Stor seier i Italia i kampen mot trådløsbransjen – for sjette gang!

0

I Italia har trådløsbransjen og 5G-utbyggingen nå lidd et viktig tap i kampen for større armslag: Bransjen ville nemlig ha slakkere anbefalte grenseverdier fra nasjonale myndigheter, fordi det er for vanskelig å rulle ut 5G uten å bryte Italias anbefalte maksimumsgrenser. Det ser du tydelig på bildet nedenfor. Italias maksgrenser er på en tidel av de norske, men like fullt langt høyere enn miljømedisinernes EUROPAEM-retningslinjer anbefaler.

Sikkerhetssone rundt en 5G-mast montert på en høyblokk i Norge (gult, venstre), India og Israel (blått, midten) og Italia, Russland, Lituaen, Polen, Kina, Toronto/Canada, Sveits, Bulgaria (blått, høyre) utfra grenseverdier per 1998 (kilde: Ericsson)
Av Einar Flydal.

Nå har italienske regjeringer sagt NEI for sjette gang – til forsøkene på å få slakkere grenser. Det har skjedd fordi ingen av regjeringspartnerne vil ta belastningen, og fordi et stjernegalleri av italienske og internasjonale forskere har vunnet fram med sine advarsler om helseskadelige virkninger fra slik stråling.

Her får du forskernes opprop, samt innsyn i deres omfattende vitenskapelige grunnlag for å hevde at slik stråling skader. Og du får noen kommentarer.

Denne seieren er viktig fordi den understreker at hvert land selv må ha rett til å fastsette sine grenseverdier. – Så fortsetter nok kampen når sommerferien på kontinentet er slutt.

Italia har sterke tradisjoner for lokalt selvstyre, både på kommune-, regionalt og statlig nivå. En mengde kommuner – rundt 500 om jeg husker rett – fattet vedtak om å sette 5G-utrullingen på vent til helsemessige konsekvenser var avklart. Italia har også fulgt en selvstendig strålevernpolitikk i forhold til mange andre land og lagt seg på strengere grenser.

Så kom korona-pandemien – med symptomer som er til forveksling lik akutte symptomer på eksponering for mikrobølget stråling, og dukket først opp nettopp der 5G ble bygget ut – ikke minst i Nord-Italia. Man visste altså ikke hva man egentlig diagnostiserte når man trakk slutninger utfra symptomene: Siden symptomene på mikrobølgestråling og generelt på endringer i strålebildet er så lite kjent, og Covid-19-epidemien frontet alle medier, kan mange diagnoser ha vært feil.

Denne muligheten for sammenblanding, eventuelt samspill, har flere forskere har lagt vekt på, både (Rubik m fl 2021), og en rekke andre i  forskningsartikler og observasjoner fra Italia, Spania og USA. Det har jeg omtalt i flere bloggposter. At slike epidemier har brutt ut hver gang kloden har vært utsatt for utrulling av nye store radiosystemer, er godt dokumentert i Firstenbergs strålende, populærfaglige gjennomgang i boka “Den usynlige regnbuen” (Firstenberg 2018).

Det var altså godt grunnlag for skepsisen i Italia. Italia har dessuten en rekke fremstående forskere på feltet, blant annet ved Ramazzi-instituttet – som er verdenskjent innen miljømedisin (og oppkalt etter miljømedisinens far). Gang på gang har det vært store protester, underskriftskampanjer og til og med sultestreik mot 5G-utbygging.

Men samtidig er Nord-Italias universiteter sterke på telekom-teknologi. Blant de tilknyttede til dette miljøet er trådløsbransjens fremste lobbyist, biofysikeren Michael Repacholi, som startet stiftelsen ICNIRP som utvikler fysikkbaserte standarder for ikke-ioniserende stråling. Straks deretter gikk han til WHO og fikk opprettet et kontor, under sin egen ledelse, som skulle gå god for ICNIRPs standarder og markedsføre dem internasjonalt – ved hjelp av ICNIRP-medlemmer.

Mens ICNIRP anbefaler en maks eksponering på i gjennomsnitt  over tid og flate på 10 Watt per kvadratmeter over 30 minutter for å unngå oppvarmingsskader fra mikrobølget stråling, har Italia og mange andre land en grense på 0,1 Watt. (I Norge gjelder 10 Watt, vanligvis skrevet som 10 000 000 µW/m2.)

(Legg merke til at her snakker vi om gjennomsnitt over tid. Pulser og “utbrudd” med lange pauser i mellom er det normale. De kan derfor være svært mye sterkere.)

