Alexis Tsipras: – Klokkene ringer for Europa

10

På den greske statsministerens nettsider skriver Alexis Tsipras et engasjert innlegg der han advarer mot en strategi som vil ødelegge og splitte Europa. I første del av innlegget argumenterer han for at den greske regjeringa har gjort alt som står i dens makt for å finne løsninger på krisa i landet, men at den er blitt møtt av en motpart som ikke godtar resultatet av det greske valget. Han sier at den greske regjeringa ønsker en strategi som ønsker å forsterke Europas enhet på grunnlag av likhet og solidaritet mellom folkene. Men at de møter folk i maktposisjoner i Europa som står for en annen strategi:

Denne andre strategien går ut på å splitte eurosonen og dermed også EU. Det første skrittet for å oppnå dette er å etablere en eurosone med to hastigheter hvor «kjernen» vil etablere strenge regler for nedskjæring og tilpasning og vil oppnevne en finansiell superminister for eurosonen med uinnskrenket makt og med myndighet til å forkaste budsjettene til suverene stater hvis de ikke samsvarer med doktrinene til den ekstreme nyliberalismen. For land som nekter å bøye seg for denne nye myndigheten vil løsningen være enkel: strenge straffetiltak, obligatorisk nedskjæring, og enda verre: restriksjoner på kapitalbevegelse, disiplinære sanksjoner, bøter og til og med en parallell valuta.

Hvis vi skal dømme på grunnlag av det vi vet i dag, later det til at denne nye europeiske makta er i ferd med å bli opprettet, med Hellas som sitt første offer. For noen er dette en gyllen mulighet til å bruke Hellas for å statuere et eksempel for andre land som måtte ønske å ikke underlegge seg denne nye disiplinen. Det man ikke tar hensyn til er den enorme risikoen og de store farene en slik strategi innebærer. Denne strategien risikere ikke bare å sette en stopper for hele prosjektet med europeisk enhet ved å gjøre eurosonen til en valutakurssone. Men den vil utløse en politisk og økonomisk usikkerhet som sannsynligvis vil omdanne og forskyve hele den politiske og økonomiske balanseni Vesten.

Og til dem som måtte tro at dette bare gjelder Hellas, skriver Tsipras:

De begår en stor feil. Jeg vil anbefale dem at de leser Hemingways mesterverk Klokkene ringer for deg på nytt.

Som et ufrivillig apropos til artikkelen til Tsipras har den amerikanske finansbanken Goldman Sachs gått ut og sagt at «det kan være nødvendig med nyvalg og en ny regjering i Hellas for å få forhandlingene ut av dødvanne».

 

 

KampanjeStøtt oss

10 KOMMENTARER

 1. Hvorfor melder ikke Hellas seg bare ut av EU, og innleder samarbeid med brasil, kina, russland osv? Føler ikke mye sympati for dem når de ikke tør å avvise EU.

 2. haha, «men at den er blitt møtt av en motpart som ikke godtar resultatet av det greske valget» ja, dere kan drømme om et sosialistisk fyrtårn i Middelhavet basert på tyske skattepenger.

 3. Det er vel eventuelt snakk om at Hellas må gå ut av Euroen og ikke EU. Det er svært mange EU som har sin egen valuta. En Hellas exit fra Euroen og løser ikke landets gjeldsproblemer. Gjelden vil fremdeles være der og den brukes for alt det den er verdt fra EUs side til å tvinge Hellas i den retning de vil (sparepolitikk, restrukturering, privatisering osv osv).

  Utenom Russland og kanskje Kina, så er ikke Brics-landene naturlige handelspartnere. Den såkalte Brics-banken er ikke enda operativ og kan ikke hjelpe Hellas i dag. Det ser desverre ut som at EU/IMF vil la Hellas gå konkurs. Kanskje håper de at de da får en en mer pro-vestlig innstilt regjering enn Syriza.

   • En som nekter å betale på sine lån, vil neppe få lån. Eventuelt vil lånevilkårene bli stilt på en slik måte at tilbakebetaling i praksis blir vanskelig (umulig) å leve med (skyhøy rente, sikkerhetstillelser osv). De kan jo gå over til sin egen valuta og trykke penger. Men dette forutsetter de har overskudd på statsbudsjettet (ingen vil kjøpe gresk gjeld) og overskudd på handelsbalansen med utlandet slik at de slipper å finansiere handelsunderskudd med gjeld. Det er endel som har vist til Island som et eksempel som Hellas kan følge.

