Mattilsynet har godkjent genmodifisert raps

0
VKM Report 2023: 8 Risk assessment of Aquaterra® oil for its intended use as ingredient in fish feed

Liberaliseringa har allerede startet: Mattilsynet har godkjent rapsolje fra genmodifisert raps til bruk i fiskefôr.

Av Romy Rohmann.

Mens NOU 2023:18 Genteknologi i en bærekraftig framtid, fortsatt er ute til høring har Mattilsynet godkjent rapsolje fra genmodifisert raps til bruk i fiskefor.

Den 6. juni ble rapporten «Genteknologi i en bærekraftig fremtid» (NOU 2023:18) overlevert til Klima- og miljøminister Espen Barth Eide med disse ord:

«Verden står fremfor en rekke store utfordringer: klimaendringer, matforsyningsproblemer og helseutfordringer. For å møte disse utfordringene trenger vi teknologi, og én av de teknologiene er genteknologi.»

Et flertall i Genteknologiutvalget som har stått for utredningen ønsker en ny kurs for regulering og bruk av genteknologi og genmodifiserte organismer (GMO) i Norge og EU. De anbefaler at Norge går foran i liberaliseringen av GMO-regulering, og stiller færre krav om risikovurdering, sporing og merking for noen av de presisjonsavlede (PB) produktene og organismene. Flertallet mener videre at en rask implementering av ulike krav til PB og GMO vil potensielt kunne bidra til både å stimulere innovasjon i Norge samt gjøre Norge til et attraktivt land for markedsføring av nye produkter fra internasjonale utviklere.

Rapporten er på høring.

I dag er det et krav at all mat som inneholder, eller har blitt produsert ved hjelp av GMO skal være merket. Dette kravet gjelder ikke for animalske produkter hvor det er brukt genmodifisert fôr.

Dette kravet gjelder både i Norge og i EU. Noen land har frivillige merkeordninger på slike produkter og i Tyskland har merket Ohne Gentechnik blitt markedsdominerende innen meieriprodukter, egg og fjørfe, norsk laks har også enn så lenge blitt markedsført under dette merket i Tyskland. Nå er den tida over.

Den frivillige «Ohne Gentechnik»-merkingen er en tysk forskrift. Det gir selskaper som også er avhengige av genetisk umodifiserte planter i dyrefôr muligheten til å annonsere matvarer med riktig etikett eller informasjon. Forbrukere kan støtte GMO-fritt landbruk ved å kjøpe mat merket på denne måten.

Hovedkonklusjonen i rapporten fra Mattilsynet var:

Fiskefôr som inneholder den genmodifiserte rapsoljen Aquaterra® gir ikke økt helserisiko for fisk sammenliknet med konvensjonelt fiskefôr.

Her kan du lese hele kunngjøringen fra Mattilsynet:

Mattilsynet at de etter en helhetlig vurdering godkjenner Mattilsynet en olje fra genmodifisert raps. Oljen kan kun brukes til fiskefôr, og er vurdert som trygg for helse og miljø. Både oljen og fôret må merket som genmodifisert.

I juni 2022 mottok Mattilsynet den aller første søknaden om godkjenning av et genmodifisert produkt. Den gjaldt olje fra en raps som er genmodifisert for å produsere langkjedete, omega-3 fettsyrer som ellers vanligvis utvinnes av marine organismer. Rapsen (med unik kode NS-B5ØØ27-4) ble utviklet som et landbasert alternativ til marine fettsyrer, hovedsakelig DHA. Fettsyrene er viktige for laksens helse og velferd.

Ifølge søker, det australske såvareselskapet Nuseed, medfører produksjonen av Aquaterra® rapsolje et lavt miljømessig fotavtrykk, siden kun fem prosent av dagens rapsarealer trengs for å doble verdens forsyning med omega-3 olje. Søker mener derfor at rapsoljen vil være et bærekraftig alternativ til marine omega-3 ressurser.

Risikovurdert av Vitenskapskomiteen for mat og miljø

Vitenskapskomiteen for mat og miljø (VKM) har på oppdrag fra Mattilsynet foretatt en risikovurdering av Aquaterra® olje fra genmodifisert raps til bruk i fiskefôr. De konkluderer med at fiskefôr som inneholder denne oljen ikke gir økt helserisiko for fisk, eller noen indikasjoner på økt miljørisiko sammenlignet med konvensjonelt fiskefôr med oljer fra andre kilder. VKM har tidligere vurdert dokumentasjonen i søknaden Nuseed har sendt til EU om godkjenning av bruksområdene mat og fôr, og fant ingen indikasjoner på særnorsk risiko for noen av disse bruksområdene.

Rapsen inneholder et gen som gir toleranse for plantevernmidler med glufosinat-ammonium som er forbudt å bruke i Norge. VKM oppgir at proteinet som gir denne toleransen, er vurdert å være trygt av EUs mattryggingsorgan EFSA. VKM oppgir videre at eventuelle rester av proteiner i Aquaterra® rapsolje, inkludert det som gir toleranse for glufosinat-ammonium, er neglisjerbare.

Høring av risikovurdering

Mattilsynet har hatt risikovurderingen på høring, for blant annet å gi anledning til at ulike interessenter kunne få mulighet til å sende eventuell supplerende informasjon av betydning for risikovurderingen. Av syv høringsinnspill var fem positive til godkjenning, ett var negativt og ett redegjorde for at det måtte gjennomføres en ny høring. Mattilsynet vurderer at ingen av høringsinnspillene gir ny informasjon om Aquaterra®, som tilsier at VKM bør få et nytt oppdrag om risikovurdering.

