Det grønne sviket

7
Vindkraftverk i Østersjøen. Foto: Shutterstock

Av Helga Gilberg, Motvind Norge.

Nå skal det bli fart på det «grønne skiftet» her til lands. Venstresida i norsk politikk skal opp på barrikadene. Klimaaktivistene skal opptre som industripolitikere. Grønn industriutvikling skal bli fanesaken i den kommende valgkampen. Det blir «En kamp for vindmøller» i følge Magnus Engen Marsdal, leder for Manifest Tankesmie. — Har han ikke forstått hvilke enorme skader vindkraftindustrien gjør på natur, miljø, samfunn og mennesker – medregnet urbefolkninga vår? Uberørte, vakre landskap raseres. Ikoniske fjell sprenges i stykker. Trygge bomiljø ødeleggs. Folk får helseplager, er fylt med sorg og sinne over det som går tapt. Dette skjer over hele landet. Fjell og kyst blir kledd med stadig mer ruvende vindturbiner. Hundrevis av dem. Venstresida har alltid stått for solidaritet med de som blir utsatt for overgrep og utbytting.  Å snu ryggen til det store folkeopprøret mot vindkraft vil være et enormt svik.

Illustrasjon: Motvind Norge

Manifest som er «venstresida sin tankesmie» har tatt initiativ til «Grønn Industri 21». Med seg har de: Norsk Tjenestemannslag, fagbevegelsen i oljesektoren, «Framtiden i våre hender», Kværner og Aker Solutions. Formålet er å utrede «hvordan utslippskutt globalt kan skape grønn industriutvikling nasjonalt, gjennom dialog og samarbeid mellom krefter som ellers polariseres.»  De ønsker å forene miljøbevegelsen og fagbevegelsen.

Grønn vekst?

Det er noe uklart hva «Grønn Industri 21» mener og vil, bortsett fra å ønske «grønn vekst» i norsk industri – for å erstatte oljen. «En kamp for vindmøller», artikkelen i tidsskriftet Manifest er imidlertid krystallklar. Den er skrevet av Magnus Engen Marsdal (leder for Manifest Tankesmie) og Isak Lekve (Sosiolog og stipendiat ved Universitetet i Bergen).

«Skal vi  unngå at grunnen smuldrer under Norge, som industrinasjon og velferdsstat, haster det å videreutvikle andre bærekraftige industrier,» skriver de. «Uten grønn industriutvikling vil en sluttdato for oljen bety sluttdato for mye annet – også mange jobber i det offentlige….» De skisserer hvordan det grønne industriskiftet bør foregå. Det må ikke overlates til industriens eiere og Høyres regjering. «Derfor må klimaaktivister bli industripolitikere. Venstresiden må bli produksjonspartier, ikke bare fordelingspartier. Og grønn industriutvikling må bli en hovedsak ved valget i 2021.»

Hva skal så industrien og Norge satse på? «Flytende» havvind – selvfølgelig!.

Flytende vindkraftanlegg vil ha innvirkning på livet under vannskorpa. Turbinene må forankres. Kabler skal føre strøm til land. Også til havs vil fugler bli skamfert og drept av rotorbladene. Virkningen på livet under havoverflata vet vi lite om. Ved Rhode Island i USA er det påvist at elektromagnetiske felt rundt strømkablene påvirker krabbe, hummer, andre bunndyr og fiskeslag. De mister retningssansen. I følge Forsvarets Forskningsinstitutt og Havforskningsinstituttet skader støy i havet hørselen til hval, niser og delfiner.  Beiting og reproduksjon hos fiskestammene blir dårligere. Mikroplast fra rotorblad som slites og olje fra gearkasser utgjør også stor fare for livet i sjøen.

Lundefugl på Runde. Staten har gitt konsesjon på å bygge vindkraftverk her. Foto; Shutterstock

Alternativer

I det offentlige bildet er «det grønne skiftet» omtrent ensbetydende med vindkraft. 

