Framstående USA-expert: Skedde verkligen gasattacken i Syrien som beskrivits?

0

Av Anders Romelsjö

Detta är en fördjupad analys av gasincidenten 4/4 i Khan Sheikhoun i Syrien av Dr. Theodore Postol som är professor i vetenskap, teknik och nationell säkerhet politik på ansedda MIT (Massachusetts Institute of Technlogy) med massor av Nobelpristagare. Postol främsta expertis finns inom området ballistiska missiler. Postol har undervisat om massförstörelsevapen – inklusive kemiska och biologiska hot – vid MIT.

Innan han kom till MIT, arbetade Postol som analytiker vid Office of Technology Assessment, som vetenskaplig och politisk rådgivare till chefen för marina operationer.
Han hjälpte också till att bygga ett program vid Stanford University för att utbilda forskare mitt i karriären att studera vapenteknologi i förhållande till försvar och vapenkontrollpolicy.
Postol är en mycket meriterad vetenskapsman, och har fått Szilard-priset från American Physical Society, Hilliard Roderick Prize från American Association for the Advancement of Science.

Postol avslöjade också USA påståenden om en attack 2013 med kemiska vapen attack i Syrien, vilket fick att NYTimes att backa från en av de viktigaste argumenten för påståenden om syriska regeringens skuld. Toppexpert slår hål på Trumps påståenden om Syriens skuld
PostolProfessor Postol
I föregående artikel Håller USA:s bevis om giftgasangreppet i Khan Shakhoun?skrev han bl.a. ””Jag har granskat dokumentet noggrant, och jag tror att det kan visas, utan tvekan, att dokumentet inte ger någon som helst bevis att den amerikanska regeringen har konkret kunskap om att regeringen i Syrien var källan till den kemiska angrepp i Khan Shaykhun, Syrien ungefär 6-7 på morgonen den 4 april 2017. : De enda odiskutabla faktumet i rapporten är att en kemisk attack med nervgas inträffade i Khan Shaykhun, Syrien på morgonen. Fastän Vita huset upprepar detta punkt på många ställen innehåller rapporten absolut inga bevis för att denna attack var resultatet av nedsläpp från ett ett flygplan. Rapporten innehåller absolut inga bevis för vem som var förövaren.

Den enda källan dokumentet anger som ”bevis” för att den syriska regeringen medvetet orsakade gasattacken är kratern den påstår sig ha identifierat på en väg i norra Khan Shaykhun. Jag har hittat denna krater med hjälp av Google Earth och det finns absolut inga bevis för att kratern skapades av en ammunition avsedd att sprida sarin efter att den släpps från ett flygplan.Jag har arbetat med underrättelsetjänsten tidigare, och jag har allvarliga farhågor om politiseringen av denna som ökat under den senaste tiden – men jag vet att underrättelsetjänsten har duktiga analytiker. Och om dessa analytiker rådfrågas om påståenden i Vita husets rapport skulle de inte godkänt den.

Denna artikel nedan baseras alltså på en fördjupad analys, som jag återger nedkortad och delvis översatt. Nervgasattacken som inte skedde
Analysis of the Times and Locations of Critical Events in the Alleged Nerve Agent Attack at 7 AM on April 4, 2017 in Khan Sheikhoun, Syria

Han menar att en gasincident skett, och jag återger redan här slutsatsen

Det överväldigande beviset är att dessa videor upprepar ingenting mer än överflödiga eller upprepning av scener som föreslår att en fruktansvärd händelse kan ha inträffat. Nästan ingen av scenerna innehåller någon annan information. Detta ger upphov till en allvarlig fråga om hur mycket verkliga data som har levererats som verkligen indikerar en faktiskt signifikant attack med nervmedel.

Det som är helt klart från videorna är att platsen för saringasens spridning, enligt WHR, och massolyckan som skulle ha skett om sarin-spridningen verkligen inträffade, inte på något sätt är relaterad till offren som visas i andra videoinspelningar. Slutsatsen är uppenbar, den påstådda attacken som den beskrivs i Vita Husets Rapport (WHR) inträffade aldrig.

Slutliga kommentarer
Denna förkortade sammanfattning av fakta har konstruerats helt från grundläggande fysik, video bevis och absolut solida analytiska metoder. Det visar utan tvivel att sarin-spridningsplatsen som påstås som källa till sarinangreppet i Khan Sheikhoun den 4 april 2017 inte var platsen för en attack med nervgas.

