Koronapandemien viser hvor farlig staten er

5

Vekst, velstand, helse og kreativitet følger av frivillige interaksjoner (se The myth of the entrepreneurial state av Deirdre McCloskey). Tvang har motsatt effekt. Tvang forderver, ødelegger, demoraliserer og korrumperer. Vold eller trusler om vold er grunnmuren for utførelse av tvang.

Minst siden jordbruksrevolusjonen for mer enn 11.000 år siden har vår historie vært preget av konflikten mellom frivillige og voldsbaserte møter mellom mennesker. Lenge var det ingen som klarte å monopolisere bruken av vold, men dette endret seg etter oppfinnelsen av skriftspråket for omtrent 5000 år siden i nåværende Irak. Skriftspråk gjorde det mulig for en elite å etablere monopol på vold i begrensede geografiske områder og de første stater ble etablert. Alle statsdannelser har siden vært basert på skriftspråk og beskatning av kornproduksjon (se Against the grain av J.C. Scott).

Alle parter har fordel av frivillig omgang. Ingen handel lar seg gjøre uten at begge parter har fordel av den (se Human action av L. von Mises). Det er derfor handelen skjer.  Ved tvang er det minst en part som taper. Ellers ville tvang vært unødvendig. Statens tilbud til menneskeheten er tvang og inndeler menneskene i utbyttere og ofre. (Mange av de daglige offentlige aktivitetene synes å være frivillige. Dette skjer først og fremst innenfor skattepengerfinansierte monopolinstitusjoner som sykehus, men alle monopol står på et fundament av tvang)

I staters barndom holdes voldsmonopolet ofte delvis i sjakk av sivilsamfunnet. Dette skjedde for eksempel i antikkens Hellas, den romerske republikk og italienske bystater etter den anarkistiske middelalderen. Men typisk er det at det deretter utvikler seg despotier som med tiden kollapser. Kjente kollapser er det romerske keiserdømmets, Nazi-Tysklands og Sovjet Unionens fall. Den viktigste årsaken til kollaps er despotienes økende bruk av tvang som med nødvendighet undergraver samfunnet.

I opplysningstiden var konflikten mellom frivillighet og tvang velkjent. Mange filosofer argumenterte derfor for samfunnssystem basert på maktfordeling (for eksempel Montesquieu). I en rekke land, inkludert Norge, ble maktfordelingsprinsippet innført gjennom opprettelse av utøvende (regjering), lovgivende (Storting) og dømmende (domstolene) makt. På 1800 tallet var mange statsmenn og byråkrater opptatt av å bevare maktfordelingsprinsippet. De prøvde å begrense bruken av tvang til et minimum gjennom den såkalte nattvekterstaten. Men det ser ut til å være en naturlov at det i alle stater med tiden skjer en økende bruk av tvang på bekostning av frivillighet, og maktfordelingsprinsippet er i praksis svekket eller opphevet de fleste steder.

Frivilligheten dominerte på 1800 tallet og resulterte i en enorm velstandsøkning. Det økte skattegrunnlaget og førte til framveksten av en skattefinansiert teknokratisk elite. Den teknokratiske elite i offentlige skoler, universiteter, helsevesen, direktorater, departement, EU, NATO og FN har sikret seg et unikt virkemiddel, og det er tvang. Denne eliten er nå i førersetet og representerer den største faren for menneskehetens videre velstand og eksistens.

Koronapandemien viser hvordan den teknokratiske elite gjennom statens voldsmonopol kan utøve store skader på sivilsamfunnet på kort tid. Et virus som bare er litt farligere inn influensaviruset har ført til nedstengninger av bedrifter, skoler og grenser. Millioner av friske mennesker har blitt satt i karantene i uker til måneder verden over. I et fritt samfunn som verdsetter frivillighet, ville ikke dette kunne skje. Den teknokratiske elites dominans har gjort dette mulig.

Det er «vitenskapen» som er årsaken til den teknokratiske elitens dominerende rolle i staten i vår tid. «Vitenskap» har erstattet religion og er opphøyet til en «objektiv» autoritet som bare den teknokratiske elite kan tolke, og det er bare en snever del av vitenskapen som den teknokratiske elite lytter til. Denne snevre delen kalles konsensus og typisk er det at konsensus gir den teknokratiske elite økt maktutfoldelse. De som ikke underkaster seg denne konsensus, skjelles ut og latterliggjøres. Konsensus impliserer én moralsk riktig løsning og rasjonell meningsutveksling bekjempes. Det har vi sett under koronapandemien hvor høyt profilerte forskere som er kritiske til myndighetenes tiltak, blir gjenstand for moralsk fordømmelse.  Konsensusvitenskapen er oftest finansiert av staten og mangler derfor uavhengige forskere.

Vitenskap som historisk institusjon (i motsetning til «konsensusvitenskapen») består av uavhengige forskere som tester ut nye hypoteser ved hjelp av eksperimenter eller observasjoner. Det er ofte stor uenighet blant forskerne, og det kan ta lang tid før en hypotese får bred aksept. Det er ikke konsensus som avgjør en hypoteses status, men dens forankring i empiri og logikk. Uavhengig vitenskap avgjøres ikke av moralsk argumentasjon.

