Da Arbeiderpartiet internasjonaliserte privat arbeidsformidling i Norge

0
Fra portalen til EURES

På åtte minutter i Stortinget demonstrerte Arbeiderpartiet dilemmaet sitt med å mikse EUs lover inn i norsk arbeidsliv. Dette skriver journalisten Thomas Vermes i ABC Nyheter. Vermes fortsetter:

«Klokka er 14.21 i Stortinget. Politikerne står midt oppe i den hektiske juleinnspurten i fjor. Også 10. desember er en lang dag. Presidenten har akkurat avholdt votering over forslag nummer 6 fra Arbeiderpartiet og Sosialistisk Venstreparti. Det lød:

«Stortinget ber regjeringen sørge for at arbeidsformidling skal være et offentlig ansvar».

Bare Rødt støttet den tanken, så forslaget falt.

Men hvilken sjans i havet ville offentlig monopol på arbeidsformidling hatt for å overleve, etter en avstemning som skjedde åtte minutter tidligere?

Klokka 14.13 var resultatet av en annen avstemning klart. Også det har gått under offentlighetens radar.

Da gikk samme Arbeiderpartiet inn for et lovforslag fra regjeringen om et nytt skritt i EU-tilpasning. Det fikk flertall. Bare Senterpartiet, SV og Rødt sa nei.

Hva lovendringen går ut på? Jo, å slutte Norge til EUs nye lovverk om arbeidsformidling i det som heter Eures-samarbeidet.

Endringen gjør at ethvert europeisk bemanningsbyrå som har fått godkjenning i sitt hjemland, gjennom Eures skal få drive arbeidsformidling hvor de vil, på linje med offentlige arbeidsformidlere som Nav.

Inkludert Norge.«

Fagorganiserte bør merke seg dette og spesielt legge merke til Arbeiderpartiets holdning, for som Vermes helt riktig sier i sin kommentar:

«Det uttrykkelige formålet med EUs lovendringer, som stortingsflertallet altså har sluttet seg til, er å øke arbeidsmobiliteten i dette europeiske arbeidsmarkedet.

Altså få flere arbeidsfolk til å flytte på seg fra land til land.«

Vår tilføyelse: Dette går da også helt klart fram av regjeringas høringsnotat fra 29.4.2020 der det heter:

«Forordningen har som formål å fremme jobbmobilitet i EU/EØS-området og skal legge til rette for fri bevegelighet av arbeidskraft gjennom et felles rammeverk for samarbeid mellom medlemsstatene.»

Dette vil naturligvis rasere fagbevegelsen og vernet om det organiserte arbeidsmarkedet som avtaleverket er bygd på. Og det er da også hensikten.

Forrige artikkelTysk domstol: – Lockdown er grunnlovsstridig
Neste artikkelVoldsomme demonstrasjoner mot portforbudet i flere nederlandske byer