Når bankene er tomme for penger

0
Businessman in ponzi scheme concept

Kriminalitet satt i system.

Vi er midt oppe i ei finanskrise, i USA går banker over ende. Den norske krona er på vei til status som søppelvaluta. Ved hjelp av koronakrisa klarte verdens finansinstitusjoner å øke alle lands gjeld til et truende nivå. Samtidig pågår det en kamp for avdollarisering i det globale sør. Vi er midt oppe i den største krisa i kapitalismens historie. I steigan.no dekker vi denne utviklinga gjennom relevante nyhetsinnslag, analyser og kommentarer. Vi tar også inn kronikker og leserinnlegg som kan belyse denne krisa fra ulike perspektiver. Dette er en uhyre kompleks og vanskelig materie, men det går an å nøste opp flokene for å få at klarere bilde av det som skjer. Som et ledd i dette arbeidet publiserer vi i dag et innlegg av Hans Eirik Olav, og vi ville sette pris på om også andre kommenterte dette. Innlegget er tidligere publisert på Rebel Yell Publishing.

Red.


Når bankene er tomme for penger

Av Hans Eirik Olav.

Advarsel:

«Banken vil ta alle pengene dine når likviditeten til banken tilsier det»

(Sitatet er hentet fra en rekke ledende amerikanske økonomer og fondsforvaltere som uttaler seg om risikoen forbundet med innskyternes bankinnskudd)      

+ + + +

DnB overvåkning til Ola (anonymisert) som ville kjøpe Bitcoin:

«Hei Ola, vi mistenker at du er utsatt for investeringsbedrageri. Vi må igjen be deg om formålet med utbetalingene til Coinbase og Coinify. Vi gir deg (herved) beskjed om at vi begrenser ditt kundeforhold i henhold til utlandsbetalinger fra dags dato. Dette er for å beskytte deg som kunde»

+ + + +

Ola’s respons:

«Jeg investerte i Coinbase i fjor i crypto og det er MIN BUSINESS og jeg bruker ikke av min tid for å forklare meg. Dette er MINE SPAREPENGER og hva jeg gjør med det er ikke deres sak»

Resultat: DnB stod på sitt og stoppet overførselen

+ + + +

SR Bank til Kari (anonymisert navn) som ville kjøpe gull hos autorisert gullforhandler I Sveits (www.bullionvault.com):

«SR Bank tillater ikke denne overførselen»

DnB til Per (anonymisert navn) da Per ønsket å kjøpe fysisk gull fra autorisert norsk gullforhandler:

«Denne transaksjonen kan ikke gjennomføres»

+ + + +

Ikke dine penger

Slik jeg forklarte i nyhetsbrevet (1) BANKSYSTEM PÅ RESPIRATOR – by Hans Eirik Olav (substack.com) er dagens banksystem dødt, holdes i live ved hjelp av kunstig åndedrett og venter på at de pårørende skrur av bryteren.

Ovennevnte dialog mellom bank og kunde viser hvor nærme vi er til å «skru av bryteren».

Det er (minst) to grunner til at DnB og SR Bank, mest sannsynlig også Nordea og de andre norske bankene, nekter deg å bruke midler som du har satt inn på «din konto» i banken:

  1. Det er ikke dine penger. Du tror kanskje det er dine penger, men når du setter inn penger på konto i ditt navn i banken, da er du kreditor og banken debitor; dvs. du er långiver og banken er skyldner. Om banken bruker dine penger på elleville «pyramidespill» og investering i sine egne finansielle instrumenter, for å profitere med dine penger og for din risiko, f.eks. trillioner i renteswapper og derivatprodukter», og taper alt, da er tapet til syvende og sist ditt tap – aldri bankens.
  2. Når bankene er i trøbbel og kollaps truer, slik situasjonen er i dag, hvor likviditeten bankene er avhengig av for å overleve fra dag til dag er i ferd med å forsvinne, da er den enkleste og beste løsningen – slik den er for alle skyldnere når de ikke klarer å gjøre opp for seg – å finne på en eller annen røverhistorie for å begrunne hvorfor du ikke får pengene dine. Jo mer desperat skyldneren er, desto mer fantasifull blir forklaringen på hvorfor banken nekter deg å overføre penger til et formål du ønsker, f.eks. at de gjør det «for å beskytte deg». Vi vet at det er løgn, men er maktesløse overfor et bank- og pengesystem som kan gjøre som de vil under beskyttelse av lovverket; et lovverk våre politikere har vært med på å etablere.

