Landsorganisasjonen i Norge tar avstand fra lovforslaget om portforbud

0
På sokkelen til statuen utenfor LO-bygget står det: "Tilegnet arbeiderbevegelsens pionerer. Frihet. Solidaritet."

Landsorganisasjonen i Norge, som har mer enn 950.000 medlemmer, tar i sitt høringssvar til regjeringa klart avstand fra forslaget om en lov om portforbud. LO skriver blant annet i sin uttalelse:

«LO set seg i mot at det vert gitt forskriftsheimel for portforbod. Vi er av den oppfatninga at portforbod er eit for inngripande smitteverntiltak. Det er eit forbod mot å forlate heimen eller mot å opphalde seg på bestemte geografiske område. Eit slikt tiltak grip inn i ei rekkje grunnleggande rettar, mellom anna bevegelsesfridomen, forsamlingsfridomen og retten til familieliv. Det har ei rekkje negative effektar for den generelle folkehelsa og for økonomien, mellom anna grip det inn i muligheten for å gå på arbeid og for å drive næring. Porftorbod rammar dessutan sosialt skeivt. Det er regelmessig mindre inngripande å ikkje få forlate heimen for dei med stor bustad og eigedom enn for dei med mindre husvære der det gjerne også er små eller kvalitativt dårlege uteareal.

I norsk rett er portforbod eit framandelement. Denne typen tiltak har, etter det vi kjenner til, berre vore brukt under krigen. I smittevernsamanheng framstår portforbod som eit markant brot med tradisjonen om er frivillig medverknad frå den eller dei tiltaka gjeld. Eit sentralt prinsipp i smittevernsarbeidet er og har vore at forbod og tvang ikkje ikkje skal nyttast dersom ein kan oppnå tilstrekkeleg smittevern gjennom frivillig medverknad.» (Vår uth. red.)

Spørsmål:

Vi har notert oss med glede at Aftenposten har tatt avstand fra lovforslaget på lederplass. Det samme har VG gjort. VGs lederskribent skrev at «Regjeringen vil gjerne ha lovhjemmel til å innføre portforbud. Det er en særdeles dårlig ide – og et brudd på kontrakten mellom oss og dem.»

Men er det noen som har nørt noe klart standpunkt fra Klassekampens redaktør eller fra Rødts partileder Bjørnar Moxnes? Vi har ikke klart å registrere noe klart standpunt fra noen av dem, men dersom noen kan informere om oss om det, skal vi bringe det videre til leserene. Svarfristen går ut i dag 31. januar.

Forrige artikkel– Store kriser kan endre demokratiet for alltid
Neste artikkelGoldman Sachs: – Mer «short squeeze» kan få hele markedet til å kollapse