Hva er en kvinne?

0

Dette innlegget skrives etter at filmen «What Is a Woman» av den amerikanske podcastverten og forfatteren Matt Walsh ble gjort gratis tilgjengelig på Twitter. Link til filmen ligger nederst i artikkelen. Den anbefales.

For nær sagt absolutt alle mennesker på kloden er «hva er en kvinne» et enkelt spørsmål å svare på. Dessverre har ingen norske journalister stilt spørsmålet til noen av våre fremtredende politikere. Med all sannsynlighet ville de vridd og vendt på seg, stammet og pakket inn et eller annet ullent svar slik diverse europeiske politikere har gjort. De kan ikke annet, for samtlige norske politiske partier støtter opp om «skeiv ideologi» der kjønn ikke er knyttet til kroppslige, virkelige parametre, men er noe flytende som kan endre seg en eller flere ganger i løpet av livet.
Vi kan derfor ikke uten videre gå ut fra at Jonas Gahr Støre ér en mann bare ved å se på ham, før han selv har kunngjort det. I «skeiv ideologi» – som barn læres opp etter i skolen, har nemlig alle en kjønnsidentitet som ikke har noe med hvorvidt en er født med penis eller vagina, kjønnsidentiteten er det bare hver enkelt selv som kjenner og avgjør, og barn helt ned i barnehagealder oppfordres til å kjenne etter: «Er du gutt eller jente, eller ingen av delene?». Ja, i «skeiv ideologi» kan en nemlig også være «ingen av delene», såkalt «ikke-binær«.

Forlagene formidler til små barn at de kan være gutt, jente, begge deler, noe midt i mellom eller ingen av delene. Dette formidles ukritisk og er direkte uvitenskapelig og er dermed brudd på Opplæringsloven §1-1. Bildene over er fra nettstedet skeivteori.no som har gått gjennom hva norske skolebøker forfekter.

Selv om absolutt alle andre pattedyr kommer i kategoriene hunkjønn og hankjønn, og ingenting hverken midt-i-mellom eller på siden, hevder tilhengere av skeiv ideologi at kjønn ligger på et spekter og at det å «tvinge» oss inn i ett av to kjønn er «undertrykkende». Flere norske politikere kjemper hardt for å få etablert et «tredje kjønn», selv om noe slikt altså ikke finnes i den virkelige verden.
Men virkeligheten kan en omskrive om en finner den brysom, og tvinge eller true andre til å både akseptere den og bifalle den. Flere norske kvinner (inkludert artikkelforfatteren) har blitt politianmeldt, trakassert, forsøkt svertet og tillagt både meninger, motiv og karakteristikker, og arbeids- og oppdragsgivere og samarbeidspartnere har blitt trakassert slik at kontrakter og inntekt har gått tapt. Årsak: Vi vet hva en kvinne er og avviser den subjektive trosoverbevisningen om at en mann kan bli til eller «egentlig» være en kvinne fanget i en mannekropp.

Det vakte internasjonal oppmerksomhet da Christina Ellingsen, leder den norske avdelingen av WDI – Women’s Declaration International ble utsatt for ni timer i politiavhør etter at Christina Jentoft, rådgiver i kjønnsmangfold i foreningen FRI  Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold – en av de som har benyttet seg av muligheten til å skifte kjønn på papiret, politianmeldte Ellingsen for «hatytringer».
Paragraf 185 i Straffeloven, også kalt hatpratparagrafen ble primo 2021 utvidet til også å inkludere «kjønnsidentitet eller kjønnsuttrykk». Strafferammen er bøter og/eller fengsel i inntil tre år. Norske massemedier omtalte ikke saken. Ellingsen gjorde oppmerkom på at denne inkluderingen i lovteksten de facto gjeninnførte blasfemiloven. For det ér kun en tro at kjønn ikke er knyttet til kropp.