Kriminalitet satt i system

Med 99.9% sikkerhet blir Ola, Kari og Per nektet å flytte midlene de har på konto ut av DnB og SR Bank fordi begge bankene, i likhet med Nordea og resten av banksystemet, er teknisk konkurs; dvs. verken DnB, SR Bank eller Nordea har eiendeler som overstiger gjelden (insuffisient) og de har heller ikke tilstrekkelig likviditet til å møte sine forpliktelser (insolvent). Med andre ord driver de for kreditors regning, hvilket er straffbart, og den strafferettslige handlingen forsterkes av en annen strafferettslig handling; at de nekter Ola, Kari og Per tilgang til pengene sine. De gjør det for å overleve – en liten stund til.

DnB, SR Bank og Nordea gjør nøyaktig det en hustyv gjør når han blir bedt om å levere tyvgodset han allerede har solgt tilbake: Han nekter å gjøre det og finner stadig på unnskyldninger og begår nye kriminelle handlinger for å holde sin kriminelle virksomhet i live.

Til forskjell fra tyven gjør bankene det med myndighetenes hjelp og velsignelse. Storting, regjering, Finanstilsynet og resten av embetsverket «ser en annen vei» mens plyndringen av folket fortsetter.

Sammenblandingen av privat og statlig virksomhet kalles korporatisme og er ikke noe annerledes i dag enn da Mussolini innførte fascisme i Italia under 2. Verdenskrig.

Når eiendomsretten fratas mennesker på denne måten, dvs. retten til å disponere over våre eiendeler slik vi selv ønsker, da har vi ikke lenger noen rettigheter, ei heller demokrati. Vi er umyndiggjort av et totalitært styresett, den korporative fascistiske stat. At ledelsen i DnB og Nordea ikke forstår dette, ei heller våre politikere, forandrer ikke dette.

Derfor er Ola, Kari og Per, samt alle andre med penger i banken, de siste som får høre at banksystemet er dødt.

Og, vi er som vanlig de første som får høre at det er vi som må redde bank- og pengesystemet når det kollapser, alltid begrunnet med at vi må gjøre det i solidaritet til alle menneskene i samfunnet som ikke overlever om vi ikke redder bankene.

Med andre ord: Ikke noe annet enn løgn og bedrag.

(Faksimile Google)

Det var en gang…..

Det var en gang «sikkert som banken» å ha pengene våre i banken. Det var den gang vi var naive og gikk ut i fra at bankene var til for å passe på oss og pengene våre. Det var da vi ærbødigst «stod med lua i hånda» og ba pent om vi kunne opprette bankkonto og låne litt penger slik at vi kunne få tak over hodet.

Det var den gang. I dag er alt annerledes. Stadig flere forstår at det er noe riv ruskende galt med hele bank- og pengesystemet; at bankene har blitt regelrette spilleautomater for «the rich and famous» hvor våre innskuddsmidler brukes i et pyramidespill for å berike de allerede bemidlede som kan stole på at grådige og korrupte bankledere villig deltar i plyndringen av folket. Hvordan er det mulig? Hvordan får de det til? Og, hvorfor slipper de unna med det?

