Naturrasering og ungdom

16
Grove inngrep i til nå uberørt natur på Frøya Foto: Eskil Sandvik
Svein Lund

Av Svein Lund.

Vi skal ta ungdommen på alvor. Det er dei som er framtida, og vi skal lytte når dei åtvarar oss mot å halde fram ei utvikling som øydelegg framtida for dei. Derfor er det gledelig når store mengder ungdom går til streik for klimaet og når ungdom vil lenke seg for å stoppe dumping av gruveavfall i sjøen. Men å ta ungdommen på alvor betyr også at vi skal diskutere med dei, og argumentere mot dei om vi meiner dei tar feil. Og det meiner eg skjer no, og at også vi som er noko eldre bør seie kva vi meiner om det.

Om vi samanliknar haldningane blant yngre og eldre, er det påfallande mange ungdomsorganisasjonar som ivrar for vindkraftutbygging. Nylig gikk ungdomsorganisasjonane til alle fire regjeringspartia saman om eit krav om enno MEIR vindkraftutbygging enn det regjeringa.

Ungdomsorganisasjonene mener nesten det samme og alle vil ha stor utbygging av vindkraft. Klipp fra nettsidene deres.

Det er ikkje bare på regjeringssida at ungdommen vil har meir vindkraft. AUF som er ungdomsorganisasjonen til det største opposisjonspartiet, vil

 • Ha en nasjonal plan for vindkraft med mål om å ha storskala utbygging av vindkraft i Norge
 • Bedre rammebetingelsene for vindkraft i Norge både til havs og på land
 • Ha en storsatsning på utbygging av vindkraft i nord
 • Utbyggingen av nettet må følge utviklingen av vindkraftutbygging[1]

Det neste store opposisjonspartiet sin ungdomsorganisasjon er like ivrig for vindkrafta:

Senterungdommen stiller seg positive til økt vindkraftproduksjon. Dette vil både skape flere arbeidsplasser i landet, samtidig som økt utbygging vil gi et økt overskudd av fornybar energi som kan eksporteres og erstatte mindre klimavennlig strømproduksjon i våre naboland. Utbygging av mer vindkraft i Norge i tida framover vil være et viktig bidrag til å redusere klimagassutslippa og sikre ei bærekraftig samfunnsutvikling.[2]

Miljøpartiet De Grønne har i seinare år blitt meir negative til vindkraftutbygging, men ungdomsorganisasjonen deira, Grønn Ungdom refsa i fjor moderpartiet og uttalte:

– MDG har nå i praksis sagt nei til å produsere store mengder fornybar kraft til resten av Europa. Det er usolidarisk overfor land som er helt avhengige av å omstille seg lynraskt hvis vi skal stanse klimakrisen, sier Grønn Ungdoms talsperson Teodor Bruu.[3]

I SV er det hard debatt om vindkraft, men fleirtalet har blitt meir kritiske. Det gjeld ikkje Sosialistisk Ungdom, som har meir positiv holdning til vindkraft enn moderpartiet.

Raudt er partiet som har gått klarast mot vindkraftutbygging på land. På Raud Ungdom si nettside står det derimot:

Utbygging av vindkraft er blant klimatiltakene som det er lettest å sette i gang raskt. Med en storsatsning kan vi oppnå store resultater på relativt kort tid, og ønsker til sammen 20 Twh vindkraft og havkraft innen 2020.[4]

Det var partipolitikken. Kva så med miljørørsla? Her er det bare Naturvernforbundet som har eigen ungdomsorganisasjon, med namnet Natur og Ungdom. Og der er tendensen klart den same. Mens Naturvernforbundet i 2013 tok eit oppgjør med tidligare positiv haldning til vindkraft, har ikkje ungdomsorganisasjonen følgt med. I eit intervju med energibransjens mediekanal EnerWE uttaler den nyvalde leiaren Therese Hugstmyr Woie:

– Jeg mener Norge skal produsere mer fornybar energi. Vindmøller er den mest tilgjengelige og lønnsomme energiproduksjonen Norge har, og når vi som sagt kun har ett tiår på å halvere verdens utslipp, og er vi nødt til å bruke den energien vi har, sier hun. Woie mener at å legge opp til løsninger som ennå ikke er utbygd – som havvind, ikke vil hjelpe – siden energibehovet er nå.