Den teknokratiske elites «vitenskap» er bare delvis forankret i empiri. I dag er datamodeller viktigere. Disse modellenes framføringer (spådommer) blir kalt «vitenskap» og er grunnlaget for tvangstiltakene. Framføringene er ikke objektive, men er avhengige av modellenes mer eller mindre subjektive forutsetninger og konstruksjon. Den teknokratiske elite kan derfor nærmest bestille de framføringer den ønsker. Dette gjør samfunnet ytterst sårbart for den teknokratiske elites manipulasjoner ved hjelp av statens voldsapparat.

Som for koronapandemien er det grønne skiftet basert på datamodellers framføringer. Koronapandemien er forhåpentlig over i løpet av kort tid, men den «vitenskapelige» konsensus vil sørge for at den såkalte klimakrisen vil være med oss i lang tid. Det er skremmende hva den teknokratiske elite kan komme til å tvangsinnføre i framtiden basert på «vitenskapelig» konsensus.

Det begrepet som beskriver den teknokratiske elites arbeidsinstruks framfor noe annet er kontroll. Nå er det kontroll på koronasmitten som er på alle myndighetspersoners lepper. Historisk har den teknokratiske eliten definert stadig flere områder for kontroll gjennom statens voldsapparat. Fattigdom, sykdom, CO2 produksjon og stadig mer underlegges det eneste virkemiddelet staten har til rådighet, og det er tvang.

Vi hadde en gang et demokrati hvor høyrepartier fremmet frivillighet og venstrepartier tvang (kontroll). Dette skillet eksisterer ikke lenger. I dag befinner alle Stortingspartier seg i det store teknokratisk elitepartiet (med et mulig unntak for Senterpartiet). Det spiller liten rolle om du stemmer Arbeiderpartiet eller Høyre (eller Fremskrittspartiet som nylig har meldt seg inn). Det er den teknokratiske eliten som råder. Demokratiske valg er snart like meningsløse som valgene var i Sovjet Unionen. Hvis ikke den teknologiske utviklingen klarer å stoppe denne elitens dominans, så er fordervelse, ødeleggelse, umoral, ufrihet og korrupsjon uunngåelig.

Halvor Næss, overlege

Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Red.

KampanjeStøtt oss

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.


Kommentarer

 1. Avatar for Hfut547 Hfut547 says:

  Godt innlegg.

  Noe i samme gate:
  Alexis de Tocqueville , fra boka Democracy in America (1835)

  “Tocqueville speculates on the future of democracy in the United States, discussing possible threats to democracy and possible dangers of democracy. These include his belief that democracy has a tendency to degenerate into “soft despotism” as well as the risk of developing a tyranny of the majority. He observes that the strong role religion played in the United States was due to its separation from the government, a separation all parties found agreeable. He contrasts this to France where there was what he perceived to be an unhealthy antagonism between democrats and the religious, which he relates to the connection between church and state. Tocqueville also outlines the possible excesses of passion for equality among men, foreshadowing the totalitarian states of the twentieth century.”

  F.A. Hayek, Road to Serfdom (1944):

  “The Road to Serfdom is a book written by the Austrian-born economist and philosopher Friedrich von Hayek (1899–1992) between 1940–1943, in which he “warned of the danger of tyranny that inevitably results from government control of economic decision-making through central planning”,[1] and in which he argues that the abandonment of individualism and classical liberalism inevitably leads to a loss of freedom, the creation of an oppressive society, the tyranny of a dictator and the serfdom of the individual. Significantly, Hayek challenged the general view among British academics that fascism was a capitalist reaction against socialism, instead arguing that fascism and socialism had common roots in central economic planning and the power of the state over the individual.”

  Så lenge Erna’s popularitet øker i takt med økt despotisme får vi mer av det samme hjemme også.

 2. Avatar for tjatta tjatta says:

  Vi har en vinter framfor oss vi skal overleve. Men etter det kommer våren.

 3. Avatar for Slangen Slangen says:

  Ja, staten er farlig. Ein sterk norsk stat, svært farlig. Eit hovudlaust monster utan ansvar.

  Koronagalskapen liknar på klimagalskapen med sensur av alternativ vitenskap. Uansvarleg mediemakt må bli redusert, like eins offentleg byråkratimakt.

  Uvitande politikarar med makt over saker dei ikkje forstår, er eit uløyseleg problem. Det opplyste eineveldet? Er amatørdemokratiet oppskrytt?

 4. Avatar for INK INK says:

  Utrolig bra analyse!

 5. I teorien er staten oss, de som jobber der er satt til å tjene befolkningen (levere tjenester)
  I stedet ser det ut til at disse tjenestemennene blir brukt mot folket.
  Når unødig tvang (som lockdown har vist seg å være, det virker ikke på smitten og det ødelegger næringer og arbeidslivet, det er dyrt og ikke minst deprimerende) brukes av etater som FHI og folkevalgte, uten opposisjon, så må folk ty til sivil ulydighet.
  Vi må bære tante Sofie hjem igjen…
  Næringstopper med midler (som ikke er korrupte medløpere) kunne begynt å fakturere FHI eller staten om du vil for tapt fortjeneste grunnet dårlig begrunnet nedstenging.
  Oslo folk kan selge og flytte i stor stil. Lærere og sykepleiere kan si opp jobbene. Foreldre kan ta over skoleundervisningen (melde barna ut av skoler og barnehager) og si opp jobbene så NAV virkelig får kjørt seg…
  Osv

Fortsett diskusjonen på forum.steigan.no

Deltakere