å delta!!!
    •    Etter dette trakk Anno seg fra KUDs tildelte rolle. 
    •    Jeg vil føye til: Vi har hatt – og har – et godt samarbeid med Anno. Det var KUD som brukte dem i spillet mot oss. 
    •    Først høsten 2021 fikk NSM 2,5 av 5 mill. kr. for 2021. 
    •    Det resterende ble forespeilet utbetalt etter at samarbeidsavtale mellom museene var vedtatt. 
    •    Avtalen ble godkjent i januar 2022, 13 måneder etter at NSM hadde laget et utkast!!. 
    •    De resterende 2,5 mill. kr. for 2021 ble først utbetalt i februar 2022!!
    •    Mønsteret har i alle år vært at KUD, uten dialog og samhandling i forkant, kommer med ulike innspill, åpenbart for å tvinge oss inn et annet museum. 
    •    Dette har vært behandlet i våre fire avdelingsstyrer og NSMs styre. Alle motsatte seg enstemmig å gå inn i Hedmark fylkesmuseum/Anno museum. 
    •    Å unnlate dialog strider fullstendig mot Europarådets rammekonvensjon om beskyttelse av nasjonale minoriteter, § 15: 
«Partene skal skape de forutsetninger som er nødvendige for at personer som tilhører nasjonale minoriteter, sikres effektiv deltakelse i det kulturelle, sosiale og økonomiske liv og i offentlige anliggender, særlig de som berører dem.»
    •    Europarådets rådgivende komite har i sin Fjerde uttalelse påpekt den manglende etterlevelsen i Norge. 
    •    NSM er en ressurs for staten, men vi opplever oss behandlet som ei brikke og hundset med. Dette har skapt veldig mye ekstra arbeid for oss, tid vi heller skulle brukt på mer museale oppgaver. 
Vi er veldig glad for at Stortinget nedsatte Sannhets- og forsoningskomiteen og venter meget spent på rapporten. Vi har gitt dem mye «krutt». 
Nå må vi i Norsk Skogfinsk Museum sette vår lit til dere og Stortinget for at det skal bli mulig å åpne museet sommeren 2024. 
    •    Om vi ikke får flere stillinger i 2023, er det kritisk. Styret må i så fall vurdere å utsette åpningen. Det vil vekke nasjonal oppsikt – kanskje lenger ut også…? 

(Sitat slutt.)


Les også: Museumsåpning kan bli utsatt

Norsk Skogfinsk Museum

Forrige artikkelmRNA-vaksinene ble ikke testet på folk før en presset hele befolkningen til å ta dem
Neste artikkel«Progressive» demokrater – opp som en hjort og ned som en lort