– Vi er nødt til å bruke de energikildene som er mulig nå. Derfor synes jeg det er dumt at noen sier nei til vindkraft, sier hun.[5]

Konklusjonen er at om det er opp til den politisk aktive delen av norsk ungdom, vil det bli bygd ut langt meir vindkraft i Noreg framover. Det vil seie at store delar av norsk natur vil bli ugjenkallelig øydelagt. Det gjeld både i populære nærturområde og i fjernare inngrepsfrie område. Det vil gi skader for fuglar, insekter og andre dyr som ingen i dag har oversikt over, men som vi bare kan ane. Det vil gi store inngrep i reinbeiteområde og tvinge mange reindriftssamar til å gi opp si næring, levemåte og kultur. Det vil gi helseproblem for mange på grunn av støy og infralyd. Faren for iskast vil gjøre at store områder må stengast for ferdsel. Vindkraft er ikkje løysinga på miljøproblema, det er å skaffe oss enno eit stort miljøproblem.

Dette blir marknadsført under fana kamp mot klimaendringane. Men vindkrafta er slett ikkje så utsleppsfri som det blir påstått. Produksjonen av vindturbinar gir derimot store utslepp av klimagassar og anna forureining gjennom utvinning av metall og produksjon av betong og glasfiber til venger. Slitasjen på vengene gir tonnevis av mikroplast ut i terreng og vassdrag. Det blir store utslepp gjennom transport og montering og ikkje minst når turbinane ein gong skal demonterast og ingen veit kva ein skal gjøre med restane. Om vi bygger ut vindindustri på alt tilgjengelig areal i Noreg, vil det ikkje ha målbar verknad på det globale klimaet, men norsk natur og samisk kultur vil vere borte for alltid.

Siste året har vore ein stor oppsving i kampen mot vindkraft. Vi har fått ei rekke aksjonar over store delar av landet, og samling i organisasjonen Motvind. Fleire og fleire ser at vindkraft ikkje er miljøvenlig, ikkje er nødvendig, men derimot svært skadelig for naturen vår og for naturbaserte næringar. Fleire og fleire forsvarer naturen sin mot rasering, men svaret frå ungdommen er at det er dumt!

Vi skal ta ungdommen på alvor. Det er bra de er engasjert mot klimautslepp. Men vi bergar ikkje naturen med å øydelegge han. Derfor må vi seie det klart til dei kva vi meiner: De står på feil side i eit av dei alvorligaste åtaka som nokon gong har kome mot norsk natur. Vi ønsker ikkje Naturrasering og Ungdom!


Svein Lund
«Natur og pensjonist»


[1]    https://auf.no/ordliste/vindkraft/

[2]    https://www.senterungdommen.no/politikk (Klimapolitisk program)

[3]    https://www.abcnyheter.no/nyheter/politikk/2019/05/25/195580786/gronn-ungdom-refser-mdgs-vindkraftbrems

[4]    https://rødungdom.no/vindkraft

[5]    https://enerwe.no/olje-og-gass/nyvalgt-natur-og-ungdom-leder—oljebransjen-har-en-lang-vei-a-ga-pa-a-forsta-alvoret/348575

KampanjeStøtt oss

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.


Kommentarer

 1. Avatar for Geirijo Geirijo says:

  Selvsagt skal vi ha alternativ energiproduksjon med både sol og vind

  Det er egentlig ikke et valg vi har. Men et stadig mer følbart og påkrevd behov vi må få dekket.

  Debatten må inn i et helt annet spor enn partipolitisk kjekling for eller imot vindkraft, og for eller imot å legge ned produksjonen av energi fra fossile energibærere som kull, olje og naturgass.

  Debatten må få frem de riktige motiv, de riktige aktører og den riktige teknologi.

  • motivet må være løsningen som gir billigst strøm til forbrukerne, med minst mulig belastning på natur, fauna og miljø. Det vil samtidig gagne alle klima målene.

  • aktørene må være folket og ikke kapitaleierne som søker energi monopol og markedsstyrte løsninger, med dertil hørende markedspris (høyeste pris) og manglende hensyn til klima, natur, fauna og miljø.

  • teknologien må være den som gir billigste produksjonspris per kWt. De fossile energibærerne er allerede utkonkurrert i pris av sol, vind og vannkraft. De to klart billigste er sol og vannkraft. Og sol raser fortsatt ned i pris og vil bli den billigste.

  • vindteknologien må være den som kalles “vertikale vind turbiner” for å produsere strøm der den brukes i liten til moderat skala. Det blir helt feil med monstermaster i urørt norsk natur og fauna, og i industriell stor skala.

  • den vertikale vind-teknologien produserer med større effekt, ved både mindre og mer vind enn monstermastene. Den fungerer i tillegg best i urbane omgivelser (by/bebyggelse, infrastruktur).

