Regjeringsadvokaten prøver å avvise foreldrekravet om å stanse vaksinering av barn

0

Ei gruppe foreldre har gått til søksmål mot staten for å få stanset vaksineringa av barn og unge. Les: Krav om umiddelbar stopp i vaksineringen av barn og unge. Regjeringsadvokaten prøver å avvise søksmålet og skriver i sitt svar at «Begjæringen må avvises fordi hovedkravet ikke er et «rettskrav».»

Til dette svarer foreldrenes advokat Erlend Ringnes Efskind:

Staten påstår at saken må avvises fordi hovedkravet ikke er et «rettskrav». Ifølge forarbeidene (NOU 2001:32, side 186) innebærer kravet at «løsningen av tvisten må avgjøres ut fra rettsregler. Interessetvister og andre tvister av privat karakter kan ikke gjøres til gjenstand for søksmål.» Det må være på det rene at koronavaksinasjonsprogrammet ikke er av «privat karakter», det har sin hjemmel i smittevernloven og forskrift om nasjonalt vaksinasjonsprogram. Det vises til forføyningens 4.1.3.     

Påstanden om at koronavaksinasjonsprogrammet (hva angår de av Legemiddelverket godkjente koronavaksiner) er ulovlig og dermed ugyldig, bygger på at de verken oppfyller grunnkravet i smittevernloven § 1-5, bygger på informert samtykke etter pasient- og brukerrettighetsloven § 4-1 eller oppfyller standardene til godkjenning etter legemiddelloven § 4. I tillegg strider de mot Nürnbergkodeksen og helseforskningsloven. I tillegg til at det byter med Grunnlovens bestemmelser om respekt for menneskerettighetene og retten til liv (§§ 92 og § 93) jfr. EMK art. 2. Programmet vil også rammes av flere av bestemmelsene i straffelovens § 102, om forbrytelser mot menneskeheten, særlig bokstav a, b og c.

Det kan etter dette neppe herske tvil om at det dreier seg om et «rettskrav». 

Hva gjelder rettskraftvirkningene, så er det i påstanden krevd at koronavaksinasjonsprogrammet kjennes ugyldig, og at vaksinasjonen av barn og unge stanses umiddelbart. Dommen har følgelig virkninger langt utover foreliggende sak, ved at den også vil forhindre at andre enn saksøkerne og deres barn får «tilbud» om vaksine.

Det bemerkes for øvrig at «vaksineringen» nå fortsetter med full styrke, selv om pandemien er over (jfr. omikronviruset, som er langt mindre farlig), og at myndighetene har som formål og innføre dette på mer permanent basis istedenfor å la dette gå som vanlig ved å bygge opp naturlig immunitet (noe vaksinene ikke virker å ha klart).

Til rettens informasjon har myndighetene den siste uken bestemt at alle barn ned til fem år skal gis vaksinen og at alle barn mellom 12 og 15 år (uavhengig om de er i risikogruppen), tilbys dose nummer to.

Hele prosesskrivet kan leses her.

KampanjeStøtt oss
Forrige artikkelMed Truckers Freedom Convoy tenner trailersjåførene et håp – og avslører Trudeau
Neste artikkelUkraina ser ingen umiddelbar fare for russisk invasjon – til USAs store ergrelse