Stortinget må sikre menneskerettighetene

0
Høytidelig åpning av Stortinget / Stortinget - Flikr

I en kronikk på KSU.no skriver professor Morten Walløe Tvedt om de foreliggende forslagene for å gi forvaltningen fullmakter til å sette Grunnlovens regler om menneskerettigheter helt til side.

Professor Tvedt skriver:

Nå foreligger det igjen forslag som vil overføre makt fra Stortinget til forvaltningen. Stortinget behandler nå to alternative forslag til ny Grunnlovens §113b. om å gi forvaltningen fullmakter til å sette Grunnlovens regler om menneskerettigheter helt til side.

Norges Grunnlov har aldri før hatt regler som gir forvaltningen myndighet til å sette grunnlovsbestemte menneskerettigheter til side. Forslagene innebærer en stor endring i det norske statsrettslige systemet. Dersom vi ønsker en reell maktfordeling i Norge, må Stortinget si nei til forslagene til ny Grunnloven § 113b. I kriser, eller en situasjon som oppleves som en krise, er individets behov for beskyttelse størst. Å sette Grunnlovens regler om din og min frihet til side, er ikke noe enhver direktør i et direktorat eller ethvert kommunestyre skal kunne gjøre. Skal myndighetene frata deg frihet til å drive ditt arbeid eller gå ut av hjemmet ditt, bør det være Stortinget som tar beslutningen. Unntak fra Grunnloven bør vedtas av det samme organet som har innført rettighetene. Derfor bør Stortinget selv beslutte å sette menneskerettighetene ut av spill i hvis Stortinget mener det foreligger en krisesituasjon.

En grunnlovsregel som gir fullmakt til å sette menneskerettighetene ut av spill, må svare klart på tre spørsmål:

  1. Hvem skal kunne fravike Grunnlovens menneskerettigheter?
  2. I hvilke situasjoner skal Grunnlovens regler kunne tilsidesettes?
  3. Hvordan skal en unntakstilstand for menneskerettighetene besluttes?

Ingen av de to grunnlovsforslagene svarer klart på disse tre essensielle spørsmålene. Stortinget bør derfor ta seg tid, og utforme et nytt forslag til grunnlovstekst.

Grunnlovsforslagene sier ikke noe om hvem som skal bestemme når menneskerettighetene skal settes ut av spill. En ny Grunnloven § 113b må derfor si klart at det er Stortinget selv som skal beslutte å sette menneskerettighetene ut av spill i det konkrete tilfellet. Forslagene til §113b vil undergrave gjennomføringen av menneskerettighetene. Hvis det er et sterkt ønske fra Stortinget selv å begrense sin egen myndighet i slike krisesituasjoner, må denne unntaksmyndigheten legges til «Kongen i statsråd», slik at den ikke kan delegeres til underliggende organer. Ingen av forslagene legger beslutningsmyndigheten til Stortinget eller Kongen i statsråd. Det undergraver demokratiet og maktfordelingsprispippet.

Les resten av professor Tvedts artikkel her:

Stortinget må sikre menneskerettighetene

Vi har tidligere behandlet disse forslagene her på steigan.no:

Lovendringene svekker Grunnlovens beskyttelse av den enkeltes menneskerettigheter

Forrige artikkelBondeopprøret tvinger EU-kommisjonen på defensiven, men den gir seg ikke
Neste artikkelEUs solindustri i eksistensiell krise