    • Et nytt Cuba? Det kunne jo ha vært mye verre. Det blir i hvert fall et selvstendig land med æren i behold. Dere må huske på at gjelden til Hellas er fullstendig urettferdig, så om de ikke betaler den gjør de det riktige. Men problemet med Syriza er at de ikke forstår at EU i sin grunnatur er markedsliberalistisk og ikke kan reformeres.

 4. Den greske gjeldsnedskrivning er der.Fordi gjelden ikke kan betales.
  Men den kan,og vil antakelig finne sted,men under forskjellige navn.
  Det finnes mange aktører,med internt probelmatiske agendaer-Tyskland,ECB,IMF,EU-kommisjonen.Dragkampen går innad i hver «fraksjon,» som også i den greske regjering.
  Da gjelder det å finne nye «instrumenter,» som langsiktige «sikkerheter» via 0-rente på «uendelig lang sikt.»
  Slik kan man tolke meldinger i FAZ.
  Den greske regjering må altså få et slags fikenbald,som viser at den ikke har forlatt alle løfter om pensjon og ansettelser i staten.
  Og Tyskerne må overbevises av sin regjering,om at ikke hele regjningen havner hos deres skattbetalere.
  Vinnerne vil ,om de lykkes,være den del av Markedet som ikke har satset på Euroens sammenbrudd.De samme krefter som fortsetter sin QE/negativ sparerente.Korts sagt-de som vil fortsette sparepolitikken,og sende millioner av europeere inn i en langsomt synkende økonomisk spiral.
  «Klokkene har allerrede ringt,» timene med bortfoklaringer er igang.Bare noen fagøkonomer,som er så høyt på strå at de ikke kan bortvelges,tør og kan si imot.Veien framover er brulagt,ikke med håpet om å mette 5.000 med 5 fisk,men med håpet om å integrere fattige i en synkende økonomi,med skattepenger fra en forgjeldet middelklasse,som snart ikke har noe å betale med.

  Sålenge «venstresiden» ikke har annet enn tro å holde seg til,vil middelklassen klamre seg til de styrende fraksjoner,i håp om å få beholde noe av sine posisjoner.Når troen svikter,vil helt andre enn troende «venstreaktivister» fange dem opp. Kampen mot IMF og EU vil ikke slutte,fordi kampen fra deres side er antisivilisatorisk.
  Vi får se hvor langt Tsipras kan berge seg og regjeringen,og hvor lenge Euroens uavvendelighet varer.

  Nærmeste Bettingbyrå kan være like treffsikkert,som opinionsundersøkelser og artikler i økonomiske tidsskrifter.Dessverre.

 5. Den akutte krisa er langt på vei en likviditetskrise. Hellas har ikke mottatt nye lån sia august i fjor på samme tid som landet har betjent gjelda. ECB setter tommeskruen på den greske banksektoren gjennom Emergency Liquidity assistance-programmet og overføringene under dette regimet har vært langt mindre enn greske banker og regjeringa har vurdert å være nødvendig. Det innebærer også at banken når som helst kan blokkere pengestrømmen helt. Slik den trua med overfor Irland og slik den faktisk gjorde det på Kypros i 2013.

  Krisemaksimeringa kreditorene og eurogruppa bedriver har også leda til at den greske banksektoren er tappa for egenkapital. Over 30 milliarder har forsvunnet fra kontiene de siste fem månedene. Egenkapitalnivået er lavere enn på noe tidspunkt de siste 15 åra.

  Det er riktig at gjelda ikke er å leve med, men akkurat nå er ikke det hovedproblemet. Gjeldsåret 2015 er særegent. Forfallene beløper seg til over 23 milliarder euro i fall vi ikke inkluderer kortsiktige lån og såkalte Treasure Bills, som kan refinansieres ( i fall de inkluderes er beløpet 38 milliarder). Men tall det greske Public Debt Management har lagt fram viser at neste år er det tilsvarende beløpet «bare» 6,6 milliarder. Fram til 2057 vil årlig tilbakebetaling ikke på noe tidspunkt overskride 13 milliarder.