Tidligere lød det:

«Blasfemi foreligger dersom noen i ord eller handling offentlig forhåner eller på en krenkende eller sårende måte viser ringeakt for en trosbekjennelse som er tillatt i Norge eller for  lovlige trossamfunns troslærdommer eller gudsdyrkelse. Med trosbekjennelse menes religiøse trossannheter og alt som anses religiøst hellig eller dyrebart innen det aktuelle trossamfunn.
Overtredelse av straffloven § 142 kan straffes med bøter eller fengsel i  inntil seks måneder.»

Men å si at en mann ikke er en kvinne har strafferamme opp til tre år. Det å beskrive materiell virkelig er altså ansett å være «verre» enn å spotte noens gud.


Den tidligere statsministeren i Skottland Nicola Sturgeon fikk store problemer da hun skulle argumentere for at en mann, som etter at han ble arrestert for å ha brutalt voldtatt to kvinner hadde krav på å sone i kvinnefengsel. Mannen hevdet at han de facto var kvinne. Forbrytelsen var altså begått med hans kvinnelige penis. Dette begrepet – kvinnelig penis – ville fått enhver til å bryte ut i latter for kort tid siden, men i 2016 ble loven om juridisk kjønn vedtatt, og enhver kan selv bestemme hvilket kjønn en er i lovens øyne, i folkeregisteret. Mens en tidligere måtte gjennom operasjoner for å mest mulig ligne det motsatte kjønn, og undergå langvarige psykiatriske behandlinger, ble det etter at loven kom, ikke nødvendig med noen fysiske endringer for å få «nytt kjønn». Med dette skiltes kjønn fra den materielle, observerbare, verifiserbare virkeligheten, og avgjøres av en subjektiv indre opplevelse beskrevet av den enkelte. Det ble ikke gjort noen konsekvensutredning før loven trådte i kraft.

§ 1.Definisjon
Med juridisk kjønn menes det kjønnet en person er registrert med i folkeregisteret.

§ 2.
Rett til å endre juridisk kjønn
Personer som er bosatt i Norge og som opplever å tilhøre det andre kjønnet enn det vedkommende er registrert med i folkeregisteret, har rett til å få endret sitt juridiske kjønn. Departementet kan gi forskrift om at loven skal gjelde for norske statsborgere bosatt i utlandet.

§ 3.
Endring av juridisk kjønn for personer som er satt under vergemål
En person som er satt under vergemål etter vergemålsloven, søker selv om endring av juridisk kjønn.

§ 4.
Endring av juridisk kjønn for barn
Barn som har fylt 16 år kan selv søke om endring av juridisk kjønn.
Barn mellom 6 og 16 år må søke om endring av juridisk kjønn sammen med den eller de som har foreldreansvar for barnet. Dersom foreldre har felles foreldreansvar, men søknaden fremmes sammen med bare en av dem, kan det juridiske kjønnet likevel endres dersom dette er til barnets beste.
Søknad om endring av juridisk kjønn for barn under 6 år fremmes av den eller de som har foreldreansvar for barnet. Barn som er i stand til å danne seg egne synspunkter om det saken gjelder, skal informeres og gis mulighet til å uttale seg før søknaden fremmes. Det er et vilkår for endring at barnet har en medfødt usikker somatisk kjønnsutvikling. Søker må legge frem dokumentasjon på tilstanden fra helsepersonell.

§ 5.
Behandlingen av søknader om å endre juridisk kjønn
Søknader om å endre juridisk kjønn behandles av skattekontoret (folkeregistermyndigheten). Skattekontorets vedtak i sak om endring av juridisk kjønn kan påklages til Statsforvalteren i Oslo og Viken.
Søknader fra barn mellom 6 og 16 år som etter § 4 andre ledd andre punktum fremmes sammen med bare en av dem som har foreldreansvar, behandles av Statsforvalteren i Oslo og Viken. Statsforvalterens vedtak kan påklages til Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten.

