Snikinnføring av nye unntakslover

0
Shutterstock

Regjeringa med endringer av straffeloven og sivilbeskyttelsesloven som peker i retning unntakstilstand. Og typisk for begge forslagene er at det er byråkratiet og ikke Stortinget eller regjeringa som skal fatte beslutningene.

Forslagene til endring av straffeloven er lagt fram i Prop. 42 L (2023–2024): Endringer i straffeloven mv. (påvirkning fra fremmed etterretning).

Justis- og beredskapsdepartementet foreslår i denne proposisjonen endringer i straffeloven, straffeprosessloven og politiloven. Formålet med lovforslaget er å styrke og gi et mer helhetlig strafferettslig vern mot skadelig påvirkningsvirksomhet fra utenlandsk etterretning i Norge. Videre vil lovforslaget sikre at Politiets sikkerhetstjeneste (PST) har mulighet til å forebygge og etterforske slik ulovlig påvirkningsvirksomhet i Norge.

Videre foreslås det endringer i straffeprosessloven som vil åpne for bruk av skjulte tvangsmidler for å etterforske brudd på straffebudene. Det foreslås også endringer i straffeprosessloven og politiloven som vil åpne for bruk av skjulte tvangsmidler for å avverge og forebygge grove overtredelser.

Brudd med Grunnloven § 100

Regjeringa innser at de tiltakene den foreslår er på kant med ytringsfirheten slik den er definert i Grunnloven § 100.

«Ytringsfrihet bør finne sted.

Ingen kan holdes rettslig ansvarlig for å ha meddelt eller mottatt opplysninger, ideer og budskap med mindre det lar seg forsvare holdt opp imot ytringsfrihetens begrunnelse i sannhetssøken, demokrati og individets frie meningsdannelse. Det rettslige ansvar bør være foreskrevet i lov.

Frimodige ytringer om statsstyret og hvilken som helst annen gjenstand er tillatt for enhver. Det kan bare settes klart definerte grenser for denne rett der særlig tungtveiende hensyn gjør det forsvarlig holdt opp imot ytringsfrihetens begrunnelser.»

Derfor knytter regjeringa endringsforslagene til en diskusjon om «påvirkningsoperasjoner»:

Typiske trekk ved påvirkningsoperasjoner er at de gjerne foregår fordekt og at desinformasjon inngår som et sentralt virkemiddel. Dette beskrives blant annet i to rapporter fra Forsvarets forskningsinstitutt: Hvordan gjøre samfunnet mer robust mot uønsket påvirkning i sosiale medier (FFI-rapport 21/01237) og Uønsket utenlandsk påvirkning? – kartlegging og analyse av stortingsvalget 2021 (FFI-rapport 21/02746). Uttrykket «desinformasjon» er i FFI-rapportene beskrevet som «utvikling og spredning av bevisst feilaktig eller villedende informasjon i den hensikt å påvirke menneskers virkelighetsoppfatning, holdninger og handlinger», se FFI-rapport 21/01237 punkt 2.1 side 11.

Regjeringa er også klar over at den beveger seg på kanten av Den europeiske menneskerettskonvensjonen (EMK):

Inngrep i ytringsfriheten etter EMK er bare tillatt dersom inngrepet er foreskrevet ved lov, verner ett eller flere nærmere angitte legitime formål og er nødvendig i et demokratisk samfunn.

Hensynet til den nasjonale sikkerheten («the interest of national security») er ett av formålene nevnt i EMK artikkel 10 nr. 2 som legitimt kan begrunne inngrep i ytringsfriheten. Som påpekt ovenfor i punkt 3 og punkt 6.2.2 vil fremmede staters påvirkningsvirksomhet kunne utgjøre en alvorlig trussel mot Norges nasjonale sikkerhet. Slik aktivitet kan påvirke beslutningstakere eller allmennheten i sikkerhetspolitiske spørsmål og på den måten svekke den nasjonale sikkerheten direkte.

Som påpekt bruker fremmed etterretning ofte desinformasjon som et sentralt virkemiddel i påvirkningsoperasjoner. I Fokus 2023 uttaler Etterretningstjenesten følgende:

«En tredje [russisk taktikk] går ut på å teppebombe medier med ulike teorier og usannheter om en hendelse eller sak. Målet er da ikke å overbevise, men å så tvil om sannheten og svekke folks tillit til myndigheter og nasjonale medier.»

Departementet legger etter dette til grunn at påvirkning fra fremmed etterretning i mange tilfeller vil innebære en trussel mot andres rett til et effektivt politisk demokrati, og at straffeforfølgning kan redusere denne trusselen.

So, das ist des Pudels Kern, som Goethe skriver i Faust.

Endringene tar sikte på å forby det å reise tvil om narrativene til NATO i alliansens stedfortrederkrig mot Russland.

Siden de narrativene er så stappfulle av usannheter, overdrivelser og feilinformasjon, er det ikke mye kritiske journalistikk man skal kunne drive med for å havne i etterretningstjenestenes søkelys.

Høring om endringer i sivilbeskyttelsesloven

Justis- og beredskapsdepartementet har sendt på høring forslag til endringer i sivilbeskyttelsesloven om sivil arbeidskraftberedskap når rikets selvstendighet eller sikkerhet er i fare.

Forslaget går ut på at det tas inn et nytt kapittel VI B i sivilbeskyttelsesloven som gir Kongen hjemmel til å regulere sivile arbeids- og tjenesteforhold og pålegge sivil arbeidsplikt (sivil arbeidskraftberedskap) når rikets selvstendighet eller sikkerhet er i fare. Det foreslås hjemmel til å regulere adgangen til å etablere og avslutte arbeids- og tjenesteforhold (§ 24 f), utfylle, supplere eller fravike offentlig og privat regulering av arbeids- og tjenesteforhold og arbeidspliktforhold (§ 24 g) og gi pålegg om arbeidsplikt (§ 24 h). Det foreslås også at Kongen gis fullmakt til å gi forskrifter også i fredstid om forberedende tiltak, øvelser og forhåndsutpeking til arbeidsplikt. I tillegg foreslås det hjemmel til ved forskrift å gi bestemmelser om opplysningsplikt, behandling av personopplysninger, erstatning og kompensasjon, saksbehandling, domstolsprøving og straff.

Vi må få en juridisk vurdering av dette forslaget, men for oss ser det nokså vidtrekkende ut, særlig på bakgrunn av endringene i smittevernloven og erfaringene fra innføringa av Smittevernstaten under koronakrisa.

Men vi merker oss et springende punkt, nemlig at avgjørelsene her legges til «Kongen», og det betyr ikke «Kongen i statsråd», altså regjeringa, men det kan bety for eksempel et fagdepartement eller et direktorat.

Og da er det enda et skritt i retning av et ikke-parlamentarisk totalitært system.

Høringsfristen er 15. april og høringssvar kan sendes inn her.

Forrige artikkelStatsadvokaten i Texas har saksøkt Pfizer for feilaktig fremstilling av koronavaksinene
Neste artikkelTyskland usikre på hvor deres Ukraina-våpen ble av