For å svare på det må vi – slik jeg har gjort i en rekke nyhetsbrev og podcaster – forstå forskjellen på ekte og uekte penger; kort sagt må vi forstå at det fiat-pengesystemet vi har i dag er et gjeldsbasert system som kun overlever dersom sentralbankene stadig «trykker» mer kreditt, dvs. gjeld, for å holde liv i systemet, og hvor bankene bruker disse «nytrykte pengene skapt ut av tynn luft» til å skape tilnærmet ubegrenset med kreditt som de «sprøyter ut» i markedet. Vi må forstå at vi er ufrivillig deltakere i et pyramidespill av gjeld, hvor det viktigste elementet er at rentene som følger i kjølevannet av all denne gjelden ikke eksisterer når gjelden utstedes; altså er den eneste måten systemet kan overleve stadig mer utstedelse av gjeld. Med andre ord: Med gjeld skal gjeld fordrives. Renteelementet er således selve «livåren» til dette pyramidespillet, foruten hvilket systemet dør.  

Hva er ekte penger?

Dersom du spør et tilfeldig menneske på gaten hva penger er for noe, vil svaret som oftest være de sedlene han/hun har i lommeboken og de myntene han/hun har i lommen. Men, det er ikke penger, ei heller er det du har på konto i nettbanken eller på kredittkortet ditt. IKKE NOE AV DETTE ER PENGER OG HER I LIGGER NØKKELEN ELLER PUSLESPILLET TIL DET JEG KALLER «DET STORE LANDEVEISRØVERIET».

Den første biten i puslespillet er å skille mellom «valuta» og «penger». Valuta er et medium for transaksjoner/veksling, en konto-enhet. Valuta er bærbar (du kan ta den med deg), holdbar, delbar og såkalt «fungibel». Fungibel betyr «utskiftbar» i den forstand at når du skal betale for noe som koster 100 kroner kan du gjøre det med en hundrekroneseddel eller en variasjon av sedler og/eller mynter som til sammen blir 100 kroner.

Penger har alle disse egenskapene, men skiller seg vesentlig fra valuta fordi status som penger forutsetter en avgjørende egenskap valuta ikke tilfredsstiller: For å kvalifisere til «ekte penger» må enheten (penger) representere en «verdiforsikring», dvs. at enheten (penger) bevarer sin opprinnelige verdi over lang tid, på engelsk.

Kort sagt, kjøper du en gjenstand i dag og den koster dobbelt så mye i dag som for et år siden, da betaler du med VALUTA, IKKE PENGER, fordi den mangler egenskapen som ligger i det å være en «verdiforsikring». Et sikkert bevis for at dagens gjeldsbaserte fiat-pengesystem er basert på valuta – ikke penger – er det tap av kjøpekraft vi opplever nå om dagen i form av økende inflasjon, som verken er tilfeldig eller utilsiktet, altså:

Det er tre måter en stat kan finansiere sin virksomhet:

  1. Skatter/avgifter
  2. Lån/gjeld (utstedelse av statsobligasjoner)
  3. Inflasjon

Første puslespillbit til den organiserte plyndringen av befolkningen

Dagens gjeldsbaserte pengesystem er konstruert for å plyndre befolkningen fordi den er bygget på GJELDSBASERT VALUTA, hvor statens «trykking» av stadig nye penger har kun ett formål: finansiere statens vedvarende økning av gjeld med en utvannet (dvs. stadig mindre verdt) VALUTA, hvor staten sender regningen videre til befolkningen i form av inflasjon, dvs. tapt kjøpekraft.

Dette er den ene biten av puslespillet for dagens avsindige og folkefiendtlige pengesystem; konstruert for å plyndre oss uten at vi merker det. Med den kjente økonomen og Nobelprisvinneren John Maynard Keynes velvalgte ord:

(Faksimile Google)

Oversatt til norsk:

«Ved en kontinuerlig inflasjonsprosess kan staten konfiskere, hemmelig og ubemerket, en viktig del av rikdommen til sine borgere»

Andre puslespillbit til den organiserte plyndringen av befolkningen

Denne puslespillbiten har jeg beskrevet mange ganger tidligere som Fractional Reserve Banking (FRB), se tidligere nyhetsbrev på www.rebelyellpublishing.com.

FRB er grunnpilaren i et hvert gjeldsbasert fiat-pengesystem og har vært brukt tusenvis av ganger opp gjennom historien. Uten unntak har disse fiat-systemene kollapset, nettopp fordi de er bygget på gjeld, dvs. trykking av VALUTA hvor gjelden til slutt blir uoverkommelig for innbyggerne.

