Arbeiderklassen og folket er ikke tjent med krig

0

La det være fullstendig klart: Vi støtter ingen av partene i denne krigen. Vi står for den internasjonale arbeiderbevegelsens klassiske verdier om fred, avspenning og nedrustning!

Av Pål Steigan.

Verden er nå så nær en ny verdenskrig som vi ikke har vært siden 1945. Krigen mellom Russland og Ukraina kunne ha vært forhindret. Gjennom de vestlige stormaktenes vedtak om å innføre massive økonomiske straffetiltak mot Russland er vi allerede inne i en økonomisk verdenskrig. Økonomisk krig kan veldig fort bli til virkelig, blodig krig. Det ville i så fall bli en katastrofe for menneskeheten. Dette er ei utvikling vi har advart i hele vår tid som nettavis. Minst fire ganger siden 2013 før dette har verden vært på randen av en verdenskrig mellom de to kjernefysiske stormaktene USA og Russland. Men aldri har faren vært så overhengende som nå.

En slik krig vil overgå den andre verdenskrigen i grusomhet og elendighet, og den kan i verste fall bli slutten på sivilisasjonen slik vi kjenner den.

Vi vil derfor advare mot alle tiltak som kan bidra til å hisse opp krigslysten og krigshysteriet ytterligere, ikke minst gjelder dette for dem som kaller seg arbeiderklassens partier og organisasjoner.

Dette minner uhyggelig om situasjonen mellom 1912 og 1914, og sporene skremmer.

Arbeiderklassens partier i den andre internasjonalen hadde gjennom tre kongresser mant til fred og nedrustning; det var på kongressen i 1907 i Stuttgart, kongressen i 1910 i København og til slutt på kongressen i Basel i 1912.

På kongressene i 1910 og 1912 ble det vedtatt følgende prinsipielle holdning for arbeiderklassens partier (sitert etter den danske versjonen):

“Truer en Krig med at udbryde er de arbejdende Klasser og deres parlamentariske Repræsentationer i de paagældende Lande forpligtet til, understøttet af det internationale Bureaus samlede Virksomhed, at opbyde alt for at forhindre Krigens Udbrud ved Anvendelse af de midler, der maa anses for de mest virksomme, – midler, der naturligt maa ændres efter det Stadium af Skarphed, hvortil Klassekampen og den almindelige politiske situation er naaet.

I Fald Krigen allgevel skulle udbryde, er det vor pligt at træde i Skranken for dens hurtige Afslutning og med alle Kræfter stræbe efter at udnytte den ved Krigen fremkaldte økonomiske og politiske Krise til Rejsning af Folket og derved fremskaffe Afskaffelsen af det kapitalistiske Klasseherredømme.”

På disse kongressene møtte delegater fra land som sto mot hverandre i det som skulle komme til å bli den forferdelige første verdenskrigen.

To år etter Basel-kongressen forrådte nesten alle partiene disse prinsippene og stemte for sine egne lands krigsbevilgninger. Det gjaldt også det tyske sosialdemokratiske partiet, SPD, som var det førende partiet i Internasjonalen. Et mindretall i partiet, ledet av Rosa Luxemburg og Karl Liebknecht stemte mot krigsbevilgningene fordi de så dette som en imperialistisk krig som arbeiderklassen ikke hadde noen interesse av. Luxemburg gikk inn for militærnekting, noe som førte til at hun i perioder satt i fengsel.

Arbeiderklassen og vanlige arbeidende mennesker har like liten interesse av krig som den gangen. Skulle krigen bryte ut for alvor, er det vanlige mennesker som vil lide mest, mens krigsprofitørene, denne gangen som da, vil tjene seg enda rikere.

Vi ser med forferdelse på hvordan folk som det var grunn til å tro bedre om, slutter seg til ropet om økonomisk krig, og til og med virkelig krig mot Russland. Dette er ikke en lek på sosiale medier. Dette er blodig alvor!

Økonomisk krig er krig

26. februar 2022 vedtok EU, Canada og USA en serie alvorlige økonomiske straffetiltak mot Russland.

vedtaket heter det:

Først forplikter vi oss til å sikre at utvalgte russiske banker fjernes fra SWIFT-meldingssystemet. Dette vil sikre at disse bankene kobles fra det internasjonale finanssystemet og skade deres evne til å operere globalt.

