Hvordan står det til med våre velferdstjenester?

0

Barnehagen – et oppbevaringssted mens foreldre er på arbeid eller et pedagogisk omsorgstilbud?

Av Romy Rohmann.

Hvordan barna har det i barnehagen er avhengig av de voksne som arbeider der, antall voksne på jobb og deres mulighet for planlegging og ivaretakelse av det enkelte barn. Det er mange krav som stilles til barnehagens pedagogiske virksomhet, og for å kunne følge opp alle barn, ta utgangspunkt i deres interesser og behov, og samtidig skape et innhold som utvider og beriker barnas livsverden, er det avgjørende at personalet i barnehagen både har nok tid og kompetanse til å planlegge, gjennomføre og vurdere barnehagens praksis.

I dag mangler det nesten 2600 barnehagelærerårsverk, bare for å oppfylle den gjeldende barnehagelærernormen.

Dagens bemannings- og barnehagelærernorm sikrer ikke dette. Det er rett og slett for få ansatte til stede, og for få av de ansatte som har den barnehagefaglige kompetansen som kreves. Vi har ei bemannings- og kompetansekrise som gjør at mange barns tilbud er redusert til tilsyn.

Dette skriver leder av utdanningsforbundet Steffen Handal på Utdanningsforbundets hjemmeside i oktober.

Det er tid for de minste!

I dag er det mange barnehager som ikke driver i tråd med loven, de må velge hvilke deler av lovverket som må brytes. I valgkampen hørte vi lite om den krisen som utspiller seg i mange norske barnehager. En bemannings- og kompetansekrise som gjør at mange barns tilbud er redusert til tilsyn. Statsråden har kort tid på å gjøre noe med situasjonen. Foreløpig er det lite som minner om handling.

Manglende bemanning og kompetanse

I flere år har barnehageansatte fortalt om en hverdag hvor bemanningen ikke strekker til. Det er stor slitasje på de ansatte, som opplever at de ikke får gjort en god nok jobb. Sykefraværet er urovekkende høyt, og barnehagelærere forlater arbeidslivet alarmerende tidlig. De som slutter oppgir bemanningssituasjonen som hovedårsak, de kan ikke lenger stå inne for tilbudet til barna. Disse forholdene er etter hvert grundig dokumentert. Slitasjen på de ansatte er symptomer på et enda større problem, nemlig at barn ikke får det tilbudet de trenger og har krav på. Det er utopisk å tro at barnehagen kan følge opp alle barns utvikling, eller sikre et godt psykososialt miljø, når bemanningen er mangelfull.

Jeg vil gå så langt som til å si at mange barnehager i dag ikke driver i tråd med loven, eller at de må velge hvilke deler av lovverket som må brytes. Resultatet blir uansett at mange barn ikke gis tilstrekkelig støtte i sin utvikling, eller ikke blir inkludert i gode fellesskap sammen med andre barn.

Utdanningsforbundet kom i høst med en rapport som peker på bemanningskrisa i norske barnehager. Med for få ansatte på jobb vil det gå utover det pedagogiske innholdet og muligheten for oppfølging av enkeltbarn.

Denne rapporten som heter «Når plantid bare er en plan» viser utfordringene barnehagelærerne står overfor på grunn av for lav bemanning.

Rapporten er basert på en spørreundersøkelse til 4 600 barnehagelærere som er medlemmer av Utdanningsforbundet og jobber innenfor KS-området.

Dette er noen fakta fra rapporten:

Kun 13 prosent oppgir at de som en hovedregel alltid får tatt ut planleggingstimene (fire timer i uken)

Hver fjerde barnehagelærer får sjelden aller aldri tatt ut timene

Resultatene viser tydelig at utilstrekkelig bemanning er den fremste årsaken til at barnehagelærerne ikke får tid nok til å planlegge og vurdere det pedagogiske innholdet. 78 prosent begrunner manglende tid til planlegging med at de anser det som uforsvarlig å gå fra barnegruppen.