Bransjens behov for større armslag er derfor åpenbart. 5G kunne ikke bygges ut uten romsligere grenser. Derfor kom ICNIRP i 2020 med nye regnemåter der man slakket av på kravene. Og derfor foregår det nå en kampanje fra mobilbransjens side for å få innført lover og forskrifter som sentraliserer beslutningene og fratar lokale myndigheter råderetten over beslutningene. (For en oversikt over slike lovforslag i USA, se Katie Singers meget informative blogg om miljøsaker knyttet til EMF: https://katiesinger.substack.com/p/leg-proposals)

Store planer er laget i EU for hvordan Europa innen 2030 skal ha bygget ut et superraskt nettverk basert på 4G og 5G, og avvikle tidligere generasjoner. Også Italia har lagt slike planer, men politikerne har holdt igjen. For ser man på forskningen, ser man at det tvert i mot er behov for mindre armslag. Det var derfor den italienske regjeringskoalisjonen nå landet på et NEI i sitt siste møte før ferien: Forskningsfunnene er for mange og for tydelige.

Under referansene til denne teksten får du oppropet – i norsk oversettelse – fra både italienske og andre internasjonale fremstående forskerne, samt deres kortlister av sine viktigste forskningsarbeider på feltet.

Det kan være god grunn til å se nøyere ikke bare på selve oppropet, men også på navn, utdanning og titler, læresteder og artiklenes innhold:

Den som vil hevde at det ikke er noen grunn til å legge vekt på disse forfatterskapene, stiller ganske enkelt seg selv i skammekroken som uvettig og/eller uopplyst og/eller for ensporet i sin kunnskap og/eller dumdristig i sitt forsvar av en bransje basert på kunnskap som for lengst har gått ut på dato. Det gjelder hva enten vi snakker om akutte helseplager eller skadelige virkninger over tid.

Einar Flydal, den 10. august 2023

Referanser

Firstenberg, Arthur: Den usynlige regnbuen – Historien om elektrisiteten og livet, Z-forlag 2018, til salgs bare HER.

(Ericsson:) Törnevik, Christer: Impact of EMF limits on 5G network roll-out, ITU Workshop on 5G, EMF & Health, Warsawa, December 5 2017, https://www.itu.int/en/ITU-T/Workshops-and-Seminars/20171205/Documents/S3_Christer_Tornevik.pdf

Rubik et al.: Evidence for a connection between COVID-19 and exposure to radiofrequency radiation from wireless communications including 5G, J Clin Transl Res 2021; 7(5):7
Published online: September 29, 2021, https://www.jctres.com/en/07.202105.007/

Se også:

Singer, Katie: Italy’s 6 V/m RF Limit at Risk – Strict Standard Seen as Barrier to 5G Development, Microwave News, May 3, 2021, Katie Singer’s Substack, https://microwavenews.com/short-takes-archive/italys-6vm-risk

Legislative proposals to remove yet more local authority over telecommunications—and strengthen telecom corporations,  9.8.2023, https://katiesinger.substack.com/p/leg-proposals

Fiorenzo Marinelli: “5G, elettrosmog fermato per ora, pronti a quando riproveranno il blitz sulla salute pubblica” – INTERVISTA CASA DEL SOLE TV Oasi Sana – informazione libera e naturale, 9.8.2023, https://oasisana.com/2023/08/09/fiorenzo-marinelli-5g-elettrosmog-fermato-per-ora-pronti-a-quando-riproveranno-il-blitz-sulla-salute-pubblica-intervista/

Appell fra Forskerne for Elektromagnetisk Trygghet

Til den italienske regjeringen, til parlamentet, til regionene og til de autonome provinsene

Vi – undertegnede biologer, fysikere, kjemikere og leger – har forsket på virkningene av elektromagnetiske felt i flere tiår, og vi har aldri brukt midler fra telekommunikasjonsbransjen, noe som beviser at vi alltid har jobbet utelukkende i folkehelsens interesse.

Nyheten om at Regjeringen vurderer muligheten for å øke aktsomhetsgrensen på 6 V/m [tilsvarer 10 Watt/m2 o.a.] for beboelsesarealene der folk oppholder seg mer enn 4 timer, gir grunn til stor bekymring.

Våre studier, og mer generelt internasjonal forskning de siste tjue årene, har i stor grad vist at eksponering for radiofrekvenser, selv under gjeldende ICNIRP/WHO sikkerhetsstandarder, kan forårsake helseskader og kan redusere graden av velvære i befolkningen generelt.

Grupper av forskere, som ICEMS og Bioinitiative Working Group, så vel som Europarådet (anbefaling nr. 1815 av 2011) har kommet med appeller for å be om en umiddelbar reduksjon av sikkerhetseksponeringsgrensene til 0,6 V/m [0,001 W/m2, dvs. 1000 µW/m2], for å sikre folkehelsen og for spesielt å garantere sikkerheten til de mest sårbare subjektene som barn, gravide kvinner, kronisk syke pasienter, som mennesker med kreft og personer med elektromagnetisk el-overfølsomhet (EHS).