  Eurosona og deres anførere vil statuere et eksempel og rulle over det greske demokratiet. Stemmene fra regjeringskontorene i Athen er en trusel mot den europeiske kapitalens profitabilitet og akumullasjonsbetingelser. Så som den tyske eksporten som rangerer som nr 2 i verden etter Kina og som erfarer nedgang vor veksttakten i den internasjonale handelen for første gang på 20 år og nedgang i forhold til verdens samla produksjon for første gang på 40 år.

  Det er ikke tid for «merkelsk sjenerøsitet» i Europa. Det er ikke tida for å la grekerne stikke huet opp av elendigheta.

  Det foreligger ingen lettvinte resepter for å løse den greske krisa. Det er grekerne sjøl pinlig inneforstått med. Alle jeg snakker med i Hellas – det være seg parlamentsrepresentanter for Syriza, grunnplansaktivister, folk i den sosiale bevegelsen og mennesker jeg treffer på gata – er opptatt av økonomisk gjenreisning. Det krever restrukturering. Og de er klar over at det vil innebære tøffe tak og hardt arbeid. Den greske kapitalistiske sektoren er i elendig forfatning. Tall henta fra økonomisk statistikk viser at på den ene sida var Hellas det eneste landet i eurosona der prisen på arbeidskraft per time sank i nominell verdi i perioden 2007-14. Vi har å¨gjøre med ei storstilt intern devaluering. I ei sånn setting er det naturlig å forvente at eksporten øker. Men tallenes tale gir et helt anna bilde. I samme periode sank også den greske eksporten med 15!

  Grekerne trenger til å bryte ned gamle strukturer (det greske oligarkiet (eller kompradorborgerskapets) kontroll over kommandohøydene i økonomien og rede grunnen for økt produksjon og produktivitet. Kapitalen er tilgjengelig i form av produksjonsmidler, knowhow og arbeidskraft, men aktivering krever nye vilkår og grundig planlegging. I så måte er turistsektoren ei svøpe og ikke en velsignelse for den greske økonomien. Den in viterer ikke til innovasjon og produktuvitetsvekst. Samtidig leder profitabiliteten til at kapitalen trenger inn i dens sfære.

  Det er vanskelig å forestille seg sånn framtidsscenarier innafor eurosona. Men på samme tid er det store flertallet av grekerne tilhengere av å beholde euroen. Det setter også noen «røde streker» for regjeringa.

  et er klart at Syriza må levere for at legitimiteten ikke skal slå store sprekker på sikt. Men de er ikke der ennå. På den siste meningsmålinga samler partiet 48,5%. Det er høyere enn på noe tidspunkt etter valget.

  Det henger sammen med to ting:
  * de systemlojale partiene (den gamle politiske elita) er helt diskreditert. I alle de 15 valgene mellom 1974 og 2012 samla de to statsbærende partiene (PASOK og ND) over 83% av stemmene i snitt. Nå sier opinionsundersøkelsene litt over 20″.
  * folk på bakken ser at Syriza demonstrerer vilje til å bringe dem i riktig retning. Dessuten at regjeringa har fått til endringer som betyr mye for foøl. Midt oppe i krisa og med skrapa statskasse. I skrivende stund kommer jeg fra besøk på en helseklinikk som drives av frivillige og betjener 5000 mennesker i året. Pågangen hos dem er bl.a. betinga av at det gamle regimet stengte 1/3 av befolkninga ute fra retten til helsetjenester fordi de hadde falt ut av forsikringsordninger pga arbeidsløshet, konkurser for små forretningsdrivende osv.. De var gjerne menneskene med de største behovene. Nå har helseministeriet slått fast prinsippet om alles likeverdige rett. Det er ikke så vanskelig å forestille seg hva sånne beskjedne tiltak betyr for familier som kom til sjukehuset med sjuke barn og blei avvist fordi de hadde mista jobben. Eller et menneske som trenger insulin for sin diabetes. Tillsvarende gjelder endringer i arbeidslivlovgivninga, Humanitarian Crisis Act og nye regimer for betaling av skattegjeld.

 6. Kan ikke Hellas bare la være å betale de klovnene? Sørge for krisehjelp fra Kina og andre land mens de stabler økonomien opp igjen. Folk snakker som om det er en naturlov at denne gjelden skal betales.

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.