Det visar också bortom allt tvivel att den enda massomfattande olyckan som kan ha orsakats av denna attack inte på något sätt är relaterad till de platser som visas i videoer efter en förgiftningshändelse av något slag i Khan Sheikhoun.

Detta innebär att de påstådda ”stora förtroende” för Vita husets bedömning den 11 april att den syriska regeringen var ansvarig för attacken inte är korrekt. För att en sådan rapport skulle kunna vara så oerhört felaktig, har den inte ha följt de enklaste och beprövade undersökningsmetoderna för att bestämma sannolikheten för sina resultat.

Eftersom USA motiverade attacken på ett syriskt flygfält den 7 april, fyra dagar innan den bristfälliga rapporten från den nationella säkerhetstjänsten släpptes till kongressen och allmänheten, är slutsatsen som följer att USA vidtog militära handlingar utan att det fanns underrättelseinformation som för detta beslut.

Vidare är det uppenbart att WHR inte var en rapport från underrättelsetjänsten.
Ingen behörig professionell inom underrättelsetjänst skulle ha gjort så många falska påståenden som är helt oförenliga med bevisen. Ingen kompetent professionell inom underrättelsetjänst skulle ha accepterat resultaten i WHR-analysen efter att ha granskat de uppgifter som presenteras här. Inga kompetenta underrättelsetjänstemän skulle ha bedömt kratern som manipulerades i termer som beskrivs i WHR.

Även om det är omöjligt att veta från en teknisk bedömning för att fastställa orsakerna till en sådan amatörmässig rapport, kan det inte uteslutas att WHR sattes ihop för att dölja kritisk information för kongressen och allmänheten.

Artikeln.
Denna analys innehåller en detaljerad beskrivning av tiderna och platserna för kritiska händelser i den påstådda nervgasattacken 4 april 2017 i Khan Shaykhun, Syrien – förutsatt att White House Intelligence Report (WHR) från 11 april 2017 korrekt identifierat platsen för det påstådda utsläppet av saringas.

Analys med hjälp av väderdata från tidpunkten visar att en liten by om 300 meter öst-sydost om kratern skulle kunna vara den enda plats som påverkas av den påstådda frisättningen. Byn är skild från den påstådda utsläppsplatsen (en krater) av ett öppet fält. Vindarna vid frisläppandet skulle initialt ha tagit sarin över det öppna fältet. Bortanför byn finns det en stort öppet utrymme och sarinmoln skulle ha blåst/färdats en längre distans och skulle ha försvunnit innan de nått något befolkningsområde.
Videoinspelningar från 4 april visar att den plats där offren antagligen behandlades från sarinexponering inte stämmer med det enda öppna utrymmet i byn som kunde ha använts för massbehandling av offer. Detta indikerar att de videoscener där offer för olyckan (döda och döende) lades slumpmässigt inte var från byn. Om platsen där kropparna var på marken istället var en plats där skadade och döda togs för bearbetning, är det svårt att förstå varför kroppar lämnades slumpmässigt på marken och i leran, som det framgår av videon.

Slutsatsen av denna sammanfattning av data är uppenbar – nervgasangreppet som beskrivs i Vita husets rapport (WHR) inträffade inte som påståtts. Det kan mycket väl ha varit massolyckor från någon form av förgiftning, men den händelsen är inte den som beskrivs av WHR.

Resultaten av denna analys kan tjäna två viktiga syften:
Det visar exakt vad som måste bestämmas i en internationell utredning av denna påstådda grymhet. I synnerhet, om en internationell undersökning kan avgöra var offren från nervmedelsattacken levde, kommer det ytterligare att bekräfta att de resultat som WHR rapporterade inte är kompatibla med de data som WHR hänvisar till som bevis för slutsatserna.
Det fastställs också att WHR inte utnyttjade enkla och övergripande etablerade metoder för analys för sina slutsatser.

Detta väcker oroliga frågor om hur det amerikanska politiska och militära ledarskapet bestämde att den syriska regeringen var ansvarig för den påstådda attacken. Det är särskilt oroande att WHR presenteras som en rapport med fynd som inger ”stort förtroende” -fyndigheter och att många höga tjänstemän i den amerikanska regeringen har bekräftat sin tro på att rapporten var korrekt och därtill med högt självförtroende.