Radiofrekvent stråling [RF] er blitt knyttet til flere helseproblemer, herunder:

 • kreft (RF ble klassifisert av IARC som «muligens kreftfremkallende for mennesker» i 2011, men påfølgende studier konkluderte med at radiofrekvent stråling faller innenfor parametrene for Klasse 2A,1 som jeg vil si «sannsynlig kreftfremkallende», og Klasse 1 som betegner «sikkert kreftfremkallende stoff»);
 • nevrodegenerative sykdommer, som Alzheimers;
 • mannlig og kvinnelig ufruktbarhet;
 • økt oksidativt stress (knyttet til mange kroniske sykdommer);
 • nevrologiske atferdsendringer hos barn født av mødre som har brukt mobiltelefon under svangerskapet;
 • immunsvikt;
 • endringer i insulinstoffskiftet [dvs. diabetes];
 • økt cerebral permeabilitet [gjennomtrengningsevne i blod-hjerne-barrieren] og endringer i hjernens stoffskifte.

Vi betaler allerede for de sosiale og helsemessige kostnadene ved å ha sluppet ut i miljøet nivåer av kunstig radiofrekvent stråling som ikke er helt forenlige med liv. En ytterligere økning av eksponeringen for radiofrekvent stråling i befolkningen er etisk uakseptabelt og ikke engang økonomisk levedyktig. Det er snarere behov for tiltak for å beskytte folkehelsen og miljøet. Planter og dyr er faktisk påvirket av den kroniske eksponeringen for radiofrekvent stråling, med betydelige skader, hovedsakelig på fugler og bier.

En fersk artikkel av professor James Lin i «IEEE Microwave Magazine» av 3. juni 2023, magasinet til verdens mest prestisjefylte organisasjon av ingeniører, konkluderer med at ICNIRP-retningslinjene har alvorlige begrensninger:

 • de beskytter kun mot akutte termiske virkninger ved høy intensitet og kortvarig eksponeringstid (30 minutter);
 • de er ikke anvendelige for langsiktige og lavintensive eksponeringer, slik de faktisk forekommer i hverdagslivets sammenhenger;
 • de er basert på foreldet informasjon;
 • de beskytter ikke mot 5G-strålingen, som har sterke polariseringsegenskaper, og er svært forskjellig fra tidligere generasjoner mobiltelefoni, slik at de burde kreve videre undersøkelser.

ICNIRP-retningslinjene er derfor ikke egnet for å beskytte menneskers helse, og de bør oppdateres i henhold til de nyeste vitenskapelige publikasjonene. Heldigvis gir den italienske lovgivningen (lov 36/2001) flere forsiktighetsgrenser fordi beslutningstakerne på slutten av 90-tallet tok hensyn til to grunnleggende og uunnværlige prinsipper:

 • Føre-var-prinsippet, opprinnelig nedfelt i internasjonal lov om miljø i Rio de Janeiro-erklæringen av 1992;
 • ALARA-minimeringsprinsippet (så lavt som rimelig oppnåelig), eller det laveste nivået som er rimelig oppnåelig uten at det går på bekostning av teknologisk utvikling.

Av ovennevnte grunner ber undertegnede dere:

 1. å beholde aktsomhetsverdien på 6 V/m som er nedfelt i gjeldende italiensk lovgivning (DPCM 8.07.2003);
 2. å måle den nevnte verdien over et gjennomsnitt på 6 minutter, noe som har en presis biologisk grunn (det er den tiden som er nødvendig for at cellene skal få spredt varmen som er produsert av det elektromagnetiske feltet) slik det kreves av D.P.C.M. av 8.07.2003, og vi krever at man må trekke tilbake artikkel 14, paragraf 8 bokstav d) av lovvedtaket 179/2012, som fastsatte målingen over et intervall på 24 timer, som er et helt tilfeldig valgt tidsrom, som bare har som formål å senke de målte verdiene;
 3. å fastsette den aksepterte måleverdien til 0,6 V/m slik Europarådets anbefaling nr. 1815 av 2011 anmoder om;
 4. å vedta en lov om interessekonflikt, for å forplikte eksperter som engasjeres til å avgi vitenskapelige uttalelser i offentlige institusjoner til å offentlig opplyse om finansieringskildene til deres forskning, deres eierskap og konsulentkontrakter med selskaper i næringssektoren som kan være i konflikt med allmennhetens interesser.

Vi ber dere om et møte og vi er klare til å gi ytterligere avklaringer og dokumentasjon.


Denne teksten ble først publisert på http://einarflydal.com den 10.08.2023

Der finner du også den totale lista over underskrivere på oppropet.

Forrige artikkelFlytande gass
Neste artikkelVerdens dæmring – Den nye verden sett fra Kina gjennom russiske briller