Hva må gjøres?

0
All historie er historien om klassekamp, skrev Marx og Engels. Hva blir vilkårene for klassekampen nå? Utsnitt av Axel Revolds freske i Oslo Rådhus.

Av Olav Boye, tidligere generalsekretær i Internasjonale Grafiske Føderasjon.

Vi lever i en tid med store usikkerhet. Det gjelder ikke bare den skapte Coronafrykten, men hvordan samfunnet er innrettet etter markedsliberale og udemokratiske prinsipper. En rekke nettsteder som Steigan.no og Derimot.no, gir oss daglige analyser av de rådende samfunnsforhold nasjonalt som internasjonalt. De som følger med og dermed avviser løgnene i TV, radio og aviser, vet at noe må gjøres.

De politiske partiene er i gang med å utarbeide sine programmer foran stortingsvalget 2021. De høyreorienterte partiene vil satse på fortsatt nedbygging av folkestyre og mer konkurranse og privatisering av samfunnets kjerneoppgaver. Det store spørsmål blir hva vil de rød-grønne partiene gjøre i disse krisetider. De har egentlig bare et valg hvis de vil bli tatt på alvor av folk flest. De må reversere avdemokratiseringen og bringe de vesentlige samfunnsoppgavene under folkevalgt styring.

La oss begynne med bank og finansselskapene. Vi må styrke de statlige bankene som Husbanken og statlige banker for næringsutvikling og landbruk. De må få lave renter så de kan utkonkurrere de private bankene. Målsettingen må være å ha bank og finansieringssystemer som er til det beste for folk og næringsliv, ikke for spekulanter og utenlandske finansselskaper. De statlige bankene skal være under styring av folkevalgte i regjering og Storting. Det opprettes et statens investeringsfond basert på blant annet inntektene fra olje og gass, som skal benyttes til større samfunnsprosjekter. Vi må få tilbake sparebankene, med representantskap av sparebankenes kunder, inndelt etter kommune eller sammenslutninger av kommuner.

Strømforsyningen skal bringes tilbake under folkevalgt styring. Stortinget får makt til å fastsette kilowattprisen for husstander og næringsliv, for et kalenderår av gangen. Det skal være lik pris over hele landet, som skal økes i forhold til stort forbruk. Statkraft skal være statens administrasjon både for landets kraftproduksjon og linjenettet. Det skal opprettes fylkeskommunale avdelinger som tar seg av service og innkreving av strømregningene. Private kraftprodusenter, linjenett og fordyrende kjøp og salg av kraft skal kjøpes opp av staten. 

All vannforsyning og forvaltning av vannressursene skal være under folkevalgt kontroll, med fylkeskommunal administrasjon. 

Telekommunikasjoner og tilgang til nettverk og TV-signaler skal eies av Telenor. De skal selges seg ut av alle kontrakter i andre land og bruke pengene til å kjøpe ut de private selskapene. Telenor blir monopol under statlig styring, noe som skal føre til billigere tjenester. Telenor må legge av seg spekulasjoner, høye lederlønninger og annen ukultur.

All jernbanedrift skal legges under NSB, og avtaler om privatisering må sies opp med umiddelbar virkning. Stor prosjekter som Nord-Norgebanen, Ringeriksbanen med flere gjennomføres snarest mulig og skal være full finansiert over statens investeringsfond. Det velges et styre for NSB som står ansvarlig overfor regjering og stortinget. 

All kollektivtransport skal være under folkevalgt styring, med selskaper som både tar seg av bussdriften og rutevirksomheten. Kollektiv transporten skal organiseres som fylkeskommunale selskaper og samordnes med jernbanedriften på landsbasis. Det skal ikke lengre være busselskaper som konkurrerer med jernbane utover fylkesgrensene, unntatt i spesielle tilfeller.

Alle sykehus og helsetjenester skal styres av folkevalgte organer. Det skal være et rikshospital, med spesiell kompetanse og hver fylkeskommune skal ha et sykehus, mens større kommuner skal ha sykehus med begrenset drift. Det skal bygges opp et offentlig lager av medisiner og landets skal gjøre seg mest mulig sjølforsynt med medisiner. Her er mange detaljer som må avklares, men hensikten er å sikre gode og rimelige helsetjenester for alle. 

Hvis en kan få de rød-grønne partiene til å programfeste alle eller noen av disse tiltakene, er vi godt på vei til å organisere et bedre samfunn for de fleste. Det gjenstår mange andre oppgaver, – Statoil tilbake til staten, matvareproduksjon og nasjonal sjølforsyning, skatte- og avgiftspolitikken. Våre folkevalgte må rydde opp i norsk imperialisme og militært engasjement med NATO og norsk utenrikspolitikk forøvrig. De forslåtte tiltakene vil føre til at EU vil gi Norge et ultimatum. Enten må vi legge forslagene vekk eller akseptere at de sier opp EØS-avtalen og andre bindinger til EUs markedsliberale og føderale prosjekt. Det betyr rett og slett av vi vil gjenvinne folkestyre og dermed politisk styring med utviklingen av vårt land. 

De politiske partiene på venstresiden må foreta en sikkerlig opprydning i egne rekker,  ved å kvitte seg med markedsliberalister, krigsforbrytere og andre høyrekrefter som seiler under falskt flagg. Det bli hevder at et slikt program ikke er mulig i den globaliserte verden. Svaret er at det er folkets interesser som skal telle, ikke de flernasjonale selskapene og globale finansinstitusjoner. Vårt land skal styres av våre folkevalgte organer. 

La oss ta debatten og skape en solid framtid for alle i vårt land, og kanskje vi kan bli politisk forbilde fra andre land, hvor folk lever i større fattigdom og elendighet enn i Norge. Store samfunnsoppgaver kan ikke endres over natten, men vi må starte en prosess fram til noe bedre. Alternativet er at den negative utviklingen fortsetter. Dette er et innspill for debatt og vedtak, vi må få folk til å tenke sjøl og ta initiativ til et bredt politisk engasjement.


Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.

Forrige artikkelRegjeringas vaksinepolitikk risikabel og hastverkspreget
Neste artikkelDonald Trump mobiliserer hæren mot opptøyene i USA