§ 6.
Rettslige konsekvenser av å endre juridisk kjønn
Det juridiske kjønnet skal legges til grunn ved anvendelsen av andre lover og forskrifter. Fødselskjønnet skal likevel legges til grunn dersom det er nødvendig for å etablere foreldreskap og foreldreansvar etter barneloven. En person som endrer sitt juridiske kjønn, beholder rettigheter og plikter som følge av farskap, morskap eller medmorskap.
Regler som gjelder om eller for en kvinne som føder barn, gjelder på samme måte for en person som føder barn etter å ha endret juridisk kjønn.

Det juridiske kjønnet skal legges til grunn ved anvendelsen av andre lover og forskrifter. Fødselskjønnet skal likevel legges til grunn dersom det er nødvendig for å etablere foreldreskap og foreldreansvar etter barneloven. En person som endrer sitt juridiske kjønn, beholder rettigheter og plikter som følge av farskap, morskap eller medmorskap.

Regler som gjelder om eller for en kvinne som føder barn, gjelder på samme måte for en person som føder barn etter å ha endret juridisk kjønn.


Skulle f eks Bjørnar Moxnes bestemme seg for at han ville endre kjønn, ville alt som skulle til være å fylle ut et skjema hos skatteetaten, og noen uker senere er Moxnes å anse som kvinne. Langvarig psykiatrisk terapi? Utredning? Vurdering av motiv? Nei, ingen spørsmål stilles, det er kun et skjema som skal til. Dermed er Moxnes kvalifisert til å stille på kvinnelister i politikk og organisasjon, i kvinneutvalg, ha adgang til krisesentre for mishandlede kvinner, sone i kvinnefengsel om han (nå ‘hun’ i lovens øyne) skulle begått en forbrytelse.


Til grunn for loven og kravene fra «skeive organisasjoner» er at en alltid må tro det en person hevder om sin kjønnsidentitet. I Norge er det gjort kriminelt med straff opp til tre år og i loven kategorisert som en hatytring å kalle en mann som hevder at han er kvinne for det en ser med egne øyne: en mann. «Kjønnsidentitet» er oppført som kategori med diskrimineringsvern, men kjønn er ikke det. En mann som hevder at han er kvinne nyter altså et sterkere rettsvern enn en faktisk kvinne.

Nicola Sturgeon måtte til slutt innrømme at den omtalte voldtektsmannen «gjorde seg til» for å slippe å sone i fengselet der han hører hjemme. Med det begikk hun helligbrøde. I Norge hadde hun kunnet bli tiltalt og straffet. Man er nemlig pålagt å anerkjenne det hver enkelt hevder om sitt kjønn. Så om en mann på to meter med helskjegg og alt annet intakt inntar damebadstuen og hevder at har rett til det siden han er kvinne, er loven på hans side. Sturgeon gikk av som statsminister rett etter.

I USA er det et stort problem med menn i kvinnefengsler, med voldtekter, påfølgende graviditeter, vold og trusler. Ingen synes å huske hvorfor menn og kvinner ikke skal sone sammen. I idretten tar menn som hevder å være kvinner priser, troféer og stipend fra kvinner. Mest kjent er saken om Lia Thomas, den middelmådige mannlige amerikanske svømmeren som redefinerte seg som kvinne og plutselig ble nummer én i kvinneklassen.

Filmen «What Is A Woman» inneholder en rekke intervjuer med mennesker som har latt seg underkaste genital kirurgi, hormoner, og også intervjuer med leger og annet helsepersonell som utfører slikt på andre.

I skrivende stund har den over 149 millioner visninger på under to døgn.

Se den her, den skal være tilgjengelig hele helgen:


Og bare så all tvil feies til side:
En kvinne er et voksent menneske av hunkjønn – det er ikke mer komplisert enn som så.

Forrige artikkelEn «akse av sju» for å supplere SCO
Neste artikkelNorge skal gi milliard-støtte til ulønnsomme prosjekter