  • den vertikale vind-teknologien representerer ingen fare for fugler, insekter eller andre, og er omtrent støyfri. Forutsetter overhode ikke å fortrenge urørt natur og fauna.

  Den norske energi debatten er totalt avsporet som en kampsak for eller imot vindkraft, og en kampsak for eller imot oljeindustri. Det er en debatt som kun gagner dem som turer frem som de vil akkurat nå. Nemlig pengemaktens lydige politiske lakeier, som lurer både unge og eldre med sin splitt, hersk og avsporing.

  De politiske miljø er ikke til stor hjelp, fordi de kjører sitt vanlige kampmodus med partirivalisering seg i mellom. Med beskyldninger som hagler til alle kanter, uten at de selv klarer å formulere noen løsning eller strategi for å kunne komme videre med riktig motiv, riktige aktører og riktig teknologi.

  • eksempler på vertikale vindturbin løsninger kan man se ved å sjekke lenken her under. Som vanlig ligger kinesere og japanere lengst fremme teknologisk på det som virker best og billigst.

  https://www.made-in-china.com/cs/hot-china-products/vertical_wind_turbine.html

  Dette er løsninger som Equinor, NVE, Statkraft m.fl. av energi monopolistene ikke liker, fordi det vil skje på deres bekostning. Folket og forbrukerne vil kunne bli selvforsynt og selvberget med energi til en svært lav pris. Hvorfor skal vi søke løsninger som kun gagner markedets energi monopolister?

  Hvorfor ikke søke løsningene som gagner natur, miljø, klima og dekker primærbehovet til forbrukerne til lavest mulig pris?

 2. Skal verdens utslipp halveres på ett tiår, og det med vindturbiner, har Woie en anelse om hvor mange vindturbiner som trengs til det? Forurensning og utslipp med å produsere så mange vindturbiner alene vil ihvertfall ikke halvere utslippene.

  Skal verdens utslipp halveres på ett tiår, kan det være fare for at verdens befolkning også halveres, for det meste av fossilt brennstoff i dag går til matvareproduksjon og transport av mat. En halvering av utslipp på ett tiår er helt urealistisk.

  Det kan ikke sies ofte nok i vindkraftdebatten, Norge produserer mer enn nok strøm med vannkraft til husholdninger og industri, vi trenger ikke vindkraft. Dessuten vil for eksempel 30-50 twt med vindkraft fra Norge ikke monne i det hele tatt når Europa har et kraftforbruk på omtrent 20000 twt. Vindkraftutbyggingen i Norge er bare til inntekt for utbyggerne og kraftspekulanter, norske husholdninger og industri tar utgiften.

 3. Avatar for Olav Olav says:

  Det er ingenting som tilsier at “ungdommelig engasjement” representerer noe bra i seg selv. Og det gjelder uansett hva de “engasjerer” seg i. Standpunktet de har inntatt i denne saken er nesten nok i seg selv til å avfeie ethvert “engasjement” fra disse ungdommenes side som utelukkende destruktivt. Såkalte ungdomspartier er dessuten ganske åpenbart generelt et destruktivt fenomen, et uttrykk for at ungdom nettopp IKKE tas alvorlig hverken av seg selv eller av de (påstått) voksne som selv har blitt indoktrinert fra ung alder gjennom de samme sektlignende organisasjonene. De “voksne” partiene er ille nok. Men ungdom som tok seg selv alvorlig ville først bli voksen nok til å evnt kunne melde seg inn i et parti for voksne. Og hvis de (påstått) voksne tok ungdommen alvorlig så ville de kuttet ut dette med ungdomspartier og istedet ønsket dem velkommen i “voksenpartiene” - under forutsetning av at de unge viser at de ER voksne nok og “engasjerer” seg på en voksen, gjennomtenkt måte.

 4. Avatar for runeulv runeulv says:

  Det var en bug på Facebook her om dagen, og da fikk vi vite at faren til Greta og minst en annen skrev postene hennes.
  greta%20og%20svante

  Edit:Jeg ser Zerohedge har fått det med seg.

 5. De er også meget rimelige å produsere, de fleste av de vertikale vindturbinene i småskala kan fremstilles med igjenbruks-materialer, bra for utviklingsland i tropiske strøk hvor husstandene ikke trenger strøm til oppvarming, men til lys og kommunikasjon. Siden de er lave og kan stå på tak og bakken nær bygninger og hus, er det ikke langt til kraftnett i bygninger og hus, og en slipper kostbare lange kabelstrekk med store inngrep.

