Bidrar Faktisk.no til å bagatellisere alvorlige bivirkninger av covidvaksinene?

0
Fra regjeringas pressekonferanse der helseminister Kjerkol gjorde det klart at Jonas Gahr Støres regjering viderefører Erna Solbergs koronatiltak. Innfelt: Eva Fjeldstad
Eva Fjeldstad.

Av Eva Fjeldstad. Først publisert på hennes blogg.

13.1.22 trykket Steigan.no mitt åpne brev til Kjerkol med spørsmål om hvorfor hun ikke forteller oss om de alvorlige bivirkningene av vaksinene. Faktisk.no tar utgangspunkt i dette og skriver i sin artikkel publisert 25.1.22:

«Påstand: 4,58 personer har dødd av vaksinene i snitt hver uke siden vaksinasjonsprogrammet startet.

Konklusjon: Det er ingenting som tyder på at dette stemmer. At en person dør i nær tidsmessig tilknytning til vaksinasjon, trenger ikke å bety at det er en årsakssammenheng med vaksinen. Alle meldinger blir tatt med i bivirkningsrapporten, uansett om man tror at dødsfallet har en sammenheng med vaksinen, eller ikke».

Mitt fokus var alle de alvorlige bivirkningene inkludert dødsfall.

Ingressen lød: 4,58 personer har dødd av vaksinene i snitt hver uke siden vaksinasjonsprogrammet startet – dvs 19 hver mnd eller minst en person hver annen dag. I tillegg til 243 døde, er det 4341 som har alvorlige bivirkninger, hvilket vil si i snitt 82 alvorlig syke pr. uke eller nærmere 12 hver dag. (Det var ukesrapporten fra 4.1.22 som jeg brukte tallene fra)

Ut i fra kommentarer på blant annet sosiale medier, endret jeg 20.1.22: … å ha dødd av vaksinene… til å være …..dødd av/etter å ha tatt vaksinene…. I tillegg skrev jeg innledningsvis at «Legemiddelverket behandler alle rapporter som har kommet inn, så årsaken til dødsfallene kan ha vært en annen selv om det er sammenfall i tid. Jeg har også skrevet litt om underrapportering». Gå direkte til artikkelen her.

Det er Ina-Kristin Lindin som har signert artikkelen i Faktisk. Hun har tidligere jobbet som krimreporter i Åsted Norge. Hun har også vært nyhetsjournalist i NRK Østfold, NRK Møre og Romsdal og Smaalenenes Avis. Foto fra hennes profil på Twitter.

Faktisk.no skriver i sin artikkel:

Tilfeldig sammenfall i tid

For det første kan det være tilfeldigheter som spiller inn.

De fleste av de alvorlige mistenkte bivirkningene som er meldt, gjelder sykdommer som opptrer ganske ofte i befolkningen. Hendelsene vil derfor ofte være tilfeldig sammenfall i tid, har overlege ved Legemiddelverket, Sigurd Hortemo, uttalt til Faktisk.no tidligere.

At en person dør i nær tidsmessig tilknytning til vaksinasjon, trenger altså ikke å bety at vaksinen er årsaken til dødsfallet.

Legemiddelverket har opplyst at de fleste av de 243 som er registrert døde etter vaksinering, har vært eldre pleietrengende og sykehjemsbeboere.

Det er viktig å huske at det hver uke dør mer enn 300 eldre på sykehjem. Det at en person dør i nær tidsmessig tilknytning til vaksinasjon, trenger ikke å bety at det er en årsakssammenheng, har Hortemo understreket.

Legemiddelverket har også poengtert at tallene som står i bivirkningsrapporten er usikre, annet fordi alle meldinger blir telt med. Det skjer uavhengig av om den meldte hendelsen er vurdert å ha sammenheng med vaksinasjonen, eller ikke.

I bivirkningsrapporten står det at i flere av meldingene som er kommet inn, har melderen oppgitt av de ikke mistenker noen sammenheng med vaksinering, men at de melder for sikkerhets skyld».

Skurrer det litt her?

