Strømrasjonering og smartmålere

0
Fra Tuddal sommeren 2022 / Foto: Romy Rohmann

Blir det innført strømrasjonering til vinteren, ligger alle muligheter til rette nå som vi har smartmålere.

Av Romy Rohmann.

På seinsommeren var det mye snakk om strømrasjonering, og det blei meldt om tomme vannmagasiner. Nå bruker kommuner, institusjoner og folk stort sett så lite strøm de kan på grunn av høye priser, så det blir vel spart en del strøm.  Offentlige bygg holder lav innetemperatur og folk som har den muligheten fyrer med ved, eller så kler vi oss godt også inne. Så det foregår nok en strømsparing antakelig allerede.

Dersom vi skulle komme dit at det blir en rasjonering bidrar de nye strømmålerne til at det kan gjøres på en systematisk måte.

Allerede har flere nettselskaper bedt om lov til å koble ut strømmen via smartmålerne ved en rasjonering. De har bedt NVE se på et innspill de har sendt.

NRK Vestfold og Telemark skrev om denne saken 15.8, de skriver bla:

Nå reises altså et nytt spørsmål rundt målerne: Skal det være mulig å stenge av strømmen til hundrevis av kunder av gangen?

– Det er en del fordeler ved det, sier leder for kunde og nettdrift i Lede, Hilde Walmestad.

Både Lede og flere andre nettselskaper ønsker en enklere måte å stanse strømmen på.

Hilde Walmestad i Lede er en av flere som har sendt innspillet til NVE.

Ved rasjonering må man i dag ta strømmen i et større område av gangen. Men i slike soner kan det være viktige kunder som må ha strøm. Slik det er i dag må dermed også alle andre i kunder i samme sone få strøm.

Men ved å bruke strømmåleren kan man koble ut alle på det samme stedet bortsett fra viktige kunder.

Da blir det mye enklere, ifølge Walmestad i Lede.

Det er verdt å merke seg at ved en rasjonering vi da blir oppdelt i viktige og mindre viktige kunder, og smartmålerne blir et nyttig redskap til å skille mellom disse kundegruppene.

NRK Vestfold og Telemark skriver videre at ved en rasjonering kan:

Mindre viktige bedrifter, hytter og hus kan derimot miste strømmen noen timer av gangen.

I dag er det ikke lov å kutte strømmen for mange hus på en gang via strømmålerne. Grunnen er at Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) tidligere har sagt nei, men nå skal de se på saken på nytt.

NVE og ministeren skal se på forslaget

– Vi har hørt på disse innspillene, og det er noe vi kommer til å vurdere, men vi har ikke startet med den analysen ennå, sier seksjonsleder Ann Myhrer Østenby i NVE.

Også olje- og energiminister Terje Aasland har hørt om forslaget. Han kan ikke si ja eller nei nå.

– Dette må NVE først vurdere, så skal jeg ta stilling til det når det kommer på mitt bord.

NVE skriver på sine sider en del om utfordringene bla med sonevis utkopling, nå har nettselskapene kommet med «løsninger» på disse, og smartmålerne er et svært godt hjelpemiddel for å kunne skille mellom vanlige brukere og prioriterte sluttbrukere.

Nå blir vi også minnet på det ansvaret de som har behov for kontinuerlig strøm har ved strømbrudd, nemlig å sørge for å ha alternativ strømkilde.

Minner om at det er både gode aggregater å få kjøpt og vedkomfyrer til oss som ikke er prioriterte sluttbrukere.

Fakta om kraftrasjonering, fra NVE:

Norge er et land der strømproduksjon er avhengig av vannkraft. Dette gjør at man er avhengig av å få tilført nok vann i magasinene eller ha tilstrekkelig import for å ha tilstrekkelig energi gjennom vinteren. Sannsynligheten for å få energimangel er ansett som svært lav. Markedet fungerer så godt at det må svært spesielle forhold til for at det oppstår energimangel. Dersom det, i ekstraordinære tilfeller, ikke er tilstrekkelig energi tilgjengelig kan Olje- og energidepartementet (OED) erklære kraftrasjonering.