  Det trengs ikke helikopter ved service og reparasjoner, og det meste kan gjøres av de som kan skru på bil og sykkel, bare elektrikere trengs ved det elektriske og tilkopling som er enkelt sammenliknet med monstermaster.

 6. Dersom Natur og Ungdom går inn for naturrasering for å berge klimaet, bør organisasjonen skifte namn. NU driv trass i alt med aksjonar for å verne mellom anna Repparfjorden mot dumping av miljøskadeleg avfall,og driv på for å hindre oljeboring nord for ei viss demarkasjonsline. Tradisjonelle NU-standpunkt. Men den einsidige hamringa på vindkraft til fordel for klimaet er meir ei sak for MDG enn for NU. Eg reknar med at ikkje alle i organisasjonen er samd i dette, og i verste fall vil det føre til at den største miljøvernorganisasjonen i landet ryk av på midten. Splitt og hersk, med andre ord.

 7. Fantasiene dine er greie nok Geirijo; som fantasier og dagdrømmerier. Men for å opprettholde nogenlunde den levestandarden vi har vendt oss til, og som de fleste vil kjempe hardt for hvis den trues tror jeg, så blir det mest luftslott. De “løsningene” du snakker om kan eventuelt bare bli et lite tillegg til en allerede høy energiproduksjon.

  Vår moderne vestlige sivilisasjon ble bygget på store felles, dvs. sentrale løsninger som gav oss en levestandard man tidligere bare kunne drømme om. Bare for å ta strøm, som kun er 20-25% av energimiksen i de fleste vestlige industriland, så kom først kullkraftverkene, deretter atom- og gasskraftverk. Vannkraft ble bygget ut i den grad det var mulig, men tilgangen er begrenset ift. forbruket i nesten alle land. Oppvarming, matlaging, belysning av hjem og bedrifter, økt transport av folk og varer og industrielle prosesser som skapte vår levestandard har alle det til felles at de er avhengige av felles, sentraliserte løsninger for energiproduksjon og utvinning. Det er slik Kina utvikler seg i dag, og har gått fra et nokså lutfattig land til et hvor fattigdom er avskaffet på omlag èn generasjon. Mange andre land, særlig i Asia går i det samme fotsporet, mens her i Vesten tror et økende antall drømmere at vi skal gå motsatt vei og desentralisere i stedet. Hvis vi hadde gjort så mye “feil” her i Vesten, så skulle man tro at Kina i egeninteressens navn hadde gått for desentraliserte energiløsninger, men de gjør ikke det.

  Mantraet ditt og mange andres er at “man kan sette opp ei lita vindmølle og et solpanel her og der, og vips en vakker dag erstatter vi de fossile brenslene og store vindkraftverk. Hver mann sitt lille kraftverk”.
  Slikt tankegods er dessverre dagdrømmerier og utenfor realitetenes verden dersom man ønsker noe i nærheten av “business as usual”. Vår sivilisasjon har vendt seg til en kolossal mengde energi per person. Å tukle med dette, og å gjøre energiproduksjon vesentlig dyrere enn i dag med hensikt (som vil bli resultatet), vil sette oss i en svært farlig situasjon sosialt og samfunnsmessig.

  Til den som er interessert, ta dere tid til å lese Euan Mearns interessante betraktninger i en serie på 3 bloggposter om “Energy and Man”. Her introduserer han også begrepet “energislaver” om våre dagers energibruk sammenlignet med våre forfedres for bare drøye 100 år siden. Begreper som energitetthet og EROEI (avkastning på investert energi) er også viktige for å forstå hvordan verden fungerer nå sammenlignet med tidligere.

 8. [quote=“Geirijo, post:13, topic:5240, full:true”]
  Jeg fantaserer ikke. Jeg ser på realitetene, slik de er i verden og de muligheter vi har fremover. De fossile ressursene er på vei ut, enten vi vil eller ikke. Det er begrensede og ikke fornybare ressurser.

  Vel, man har spådd “peak oil” o.l helt siden 1970-tallet. Jeg skal være forsiktig å uttale meg om det, men vi er i alle tilfeller veldig langt fra en “peak” når det gjelder gass og kull, og med atomkraft har vi enorme muligheter. Jeg tror det er en grunn til at f.eks Russland knapt har noen vindmøller og solpaneler. I stedet bygger de rundt 10 gigawatt ny atomkraft fram mot 2030.