For det andre forplikter vi oss til å innføre restriktive tiltak som vil forhindre den russiske sentralbanken i å bruke sine internasjonale reserver på måter som undergraver virkningen av sanksjonene våre.

For det tredje forplikter vi oss til å handle mot menneskene og enhetene som legger til rette for krigen i Ukraina og de skadelige aktivitetene til den russiske regjeringen. Spesielt forplikter vi oss til å iverksette tiltak for å begrense salget av statsborgerskap – såkalte gyldne pass – som lar velstående russere knyttet til den russiske regjeringen bli borgere i landene våre og få tilgang til våre finansielle systemer.

For det fjerde forplikter vi oss til å lansere denne kommende uken en transatlantisk arbeidsgruppe som vil sikre effektiv implementering av våre økonomiske sanksjoner ved å identifisere og fryse eiendelene til sanksjonerte individer og selskaper som eksisterer innenfor våre jurisdiksjoner. Som en del av denne innsatsen er vi forpliktet til å bruke sanksjoner og andre økonomiske og håndhevende tiltak mot ytterligere russiske tjenestemenn og eliter nær den russiske regjeringen, så vel som deres familier, og deres i stand til å identifisere og fryse eiendelene de har innen våre jurisdiksjoner. Vi vil også engasjere andre regjeringer og arbeide for å oppdage og forstyrre bevegelsen av dårlig oppnådde gevinster, og for å nekte disse individene muligheten til å skjule sine eiendeler i jurisdiksjoner over hele verden.

Til slutt vil vi trappe opp vår koordinering mot desinformasjon og andre former for hybrid krigføring.

Dermed er den økonomiske verdenskrigen i gang!

Så vidt vi forstår har Norge sluttet seg til EUs vedtak, og vi har foreløpig ikke registrert at noen partier på Stortinget har reservert seg eller gått mot dette. Skulle vi ta feil på dette punktet, ville vi sette pris på å bli korrigert.

Økonomisk krig er krig, og veien til blodig krig er kort

Økonomisk krig tar sikte på å skade fienden så mye økonomisk at han gir seg. Man må naturligvis regne med at motparten svarer med samme midler. Vesten har muligheter for å skade Russland økonomisk, men Russland har også muligheter for å skade Vesten økonomisk. Og de krigskåte politikerne må ikke tro at Russland ikke kommer til å svare.

Russland er den nest største leverandøren av råolje og petroleum til USA. I 2021 importerte USA hver måned mellom 12 og 26 millioner fat olje. USA er i virkeligheten avhengig av russisk råolje og petroleum for å holde samfunnet gående.

Det samme gjelder EU. Unionen importerer omtrent en tredel av sin olje og gass fra Russland. Noen land er 100% avhengige av denne importen (Statista):

Skulle det gå så langt at Russland stanser denne eksporten som et svar på de vestlige straffetiltakene, vil den umiddelbare situasjonen være nød og elendighet i mange land.

Industrien vil stanse, strømforsyninga vil svikte, livsviktige forsyningslinjer vil gå i stå.

Oljeprisen er allerede på vei mot 100 dollar fatet, og noen analytikere snakker om en mulig pris på 200 dollar. Dette er prisnivåer som er drepende for de fleste land (Yahoo finance).

Moderne samfunn er så komplekse og så avhengige av store mengder energi, så de vil nokså umiddelbart gå i stå dersom disse forsyningene svikter. Det betyr at svært mange samfunnskritiske systemer vil bryte sammen. Blackout er bare begynnelsen. I løpet av kort tid, når kjøle- og frysesystemene også har brutt sammen, vil matforsyninga bryte sammen. Da snakker vi om sult og hungersnød.

Dette er dessverre ikke dystopi. Dette er reelle farer på svært kort sikt, hvis den økonomiske krigen får lov til å fortsette.

Har krigspartiene tenkt gjennom konsekvensene av sine handlinger, og er de rede til å fortelle velgerne sine at dette er en pris de blir nødt til å betale?

Sult og hungersnød

Russland og Ukraina er dessuten blant verdens største matprodusenter. Ikke minst gjelder dette lav- og mellominntektsland. Egypt og Tyrkia får 70% av sin hvete fra de to landene.