Metodik i denna analys
Konstruktionen av den tidpunkt då videon var inspelad bestämdes genom att helt enkelt använda planetär geometri avseende solens vinkel 4 april. Illustrationen längre ned för solvinkelgeometrin visar detta för Khan Sheikhoun. Solens vinkel relativt den lokala horisonten sammanfattas i tabellen som återger bilden av planetgeometrin tillsammans med temperaturen under dagen mellan 06:30 och 18:00.
Nästa uppsättning visar skuggorna på ett ställe där ett stort antal giftoffer behandlas i det som verkar vara efterdyningarna av en förgiftningshändelse. Skuggorna indikerar att denna händelse inträffade ungefär klockan 7:30. Detta överensstämmer med möjligheten till en nervgasattack klockan 7 på morgonen den 4 april och det överensstämmer också med påståendet i WHR att en attack inträffade klockan 6:55 på den dagen.
Tiden för attacken är viktig för att bestämma tidslinjens konsistens med påståendena om en sarinfrisättning vid den krater som identifierad i WHR.

Om man antar att det frisläpptes tillräckligt med sarin från kratern som identifierades av WHR för att kunna orsaka skador bland många på betydande avstånd längre ned, så skulle sarin ha drivit nedåt med en hastighet av 1 till 2 meter per sekund i flera minuter innan den nådde den enda platsen där den omfattande olyckan kunde ha inträffat från detta speciella utsläpp av gas. Denna plats kommer att identifieras och beskrivas i nästa avsnitt. Om det skedde en frigörning av sarin från annan plats så skulle olyckan inte ha kunnat inträffat på denna plats, men någon annanstans i staden.
Symtomen på sarinförgiftning skulle ha uttryckt sig nästan omedelbart. Som sådan är uppgifterna om gasfrisättning omkring kl 7:30 den 4 april helt i överensstämmelse med möjligheten till en massförgiftning nedströms efter sarin-frisättning från kratern.

Nästa bild visar det tidigaste fotografiet vi har kunnat hitta av en individ som står vid sarin-frigöringskratern där den påstådda gasfrisläppningen inträffade. Bilden publicerades den 4 april och skuggan indikerar att klockan var 10:50. Således stod individen vid kratern ungefär 4 timmar efter gasens frisläppande (dispersionen).

Om dispersionshändelsen var från denna krater, skulle området där denna oskyddade individ står, vara giftigt och denna individ skulle utsättas för allvarliga och möjligen dödliga effekterna av sarinförgiftning. Detta kastar väsentliga misstankar om möjligheten att kratern identifierad av WHR verkligen skulle vara källan till sarinfrisläppningen.

Vid tiden för sarinutsläppet var luftens temperatur ca 60 ° F och solen var i en vinkel av endast 8 ° relativt lokal horisontell. Detta innebär att vätskan från sarinsläppet på marken från dispersionshändelsen inte skulle ha avdunstat till största delen. Klockan 11 hade luftens temperatur stigit till 75 ° F och solens vinkel i förhållande till horisonten var c:a 66 °. Således kan man förvänta sig att kombinationen av ökningen av lufttemperaturen och solbelysning på kratern skulle leda till signifikant avdunstning av flytande sarin som fanns kvar från den ursprungliga dispersionshändelsen. Lufttemperaturen och solvinkeln är sådan att området runt kratern borde ha varit ganska farligt för någon utan skydd.

Detta är därför en viktig indikation på att sarin troligen inte släpptes eller spreds från kratern.
Den sista uppsättningen av tre fotografier visar ankommande offer som söker behandling på ett sjukhus på någon plats i Khan Sheikhoun. Ankomsten till sjukhuset skedde mellan klockan 9 och 10:30 på dagen för attacken. Det här är kanske sent eftersom offren utsattes för allvarlig exposition klockan 7:30, men offer kunde ha kommit in efter allvarligt drabbade offer. Den här tiden är betydligt tidigare än den tid som WHR hävdar att ett sjukhus anfölls medan man behandlade offer för förgiftningsattacken. I nästa avsnitt diskuteras platsen där skadorna & dödsfall skulle ha inträffat om sarinutsläppet inträffade vid det ställe som anges i Vita Husets rapport (WHR).

Les hele artikkelen her.

Forrige artikkelHvem er Emmanuel Macron og hvem står bak ham?
Neste artikkelTyrkia fortsetter å bombe USAs allierte i Syria