Hvis norske medier hadde vært omfattet av tjenestemannsloven …

0
Sanksjonene mot Venezuela "passer til definisjonen av kollektiv straff", skriver The Lancet. Folk dør av mangel på medisiner. Foto: Shutterstock.

hadde de sannsynligvis blitt straffet for grov tjenesteforsømmelse. 

Av Lars Birkelund.

«§ 324. Undlader en offentlig Tjenestemand forsætlig at udføre nogen Tjenestepligt, eller overtræder han paa anden Maade forsætlig sine Tjenestepligter, eller viser han, trods Advarsel, Forsømmelighed eller Skjødesløshed ved Udførelse af disse, straffes han med Bøder eller Tjenestens Tab». Lenke til loven.

På hvilke måter forsømmer norske medier seg? Her vises til NRK-plakaten og Vær Varsom-plakaten

«§ 27 NRK har som oppgave å avdekke kritikkverdige forhold……………..

§ 28 Saklighet, analytisk tilnærming og nøytralitet skal etterstrebes, jf. bl.a. prinsippene i Redaktørplakaten, Vær Varsom-plakaten og Tekstreklameplakaten………………………

§ 38 NRKs allmennkringkastingstilbud skal være kilde til innsikt, refleksjon, opplevelse og kunnskap gjennom innhold og tjenester av høy kvalitet….

§ 42 NRK skal bidra til økt kunnskap om internasjonale forhold».

Vær varsom-plakaten sier:

«1.2. Pressen ivaretar viktige oppgaver som informasjon, debatt og samfunnskritikk. Pressen har et spesielt ansvar for at ulike syn kommer til uttrykk……………………..

1.4. Det er pressens rett å informere om det som skjer i samfunnet og avdekke kritikkverdige forhold. Det er pressens plikt å sette et kritisk søkelys på hvordan mediene selv fyller sin samfunnsrolle.

1.5. Det er pressens oppgave å beskytte enkeltmennesker og grupper mot overgrep eller forsømmelser fra offentlige myndigheter og institusjoner, private foretak eller andre….

4.3. Vær varsom ved bruk av begreper som kan virke stigmatiserende»

Store forsømmelser i norske medier

På hvilke områder forsømmer norske medier seg? Det må etter min mening primært gjelde utenriksdekningen, her med fokus kun på et land: Venezuela.

Steigan.no har som et av få medier i Norge både omtalt sanksjonene mot Venezuela, virkningene av dem og at Norge er med på dette sanksjonsregimet. Se bl.a. her

Rapport: USA-sanksjoner dreper titusener i Venezuela

GoodYears fabrikk i Venezuela legges ned på grunn av sanksjonene

Også The Lancet ( among the world’s oldest, most prestigious, and best known general medical journals, iflg Wikipedia) slutter seg til kritikken  av sanksjonene mot Venezuela, i en artikkel datert 13. juni. Sanksjoner som Norge støtter, som antagelig er hovedårsaken til Venezuelas problemer og som norske medier tier systematisk om mens de like systematisk klandrer Venezuela alene for landets problemer. Lancet kaller virkningene for folkemord, hverken mer eller mindre.  

De «ekspertene» som norske medier velger å bruke, fortrinnsvis Benedicte Bull og Leiv Marsteintredet, tier også om dette, eller bagatelliserer/bortforklarer virkningene av sanksjonene. De andre ekspertene, de som kritiserer USA/EU/Norges sanksjonspolitikk, som Olaf Svorstøl Sierraalta, lar mediene være å spørre.

Også Caritas Norge, som driver hjelpearbeid i Venezuela, tier om sanksjonene. Den «humanitære» organisasjonen sier at den ikke vil kritisere sanksjonene som dreper venezuelanere fordi det vil være å begi seg inn i politikken. Men Caritas lar seg med glede finansiere av de landene som bedriver denne formen for krigføring/folkemord mot Venezuela. Formodentlig får de betalt for å holde kjeft. 

Her fra Lancets artikkel: (vår oversettelse)

«Siden 2014 har 43 unilaterale tvangsmidler blitt iverksatt mot Venezuela av den amerikanske administrasjonen. Disse har effektivt lammet økonomien, blokkert oljeeksport globalt og frosset venezuelanske finansielle eiendeler i utlandet mens de nektet tilgang til internasjonale finansielle systemer. Dette tapet i oljeinntekter og eiendeler har utgjort en mangel verdt milliarder dollar, forbudt import av viktige, livreddende produkter.

Effekten av USAs sanksjoner for den venezuelanske befolkningen kan ikke overdrives. Mer enn 300.000 venezuelanere er i faresonen på grunn av mangel på livreddende medisiner og behandling. Anslagsvis 80.000 hiv-positive pasienter har ikke hatt noen antiretroviral behandling siden 2017. Tilgangen på medisiner som insulin er blitt redusert fordi amerikanske banker nekter å håndtere venezuelanske betalinger for dette. Tusenvis til millioner av mennesker har vært uten tilgang til dialyse, kreftbehandling eller terapi mot hypertensjon og diabetes. Spesielt for barn har vært forsinkelsen av vaksinasjonskampanjer eller manglende tilgang til medisiner mot avvisning (antirejection) etter betydelige organtransplantasjoner i Argentina. Barn med leukemi som venter på beinmargstransplantasjoner i utlandet, dør nå.

Midler til slike helsehjelpsprogrammer kommer fra PDVSA statlige oljeselskap. Disse midlene er nå frosset. Matimporten falt med 78% i 2018 sammenlignet med 2013. Den svært alvorlige trusselen mot helse og skade på menneskeliv forårsaket av disse amerikanske sanksjonene antas å ha bidratt til et overskudd på 40.000 dødsfall i 2017–18 alene.

FNs menneskerettighetsråd rapporterte at “bruken av økonomiske sanksjoner til politiske formål er i strid med menneskerettighetene og normene for internasjonal atferd. Slike handlinger kan føre til menneskeskapte humanitære katastrofer med enestående proporsjoner. Regimeendring gjennom økonomiske tiltak som sannsynligvis vil føre til benektelse av grunnleggende menneskerettigheter og faktisk muligens til sult, har aldri vært en akseptert praksis for internasjonale forbindelser. 

”Disse sanksjonene passer til definisjonen av kollektiv straff av sivilbefolkningen, som beskrevet av Genève (Artikkel 33) og Haag-konvensjoner, som USA har undertegnet. Disse sanksjonene er også ulovlige i henhold til internasjonal og føderal lov fra USA. Gitt den forsettlige handlingen for å ødelegge et folk, helt eller delvis, passer de amerikanske økonomiske sanksjonene og deres virkning på Venezuelaners dødelighet som kunne vært forebygd til FNs definisjon av folkemord. «

Det er åpenbart at norske medier, de mediene alle nordmenn bruker, må omtale norske og allierte myndigheters bidrag til den kritiske situasjonen i Venezuela og andre land der de er involvert. Hvem skal ellers gjøre det? De mediene nordmenn ikke bruker? Russiske og venezuelanske medier?

Det at de ikke omtaler det er hva jeg kaller grov tjenesteforsømmelse. Og Venezuela er bare et av mange eksempler. Forsømmelsene når det gjelder land som Syria og Russland er like iøynefallende. 

KampanjeStøtt oss
Forrige artikkelPropaganda i barne-TV
Neste artikkel– Det globalismen gjorde var å overføre USAs økonomi til Kina