Snikende innføring av beredskapsfullmakter innskrenker demokratiske rettigheter

0
Illustrasjon: Shutterstock

Professor Hans Petter Graver skriver i en kronikk i Aftenposten:

Nye krisefullmakter for regjeringen: Forslaget bekrefter min frykt

Så får vi altså en snikende innføring av beredskapsfullmakter. Frykten etter pandemien var at den ville bli mønsterdannende for myndighetenes rettslige handlefrihet i kriser. Frykten ble ikke mindre da Stortinget, etter forslag fra regjeringen, vedtok en generell og permanent forskriftshjemmel om isolering og smittekarantene i smittevernlovens paragraf 4–3 a.

Det ble gjort uten en bred og demokratisk evaluering og gjennomgang av hvordan behovet for handlekraft bør balanseres opp mot demokratiske og juridiske garantier. Nå følger neste skritt.

Departementet foreslår en fullmaktslovgivning om sivil arbeidskraftberedskap som skal gi «rammer for regulering av det sivile arbeidslivet» når rikets selvstendighet eller sikkerhet er i fare. Og som samtidig sikrer «tilstrekkelig fleksibilitet slik at tiltak kan tilpasses behovene i den konkrete situasjonen».

Regjeringen skal få fullmakt til følgende:

  • å regulere adgangen til å etablere eller avslutte arbeids- og tjenesteforhold
  • fastsette endringer i offentlig, kollektiv eller individuell regulering av arbeidstid, helse, miljø og sikkerhet og retten til ferie og permisjon
  • suspendere retten til arbeidskamp
  • pålegge enhver person mellom 18 og 72 år arbeidsplikt

Regjeringen skal kunne gi forskrift om unntak fra bestemmelser i forvaltningsloven.

Uavhengig av om landet er i krise, kan regjeringen gi forskrift om at klage over vedtak om forhåndsutskriving og opplysningsplikt ikke medfører utsatt iverksetting av vedtaket.

Regjeringen skal også kunne gi forskrifter som innskrenker retten til domstolskontroll og behandlingen av saker for domstolene.

Og Graver tilføyer:

Det departementet ikke sier, er at forslaget i betydelig grad vil svekke den parlamentariske og rettslige kontrollen med regjeringens bruk av beredskapsfullmaktene.

Høring om forslag om endringer i sivilbeskyttelsesloven

Regjeringa sendte forslaget ut på høring 15. januar og høringsfristen er 15. april.

Du kan sende inn høringssvar her.

Trenger du inspirasjon kan du hente den i artikkelen til Hans Petter Graver eller i høringssvaret fra Foreningen Lov og Helse.

Det er til nå veldig få som har sendt inn svar.

Hans Petter Graver var en av de aller første som så hvilken vei man var på vei da rettsstaten ble satt til side til fordel for smittevernstaten.

Forrige artikkelKrigsdagbok del 104 – 29. til 28. januar 2024
Neste artikkelIvermectin hjelper mot COVID, FDA trekker «hestekur»-propaganda