Helhetlig vurdering

Mattilsynet vurderer at kravet om at fôret skal være trygt og ikke være helseskadelig for mennesker eller dyr, eller gjøre næringsmidler fra dyr uegnet for konsum, er oppfylt. Videre vurderer vi at kravet om at fôr ikke skal ha skadevirkning på miljøet, også er oppfylt.

Dyrking av rapsen som er utgangspunkt for Aquaterra® oljen, er kontraktsbasert. Bønder som ønsker å bruke glufosinat-ammonium, får opplæring i bruken. Det er en rekke stoffer i plantevernmidler som er forbudt å bruke i Norge og i EU, men som er godkjente i andre land i verden. Så lenge vegetabilske produkter som importeres fra disse landene ikke inneholder rester av plantevernmidler som overstiger grenseverdiene av det som er tillatt, kan de fritt importeres. Dette er regulert i forskrift om rester av plantevernmidler i næringsmidler og fôrvarer.

Mattilsynet innvilger søknaden om godkjenning av Aquaterra® rapsolje til bruk i fiskefôr. I godkjenningen stiller vi særskilte krav om merking og sporbarhet av oljen og produkter av eller med denne oljen.

Tillatelsen gis til Nuseed Nutritional Australia Pty Ltd., representert ved Nufarm B.V. i Nederland.

Hele rapporten kan du lese her: https://vkm.no/risikovurderinger/allevurderinger/genmodifisertrapsoljesomingrediensifiskefor.4.5975292f184b921397cca347.html

Ikke overraskende er det det Nederlandske firmaet Nufarm BV i Nederland som har produsert dette genmodifiserte produktet. Nederland ligger i front på mange måter, det vil vi komme tilbake til i en seinere anledning.

Nederlandske Nufarm BV skriver på sine hjemmesider:

Vi er store og små. Vårt firma er stort, stabilt og bygget på solide verdier. Vi er små nok til å være raske, smidige og innovative. Vi vet hvor og hvordan vi skal gi verdi til våre kunder. Våre produkter inneholder beviste aktive ingredienser, pakket for å gi praktiske løsninger for fremtidsrettede produsenter og forhandlere. Vi bygger varige relasjoner med kundene våre, og vi jobber hardt for å gjøre ting enkelt, strømlinjeformet og morsomt.

Nufarm Nederland har kommet langt siden vår begynnelse som gjødselselskap i New Zealand for over 100 år siden. Nå er vi sterkt fokusert på å gi bønder og dyrkere et bredt utvalg av plantebeskyttelsesprodukter av topp kvalitet, inkludert ugressmidler, insektmidler, soppdrepende midler og plantevekstregulatorer.

Kontoret vårt ligger i Capelle aan den IJssel og består av et variert team av spesialister.

Vi er stolte av å være en partner i nederlandsk landbruk.

Den 6. juni overleverte leder i Genteknologiutvalget, Anna Wargelius, utredningen om genteknologi til Klima- og miljøminister Espen Barth Eide, rapporten heter «Genteknologi i en bærekraftig fremtid». Der innledet Wargelius sin presentasjon av rapporten med bla disse ord:

Verden står fremfor en rekke store utfordringer: klimaendringer, matforsyningsproblemer og helseutfordringer. For å møte disse utfordringene trenger vi teknologi, og én av de teknologiene er genteknologi.

Dette har vi skrevet om her på steigan.no den 14.juni.

GMO-nettverket er tydelig på at oppdrettsfisk som har blitt foret med genmodifisert fôr må merkes slik at forbrukere kan gjøre informerte valg.

Når nå Mattilsynet har gitt godkjenning til den genmodifiserte Aquaterraoljen til bruk i fiskefôr har de kommet med følgende uttalelse:

Ikke etikk under matloven?

Aquaterraoljen kommer fra en transgen raps som er genmodifisert for å tåle glufosinat, et sprøytemiddel som er forbudt i Norge og EU.

Dette er også det samme sprøytemiddelet som førte til at regjeringen Solberg la ned forbud mot mais 1507 på etisk grunnlag i 2017.

GMO-nettverket mener det er et tilbakeskritt at mattilsynet idag har godkjent et produkt med samme egenskaper uten å foreta en grundigere vurdering knyttet til bruken av glufosinat, og uten å vurdere mulighetene til å legge etiske vurderinger til grunn også under matloven. Særlig tatt i betratkning at dette er helt sentrale problemstillinger i den nylig publiserte NOU-en Genteknologi i en bærekraftig fremtid.

De skriver også:

Kritiske til hemmelighold

GMO-nettverket skrev i sitt høringssvar til Mattilsynet at saken ikke burde vedtas før det ble avgjort hvilke saksdokumenter som kan offentliggjøres. Se vårt innspill til VKMs risikovurdering her:

https://www.gmonettverket.no/wp-content/uploads/2023/06/GMO-nettverket_Innspill_Mattilsynets-horing-av-VKMs-risikovurdering-av_Aquaterra_230424.pdf

GMO-nettverket har også skrevet et høringsinnspill til mattilsynet som du kan lese her:

https://www.gmonettverket.no/wp-content/uploads/2023/06/GMO-nettverket_Innspill-Mattilsynet_VKM-og-GMO-raps_220919-1.pdf


Globalt er Nufarm i Nederland en del av Nufarm, som er et multinasjonalt selskap med sete i Australia. Vi noterer oss at blant «de vanlige mistenkte» er Vanguard inne med en liten eierpost. Den norske godkjenninga er behørig rapportert på selskapets side på den australske børsen.

Forrige artikkelStudie: mRNA COVID-19-vaksiner bør merkes som genterapiprodukter
Neste artikkelWashington-veteran: Den virkelige trusselen er oss