Regjeringen vil forlenge koronafullmakter: Hastehøring med tre dagers varsel

0
Forsvarssjef, Haakon Bruun-Hanssen, besøker rekruttskolen på KNM Harald Haarfagre for å erfare hvordan korona-situasjonen blir håndtert. Foto: Forsvaret

På kortest mulig varsel og uten mulighet for reell politisk debatt har regjeringa sendt ut enda en hastehøring. Denne gangen handler det om å forlenge kriseloven når det gjelder bruk av militært personell.

Vår leser, som har bedt om å få være anonym, formidler her et forslag til høringssvar. Og merk: høringsfristen er i morgen 22. september.

Det oppfordres til at befolkningen setter seg inn i denne hastehøringen og responderer på den innen 22.9.2020. Dette er et åpent brev, man står fritt til å bruke, eventuelt modifisere:

Opprettholdelse av kriselov hva angår bruk av militært personell relatert til koronasituasjonen, med ordlyd:

«Høring – forlengelse av midlertidig lov om forvaltning av personell i Forsvaret for å avhjelpe konsekvenser av covid-19»

Lovverket ble opprinnelig innsatt som et tiltak i forhold til en situasjon man visste svært lite omkring. Det forelå et affektaspekt relatert til at sykdommen skulle være langt farligere enn den var. Per i dag vet vi at dødeligheten i Norge er på 0,02% og ellers i verden 0,03%. Dette er avregnet ut ifra positive testede. Man vet med sikkerhet at antallet positive er langt høyere fordi en stor andel av de koronasmittede er asymptomatiske. Dødeligheten blir således dertil lavere.

Situasjonen kan på ingen måte beskrives som en krise med behov for opprettholdelse av kriselovverk i form av potensiell bruk av militært personell. Med andre ord finnes det ikke tilstedeværelse av juridisk grunnlag for å opprettholde kriseloven omkring bruk av militært personell.

Ordlyden i loven er også diffus hvor det ikke blir tilkjennegitt hvordan militæret skal «bistå» og «avhjelpe», samt hvilke «konsekvenser» av koronasituasjonen man snakker om. Den runde ordlyden begrenser i liten grad omfanget av virkeområdet som blir gitt.

Det er også et moment at denne hastehøringen vil kunne influere direkte på en annen hastehøring av 18.8.20 relatert til bruk av eksperimentelle GMO (genmodifiserte) legemidler ovenfor befolkningen. Som en følge av hastehøringen vil det være potensiale for at angitt personellet vil kunne være involvert i distribusjon av eksperimentelle GMO legemidler også tilrettelagt for i form av en hastehøring. Den svekkede rettssikkerheten potenseres i form av usikkerhetsfaktorer når man ser at hastevedtak blir liggende på hverandre i en slik situasjon. Kun svært alvorlige kriser vil kunne rettferdiggjøre slike forsterkende forhold av usikkerhet. Det er allerede på det rene at koronasituasjonen ikke er en slik krise.

Det er også et aspekt at slike hastehøringer ikke behandles i Stortinget. Samt at høringen ble gjort kjent den 17.9.2020 med frist 22.9.2020.

Pandora

PS 22. september: Dette er vår opprinnelige tekst. Ved en misforståelse ble ordene «mot befolkningen» føyd til i ingressen på et seinere tidspunkt. Det er det ikke dekning for verken i lovteksten eller i dokumentene fra regjeringa, så vi beklager denne feilen.

Høringsnotat

Kort høring  – forskrift om klinisk utprøving og utlevering av GMO-legemidler til behandling eller forebygging av covid -19


Forrige gang regjeringa kom med et svært alvorlig forslag til lovendring, også med ekstremt kort høringsfrist var da den sendte ut forslag til endring av genteknologiloven. Denne regjeringa har vent seg til å styre Norge gjennom dekret. Det bør den ikke få lov til.

  • Red.

Les: La ikke EU svekke genteknologiloven


Forrige artikkelUt av Roosevelts skugge
Neste artikkelNå lukkes vinduet