Les: What the Russian invasion of Ukraine could mean for global hunger

Det er de fattigste i verden som vil bli aller hardest rammet av denne økonomiske krigen. Faren for massiv hungersnød er til stede.

Skulle også Kina bli trukket inn i den økonomiske krigen, er det vanskelig å forestille seg hvordan noe moderne samfunn vil kunne overleve på noen meningsfull måte. Kina er verdens fabrikk og svært mye av det som holder våre samfunn gående fra forbruksvarer til høyteknologi kommer fra Kina.

En full økonomisk verdenskrig vil kaste oss ut i barbariet. Og det er før vi snakker om bruk av kjernefysiske våpen.

Kina: Vi er nøytrale og oppfordrer til forhandlinger

Kina har presisert sin nøytralitet på denne måten: China clarifies neutral stance as Russia, Ukraine poised for talks

Den offisielle kinesiske avisa Global Times presiserte den kinesiske nøytraliteten slik:

Hva er ekte nøytralitet?

Vestlige stemmer bør ikke tillates å dominere det internasjonale samfunnets stemme over Ukrainas situasjon, ettersom vestlige makter, spesielt USA og NATO, faktisk har vært nøkkelkreftene for å sette i gang krisen og motsetningen mellom Russland og Ukraina. Med andre ord, Vesten tar nå bevisst parti, sier analytikere.

Kinas utenriksminister Wang sa: «Kina fastholder at suvereniteten og territorielle integriteten til alle land bør respekteres og beskyttes, og formålene og prinsippene i FN-pakten bør følges oppriktig. Denne posisjonen til Kina er konsistent og tydelig, og gjelder også i Ukraina-spørsmålet.»

Men han sa også: «De legitime sikkerhetshensynene til alle land bør respekteres. Gitt NATOs fem påfølgende runder med utvidelse østover, bør Russlands legitime sikkerhetskrav tas på alvor og behandles ordentlig.»

Cui Hongjian, direktør for Institutt for europeiske studier ved China Institute of International Studies, sa til Global Times på søndag at USA og NATO faktisk er en del av årsaken til denne konflikten i Ukraina, så hvis verden lar dem dominere opinionen på tvers av det internasjonale samfunnet ville det være urettferdig og problemet vil ikke bli løst.

Yang Jin, en stipendiat ved Institutt for russiske, østeuropeiske og sentralasiatiske studier under det kinesiske akademiet for samfunnsvitenskap, sa at Russland ikke vil bli skremt av sanksjoner, og hvis sanksjonene var effektive, ville konflikten ha vært forhindret for lenge siden.

Grunnen til at Kina mener Russland har «legitime sikkerhetsbekymringer» er at «vi har sett hvordan NATO handlet for å presse Russland og ødela det tidligere Jugoslavia tidligere. Hvis det ikke hadde vært dette konkrete sikkerhetspresset og NATOs militære utplasseringer rundt Russland. territorium, ville Moskva ikke ha trengt å utføre slike risikable militære operasjoner for å svare på NATOs trussel, sa Yang.

Kina beholder kontakten med begge parter og representerer enn så lenge en mulighet til å få i gang reelle forhandlinger for å få til en sikkerhetsordning i Europa som også Russland kan leve med.

De som har vett må bruke det – vi trenger en levelig sikkerhetsordning i Europa nå

Vår oppgave i steigan.no er ikke å utvikle politikk. Vi er ingen politisk bevegelse, vi er ei uavhengig nettavis og vår viktigste oppgave er å drive kritisk og gravende journalistikk og ikke minst vise de økonomiske drivkreftene bak dagens politiske kamper.

steigan.no følger redaktørplakaten og jobber etter Vær varsom-plakaten og andre presseetiske prinsipper. I formålsparagrafen til vårt eierselskap Mot Dag AS står det at vi:

skal drive en seriøs, kritisk og etterrettelig journalistikk, med allsidige politiske og økonomiske avsløringer av imperialisme og krig, utbytting, undertrykking og miljøtrusler – inspirere og bidra til kritikk, organisering og kamp mot slike forhold, samt å stimulere til debatt og utforsking av det kapitalistiske økonomiske og politiske systemet og alternativ til kapitalismen.

