Motvind: Fornybardirektivet må ikke vedtas i Norge!

0
Fornybardirektivet må ikke vedtas, verken helt eller delvis.

Høringsinnspill fra Motvind Norge vedrørende EUs fornybardirektiv fra 18. oktober 2023 (EU) 2023/2413.

Organisasjonen Motvind Norge har sendt sitt høringsinnspill til EUs fornybardirektiv. I oppsummeringa heter det:

Hvis EUs reviderte fornybardirektiv vedtas i Norge, vil konsekvensene bli svært inngripende og omfattende. Mange av plan- og bygningslovens prosesser og tidsfrister vil bli overstyrt. Kommunene vil miste kontroll over energiutbyggingen, noe som vil redusere graden av selvråderett. Resultatet blir at store natur- og friluftsområder ødelegges av kraftutbygging.

Det reviderte fornybardirektivets kanskje mest inngripende klausul, er at fornybarprosjekter skal defineres som å være av vesentlig samfunnsmessig interesse. Dette er en definisjon som åpner for systematisk bruk av statlig plan for godkjenning av eksempelvis vindkraftverk.

Fornybardirektivet legger opp til hasteprosesser med svært korte tidsfrister. Om myndighetene ikke lykkes med å overholde gitte frister, åpnes det for automatisk godkjenning av prosjekter. En rekke uklare artikler åpner for at vindkraftutbyggere kan utnytte dette til sin egen fordel. Resultatet blir uvegerlig at innbyggernes rett til deltagelse og innflytelse i konsesjonsprosessene begrenses eller elimineres av EU. Veien legges åpen for miljøkriminalitet og menneskerettsbrudd av den typen vi har bevitnet på Fosen.

Fornybardirektivet er utformet med tanke på europeiske slettelandskap hvor vindkraftutbygging gjør mindre varig skade på geologien enn i norske fjell og heier. Det vil derfor være både meningsløst og svært skadelig for Norge å innføre dette uegnede direktivet. Det vil bare lede til enda en omdreining på forbruksspiralen som driver frem den globale
oppvarmingen.

Fornybardirektivet må betraktes som et angrep både på naturen og på rettsstaten Norge. Dermed er det også et angrep på vanlige innbyggere i landet. Slik Motvind Norge ser det, er det uakseptabelt å prioritere vindindustriens økonomiske behov fremfor behovene til landets innbyggere. Det er feil å ødelegge det vi har igjen av natur for å dekke EUs umettelige
kraftbehov.

Fornybardirektivet må ikke vedtas i Norge, eller i EØS-lovverket. Det må heller ikke innføres bit for bit i våre lover og regler, verken i offentligheten eller på tildekte måter.

Resten av høringsuttalelsen fra Motvind Norge finnes her.

Innen høringsfristen gikk ut 19. april var det kommet inn 6391 høringssvar. Dem finner du her.

Forrige artikkelFornying eller hykleri?
Neste artikkelUSA lokker Jemen med agn, men Ansarallah biter ikke på