Respondentene oppgir at det de får for liten tid til er aktiviteter og prosjekter for barnegruppa (85 prosent), tilrettelegging for og oppfølging av enkeltbarn (70 prosent) og vurderingsarbeid (69 prosent)

2 av 3 barnehagelærere bruker fritiden sin til å planlegge det pedagogiske innholdet i barnehagen

29 prosent av de spurte ser for seg å slutte i løpet av 1–3 år

https://www.utdanningsforbundet.no/nyheter/2023/ny-rapport-darlig-bemanning-gar-sterkt-ut-over-kvaliteten-i-barnehagen/

I januar 2023 presenterte den daværende kunnskapsminister Tonje Brenna den nye barnehagestrategien. Regjeringa tallfestet at minst 60% av de ansatte skal være barnehagelærere.

Dette er hva Brenna og Støre lovte i januar:

I årene som kommer skal vi ha høyere krav til hvilken kvalitet vi skal tilby barna. Både fordi det skal være godt å jobbe i barnehage, det skal være godt å gå i barnehage, og foreldrene skal være sikre på at de leverer barna et trygt sted hver eneste morgen, sier kunnskapsminister Tonje Brenna.

Statsminister Støre sier Barnehage-Norge nå er på vei over i en ny fase etter den store barnehageutbyggingen. Nå skal kvaliteten styrkes.

 Veien dit går gjennom flere barnehagelærere og god bemanning, sier Støre.

Bemanningsnormen som blei innført i 2018 innebærer at det i grunnbemanningen skal være maks tre barn per ansatt for barn under tre år, og maks seks barn per ansatt for barn over tre år.

Det står i det nye strategidokumentet til regjeringen at barnehagene skal ha «nok ansatte til å sikre barna et godt pedagogisk tilbud», og det understrekes at dette er barnehageeiers ansvar. Det står ikke noe om at regjeringa vil endre bemanningsnormen, men at regjeringen vil «forbedre» den ved å «stille krav til vikarbruk, krav til stedlig leder, og gjennomgå oppgaver som tar ansatte bort fra barna».

Brenna sier også at regjeringen først ønsker å se på hvordan barnehagene oppfyller bemanningsnormen og hvordan bemanningen er gjennom dagen i dag.

https://www.utdanningsnytt.no/barnehagelaerer-bemanning-bemanningsnorm/ny-barnehagestrategi-brenna-vil-ha-flere-barnehagelaerere-men-rorer-ikke-bemanningsnormen/346810

Det burde ikke være ukjent for kunnskapsministeren og regjeringa hvordan bemanningen gjennom dagen er; med dagens minstenorm for bemanning har halvparten av barnehagene full bemanning kun tre timer om dagen, uttalte professor Berit Bae i en artikkel den 22.februar i år.

https://www.fagforbundet.no/a/369641/yrke/barnehage/barnehagedagen/fagartikler-til-barnehagedagen-2023-liten-og–stor/bemanning-og-manglende-hensyn-til-barns-beste/

Nå har Utdanningsforbundet sett på dette og kommet med en rapport, kan vi vente bedring?

Det er ikke bare i barnehagene i ser høyt sykefravær og flukt fra yrket begrunnet med høyt arbeidspress og lav bemanning. Dette er også en gjenganger i helsesektoren. Vi skreiv om dette blant annet i juni -22 på steigan.no. NAV ga ut sin Bedriftsundersøking 2022 – Stor mangel på arbeidskraft i mai i år. De tar for seg noen utvalgte næringer med store bemanningsutfordringer og helsetjenesten er av disse, Legeforeninga og Sykepleierforbundet var tydelige på hva som var utfordringen og hva som måtte gjøres.

Vi har også tidligere skrevet om fastlegekrisa her på steigan.no:

En rekke kommuner sliter med å rekruttere fastleger, og en kartlegging utført av Allmennlegeforeningen viste at over 235.000 innbyggere per 1. september 2022 manglet fastlege. Det betyr at hver 24. innbygger stod uten fastlege.

Slik er ståa nå, oppdatert 1.10 -23 :

https://www.legeforeningen.no/foreningsledd/yf/allmennlegeforeningen/krisen-i-fastlegeordningen/lister-uten-fast-lege/

Regjeringa må kanskje ta de ansattes organisasjoner noe mer på alvor og følge deres råd, før vårt velferdstilbud blir totalt rasert.

Forrige artikkelAP sletter israelsk løfte om å angripe Gaza som «aksemakt»
Neste artikkelSlovakia: Statsminister Fico kunngjør stans av militærhjelp til Ukraina