Ingen vil bære kostnadene for opprydninga etter flommen «Hans» og nå kommer snart vårflommen

0
Flomdiger elv ved Lunde i Stryn. Foto: Reidar Nesje / Shutterstock
Av Romy Rohmann.

I 2023 mottok Landbruksdirektoratet 2437 søknader om naturskadeerstatning, 1991 av disse omhandler skader i etterkant av «Hans». Landbruksdirektoratet har mottatt omtrent fem ganger så mange søknader som tidligere år, og sjøl om regjeringa har kommet med en midlertidig forskrift om tilskudd til opprydding er det flere som mener at den er såpass dårlig at det ikke er noen vits å påta seg arbeidet.

Tilskuddene er så dårlige, saksbehandlinga tar altfor lang tid og bøndene vil ikke drive dugnadsarbeid. Hvor mye landbruksjord som går tapt på grunn av dette, og hva dette vil si for sjølforsyninga på toppen av den dårlige landbrukspolitikken som føres er det vanskelig å forutsi nå, men tallene vil nok komme etter hvert.

(bilde fra oppslag i Nationen oktober 2023,  https://www.nationen.no/hallingdals-storste-jorde-kan-vare-tapt-for-alltid/f/5-148-425049)

Kommunikasjonsdirektør Robert Rønning i Landbruksdirektoratet sier til avisa Nationen:

Av Hans-sakene er per dags dato cirka 350 søknader behandlet, og i overkant av 200 er under behandling.

Landbruksdirektoratet er ikke satt opp for å håndtere en ekstraordinær hendelse med så store og mange skader som Hans medførte. Vi er fast bemannet med 4,5 årsverk. Det har vist seg meget krevende å rekruttere midlertidig ansatte, men vi har nå økt kapasiteten med 2 årsverk og enda ett årsverk kommer til i løpet av mai. Vi vurderer fortløpende mulighetene for å øke kapasiteten ytterligere. I tillegg har vi selvsagt utstrakt bruk av overtid.

Vi regner med at vi vil behandle saker fra 2023 i hele 2024. Dette beklager vi sterkt og vi vurderer kontinuerlig mulighetene for å øke kapasiteten i saksbehandlingen.

https://www.nationen.no/kun-350-av-1991-flomskader-ferdigbehandlet-det-er-skandalost/s/5-148-524251

Det kom en midlertidig forskrift om tilskudd for opprydding av avfall etter flomhendelsene i Sør-Norge i august 2023, og søknadsfristen for dette tilskuddet gikk ut rett før påske, men mange er kritiske til denne forskriften og mener at det er statens ansvar å dekke denne typen naturskader.

Det er slik at egenarbeid ikke dekkes og tilskuddet kan dekke opp til 85 prosent av dokumenterte kostnader.

Forskriften kan leses her: https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2024-03-22-535

https://www.landbruksdirektoratet.no/nb/eiendom/ordninger-for-eiendom/tilskudd-til-opprydding-av-avfall-etter-flomhendelsene-i-sor-norge-i-august-2023

Både Norges Bondelag (NB) og Norsk Bonde- og Småbrukarlag (NBS) er kritiske til enkelte sider av forslaget. De mener ansvaret for oppryddingen er et samfunnsansvar og ikke skal påføre tilfeldig rammede grunneiere ekstra kostnader. De mener at arbeidet skal dekkes fullt ut av staten.

«Det kan ikke være slik at våre medlemmer skal drive dugnad ved å dekke utgifter som åpenbart kommer hele samfunnet til gode», skriver fungerende generalsekretær hos NBS, Anders Bakke Klemoen, som også mener det bør etableres en permanent støtteordning for skader etter ekstremvær.

https://www.nationen.no/bonder-vil-ikke-drive-flom-dugnad-for-a-rydde-etter-hans/s/5-148-524795

Ordfører Ola Tore Dokken (Sp) i Nordre Land blir intervjuet i Nationen i februar, de skriver:

Nordre Land kommune i Innlandet ble hardt rammet under ekstremværet Hans i fjor. Sp-ordfører i kommunen, Ola Tore Dokken, frykter for vårens flom som rykker stadig nærmere. Han etterlyser nå en tydeligere vilje fra egen regjering til å gjøre noe for å forhindre kommende flommer.

I kommunens beste jordbruksområde, Nordsinni, står store landbruksarealer i fare for å legges under vann når snøsmeltinga starter i mai. Så mye som 8000 dekar landbruksareal er utsatt for oversvømmelse, fortsetter Dokken.

Hvis vi mener noe om matberedskap og det å ta vare på dyrket mark, da hjelper det ikke å heise flagget for 70 mål på Vestby (Regjeringa stoppet Ikea-planer på matjord i Vestby, journ.anm.) når tusenvis mål med landbruksareal blir tatt ut av produksjon fordi vi ikke har satt i gang flomforebyggende tiltak.

Ordføreren er svært bekymret for vårflommen som kommer, det er rundt 70.000 kubikk med masse som fortsatt ligger i nedre del i Dokkaelva og gjør den sårbar for oversvømmelse.

Det er fortsatt uklart hvem som skal istandsette og ta regninga for det flomvernet som blei ødelagt i fjor av flommen og nå står kommunen der og bare venter på snøsmelting og vårflom. Hva dette vil betyr for året som kommer og årets avling er det vanskelig å si, men vi  får se.

https://www.nationen.no/sp-ordforer-refser-egen-regjering-for-hans-handtering-detter-mellom-alle-stoler/s/5-148-503791

Forrige artikkelKondolerer på etterskudd! 75 år – Har NATO overlevd seg selv?
Neste artikkelNorsk økonomi på ville veier?