Vi driver analyse og journalistikk. Det er helt uvanlig for oss å ta et programmatisk politisk standpunkt. Vi gjorde et unntak 12. mars 2020 da vi tok klart og tydelig stilling mot lockdownpolitikken.

Og nå må vi igjen gjøre et unntak. Vi advarer mot krigshysteriet og oppfordrer alle politiske krefter og alle masseorganisasjoner til å gå imot krigspropagandaen og arbeide for fred.

La det være fullstendig klart: Vi støtter ingen av partene i denne krigen. Vi står for den internasjonale arbeiderbevegelsens klassiske verdier om fred, avspenning og nedrustning!

Venstresida burde gå inn for verdiene til Rosa Luxemburg og Baselkongressen i 1912 og ikke la seg bruke i en krig som bare vil tjene overklassen og skade arbeiderklassen og de fattige. Og det gjelder ikke bare venstresida, alle demokratiske og fredselskende mennesker burde unngå å bli dratt inn i krigshysteriet og hatpropagandaen.

PS – på tide å minne om disse verdiene igjen:

Nordahl Grieg: Til ungdommen

Kringsatt av fiender, gå
inn i din tid!
Under en blodig storm –
vi deg til strid!

Kanskje du spør i angst,
udekket, åpen:
hva skal jeg kjempe med,
hva er mitt våpen?

Her er ditt vern mot vold,
her er ditt sverd:
troen på livet vårt,
menneskets verd.

For all vår fremtids skyld,
søk det og dyrk det,
dø om du må – men:
øk det og styrk det!

Stilt går granatenes
glidende bånd.
Stans deres drift mot død,
stans dem med ånd!

Krig er forakt for liv.
Fred er å skape.
Kast dine krefter inn:
døden skal tape!

Elsk – og berik med drøm –
alt stort som var!
Gå mot det ukjente,
fravrist det svar.

Ubygde kraftverker,
ukjente stjerner –
skap dem, med skånet livs
dristige hjerner!

Edelt er mennesket,
jorden er rik!
Finnes her nød og sult,
skyldes det svik.

Knus det! I livets navn
skal urett falle.
Solskinn og brød og ånd
eies av alle.

Da synker våpnene
maktesløs ned!
Skaper vi menneskeverd,
skaper vi fred.

Den som med høyre arm
bærer en byrde,
dyr og umistelig,
kan ikke myrde.

Dette er løftet vårt
fra bror til bror:
vi vil bli gode mot
menskenes jord.

Vi vil ta vare på
skjønnheten, varmen –
som om vi bar et barn
varsomt på armen! 

Bob Dylan mot russerhatet for en menneskealder siden

Som et PS vil vi hente fram et lite kjent sitat fra Nobelprisvinner Bob Dylan fra den kalde krigens mest hysteriske tid. I sin epitaph 5 ga han en treffende framstilling av datidas russerhat i USA:

A Russian has three an’ a half red eyes
five flamin’ antennas
drags a beet-colored ball an’ chain
an’ wants t’ slip germs
into my Coke machine
“burn the tree stumps at the border”
about the sex-hungry lunatics
out warmongerin’ in the early mornin’
“poison the sky so the planes won’t come”
yell the birch colored knights with
patriotic shields
“an’ murder all the un-Americans”
say the card-carryin’ American
book burners

KampanjeStøtt oss
Forrige artikkelDen ideelle krigen
Neste artikkelKrigen i Ukraina – også vårt ansvar!
Pål Steigan. f. 1949 har jobbet med journalistikk og medier det meste av sitt liv. I 1967 var han redaktør av Ungsosialisten. I 1968 var han med på å grunnlegge avisa Klassekampen. I 1970 var han med på å grunnlegge forlaget Oktober, der han også en periode var styreleder. Steigan var initiativtaker til og første redaktør av tidsskriftet Røde Fane (nå Gnist). Fra 1985 til 1999 var han leksikonredaktør i Cappelens forlag og utga blant annet Europas første leksikon på CD-rom og internettutgaven av CAPLEX i 1997. Han opprettet bloggen steigan.no og ga den seinere til selskapet Mot Dag AS som gjorde den til nettavis. Steigan var formann i AKP(m-l) 1975–84. Steigan har skrevet flere bøker, blant annet sjølbiografien En folkefiende (2013).