Mer enn 300 dør på sykehjem hver uke. Om alle de som har dødd etter å ha tatt vaksine, har vært sykehjemsbeboere – da har altså ca 295 dødsfall pr uke på sykehjem ikke blitt meldt som mistenkelig dødsfall etter vaksinering. Men vi vet jo at en stor prosent av eldre på sykehjem er vaksinert. I begynnelsen av vaksinasjonsprogrammet var det flere hundre som ble vaksinert hver uke – og etter noen måneder ble de vaksinert igjen – er det ikke da merkelig at bare i snitt 4,58 dødsfall av ca 300 dødsfall er meldt inn som følge av vaksinering? Det må altså ha vært adskillige dødsfall som har skjedd rett etter vaksinering der man likevel ikke har tenkt at det kommer av vaksinene. Er det ikke da rimelig å mistenke at denne presiseringen av … «det kan være tilfeldigheter som spiller inn»… «sykdommer som opptrer ganske ofte i befolkningen»… «trenger ikke bety»…. «melder for sikkerhets skyld»….er aktive forsøk på å bagatellisere alvorlige bivirkninger? Fra både Faktisk.no og Hjortemo i Legemiddelverket – og andre? Det kan selvfølgelig være tilfelle med noen av meldingene at vaksinen ikke var årsak til bivirkningen, men hvor mange?

Faktisk opplyser også at: «Noen dødsfall har skjedd i tidsmessig sammenheng med vaksinering, mens andre skyldes dødsfall av covid-19 hos fullvaksinerte flere måneder etter siste dose». Er det da riktig at disse dødsfallene er meldt inn som mistenkte bivirkning av vaksinene? Skulle de ikke da stått i statistikken over covid-dødsfall?

Det er ikke bare dødstallene som er alvorlige!

Som sagt skrev jeg om alle alvorlige bivirkninger i mitt omtalte brev til Kjerkol – og ikke bare om dødstallene! Oppriktig talt oppfatter jeg det som meget alvorlig at flere tusen unge – som etter all sannsynlighet ikke ville blitt alvorlig syke av covid – har fått alvorlige bivirkninger etter å ha tatt vaksinene. Det er i følge tabell 2 i Legemiddelverkets rapport hele 2235 under 50 og 826 over 70 som har fått alvorlige bivirkninger etter at de har tatt vaksinene. Under 29 er det 678 og over 80 er det 402. Dette til tross for at vaksinasjonsgraden er langt lavere hos de yngre enn hos de eldre.

Flere viktige spørsmål fra Faktisk:

Faktisk stilte meg flere spørsmål enn «Hvorfor skriver du at 4,58 personer har dødd av vaksinene i snitt hver uke siden vaksinasjonsprogrammet startet?» Det spørsmålet brukte de svaret fra. Men de andre svarene mine har de ikke tatt med i sin artikkel. Selvfølgelig har de ingen plikt til å ta med alt jeg skriver, men svarene samlet gir et bedre helhetsbilde. Jeg gjengir her alle spørsmålene og svarene og lar dem avslutningsvis tale for seg selv:

Spørsmål: Hvorfor skriver du at 4,58 personer har dødd av vaksinene i snitt hver uke siden vaksinasjonsprogrammet startet?

Svar: Mye av det som skrives til fordel for vaksinasjonsprogrammet preges av spissformuleringer slik jeg ser det. Mitt ønske er å sette fokus på det jeg opplever som en bagatellisering av de alvorlige bivirkningene. Jeg mistenker at årsaken til dette er at et for sterkt fokus på bivirkninger, ville senke folks villighet til å ta en eller flere doser av vaksinen. Jeg har innsett at min uttalelse om 4,58 ukentlige dødsfall av vaksinene, også kan sees som en spissformulering. For å være helt etterrettelig rettet jeg på fredag dette til ..har dødd av/etter å ha tatt vaksinene og presisert at det kan være andre årsaker til dødstallene og de andre alvorlige bivirkningene selv om det er sammenfall i tid. Jeg har sendt brev og kopi til de samme som jeg sendte til sist.

Spørsmål: Legemiddelverket sier at dette er feil, tallene kan ikke brukes på denne måten. Hva sier du til det?

