Advokatforeningen går hardt ut mot lov om portforbud

0
Bakgrunnsfoto fra Drammen /Shutterstock

I sitt høringssvar til regjeringas forslag om å innføre en lov om portforbud i Smittevernloven sier Advokatforingen et krystallklart og velbegrunnet nei. Vi siterer utdrag fra uttalelsen, som kan leses i sin helhet her.

«Advokatforeningen støtter ikke det fremsatte forslaget om forskriftshjemmel for innføring av generelt portforbud. Pandemisituasjonen er svært alvorlig, og det er vanskelig å overskue hvilke utfordringer den vil gi oss i tiden fremover. Likevel mener Advokatforeningen at portforbud er et ekstremt inngripende virkemiddel som bare bør brukes i helt spesielle unntakssituasjoner.»

«Portforbud er et usedvanlig inngripende virkemiddel. Det er et kontrolltiltak som brukes i krig eller krigslignende situasjoner. I Norge har portforbud aldri vært brukt i fredstid. I våre naboland Sverige, Danmark, Finland, Island og Storbritannia er ikke portforbud brukt som smitteverntiltak. Forslag om et generelt portforbud (utgangsforbud) ble foreslått innført i Danmark, men ble nedstemt.»

«Selv om den foreslåtte hjemmelen er begrunnet i smittevernhensyn, må det være på det rene at portforbud gjerne forbindes med uorden og opptøyer, og et ønske om kontroll over befolkningen. Det må være all grunn til å tro at innføring av en ordning med portforbud vil bli oppfattet som meget inngripende.
Et portforbud er svært inngripende, blant annet fordi det er et generelt inngrep i bevegelsesfriheten. Mens smittevernloven § 4-1 kan hjemle forbud mot forskjellige positivt angitte aktiviteter som visse reisemåter, angitte møter, bruk av skoler og svømmehaller mv., vil et portforbud som utgangspunkt innebære et generelt forbud mot å bevege seg hjemmefra.»

«Det er ikke tvil om at et portforbud er inngrep i grunnleggende rettigheter som er beskyttet blant annet i Grunnloven § 106 (bevegelsesfrihet) og § 94 (forbud mot frihetsberøvelse), samt tilsvarende bestemmelser i EMK artikkel 5 (frihetsberøvelse) og tilleggsprotokoll 4 artikkel 2 (bevegelsesfrihet), samt SP artikkel 9.

Et generelt portforbud vil dessuten ha som følge at en rekke andre friheter blir berørt, slik som retten til privatliv og familie, rett til utdannelse og rett til å benytte sin eiendomsrett.

Et portforbud fremstår som et særlig tydelig og markant inngrep.»

«Advokatforeningen finner betenkelig om man ved alminnelig lovgivning potensielt uthuler grunnlovfestede rettigheter.»

Kommentar: Hvor blir det av politikerne? Har de gjemt seg?

Som det går fram av høringsuttalelsen til Advokatforeningen og andre uttalelser vi har gjengitt, har regjeringa lagt fram et lovforslag om portforbud som krenker Grunnloven, en rekke grunnleggende friheter og rettigheter, samt menneskerettighetene. Forslaget krenker også barns og ungdoms rettigheter, slik de er slått fast i lov og internasjonale konvensjoner. Likevel velger stortingspolitikerne å holde fullstendig kjeft. Det er uttrykt skepsis fra A, SV, Sp og Rødt. Men hvor er de flammende prostestene? Hvor er fordømmelsen av en lov som for første gang siden Reichskommisær Terbovens tid innfører mulighet for portforbud i Norge?

Les: Lov om portforbud – høringsfristen går snart ut, hva mener partiene?

Forrige artikkel– Stenger ned uten å vite noe
Neste artikkelMan regner med tusenvis av demonstranter mot koronatiltakene i Brussel