Kraftrasjonering innebærer tvungen reduksjon av forbruk. På fagspråk kalles det tvangsmessige leveringsinnskrenkninger og vil kunne berøre alle husholdninger og samfunnskritiske funksjoner. Prinsipper for gjennomføring av en kraftrasjonering er gitt av kraftrasjoneringsforskriften. Tvangsmessige leveringsinnskrenkninger kan gjennomføres på to måter; kvoterasjonering og sonevis roterende utkobling.

Kvoterasjonering

Kvoterasjonering foregår ved at rasjoneringsmyndigheten (NVE) vedtar at forbruket innenfor et område må reduseres med en viss andel. Nettselskapene må da tildele hver enkelt sluttbruker en kvote, det vil si et visst antall kWh som kan disponeres innenfor et gitt tidsrom.

Dersom forbrukeren bruker mer strøm enn tildelt kvote, skal det betales en avskrekkende høy pris for overforbruket. En såkalt rasjoneringstariff.

Hver enkelt husholdning må da selv følge med på sitt forbruk og ta ansvar for å overholde kvoten. Det er lagt opp til at nettselskapene i en kvoterasjonering intensifierer sine kontroller av måleutstyr, men først og fremst er kvoterasjonering å betrakte som et tilbud.

Kvoterasjonering innebærer fortsatt tilgang til kraft i utbytte mot at kvotene overholdes.

Sonevis roterende utkobling

Sonevis roterende utkobling er nødvendig hvis ikke kvoterasjonering gir de tilsiktede besparelsene. Nettselskapene har laget et utkoblingsskjema hvor avganger (soner) kobles ut i en roterende tidssyklus. I de perioder der avgangen er utkoblet har ingen tilknyttet avgangen tilgang til kraft.

En sonevis roterende utkobling oppleves som svært dramatisk av husholdninger og berørte enheter. Sonevis roterende utkobling er også utfordrende for nettselskapet ved at det skal gjennomføres svært mange koblinger i løpet av et døgn.

Prioriterte sluttbrukere

Både ved kvoterasjonering og sonevis roterende utkobling må sluttbrukere med særskilt behov for tilgang til kraft behandles spesielt.

Rasjoneringsforskriften fastslår at tilgjengelig energi skal prioriteres etter følgende overordnede hensyn;

”Liv og Helse”

”Vitale samfunnsinteresser”

”Næringsliv og øvrige økonomiske interesser”.

Spesielt utfordrende er dette ved en sonevis roterende utkobling fordi avgangene ofte inneholder ulike forbrukskategorier. Denne rasjoneringsformen krever derfor stor solidaritet og svært strenge prioriteringer for å få gjennomført de nødvendige besparingene. Det er derfor essensielt at utarbeidelsen av rasjoneringsplaner skjer i tett dialog med berørte myndigheter og innehavere av samfunnskritiske funksjoner.

Om behovet for uavbrutt tilgang på kraft

Et relevant moment i denne sammenheng er at det i Ot. prp. nr. 62 (2008-2009) ble fastslått at den absolutte sikkerhet mot strømavbrudd ikke kan oppnås, og heller ikke er hensiktsmessig for det norske kraftsystemet.

Dette betyr at alle må være forberedt på strømavbrudd og at de som er kritisk avhengig av uavbrutt tilgang på kraft selv må sørge for alternativ strømkilde. Dette er spesielt relevant i en rasjoneringssituasjon med sonevis roterende utkobling, da det kan forventes et høyt trykk på de reserveaggregater som finnes i beredskap hos nettselskaper, kommuner og statsforvaltere.

Forrige artikkelRussland spiller ikke poker, men sjakk – i sjakk betyr en bløff å tape
Neste artikkelHjernevasket for krig med Russland