Svar: Når jeg sier dødsfall og bivirkninger etter å ha tatt vaksinene og at dødstallene og de andre alvorlige bivirkningene kan ha andre årsaker og kun ha sammenfall i tid, antar jeg at Legemiddelverket kan være enig i den uttalelsen i og med at det er det de opplyser i sine rapporter.

Spørsmål: Legemiddelverket sier også at tallene er svært usikre, blant annet fordi alle meldinger blir tatt med i rapporten. Og dødsfall kan være tilfeldig sammenfall i tid. Hva sier du til det?

Svar: Om vi antar at det i 50% av sakene er andre årsaker til dødstallene og de andre alvorlige bivirkningene – og det kun er sammenfall i tid, da vil det altså være 2292 alvorlige bivirkninger (4584* ifølge tabell 3 i legemiddelverkets rapport : 2= 2292). Det vil si over 120 dødsfall og mer enn 2150 andre alvorlige bivirkninger. Til det sier jeg at selv dette er meget høye tall som vanskelig kan bagatelliseres og bortforklares. Og vi må huske at dette er tallene på ferdigbehandlede meldinger. Det er nå over 50.000 meldinger om bivirkninger som er sendt inn. Svineinfluensaen der 45% av befolkningen ble vaksinert, ble regnet som den moderne medisins største vaksinekatastrofe av Preben Aavitsland etter 550 alvorlige bivirkninger. Da jeg skrev brevet til Kjerkol, var 73,11% vaksinert. Covidinjeksjonene burde da krysset grensen og blitt den desidert største vaksinekatastrofen – i alle fall ved 800 alvorlige bivirkninger når vi regner ut fra vaksinasjonsgrad i befolkningen. Nå er det omtrent tre ganger så mange (som sagt om vi stryker 50% fra statistikken).

*Tallene i de ulike tabellene stemmer ikke helt overens. Det opplyses at det er 4527 i tabell 2. Om du regner sammen tallene i tabell 3, blir det 4584.

Spørsmål: Teksten din kan oppfattes veldig skremmende når tallene blir tatt ut av sammenheng. Hva er din kommentar til det?

Svar: For det første at de ikke er tatt ut av sin sammenheng.

Dernest vil jeg si at jeg som sagt ønsker å rette søkelyset på det jeg oppfatter som helsemyndighetenes forsøk på å bagatellisere og bortforklare disse dødsfallene og de andre alvorlige bivirkningene ved å skape et etterlatt inntrykk av at disse menneskene har dødd eller blitt alvorlig syke av andre årsaker enn vaksinen. Men som vist over, er det skremmende høye tall selv om vi fjerner 50% fra statistikken. At dette oppleves som skremmende, har jeg stor forståelse for. I tillegg må vi ta med det faktum at det er stor grad av underrapportering. I følge VAERS (Vaccine Adverse Events Reporting System), som er det amerikanske rapporteringssystemet, er det sannsynlig at kun 1% av vaksineskadene blir meldt. Selv om dette ikke er direkte overførbart til norske forhold, er sannsynligvis underrapportering et faktum også her i Norge.

Med hilsen fra

Eva Fjeldstad

Først publisert på hennes blogg.

Forrige artikkelVelkommen med tilsvar, professor Anne Spurkland
Neste artikkelKrav om umiddelbar stopp i vaksineringen av barn og unge
Eva Fjeldstad
Eva Fjeldstad har arbeidet med fysiske og psykiske fordøyelsesrelaterte helseproblemer siden 2005. Hun startet da egen praksis etter tre år som generalsekretær for Norske Homeopaters Landsforbund. Eva har undervist terapeuter i testanalyser av forsinket matvareallergi og har forelest ved Tunsberg Medisinske Skole, Biopatutdanningen. Hun driver utstrakt kurs- og foredragsvirksomhet, og har også laget nettkurs om fordøyelsen. Det er tarmen og tarmbakteriene som har hovedfokus i arbeidet, noe begge bøkene hennes – «Takk for maten?» (2015) og «Takk for maten!» (2017) har som hovedtema. Eva er styreleder i pasientorganisasjonen Mat&Atferd. Hun er også sosionom, har lederutdanning fra BI, og hun hadde ulike lederstillinger i Kriminalomsorgen i over 20 år før hun begynte å studere medisin og utdannet seg til homeopat.