Som en kort repetisjon for å forstå hvordan det fungerer kan vi gå tilbake til 1400-tallet hvor kjøpmenn deponerte gullet sitt (dvs. PENGENE sine) hos den lokale gullsmeden. Som kvittering ga gullsmeden kjøpmennene en «kravsjekk», dvs. en form for gjeldsbrev. Denne praksisen førte raskt til at kjøpmennene gjorde opp for seg ved å overdra disse kravsjekkene til andre kjøpmenn i stedet for å gå veien om å hente gullet hos gullsmeden hver gang de kjøpte/solgte noe. Ergo ble disse kravsjekkene brukt som betalingsmiddel, dvs. VALUTA. Når gullsmeden etter hvert forstod at det innleverte gullet ikke ble hentet men ble liggende på lager hos gullsmeden, utstedte gullsmeden flere kravsjekker enn det var dekning for. Disse oppdiktede og falske kravsjekkene lånte så gullsmedene ut samtidig som de krevet renter for det.

Dette er nøyaktig slik FRL fiat pengesystemet i dag er konstruert: Et gedigent falskmyntneri av bankene og finansinstitusjonene som bruker dine og mine innskudd nøyaktig på samme måte som gullsmedene gjorde på 1400-tallet.

Dette er grunnen til at dersom mer enn 2-3% av innskyterne (du og jeg) ber om å få VALUTAEN vår ut av banken (husk: det er ikke PENGER, da går banken konkurs fordi de har utstedt falske kravsjekker i form av gjeldsbasert VALUTA, slik tall fra finanskrisen i 2008 viste, mer enn 32 ganger ditt og mitt opprinnelige innskudd.

Dette er den andre puslespillbiten i dagens avsindige og svindelaktige bank- og pengesystem og grunnen til at jeg kaller det for «Det store landeveisrøveriet».

Tredje puslespillbiten til den organiserte plyndringen av befolkningen

Fordi alle gjeldsbaserte fiat-pengesystemer er nødt til å kollapse sørget de som konstruerte nåværende system, opprettelsen av The FED i 1913, for at befolkningen ville bli sittende igjen med all gjelden når systemet kollapser, slik det gjør med jevne mellomrom. Det er derfor ingen tilfeldighet at det amerikanske skattedirektoratet, IRS, ble opprettet samme år, i 1913.

Hensikten med dette, for så vidt alle andre skattesystemer, er ikke utjevning, likhet og solidaritet, slik vi blir innpodet med fra fødslene. Hensikten er å lempe all gjelden for det gjeldsbaserte fiat-pengesystemet over på folket når det kollapser, slik det er konstruert for å gjøre.

Glass Steagal Act

Hovedgrunnen til at «pengetrykkingen» og dagens gjeldsbaserte fiat-pengesystem skjøt fart fra år 2000 er president Clintons initiativ for å fjerne reguleringer over banksystemet innført av president Roosevelt i 1933. Glass Steagal Act, som den ble kalt, var et resultat av krasjet på Wall Street i 1929 og den etterfølgende The Great Depression, et resultat av det samme hårreisende falskmyntneriet vi ser resultatene av i dag. Kort sagt begrenset denne loven mulighetene for banker å drive ellevill gambling med innskyternes midler.

Bill Clinton som ble sponset av de største bankene på Wall Street i forbindelse med sin president valgkampanje hadde naturlig nok ingen problemer med denne gjenytelsen som i dag innebærer at verden er påført en gjeldsbyrde på ca. 315 trillioner dollar, et derivatmarked på svimlende 2 kvadrillioner dollar, og et bank- og finanssystem som med matematisk sikkerhet er i ferd med å kollapse.

For de spesielt interesserte, mer om Glass Steagal og The FED her:

https://www.federalreservehistory.org/essays/glass-steagall-act

Hvordan fungerer dette pyramidespillet av gjeld?

