Faktisk.no med sju irrelevante spørsmål om vindkraft

1
Utbygging av vindkraft er IKKE miljøvennlig. Foto: Shutterstock.
Odd Handegård

Av Odd Handegård.

Faktisk.no la 8. juli 2019 ut sju spørsmål om vindkraft og nesten sju irrelevante svar. Jeg hadde egentlig planlagt å bruke de nærmeste ukene på andre ting enn energipolitikk, men det var vanskelig å droppe kommentarene nedenfor om et dokument som langt på vei bidrar til å forkludre norsk energipolitikk ved å hoppe bukk over de viktigste spørsmål som gjelder vindkraft, eksportkabler og norsk energipolitikk som helhet. Her er noen kommentarer:

1. Klimavennlige vindmøller?

Faktisk.no kom fram til at vindturbinene er klimavennlige fordi de tjener seg selv inn igjen energimessig på sju måneder. Resten av livsperioden er netto, men går denne nettoen som fratrekk på bruken av fossil energi? Nei, vindkrafta kommer på toppen av økningen også av fossil energi – klimagevinsten er lik null, men Faktisk.no er tilfreds.

Faktisk.no klarer å skrive om vindkraft uten å stille de viktigste spørsmålene – og stort sett uten å gi relevante svar.

2. Menneskelige konsekvenser:

Faktisk.no ser ut til å akseptere at vindturbinene kan ha negative konsekvenser for folk som bor i nærheten (plagsom støy, søvnforstyrrelse, skyggekast og «visuelle kostnader»), men viser også til at NVE har strenge retningslinjer som skal dempe problemene.

3. Dyrere strømpriser?

Her sluker Faktisk.no næringens permanente løgnhistorie om at «strømmen fra vindmøllene vil være svært lønnsom uten subsidier», men føyer til at vindkraft er «konkurransedyktig med fossile energikilder i mange tilfeller», og at vind ikke er sammenliknet med vannkraft. Så da så. Faktisk.no later som om alle relevante kostnader er tatt med i regnestykket, men det er de ikke. Skatter og avgifter er unntatt, prisstigningen som følge av utenlandskablene er en forutsetning for vindkraftas «lønnsomhet» og utenlandsk investeringkapital har et lavere mål for fortjeneste enn norske investorer. Dessuten teller subsidiene ennå (minst 30 milliarder fram til 2035), og også avskrivnings- og finansieringsordninger er svært gunstige). Altså bare tull.

4. Hvor mye vindkraft vil bli bygd?

Diffust punkt der Faktisk.no prøver å bagatellisere utbyggingen – til tross for at målet er minst 40-50 TWh ny vindkraft, og til tross for ut NVE uttrykkelig har skrevet at det kan bli aktuelt med mer utbygging i Nord-Norge når kabelnettet der er bedre utbygd.

5. Konsesjonsbehandling:

Her mener Faktisk.no ingenting, til tross for at svært mye burde vært skrevet om at gamle konsesjoner nå bygges ut med andre planer enn de som i sin tid ble vedtatt.

6. Fare for fugl og dyr?

Her er det meste rett, på et vis – selv om Faktisk.no ikke kunne dy seg om at katter dreper mer fugl enn vindturbiner.

7. Havvind?

Noen argumenter for og noen mot nevnes, men ingen konklusjon. Hensikten med – og i alle fall konsekvensene av – en slik undersøkelse er det motsatte av det Faktisk.no tror.

«Undersøkelsen» bidrar til forkludring fordi den dels stiller irrelevante spørsmål, og fordi den styrer unna de fleste viktige spørsmål. Det første og kanskje viktigste spørsmålet er selvfølgelig: Trenger vi egentlig vindkrafta? Hvilke alternativer finnes? Finnes det andre negative konsekvenser enn de Faktisk.no feier innom? Osv. Et annet problem er at Faktisk.no ser ut til å bruke kilder som er farlig nær den bransjen som man burde stille spørsmålstegn ved.


Du får mer relevant informasjon om vindkraft her.

KampanjeStøtt oss

Kommentarer

 1. Utdjuping av punkt 1 om kor klimavennleg vindkraft er.

  Der klarer faktisk.no å vise ein graf som set vindkraft som langt betre enn vasskraft når det gjeld CO2-utslepp, men dette er ein graf som ikkje gjeld for Noreg.
  I land med store elver som fraktar mykje slam, blir slammet liggjande i kraftmagasinet og rotne, med store utslepp av metan. Samtidig er gjerne temperaturen så høg at ein veldig stor del av vatnet fordampar.
  Summen av dette er store utslepp av klimagass pr kWh.

  Men i Noreg er situasjonen heilt ulik. Det er fortsatt utslepp av klimagass frå neddemte magasin, men på eit heilt anna nivå enn i mange andre land.

  Grafen faktisk.no viser til, gjeld difor ikkje for Noreg.
  NVE opererer med desse talla:

  Andre rapportar frå IPPC opererer med tal for CO2 utslepp der vindkraft ligg langt over vasskraft, så faktisk.no har vore veldig selektiv for å få fram den konklusjonen dei var på jakt etter.

Fortsett diskusjonen på forum.steigan.no

Deltakere