Vannkrafta – vår grønne energi – dekker energibehovet innenlands. Vi har så mye at vi eksporterer kraft. Vannkrafta er stabil. Vindkraft kan ikke levere strøm når det ikke blåser eller blåser for mye. Fosen Vind i Trøndelag med 278 turbiner kan gi i alt 3,4 terawattimer (TWh) i året.  Ved å oppgraderer eldre kraftverk kan vi få 20-30 TWh mer energi. Vi vil få kraft, arbeid og inntekt uten nye naturinngrep, men med dagens skatteregler er det ulønnsomt.

Vindkraft produserer miljøavfall. 2000 tonn kasserte glassfibervinger ligger i en hall utenfor Aalborg og venter på gjenvinning. Foto: Bernt Pedersen

Det satses heller ikke på energisparing. Satser vi på energisparing i offentlige og store bygg, blir det mange arbeidsplassar, både i byggnæringa og i industrien som leverer byggmaterial. 1 TWh spart energi i bygg hvert år, gir minst 8.000 varige arbeidsplassar viser ulike utredninger. I følge forskere ved SINTEF og NTNU kan vi spare formidable 40 TWh fram mot 2040 uten nye naturinngrep.

Knefall 

Vi som er motstandere av vindkraft ser hvordan enorme vindkraftverk ødelegger naturen. Fjell sprenges bort, skog hugges, myr og skogbunn graves opp. Fugler lemlestes og drepes. Dyr mister sine leveområder. Landskap endres for evig tid. Tvang og traumer har skapt et folkeopprør over hele landet. Å fylle fjorder, fiskebanker og hav med vindindustri er et nytt skrekk-scenario.  

Vindkraftutbygginga både på land og til havs drives fram av store internasjonale kapitalkonsern. De er ikke med på å bygge Norge, men plasserer sine enorme fortjenester i skatteparadis. Politikere og industriledere ønsker å skape vekst ved å selge varer og tjenester til denne type selskap. Men skal dette virkelig være venstresida sin industripolitikk i framtida?

Skal venstresida gjøre knefall for de kapitalistiske kreftene som i stadig sterkere grad dominerer verden?  Da snakker vi ikke om et grønt skifte, men om det grønne sviket.  

Rennebu 3. mai 2020

Helga Gilberg, Motvind Norge

Lenker:

«Grønn energi 21»  

«En kamp for vindmøller»

Les mer om vindkraft på steigan.no her.


Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.

KampanjeStøtt oss

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.


Kommentarer

 1. Når politikerne stadig øker skattenivået (Norge = 54%, Frankrike = 54%) da blir staten sosialistisk.
  Det er sosialisme som et målsettningen i verden.

  Målet for 1917 revolusjonen var NWO
  Målet for Hitler var NWO
  Målet for Soros / Gates er NWO
  NWO = sosialisme
  Global oppvarming -> sosialisme
  Corona -> sosialisme

 2. Forfatteren Samir Amin kaller et parlamentarisk system som Stortinget et kartellparti. Det er som ett enkelt parti bare med forskjellige fløyer. Det er det samme hvordan partiene settes sammen til en regjering, de samlede politiske beslutningene kommer over tid alltid storkapitalen til fordel, ikke folk og land. Den globale storkapitalen har sine agenter i alle partier av betydning.

  Den globale storkapitalen begynte å infiltrere de store arbeiderpartiene og venstre partiene, landsorganisasjonene og de store fagforeningene i Europa på 70-80 tallet spesielt, og dreide de til høyre. Her i Norge var det Brundtland og hennes folk som skulle få Norge inn i EU.

  Etter å tjent storkapitalen med politiske beslutninger som kommer dem til gode i det politiske livet, belønnes mange venstrepartiers politikere med godt betalte stillinger og verv i privat næringsliv eller i storkapitalens overnasjonale organisasjoner som feks FN, EU eller NATO.

  Det kan hende noen startet som sosialistiske idealister tidlig i sin politiske karriere, men med utsikt til en plass i styringsklassen i den globale storkapitalens New World Order forsvinner solidariteten med lavere samfunnsklasser, de tar heller grådig imot overklasselivet de tilbys av storkapitalen. Hele det parlamentariske systemet er korrupt, og det representative demokratiet bare et spill.