Den amerikanske økonomen og forskeren Richard Duncan har påvist at dette gjeldsbaserte pyramidespillet – dvs. kredittveksten i samfunnet – må vokse med minimum 2.0% hvert år for å unngå resesjon, dvs. økonomisk nedgang. Med andre ord må vi fortsette å forgjelde oss for å overleve, inntil all «pengetrykking» fører til inflasjon og til slutt hyperinflasjon og krasjer samfunnsøkonomien.

I realiteten kan vi velge mellom to måter å kollapse. Vi kan velge mellom «pest og kolera»:

PEST: Vi fortsetter å sette opp rentenivået for å bringe inflasjon under kontroll og struper med det kredittveksten (ref. Richard Duncan, over) = massekonkurs og masse-arbeidsløshet= samfunnsmessig og økonomisk kollaps

KOLERA: Vi re-starter ekstrem pengetrykking for å holde samfunnsøkonomien (les: pyramidespillet) i «kunstig åndedrett» og øker kredittveksten med minimum 2.5% (ref. Richard Duncan, over) = ekstreme gjeldsnivåer = hyperinflasjon = massekonkurs og masse-arbeidsløshet = samfunnsmessig og økonomisk kollaps

Resultat er m.a.o. det samme, dvs. økonomisk og samfunnsmessige kollaps.

Tilbake til fortiden

Hvis vi ser nærmere på hvordan dette pyramidespillet med falske penger – gjeld skapt – rettere sagt oppdiktet og utstedt av bank- og kredittkortselskaper ved hjelp av tastetrykk på en PC – og hvorfor det forgjelder og til slutt ødelegger mennesker og samfunn, må vi se nærmere på sammenhengen mellom penger og renter.

Renten er prisen på penger, rettere sagt prisen på valuta, fordi dagens penger ikke er penger. Det er kun tall på en PC – altså oppdiktede penger, enten det er en ansatt i DnB eller Mastercard som skriver tallet inn på skjermen. Under normale omstendigheter ville vi kalt det «falskmyntneri» fordi det er nøyaktig det det er. Kun gull og sølv er ekte penger og har vært det i mer enn 5000 år. Uansett, hvis du låner kr 100,- og renten er 5% da er prisen for å låne kr 100,- kr 5 per år.

Når sentralbanken øker pengemengden ved å kjøpe statsobligasjoner fra finansdepartementet – skriver de ganske enkelt et fiktivt og oppdiktet tall inn på en PC – med det resultat at mer VALUTA i omløp (HUSK: IKKE PENGER) betyr at renten (prisen på penger) faller.

Dette forårsaker kunstig velstand fordi den lavere prisen på penger fører til at folk låner mer. Da er pyramidespillet i gang med deg og meg som deltakere.. Grunnen til at mennesker låner penger er så de kan kjøpe ting. Slik økonomen Mike Maloney så korrekt beskriver det:

Når en mengde mennesker med en mengde ny valuta (gjeld) alle sammen forsøker å kjøpe en mengde nye ting til samme tid vil etterspørselen etter disse tingene skyte i været. Dernest og for å holde tritt med den økte etterspørselen må forretningsvirksomheter også låne en del av den nyskapte billige kreditten for å øke produksjon, ved å investere i ny maskiner/utstyr, produksjonslinjer, bygninger og ansatte.

Sentralbankene «trykker valuta» mens bankene «trykker gjeld», dvs. oppdiktet. Slik jeg har forklart i mange tidligere nyhetsbrev oppdikter og skaper bankene nærmest ubegrenset med gjeld, altså Fractional Reserve Banking (FRL), som ikke er noe annet enn at bankene låner deg og meg penger de ikke har, men som oppdiktes på PC’en til en bankansatt når de gir deg og meg et lån eller en kredittlinje. Husk på det neste gang banken din krever deg for VALUTA. Kravet er oppdiktet/oppkonstruert.