  Nye teknologier har kommet til, som i tillegg til å være fornybare også utkonkurrerer de gamle løsninger på pris. Det er bare et tidsspørsmål om når de overtar. Utviklingen går for tiden rasende fort, mens nordmenn synes å være helt uvitende om realitetene på grunn av en tykk oljefilm på sine realitets-briller.

  Ingen av de teknologiene du snakker om er nye. De har vært der veldig lenge. Javel, man har gjort en god del forbedringer på den tekniske sida, men det er det. Solpaneler og vindkraft er uansett utnytting av energi med lav tetthet, og den kan ikke lagres i seg selv slik som f.eks vannkraft, olje, kull, gass og atomkraft. Der ligger selve hovedproblemet, i tillegg til totalprisen per kwh generert.

  Sentraliserte løsninger er ikke hva som gir best ressursutnyttelse. Det er det distribuerte løsninger som gjør. Sentraliserte løsninger er det bare kapitalismens monopolister som tjener på, med en enorm sløsing med ressurser og produksjonskapasitet som konsekvens. Ref. f.eks. hvor mye mat produsert som kastes, eller hvor mye søppel de sentraliserte servitørene produserer av engangs bruk og kast plastbestikk (MacDonalds, Pizza Hut og deres like).

  Sentraliserte løsninger gir det som kalles “stordriftsfordeler”. Nå snakker jeg om energiproduksjon, ikke mat og annet som jeg er helt enig i at vi sløser mye med.

  Det er helt realistisk at de aller fleste boliger, virksomheter og infrastrukturen blir selvberget og selvforsynt med energi ved bruk av ny teknologi og distribuerte småskala løsninger. Mye mer ressurseffektivt, fordi lite energi produsert går tapt i lange nettverks-overføringer.

  Det er mulig jeg skal ta meg tid til å tallfeste hva noe slikt ville koste for en bolig etterhvert. Jeg er ganske sikker på at de fleste ville hoppet i taket hvis de skjønte hva slags summer vi snakker om per kwh produsert når man tar med alle kostnader forbundet.
  Det er ikke mye tap i lange nettoverføringer i dag. Totalt sett for alle de 3 distribusjonsnivåene til strømmen kommer fram til deg snakker vi om 10 til 15% tap. Du snakker som om det ikke vil være tap i et lokalt strømsystem, det er en illusjon. Bare i inverteren du vil trenge mellom solpanelet eller batteriet og stikkontakten vil du tape ca. 10%, og det er bare ett ledd.

  Vannkraften vil vi uansett ha, og den egner seg av naturlige årsaker best for sentralisert produksjon der store vannmagasin gjør produksjonen effektiv. Det er ingen fare for at ikke energikrevende industri ikke skal få hva den behøver. Men da bør vi uansett utnytte den i Norge og ikke eksportere den til utlandet.

  Ja, den vil vi ha. Men vi kan vel ikke bare snakke om Norge her? Det er ingen land på kloden som er så begunstiget med vannkraft per innbygger som Norge, med unntak av Island hvor de har vannkraft og kraft fra termiske kilder. Vannkraft er hele 50% av vår totale energibruk, det er unikt. Dette blir som elbildebatten, man kan ikke bare ta for seg norske forhold i en stor verden.

  Det som er forskjellen på deg og meg er at jeg er fri fra kapitalismens BI økonomiske tvangstrøye når jeg skal vurdere hva som er samfunnsøkonomisk beste løsning. Det er sjelden at det er den samme løsning som en bedriftseier synes er best. Men hvorfor skal vi la bedriftseiere styre samfunnet slik det passer best for dem? Hvorfor ikke la bedrifter betjene folkets behov i henhold til folkets virkelige behov og etterspørsel?

  Dette handler ikke om kapitalisme eller kommunisme for den saks skyld, men det er pussig å se hvordan nettopp kommunistiske og tidligere (?) kommunistiske land som Kina og Russland satser knallhardt på sentraliserte løsninger, ikke motsatt. Det som er samfunnsøkonomisk best vil være best for enkeltmennesket og motsatt. Til syvende og sist handler det om hvilke systemer som kan levere energi til lavest mulig pris, og med minst mulig miljøkostnad. Når det gjelder det siste vil det være stor uenighet hva som er miljøbelastende og ikke. Det du og andre “grønne khmer” dessverre ønsker å gjøre er å bytte ut et energisystem som har sørget for en fenomenal velstandsvekst i 100+ år nå, og det at denne idèen stadig brer om seg synes jeg er skikkelig skummelt.

Fortsett diskusjonen på forum.steigan.no

7 flere kommentarer

Deltakere

Historisk kommentararkiv

16 KOMMENTARER

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.