 3. Avatar for INK INK says:

  Tror du de så på seg selv som agenter for storkapitalen eller var de blitt overbevist om at de gjorde det beste for landet?

 4. Brundtland har aldri beklaget at arbeiderklassen og svake grupper har fått lavere leverstandard og dårligere sosialt sikkerhetsnett i EU. EUs fire “friheter”, er de samme som de fire kapitallovene, den andre, fri flyt av billigste tilgjengelige arbeidskraft har uthult sosiale rettigheter, og senket lønn og betingelser som vi ser spesielt i de landene som har vært medlem av EU lengst, og som nå har Amazon lagre hvor personalet ikke kan gå på toalettet hvis de skal nå produktivitetsmålene.

  EU har fra begynnelsen av virket som en frihandelssone hvor avgifter, tollbarrierer, et regulert arbeidsliv, sosiale rettigheter skal avvikles for at kapitallovene fri flyt av uregulert kapital, billigste tilgjengelige arbeidskraft, varer og tjenester skal gjøre EU-land til slik det er i USA, landet der hvor EU ble unnfanget. EU skal implementere neo-liberal markedsøkonomi gradvis i alle EU land.

  Hvis Brundtland oppriktig trodde at EU var var til folkets beste og ikke kapitalen, burde hun ha benyttet seg av sin gode tilgang til media og for eksempel advart mot å gi opp suverenitet og råderett over landressurser som vannkraften. Men det fellesgodet gjorde Stoltenberg om til et fellesmarked, og Barth Eide og Støre gjorde vannkraften til en del av et europeisk marked med kabler. Men ikke et ord fra Brundtland, for det er storkapitalen de har virket for, også etter den politiske karrieren.

 5. Avatar for INK INK says:

  Du har rett i at Brundtland aldri har innrømmet slike feil eller beklaget.

  Samtidig kjenner jeg en del AP-folk, som jeg kjenner godt nok til at jeg vet sikkert at ikke er agenter for storkapitalen, men som på et eller annet vis har klart å innbille seg at det ikke finnes annet valg enn privatisering, NPM og nyliberalistisk EU-politikk, og mener at det beste ville vært om vi hadde vært med i EU. Og alle motargumenter blir avfeid med at den politikken de står for er den eneste som er realistisk og økonomisk gjennomførbar, og så har de en blåøyd tro på at EU er et idealistisk prosjekt. Hvis man fortsetter å argumentere mot EU og EU-politikk, langs de linjer du skisserer, har jeg opplevd at noen av dem blir sinte og avslutter diskusjonen. De er svært langt fra dumme, men det virker som de følger flokken og bjellekua, lar seg påvirke ensidig av MSM-nyheter og ikke stiller så mye spørsmål ved sin virkelighetsoppfattelse. Politisk overbevisning er ofte ikke så veldig annerledes enn religiøs tro i praksis.

 6. Avatar for tjatta tjatta says:

  Nettopp. Demokrati vil aldri kunne baseres på fornuftig og rasjonell tanke. Kun på propaganda rettet mot flokkinstinktet. Dvs det emosjonelle vi. Trist å erkjenne det. Hva er alternativet bortsett fra diktatur (autorativt eller som lekedemokrati)? Kanskje det bare er vipassanameditasjon som gir frihet?

 7. Fri flyt av kapital var det vi hadde. Amerikanerne investerte i Mellom-Amerika, Kina +++
  EU innførte fri flyt av arbeidskraft, hvor hvem som helst kunne ta jobb hvor som helst innenfor EU. Det var nytt. Så sa EU at dagpenger skulle gjelde selv om man søkte jobb i et annet EU-land. Det var nytt, og det tok Norge 20 før de skjønte hva reglene sa. Norge regler var at norske dagpenger opphører når man flytter seg over grensa til Sverige.
  EU-reglene var masse rettigheter. Eu begynte etterhvert å innføre rettigheter for “urbefolkning” også, inkludert fugler.
  -Dette er våtland. Her må du ikke bygge.

Fortsett diskusjonen på forum.steigan.no

Deltakere