All denne nye velstanden med oppdiktede penger «smaker godt» men den er forbundet med et stort problem:

Når noen kjøper noe med lånte, oppdiktede penger skapt gjennom et gedigent falskmyntneri «strekker de seg forover i tid» og «trekker tilbake» en transaksjon som ellers ville funnet sted i fremtiden. Hvem vil vente med å kjøpe den siste flatskjermen eller mobilen, eller hytta på fjellet når de kan låne fra fremtiden? Det sentralbankene og banksystemet gjør er å oppfordre og oppmuntre oss til å låne penger fra fremtiden – i siste instans fra det ufødte liv som ikke har noen mulighet til å protestere mot dette pyramidespillet som sørger for at de siste som kommer inn blir sittende med Svarte Per, dvs. regningen for all den oppkonstruerte velstanden og gjelden skapt av dette falskmyntneriet.

Sentralbankens innrømmelse

På den amerikanske sentralbankens hjemmeside – The FED – finner vi en bekreftelse på dette falskmyntneriet og pyramidespillet:

«Endringer i federal funds-renten (rentesettingen) utløser en kjede av hendelser som påvirker andre kortsiktige renter, langsiktige renter, valutakurser, mengden penger og kreditt, og til slutt en rekke økonomiske variabler, inkludert sysselsetting, produksjon og priser på varer og tjenester»

Denne innrømmelsen av hvordan den amerikanske sentralbanken manipulerer markedet kunne like gjerne vært skrevet av Norges Bank. Det er kun innpakningen som forhindrer en universell forståelse hos befolkning av hva som egentlig foregår; utstrakt falskmyntneri i et gjeldsbasert pyramidespill med folket som garantist når pyramiden ubønnhørlig bryter sammen under sin egen vekt av oppdiktede penger og renter.

Hvis du leter etter svaret på all ulikheten i verden, hvorfor en liten elite stadig blir rikere mens befolkningen for øvrig blir gjeldsslaver, behøver du ikke lete lenger enn sentralbankens uttalelse.

Størrelsen på falskmyntneriet

Under finanskrisen i 2008 var størrelsen på falskmyntneriet i dette pyramidespillet USD 105.000 milliarder (105 trillioner). For å redde pyramiden fra å kollapse gjorde sentralbankene og banksystemet bare mer av det samme: Sentralbankene oppdiktet enda mer valuta og bankene fulgte etter ved å oppdikte enda mer gjeld. Som et resultat lyder verdens største falskmyntneri i dag på USD 315.000 milliarder (315 trillioner), hvilket representerer ca. 3 ganger mer enn verdens samlede bruttonasjonalprodukt (BNP).

Ingen sivilisasjon har noen gang «overlevet» slike gjeldsnivåer og derfor står valget mellom PEST og KOLERA.

Når velter de norske bankene?

USAs 16. største bank, Silicon Valley Bank og Europas «flaggskip», den sveitsiske storbanken Credit Suisse gikk overende for noen få uker siden. De gikk overende på grunn av de omstendigheter som beskrives i dette nyhetsbrevet, samt i tidligere nyhetsbrev og som alle banker lider av:

https://rebelyellpublishing.substack.com/p/banksystem-pa-respirator

https://rebelyellpublishing.substack.com/p/armageddon-i-bank-og-finans

https://rebelyellpublishing.substack.com/p/bankkollaps

I First Republic Bank (USA) skjer det samme og det forventes at banken blir satt under konkursadministrasjon senest førstkommende mandag. Aksjonærene og innskyterne har mistet all tiltro til banken som nå verdsette 97% lavere enn for ett år siden. Fra starten av mars har innskyterne/kundene tatt ut 730 milliarder kroner på 22 dager (https://e24.no/boers-og-finans/i/EQLn62/boerskollaps-for-krisebanken-first-republic-etter-rykter-om-overtagelse)

Med 99,9% sikkerhet sliter DnB, Nordea, SR Bank og resten av de norske bankene med de samme problemene. Like sikkert er det at dette er den viktigste grunnen til at DnB og SR Bank bryter norsk lov ved å nekte Ola, Kari og Per (se over) i å ta ut midlene sine av banken. Gjør de det «står keiseren naken», dvs. uten klær og bankerott.

Like sikkert er det at de som forstår alvoret får «pengene» sine ut av disse latente konkurskandidatene «fortere enn svint».  

Finnes det noen løsning?

I det korte og mellomlange perspektiv er svaret nei. Banksystemet vil implodere og myndighetene vil, som vanlig, snu seg til skattebetalerne for å gjennomføre plyndringstoktene.

Alle totalitære og korrupte pengesystemer og samfunn har imidlertid begrenset levetid, og sånn sett står Europa og USA foran en økonomisk og samfunnsmessig kollaps. Det «Grønne Skiftet» sørger for å bringe oss helt til bunns.

På litt lenger sikt finnes det masse håp og muligheter, og det kommer fra uventet hold; Østen, Asia og Afrika gjennom BRICS alliansen og The China Belta &Road Initiative.

Jeg har skrevet mye om dette tidligere, betydningen av BRICS alliansen og China Belt & Road Initative, se blant annet:

https://rebelyellpublishing.substack.com/p/silkeveien-gjenoppstatt

I skrivende stund utvides BRICS Alliansen med stadig flere nasjoner og fellesnevneren er at land som representerer mer 80% av verdens befolkning og mer enn 50% av verdens samlede BNP, ikke lenger aksepterer Petrodollaren og det fiat-pengesystemet jeg forklarer virkningene av i dette og andre nyhetsbrev. Mange av disse landene har vært «under tommelen» på vestlig imperialisme i flere hundre år og de ser nå – med det blotte øye – at vestlige sentralbankers «falskmyntneri», som er benyttet til blant annet å holde disse landene nede, er i ferd med å kollapse.

Et stadig økende antall nasjoner i BRICS alliansen og China Belt & Road Initiative sitter nå «måpende» og ser på hvordan USA og Europa, Norge inkludert, målbevisst ødelegger den siste rest av produktiv kapital og verdiskapning gjennom «Det Grønne Skiftet», enkelt sagt hvordan USA og Europa fjerner alle muligheter for en velferdsstat avhengig av olje og gass, hvor CO2 utgjør «livets gass».

Mens kineserne bygger 1 kullkraftverk i måneden og resten av Asia, Afrika og Østen bruker sine enorme olje, gass og råvareressurser på å bygge en ny og forbedret fremtid, gjør vi det stikk motsatte i USA, Europa og Norge; alt sammen bygget på en gedigen bløff om at 3% menneskeskapt CO2 utslipp – hvilket er tallet de klimareligiøse bruker – ikke de 97% naturen selv står for – er i ferd med å ødelegge kloden.

For de som fremdeles kan folkeskole matematikk er mengden CO2 i atmosfæren, 0,4% multiplisert med ovennevnte 3% menneskeskapt CO2, fremdeles 0,00 dersom man avrunder til 2 desimaler.

Det er vanskelig å forstå hva vi holder på med, rettere sagt hvor sterk denne livsløgnen er.

Allikevel, håpet ligger i BRICS og de 152 land som så langt er med i China Belt & Road Initiative, og at de «tvinger oss» til fornuft ved å forkaste så vel fiat pengesystemet med et gull og råvarebasert PENGE-system (IKKE VALUTA). Videre ved at de forkaste et vestlig forsøk på å innføre en Central Bank Digital Currency (CBDC) og forlanger at vi betaler for importen deres med EKTE PENGER, samt at vi «tvinges» til å forkaste «Det Grønne Skifte» for å overleve i konkurranse og handel med 80% av verdens befolkning, som har forstått og levet med alle vestens løgner i flere hundre år.

Det er von i hengende snøre!


Dette innlegget ble opprinnelig publisert her: Når bankene er tomme for penger

Signerte artikler står for forfatterens regning og gjenspeiler ikke nødvendigvis redaksjonens oppfatninger.

KampanjeStøtt oss
Forrige artikkelBanker i USA prøvde å redde seg sjøl gjennom mislykket redningsaksjon for konkurrent
Neste artikkelFinsk studie: Masker hadde ingen effekt på covid-tilfeller blant barn